Θέματα

Αμοιβές Αερολιμένων

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιον Γ’

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ

Άρθρο 40

Αντικείμενον

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν της αμοιβής των μελετών των έργων υποδομής των πολιτικών αερολιμένων, ήτοι διαδρόμων, τροχοδρόμων και δαπέδων σταθμεύσεων, συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς.

2. Αι μελέται των λοιπών έργων πολιτικών αερολιμένων αμείβονται κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβών της κατηγορίας, εις ήν έκαστον έργον ανήκει.

«3. Η αμοιβή των μελετών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σημάνσεως διαδρόμων αερολιμένων καθορίζεται κατά τας περί αμοιβής μελετών ηλεκτροφωτισμού των κυκλοφοριακών μελετών διατάξεις».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 3 έχει προστεθεί με το άρθρο 24 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρο 41

Τρόπος αμοιβής

Η αμοιβή των μελετών των έργων, στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 40, υπολογίζεται σύμφωνα με το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 43».

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 41 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρο 42

Στάδια μελέτης

Τα στάδια της μελέτης των έργων υποδομής πολιτικών αερολιμένων, συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς, είναι τα κάτωθι:

α) Μελέτη σκοπιμότητος, αναγνώρισις και επιλογή θέσεως αερολιμένος.

β) Προμελέτη

γ) Οριστική μελέτη, περιλαμβάνουσα την κυρίως τεχνικήν μελέτην.

Άρθρο 43

Αμοιβή μελετών

1. Οι συντελεστές κ και μ για τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών έργων πολιτικών αερολιμένων είναι οι εξής:

κ = 1,30 μ = 25,00

2. Η ολική αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:

α) Μελέτη σκοπιμότητας 14%

β) Προμελέτη 43%

γ) Οριστική μελέτη 43%»

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 43 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το `άρθρο 26 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Κορυφή σελίδας