Σύνδεση Εγγραφή Βοήθεια

Κοινότητα Μηχανικών: Διαδικασία επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις. - Κοινότητα Μηχανικών

Jump to content

Σελίδα 1 απο 1

Διαδικασία επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις.

#1 User is offline   Νίκος Icon

  • Διαχειριστής
  • Icon
  • Ομάδα: Διαχειριστής
  • Δημοσιεύσεις: 104
  • Μέλος από: 07-Νοέμβριος 09

Δημοσιεύθηκε 24 Οκτώβριος 2010 - 08:25 μμ

Θέμα: Διαδικασία επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις.

Σχετ : α) Το υπ’ αριθ. 1114795/ΕΞ/19/0016/31-8-2010 έγγραφο του Τμήματος Α’, της Δ/νσης 16ης
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, της Γενικής
Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Το υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/18103/9-9-10 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας
Πολιτών, της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Οργάνωσης και Διαδικασιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
1. - Κατά το χρονικό διάστημα από της ισχύος του ν. 3843/28-4-2010 (ΦΕΚ 62 Α’) έως την
έκδοση της Εγκυκλίου 15/9-8-10, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 29754/7-7-2010
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/10 …..» (ΦΕΚ 1033 Β’), δηλαδή πριν
καθοριστεί η διαδικασία και ο κωδικός για την καταβολή του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του
ανωτέρω νόμου διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ειδικό πρόστιμο, εκ παραδρομής,
είχε καταβληθεί στις οικείες Δ.Ο.Υ.
Γενικά για τη διαδικασία επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ. αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 105, του Π.Δ/τος 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»
(ΦΕΚ 6 Α’).
Η διαδικασία, που πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ
εισπραχθέντων ποσών ειδικού προστίμου είναι η εξής :
2
Με απόφαση που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Πολεοδομικής
Υπηρεσίας, αναφέρεται ότι η καταβολή του ποσού έγινε αχρεωστήτως και επισυνάπτεται το
σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο τύπου Α’, με το οποίο έγινε η καταβολή του ποσού. Επί του
διπλοτύπου αυτού πρέπει να υπάρχει ενυπόγραφη επισημείωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
ότι : «Το παρόν δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό, για τον οποίο εκδόθηκε», καθώς και σφραγίδα
της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στον ενδιαφερόμενο.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων αυτών επέρχεται τρία χρόνια μετά
την ημερομηνία καταβολής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 90 ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’) και όλα
αυτά τα στοιχεία ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. – Σε κάθε περίπτωση λανθασμένης καταβολής του ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του ν.
3843/2010 ( υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ ) ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην τράπεζα ή το πιστωτικό
ίδρυμα στο οποίο κατέβαλε το ποσό για τη διόρθωση του λάθους, προσκομίζοντας, όταν
χρειάζεται, το σωστό φύλλο υπολογισμού του ειδικού προστίμου από την αρμόδια πολεοδομική
υπηρεσία.
3. - Επίσης σε συνέχεια της παρ. 2, του άρθρου 5, της Εγκυκλίου 5/3-5-2010 σας
ενημερώνουμε ότι «η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται από
οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή τα ΚΕΠ», όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου
11, του ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α’),
όπως ισχύει μετά την παρ. 3, του άρθρου 16 του ν. 3345/05 (ΦΕΚ 138 Α’).
4. – Υπενθυμίζουμε την ευχέρεια που παρέχεται από το νόμο, κατά την υποβολή των
αιτήσεων ο έλεγχος να αφορά μόνο στην πληρότητα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, ώστε
να είναι δυνατή η ομαλότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, που προσέρχονται στις υπηρεσίες σας και
ο έλεγχος υπαγωγής του χώρου στη ρύθμιση του νόμου 3843/2010 να γίνεται πριν τον
υπολογισμό του ειδικού προστίμου.
5. – Συμπληρώνοντας την παρ. 6, της Εγκυκλίου 15/9-8-2010 διευκρινίζουμε οτι η υπέρβαση
των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου σύμφωνα με ειδικότερα οριζόμενα στο ν.
3843/2010, νοείται και στις περιπτώσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών.
6. – Η ρύθμιση του ν. 3843/2010 αναφέρεται στην αλλαγή χρήσης των χώρων που
βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου κτιριακού όγκου βάσει της οικοδομικής άδειας ανεξάρτητα από
τη θέση του κτιρίου σε σχέση με την οριστική ή φυσική στάθμη του εδάφους.
7. - Παρακαλείται η ΔΕΗ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν να ενημερώσει τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες της οτι η μοναδική προϋπόθεση για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας των χώρων που προβλέπονται στην παρ. 1, του άρθρου 5, του ν. 3843/2010, όπως ρητά
ορίζεται στην παρ. 6 του ιδίου άρθρου 5 αυτού είναι η «.. καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης
του ειδικού προστίμου...», η οποία καταβολή πιστοποιείται με την προσκόμιση στη ΔΕΗ του
εντύπου της οικοδομικής άδειας με τη σχετική σφραγίδα που προβλέπεται στον ν. 1512/1985,
σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 4, της Εγκυκλίου 15/9-8-2010.
Η Γενική Γραμματέας
Μ. Καλτσά
ΕΔ:
1] Χρ. Αρχείο
2] Τμήμα α
3] Τμήμα β

Συνημμένα Αρχεία


0

Σελίδα 1 απο 1


1 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα
0 μέλη, 1 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες