Σύνδεση Εγγραφή Βοήθεια

Κοινότητα Μηχανικών: Νέες Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2012 - Κοινότητα Μηχανικών

Jump to content

Σελίδα 1 απο 1

Νέες Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2012

#1 User is offline   Νίκος Icon

 • Διαχειριστής
 • Icon
 • Ομάδα: Διαχειριστής
 • Δημοσιεύσεις: 104
 • Μέλος από: 07-Νοέμβριος 09

Δημοσιεύθηκε 30 Νοέμβριος 2011 - 05:26 μμ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986
ΦΕΚ 152 Α'/1-7-2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.

(...)

Άρθρο 44
Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις


(...)

14. α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλι−
σης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλισης
Νομικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
μέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς
ως ελεύθεροι επαγγελματίες, πέραν της προβλεπόμε−
νης από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς
ασφαλισμένου, καταβάλλουν πρόσθετη μηνιαία εισφο−
ρά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης
ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγμά−
των 124/1993 (Α΄ 54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54),
όπως ισχύει.
β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας
και ασθένειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχο−
λούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν
πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοι−
χα στους Τομείς, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας των προεδρικών διαταγμάτων 124/1993 (Α΄
54), 126/1993 (Α΄ 54) και 125/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
γ) Στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτή
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), καταβάλλε−
ται πρόσθετη εισφορά ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί
του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ.
124/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.
δ) Στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. κατα−
βάλλεται πρόσθετη εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%)
επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του
π.δ. 126/1993 (Α΄ 54), όπως ισχύει.

15.α) Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(Ε.Τ.Α.Α.) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργολη−
πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Ασφάλι−
σης Νομικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω
Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, κατά την πρώτη
υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τομέων κατατάσ−
σονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή
προβλέπεται από το π.δ. 124/1993 (Α΄ 54) και την υποπε−
ρίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), το π.δ. 126/1993 (Α΄ 54) και το
π.δ. 125/1993 (Α΄ 54), και μετατάσσονται στις επόμενες
κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του έτους του
επόμενου εκείνου στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.
β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου αυτής που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2011 τουλά−
χιστον τρία έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου
κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν εφαρμογή τα προβλε−
πόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής.
γ) Τα προβλεπόμενα από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της πα−
ραγράφου αυτής, εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς
των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθέ−
νειας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,
και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις νέες μηνιαίες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών από 1/1/2012, βάσει του παραπάνω νόμου:

Posted Image

Συνημμένα Αρχεία

 • Συνημμένο Αρχείο  N.3986.pdf (1,07MB)
  Αριθμός λήψεων: 5815

0

#2 Επισκέπτης_Γιαννης_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 14 Δεκέμβριος 2011 - 02:44 μμ

Μήπως να κλείσουμε βιβλία και να περιμένουμε να ψοφήσουμε
Δηλαδή υπάρχει και μεγαλύτερο "ΧΑΟΣ" απο αυτό αν γυρίσουμε στην δραχμή; Ποιος τους έχει πει οτι έχουμε λεφτα
0

#3 Επισκέπτης_SOT_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 14 Δεκέμβριος 2011 - 05:00 μμ

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ.....?
0

#4 Επισκέπτης_SOT_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 14 Δεκέμβριος 2011 - 05:03 μμ

ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε
http://portal.tee.gr...%2020111115.pdf
0

#5 Επισκέπτης_Μαρία_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 27 Ιανουάριος 2012 - 02:29 μμ

Προς "νέους" ασφαλισμένους

Το βασικότερο θέμα 'συνάδελφοι" δεν είναι αν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τις νέες εισφορές αλλά το ότι δεν υπάρχει ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Οι παλιοί ασφαλισμένοι (προ του 1993) πληρώνουν εισφορές με άλλο καθεστώς. Γιατί;
Μήπως πρέπει να λύσουμε πρώτα το πρόβλημα από τη ρίζα του;
0

#6 Επισκέπτης_Μέλπω_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 02 Φεβρουάριος 2012 - 11:01 μμ

Ότι οι αυξήσεις είναι αστρονομικές (για μια σύνταξη που δεν πρόκειται να πάρουμε...), είναι γεγονός. Αυτό που με εξοργίζει, όμως, είναι η εισφορά προς τον ΟΑΕΔ! Ποιος μηχανικός ελ. επαγγελματίας μπορεί να γραφτεί στον ΟΑΕΔ και να λάβει επίδομα ανεργίας;;;; Για ποιο λόγο τότε να πληρώσουμε ΚΑΙ αυτή την εισφορά;
Και που να δείτε το νέο πολυνομοσχέδιο τι ορίζει για τις "εταιρείες" μηχανικών: τράπεζες, πολυεθνικές, θα στήσουν τα μαγαζιά τους παρέχοντας υπηρεσίες σουπερ-μάρκετ μελετών, με ευνοϊκούς όρους φορολόγησης, και οι μικροί ελ. επαγγελματίες μηχανικοί με την τεκμαρτή φορολόγηση (είσαι μηχανικός; βγάζεις τόσα), δεν θα μπορούμε ούτε τα ασφάλιστρά μας να πληρώσουμε.
0

#7 Επισκέπτης_nikos_ts_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 06 Φεβρουάριος 2012 - 02:18 μμ

Για να κλείσεις βιβλία, πέρα από τα γνωστά προβλήματα με την εφορία, δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώνεις το ΤΣΜΕΔΕ, αλλά αν νομίζεις ότι κλείνοντας βιβλία απαλλάσσεσαι και απο το ΤΣΜΕΔΕ , ξεχνάς κάτι, ότι χάνεις και την ιδιότητα του μηχανικού.Άρα αν θες να έχεις το "τιμητικό" τίτλο του μηχανικού, πρέπει να πληρώνεις και το ΤΣΜΕΔΕ απαραιτήτως, όποιο και άν είναι το χαράτσι, ανάλογα τα χρόνια.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0

#8 Επισκέπτης_gecon27_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 08 Φεβρουάριος 2012 - 01:08 μμ

Έχω φτιάξει ένα Excel που υπολογίζει το φόρο για το 2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το 2011) για μισθωτούς ΙΚΑ/ΤΣΜΕΔΕ καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες ΤΣΜΕΔΕ και κάνει σύγκριση και με τα προηγούμενα έτη. Μπορείτε να το βρείτε στο παρακάτω link (δείτε το post στις 11/12/2011 - 07:08 πμ):
http://www.taxheaven...pic=82282&st=80

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις για όσους από εσάς είναι μηχανικοί (πρώην ΤΣΜΕΔΕ νυν ΕΤΑΑ), δείτε και το παρακάτω link:
http://technews-gree.../07/112012.html

Φιλικά,
Γιάννης

gecon27@gmail.com
0

#9 Επισκέπτης_Αχιλλεας_*

 • Ομάδα: Επισκέπτης

Δημοσιεύθηκε 23 Μάρτιος 2012 - 11:10 πμ

Στον οαεδ εγγραφεσαι αν ήσουν μισθωτός σε εταιρεία και απολυθηκες. Επίσης εχω την εντύπωση πως η προσαύξηση είναι προαιρετική μέχρι κάποιο σημείο.
0

Σελίδα 1 απο 1


1 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα
0 μέλη, 1 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες