Θέματα

Έλεγχος αμοιβών ΤΕΕ από τις Πολεοδομίες (Εγκ. 26/20-5-2008)

Εγκύκλιοι
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Μαΐου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 28613

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 ΠΡΟΣ: 1) Τις Περιφέρειες της Χώρας

Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα Δ/νσεις ΠΕΧΩ

Πληροφορίες : Γ. Περδικάκης Έδρες τους στις Περιφέρειες

Τηλέφωνο : 210-3744035 2) Τις Νομ. Αυτοδιοικήσεις της Χώρας

Fax : 210-3744716 Έδρες τους στους Νομούς.

Αριθμ. Εγκυκλίου : 26

ΘΕΜΑ: Ακυρότητα οικοδομικής αδείας λόγω υποβολής ανακριβών στοιχείων.

ΣΧΕΤ: Το από Α.Π. 12905/9-5-2008 έγγραφο του ΤΕΕ.

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό επισημαίνεται η υποχρέωση των Πολεοδομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο και αντιπαραβολή των στοιχείων που περιέχονται στα παραστατικά που σχετίζονται με τις αμοιβές των οικοδομικών αδειών και κατατίθενται από ΤΕΕ με τα στοιχεία του φακέλου της άδειας. Ώστε αυτά να ταυτίζονται. Τα παραστατικά αυτά είναι:

α) Καταβολής της αμοιβής του μηχανικού, μετά του αντιστοιχούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

β) Προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος Μηχανικού επί της αμοιβής.

γ) Πληρωμής εισφορών υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως ποσοστών επί της αμοιβής, μετά των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η έκδοση οικοδομικής αδείας αποτελεί διοικητική πράξη και η έκδοση διοικητικής πράξης που στηρίζεται σε ανακριβή στοιχεία, επάγεται ακυρότητα αυτής.
Επομένως οι Υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν επισταμένως τα παραπάνω δικαιολογητικά, όσον αφορά την πλήρη ταύτισή τους με αυτά του φακέλου της οικοδομικής αδείας.

Το παρόν να κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Επαρχείων και των Δήμων, ώστε να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι για πιστή τήρηση και εφαρμογή.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.: www.ypes.gr.Κοινοποίηση: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/

Δ/νση Επαγγ. Δραστηριότητας

Καραγεώργη Σερβίας 4

102 48 ΑΘΗΝΑ

Κορυφή σελίδας