Θέματα

Αμοιβές Κτιριακών Έργων

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

Α Μ Ο Ι Β Ε Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν (Κτιριακών Έργων)

Π.Δ. 696/8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α')


ΜΕΡΟΣ Α' ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ


ΤΜΗΜΑ Α' < ΓΕΝΙΚΑ > ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


< Άρθρο 1 > Αντικείμενoν

< Άρθρο 2 > Υπολογισμός αμοιβής μελετών

< Άρθρο 3 > Προϋπολογισμός του έργου - Αμοιβές

< Άρθρο 4 > Υπολογισμός αμοιβής μελετών


ΤΜΗΜΑ Β' ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ


< Άρθρο 5 > Τριγωνισμοί

< Άρθρο 6 > Πολυγωνομετρίαι

< Άρθρο 7 > Χωροσταθμίσεις γεωμετρικαί

< Άρθρο 8 > Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω

< Άρθρο 9 > Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις κατωκημένων εκτάσεων

< Άρθρο 9α > Υψομετρική ενημέρωση διαγράμματος

< Άρθρο 9β > Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους

< Άρθρο 10 > Αποτυπώσεις με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη

μέθοδο, αστικών περιοχών

< Άρθρο 11 > Βυθομετρήσεις (λιμνών, θαλασσών, ποταμών)

< Άρθρο 12 > Τομαί εδάφους δια ταχυμέτρου

< Άρθρο 13 > Κτηματογραφικαί ταχυμετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω

< Άρθρο 14 > Ταχυμετρικαί κτηματογραφικαί αποτυπώσεις κατωκημένων

εκτάσεων

< Άρθρο 15 > Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιες

συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών

< Άρθρο 15α > Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού

< Άρθρο 16 > Φωτοπροσδιορισμοί

< Άρθρο 17 > Φωτογραμμετρικαί εργασίαι

< Άρθρο 18 > Εφαρμογαί ρυμοτομικών μελετών

< Άρθρο 19 > Χάραξις σηράγγων

< Άρθρο 20 > Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

< Άρθρο 21 > Λήψις στοιχείων αποτυπώσεως και σχεδίασις οχετών και

γεφυρών

< Άρθρο 22 > Χαρτογραφικαί εργασίαι

< Άρθρο 23 > Επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών

< Άρθρο 24 > Προσαυξήσεις αμοιβών επιβλέψεως τοπογραφικών

εργασιών εκτός έδρας


ΤΜΗΜΑ Ε' ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αμοιβή μελετών Κτιριακών Έργων


< Άρθρο 80 > Διάκρισις μελετών Κτιριακών Έργων

< Άρθρο 81 > Στάδια μελετών

< Άρθρο 82 > Κατηγορίαι Μελετών Κτιριακών Έργων

< Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών >

< Κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής >

< Κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων >

< Άρθρο 83 > Καθορισμός Αμοιβής

< Άρθρο 84 > Αμοιβαί μελετών πολλαπλής εφαρμογής

< Άρθρο 85 > Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ


< Άρθρο 86 > Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι

< Άρθρο 87 > Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια

< Άρθρο 88 > Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων, επισκευών -

διαρρυθμίσεων

< Άρθρο 89 > Αμοιβή δια τον έλεγχον μελέτης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Αμοιβαί επιβλέψεως κτιριακών έργων


< Άρθρο 90 > Αντικείμενον

< Άρθρο 91 > Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως

< Άρθρο 92 > Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

< Άρθρο 93 > Καθορισμός αμοιβής επιμετρήσεως

< Άρθρο 94 > Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος

< Άρθρο 95 > Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως

< Άρθρο 96 > Ίδρυσις Γραφείου Επιβλέψεως

< Άρθρο 97 > Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


< Άρθρο 98 > Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμή αυτής

< Άρθρο 99 > Αμοιβή εκτιμήσεως έργων


ΤΜΗΜΑ ΣΤ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

κ.λ.π. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ


< Άρθρο 100 > Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως

< Άρθρο 101 > Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

< Άρθρο 102 > Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως

< Άρθρο 103 > Αμοιβή Γενικού Μελετητή

< Άρθρο 104 > Πληρωμή αμοιβής μελέτης

< Άρθρο 105 > Τελικαί διατάξεις


2 Υπουργική Απόφαση 81304/6083/6.12.1989


ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


< Θέμα > ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

< Άρθρο 1 > Τιμές μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

< Άρθρο 2 > Τιμή Αφετηρίας

< Άρθρο 3 > Τιμές Αφετηρίας Περιφερειακών Διαμερισμάτων

< Άρθρο 4 > Συντελεστής Φ - ενιαία τιμή αφετηρίας (ΕΤΑ)

< Άρθρο 5 > Έναρξη ΙσχύοςΜΕΡΟΣ Α'

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠ.Δ. ΥΠ'ΑΡΙΘ.696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α')


Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λ.π. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών.

Έχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 59 του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγματος "περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π." ως τούτο ισχύει κατόπιν του Ν. Διατάγματος 2726/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7.1923 Ν. Διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών".

2. Την υπ'άριθμ.22/10.9.73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και

3. Την υπ'αριθμ.696/18.10.73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της

Επικρατείας προτάσει του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ


ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


ΤΜΗΜΑ Α'


ΓΕΝΙΚΑ


Άρθρον 1

Αντικείμενον


1. Αι διά του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως δια την εκπόνησιν μελετών και διενέργειαν επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και

Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών.

2. Ειδικώτερον αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αναφέρονται εις:

  α) Τας Τοπογραφικάς, Κτηματογραφικάς και Χαρτογραφικάς Εργασίας.

  β) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοινωνιακών Έργων

  ήτοι: βα) Οδών και τεχνικών έργων αυτών.

  ββ) Λιμενικών έργων.

  βγ) Έργων πολιτικών αερολιμένων.

   βδ) Κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως οδών.

  γ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Υδραυλικών Έργων ήτοι:

  γα) Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

  γβ) Εργων Υδρεύσεων.

  γγ) Εργων Αποχετεύσεων.

   δ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν, παραλαβήν και εκτίμησιν Κτιριακών Έργων των μελετών των έργων τούτων διακρινομένων εις:

  δα) Αρχιτεκτονικήν

  δβ) Φερούσης Κατασκευής

  δγ) Εγκαταστάσεων και

   δδ) Υποδομής, διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου.


3. Αι αμοιβαί δια τας μελέτας του παρόντος αντιστοιχούν εις εκπόνησιν των μελετών κατά τας εις το Βιβλίον Δεύτερον του παρόντος σχετικάς προδιαγραφάς.Άρθρο 2*

Υπολογισμός αμοιβής μελετών

(* Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 515/89)


1. Η αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών των αναφερομένων στο άρθρο 1 κατηγοριών έργων και εργασιών καθορίζεται κατά τμήματα και κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Σε ποσοστά επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ) των μελετωμένων έργων που υπολογίζονται βάσει τύπου.

β) Κατά μονάδα έργου (π.χ. χλμ.οδού, στρέμμα επιφάνειας κ.λ.π.) με βάση τιμές μονάδας.

γ) Κατ' αποκοπή ή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

δ) Κατά ειδικό τρόπο που καθορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.


2. Οι αμοιβές Α για τις μελέτες, που υπολογίζονται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου (εδάφιο α της παρ.1 του παρόντος άρθρου), προκύπτουν από τον τύπο:


                             β              λ'
                     Α  =  -------  x Σ x  -----
                            100             λ


όπου:

Σ: ο προϋπολογισμός κάθε έργου υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.

β: Συντελεστής που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και τα οικεία άρθρα για κάθε κατηγορία έργων.

λ: Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ.2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης του Προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

λ': Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ.2 στη χρονική περίοδο t έγκρισης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.


3. Οι αμοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών της παρ.1 του παρόντος άρθρου (εδάφια β, γ και δ), που αμείβονται με καθορισμένες τιμές μονάδας, προκύπτουν από τον τύπο:


                     Α = λ x Τ

όπου:

Τ: Οι βασικές τιμές μονάδας αμοιβής που καθορίζονται από τα οικεία κατά περίπτωση άρθρα του παρόντος διατάγματος.

λ: Ο καθοριζόμενος από το άρθρο 4, παρ.2 του παρόντος διατάγματος συντελεστής, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο t έγκρισης του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.


4. Ο συντελεστής β που υπεισέρχεται στον τύπο υπολογισμού της αμοιβής του αντιστοίχου έργου (παρ.1 του παρόντος άρθρου) υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

                                  µ
                     ß = κ + ----------
                             +---------
                            3¦    Σ
                             ¦ --------
                            \¦ 1000 x λ

όπου:

Σ: ο ολικός προϋπολογισμός κάθε έργου στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.

κ και μ: συντελεστές που προβλέπονται για κάθε κατηγορία έργων.

λ: ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ.2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.


Ο συντελεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Σε περίπτωση προκαταβολών ή πληρωμής ενδιαμέσων σταδίων τα αντίστοιχα καταβληθέντα ποσά (Πi, i=1,2...) αφαιρούνται από την τελική αμοιβή Α ως ανωτέρω (παράγρ.2 και 3 του παρόντος) αναθεωρούμενα ως εξής:


                     λ'
          Α' = Πi  -----  (i=1,2...)
                    λi''


όπου:

Πi : η συγκεκριμένη προκαταβολή, ή πληρωμή ενδιαμέσου σταδίου.

λ' : ο συντελεστής του άρθρου 4, παρ.2 στη χρονική περίοδο έγκρισης του προϋπολογισμού Σ.

λi'': ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ.2 στη χρονική περίοδο πληρωμής του ποσού Πi.


Οπότε η πέραν των προκαταβολών ή πληρωμών ενδιαμέσων σταδίων καταβαλλομένη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής:


          Α = Σ Ai' (i = 1,2...)

Άρθρο 3*

Προϋπολογισμός του έργου - Αμοιβές

(*To άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του

Π.Δ. 515/89)


1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή κάθε έργου είναι αυτός που εξάγεται με τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού, όπως αυτός εγκρίνεται από τον Εργοδότη, σύμφωνα με αναλυτική προμέτρηση και με τις τιμές μονάδας εργασιών που υπολογίζονται με βάση τις εγκεκριμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναλύσεις τιμών και τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων στο χρόνο σύνταξης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί στον ίδιο μελετητή με την οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση μή ύπαρξης εγκεκριμένης ανάλυσης τιμών για ορισμένες εργασίες η τιμή των εργασιών αυτών υπολογίζεται με νέες τιμές που συντάσσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεις και όπως αυτές οι τιμές θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. Στον παραπάνω προϋπολογισμό, που δηλώνει το κόστος του

έργου, δεν προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου ούτε και αφαιρείται τυχόν έκπτωση δημοπρασίας.


2. Στον προϋπολογισμό επιπροστίθεται η αξία των υλικών, τα μισθώματα των μηχανημάτων και η προσφορά εργασίας που τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη.


3. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται κονδύλια απρόβλεπτων δαπανών, απαλλοτριώσεων και ο ΦΠΑ που βαρύνει τον Εργοδότη.


4. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται με τις ποσότητες της μελέτης εφαρμογής ή, όπου δεν προβλέπεται τέτοιο στάδιο μελέτης από τις προδιαγραφές του βιβλίου Β' του παρόντος Π.Δ., με τις ποσότητες της οριστικής μελέτης. Για ενδιάμεσα στάδια μελέτης ο προϋπολογισμός

υπολογίζεται με την ακρίβεια που απαιτείται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Για τον υπολογισμό της αμοιβής ο προϋπολογισμός Σ λαμβάνεται με τις ποσότητες του πιο προωθημένου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί.


5. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια εκπόνησης σταδίου τινός της μελέτης του έργου υπάρξουν κατόπιν οδηγιών ή εγκρίσεως του εργοδότη, τροποποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα στάδια, τότε τα υπ'όψιν καθώς και επόμενα στάδια της

μελέτης θεωρούνται αναφερόμενα σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο και αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα, για το μέρος του έργου που αντιστοιχεί στην τροποποιηθείσα μελέτη καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή, που καλύπτει το εκπονηθέν μέρος του εν λόγω σταδίου όπως μελετήθηκε πριν επέλθει η τροποποίηση.


6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση, η οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων.


7. Προκειμένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης αυτού ή εκτελέσεως άλλης εργασίας μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των 5000 δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε

με το συντελεστή της παρ.2 του άρθρου 4. Σε περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται από περισσότερους του ενός μελετητές ή επιβλέποντες μηχανικούς, η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται σ' αυτούς κατά την αναλογία της αμοιβής μελέτης ή επίβλεψης εκάστου.Άρθρο 4

Υπολογισμός αμοιβής μελετών

(* Το άρθρο αυτό τίθεται όπως μεταφέρθηκε από το τμήμα Β του βιβλίου

Πρώτου, στο τμήμα Α και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του

(Π.Δ.515/89)


1. Για τις εργασίες που αμείβονται με σταθερές τιμές μονάδας (τοπογραφικές εργασίες, μελέτες οδοποιίας, ημερομίσθια επιστημόνων κ.λ.π.) οι αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος διατάγματος.


2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής (Α) που καταβάλλεται στο μελετητή όλες οι αμοιβές, που καθορίζονται με σταθερές τιμές μονάδας, πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή λ που προσδιορίζεται από τον τύπο:

λ = 0,0015 x (μ1+μ2)

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:


μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού.

μ2: το ημερομίσθιο τεχνίτη.


Τα ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ).

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.ΤΜΗΜΑ Β'


ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΆΡΘΡΟΝ 5

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ


 1. Δια την αναγνώρισιν, επισήμανσιν, γωνιομέτρησιν, υπολογισμόν, σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν, αι τιμαί δι' έκαστον τριγωνομετρικόν σημείον ως και αι δια την κατασκευήν εκάστου βάθρου τοιαύται, ορίζονται εις δραχμάς ως ο κατωτέρω πίναξ:

ΙΙΙ Τάξεως IV Τάξεως Εμπροσθοτομίαι Οπισθοτομίαι
α/α Ενδείξεις εργασιών Δρχ. Δρχ. Δρχ. Δρχ.
1. Τριγωνομετρικόν σημείον 10400 4550 1950 1300
2. Βάθρου ύψους 1,10
(πλην βραχωδών εδαφών)
3250 1950 - -
3. Βάθρον ύψους 0,40 - - 390 390
4. Βάθρον ύψους 1,10
(επί βραχώδους εδάφους)¦
1625 975 - -

"Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ιδίου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τιμές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία) ή αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μεγίστη προσαύξηση 80%)".


2. Η χρήσις υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, δι' εξάρτησιν δικτύου, αμείβεται με την τιμήν της τάξεως του δικτύου, δι' ήν θα χρησιμοποιηθεί εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σημάνσεως.


"3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας αμείβεται με τριακόσιες ενενήντα (390) δρχ.".


4. Ο καταβιβασμός εναερίου τριγωνικού σημείου αμείβεται δια δραχμών χιλίων τριακοσίων (1.300).


5. Δια την αναγνώρισιν βάσεως, πασσάλωσιν, χωροστάθμησιν πασσάλων, μέτρησιν πλευρών τετράκις δια μεταλλικής μετροταινίας ή άλλου οργάνου της αυτής τουλάχιστον ακριβείας και υπολογισμόν της μετρηθείσης βάσεως ορίζονται δραχμαί χίλιαι τριακόσιαι (1.300) ανά εκατόμετρον.


6. Εις περίπτωσιν καθ' ήν ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνει υπό του Εργοδότου δια της συμπληρώσεως υπό του αναδόχου ειδικού εντύπου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εκατόν εβδομήκοντα πέντε (175) ανά σημείον.ΑΡΘΡΟΝ 6

ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΙ


1. Δια την αναγνώρισιν, απλήν (πρόχειρον) σήμανσιν, γωνιομέτρησιν, πλευρομέτρησιν, υπολογισμόν οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν, η τιμή ανά πολυγωνικόν σημείο ορίζεται:

α) Εκτός κατωκημένων περιοχών εις δρχ. διακοσίας εξήκοντα (260).

β) Εντός κατωκημένων περιοχών η εις οδούς μεγάλης κυκλοφορίας εις δρχ. τριακοσίας ενενήκοντα (390).

γ) Δια πολυγωνικούς κόμβους εις δρχ. τριακοσίας ενενήκοντα (390).


2. Η μόνιμος σήμανσις των πολυγωνικών αμείβεται επιπλέον δια δραχμών εκατόν τριάκοντα (130).ΑΡΘΡΟΝ 7

ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΙ


1. Δια την αναγνώρισιν, γεωμετρικήν χωροστάθμησιν, υπολογισμόν υψομέτρων, σύνταξιν διαγράμματος και εξασφάλισιν, δι' έκαστον χιλιόμετρον απλής χωροσταθμήσεως, αι τιμαί ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ:α/α Μορφή εδάφους
Χωροστάθμησις
υψηλής ακριβείας
Χωροστάθμησις
συνήθους ακριβείας
Χωροστάθμησις
μετ'ενδιαμέσων
σημείων υπαρχούσης
οριζοντιογραφίας
Δρχ. Δρχ. Δρχ.
1.Πεδινόν(έως 10%) 780 390 585
2.Λοφώδες(10%-20%) 1170 585 875
3.Ορεινόν(20% και άνω) - 780 1170

2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (άνευ χωροταθμήσεως) ορίζεται εις δραχμάς ξακόσιας πενήντα (650).


3. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται εις δραχμάς εκατόν πεντήκοντα πέντε (155).


4. Ο υπολογισμός δικτύου, δι'ελαχίστων τετραγώνων ή μεθόδων διαδοχικών προσεγγίσεων ή ετέρας μεθόδου δια χρησιμοποιήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστού, αμείβεται δια δραχμών χιλίων τριακοσίων

(1300) δι' έκαστον πολύγωνον ή τρίγωνον.


5. Εις περίπτωσιν υποχρεωτικής διαβάσεως δια δασωδών εδαφών, εις τας ανωτέρω τιμάς επιπροστίθενται δραχμαί διακόσιαι εξήκοντα (260) ανά χιλιόμετρον.


6. Ως πληρωτέον μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται απ'ευθείας απόστασις των χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων εν τη υπαίθρω χώρα και η συντομωτέρα πραγματική πορεία δια τους οικισμούς.ΑΡΘΡΟΝ 8

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ


1. Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους, δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμόν και μεταφορά τούτων δι'αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας και χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνησιν αντιγράφου επί πλαστικού διαφανούς ή οθόνης μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, δι' έκαστον στρέμμα αποτυπουμένου εδάφους αι τιμαί ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ:

(υπάρχοντος του τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού

δικτύου).α/α Κατηγορίας εδάφους 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
1 Α 0 έως 5% 325 130 65 33 13 6,5
2 Β 5 έως 20% 357 143 71 36 14 7
3 Γ 20 έως 50% 455 182 91 45 18 9
4 Δ 50 έως 100% 650 260 130 65 26 13
5 Ε 100% και άνω 728 286 143 71 29 142. Η υψομέτρησις (εργασία υπαίθρου) αμείβεται με το 60% της αντιστοίχου τιμής.


3. Εις κεκαλυμμένα υπό δένδρων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.


4. Εις τα κεκαλυμμένα υπό των υδάτων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.


5. Αι κατά τας προηγούμενας παραγράφους τιμαί εφαρμόζονται δι'αποτύπωσιν λωρίδος πλάτους ίσου ή μεγαλύτερου του κατωτέρω πίνακος.Κλίμαξ
Ενδείξεις 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
Συμβατικόν πλάτος εις μέτρα:
α)Εις έδαφος σύνηθες 80 150 200 300 500 600
β)Εις έδαφος δασωμένον 40 75 100 150 250 300

6. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως λωρίδος πλάτους μικροτέρου του ως άνω πίνακος, αι τιμαί της αποτυπώσεως προσαυξάνονται ως εξής:

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 75% του πίνακος, προσαύξησις 10% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 50% του πίνακος προσαύξησης 20% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 25% του πίνακος, προσαύξησις 30% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

- Δι' ενδιαμέσους τιμάς ισχύει γραμμική παρεμβολή.


Ως ελαχίστη τιμή λωρίδος αποτυπώσεως ορίζεται η εξαγομένη κατά τ'ανωτέρω δια πλάτος 25% του συμβατικού.


7. Δια την αποτύπωσιν ζώνης δια προμελέτην οδοποιίας αι ανωτέρω τιμαί πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον προσαύξησιν 5% επί των βασικών τιμών του πεδινού εδάφους, λόγω της λήψεως των επιπλέον απαιτουμένων ειδικών στοιχείων.


8. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως χαρακτηριστικών ορίων αποτυπώσεως ο προσδιορισμός τούτων αμείβεται δια δραχμών εξακοσίων πεντήκοντα (650) ανά χιλιόμετρον μήκους. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως λωρίδος αμείβεται δια δραχμών εξακοσίων πεντήκοντα (650) ανά χιλιόμετρον μήκους ο προσδιορισμός του άξονος αυτής.


9. Κεκαλυμμένα θεωρούνται τα εδάφη υπό δέντρων μεν, εις περίπτωσιν υπάρξεως δένδρων οιασδήποτε φύσεως θάμνων ή καλαμώνων τοιούτου ύψους ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικώς η εκτέλεσις των εργασιών σκοπεύσεων και μετρήσεων, υπό υδάτων δε εφ'όσον αποτυπούμενα αναγκαστικώς κατά τον χρόνον της καλύψεως, είναι εις κατάστασιν βαλτώδη, η δε αποτύπωσις δύναται να γίνη άνευ πλωτού μέσου.


10. Καλυμμένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδομές, μάνδρες, συρματοπλέγματα, φρέατα, υπόστεγα τεχνικά έργα κ.λ.π. θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθμός των απαιτουμένων χαρακτηριστικών σημείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του 20 ανά 10 στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:   α/α Κατηγορία κάλυψης Αριθμός χαρακτηριστικών
   σημείων
   1. Ι Εξαιρετικά πυκνό 200 και πλέον
   2. ΙΙ Πυκνό 120 έως 200
   3. ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό 40 έως 120
   4. IV Αραιό 20 έως 40
   5. V Ακάλυπτο μέχρι 20


Η επιμέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και επιμετρώνται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράφουν με σαφήνεια τις κατασκευές.


11. Σε καλυμμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές της παρ.1 του παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παρακάτω ποσοστά της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

Για την κατηγορία κάλυψης Ι κατά 80%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙ κατά 50%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙΙ κατά 30%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙV κατά 10%ΑΡΘΡΟΝ 9

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣΚΑΤΩΚΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ


 1. Δια την λήψιν στοιχείων, χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμόν και μεταφοράν τούτων δι' αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας, χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα, εκπόνησιν αντιγράφου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων υπάρχοντος τριγωνομετρικοκύ, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί δι' έκαστον στρέμμα αποτυπουμένου εδάφους, ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ.

   1:500 1:1000 1:2000
   α/α Κατηγορία κάλυψης Δρχ. Δρχ. Δρχ.
   1. Ι Εξαιρετικά πυκνό 455 325 260
   2. ΙΙ Πυκνό 390 260 195
   3. ΙΙΙ . Ολιγώτερον πυκνόν 286 195 130
   4. IV Αραιό 195 130 91

2. Αι τιμαί του ανωτέρω πίνακος θεωρούνται ότι αντιστοιχούν εις την κατηγορίαν Α των τιμών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 προσαυξάνονται δε ως κατωτέρω:

Δια την κατηγορίαν Β κατά 10%

Δια την κατηγορίαν Γ κατά 40%

Δια την κατηγορίαν Δ κατά 75%

Δια την κατηγορίαν Ε κατά 100%


3. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως μέχρι βάθους μόνον 10 μέτρων από των οικοδομικών γραμμών, τα μή αποτυπωθέντα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων συνυπολογίζονται εις την επιμέτρησιν με ποσοστόν 40% της επιφανείας των.


4. Κατοικημένες εκτάσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο αριθμός των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ανά δέκα (10) στρέμματα είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) και κατατάσσονται όπως ο πίνακας της παρ.10 του άρθρου 8.ΑΡΘΡΟΝ 9α

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε κατοικημένη περιοχή, με ταχυμετρία σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής, καθορίζεται σε ποσοστό 60% ανά στρέμμα

επιφανείας της αντίστοιχης τιμής της ταχυμετρικής αποτύπωσης.ΑΡΘΡΟΝ 9β

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ


Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που να αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές της οδού, καθορίζεται σε 5000 δραχμές ανά

χιλιόμετρο, εφ'όσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού.

Η τιμή αυτή προσαυξάνεται:


α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονααριστερά και δεξιά της οδού.


β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγούμενης περίπτωσης α, αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.ΑΡΘΡΟΝ 10

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Η ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΕΘΟΔΟ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


1. Για τη λήψη στοιχείων των απαιτουμένων σημείων εδάφους με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε μέθοδο, που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπομένη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ'αυτό το άρθρο, των εσωτερικών των οικοδομικών τετραγώνων που προσδιορίζονται με γεωμετρικές κατασκευές, τη μεταφορά των σημείων στο σχέδιο, τη σχεδίαση με μολύβι, το μελάνωμα του σχεδίου, την εκπόνηση αντιγράφου με μια διαφανή και πέντε κοινές

φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως στον κατωτέρω πίνακα (εφ'όσον υπάρχει το τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο).


  α/α Κατηγορία κάλυψης
  σύμφωνα με τον πίνακα
  της παρ.4 του άρθρου 9
  1:100 1:200 1:500 1:1000
  δρχ. δρχ. δρχ. δρχ.
  1. Ι Εξαιρετικά πυκνό 1248 1053 683 543
  2. ΙΙ Πυκνό 988 879 546 429
  3. ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό 728 585 410 315
  4. IV Αραιό 488 410 273 205


2. Σε περίπτωση κλίσεων πάνω από 5% εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις

της παραγραφου 2 του άρθρου 9 μειωμένες στο 50%.ΑΡΘΡΟΝ 11

ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (ΛΙΜΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΩΝ, ΠΟΤΑΜΩΝ)


1. Για τη λήψη στοιχείων βυθομετρικών σημείων, υπολογισμό και μεταφορά τους σε διάγραμμα, χάραξη βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνηση αντίγραφου με μια δαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο παρακάτω πίνακας: (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).


Ενδείξεις00

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

Α

728

291

145

73

29

14

Β

910

364

182

91

26

18Οι τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν σε βάθος μέχρι 3 μέτρων. Οι τιμές των ενδείξεων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3 μέχρι 12 μέτρων.


2. Αι ανωτέρω τιμαί ισχύουν μέχρι αποστάσεως από της πλησιεστέρας θέσεως προσεγγίσεως πλωτού μέσου, ενός χιλιομέτρου.


3. Πέραν της ανωτέρω αποστάσεως και εις περίπτωσιν βαθών μεγαλυτέρων των 12 μέτρων ή όπου υφίστανται δυσκολίαι ειδικής φύσεως, επιβάλλουσαι χρησιμοποίησιν μέσων και μεθόδων άλλων των

προβλεπομένων, καθορίζεται ιδιαιτέρα τιμή μονάδος.ΑΡΘΡΟΝ 12

ΤΟΜΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟΥ


1. Δια την λήψιν στοιχείων ταχυμετρικώς υπολογισμόν και μεταφοράν τούτων επί διαγράμματος, σχεδίασιν δια μελάνης επί διαφανούς χάρτου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων (δια μήκος τομής L εις εκατόμετρα) υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού

και χωροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί ορίζονται:

α) Δια τομάς υπό κλίμακα 1:100 έως και 1:500 εις δραχμάς 100+200L

β) Δια τομάς υπό κλίμακα 1:1000 έως και 1:5000 εις δραχμάς 50+100L


2. Αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 30% εις περίπτωσιν λήψεως διατομών ή μηκοτομών ποταμών ή εντός υδάτων, άνευ πλωτού μέσου, εις δε την περίπτωσιν χρήσεως πλωτού μέσου κατά 80%.


3. Εις περίπτωσιν καλύψεως υπό δένδρων (ως εν παραγρ. 8 του άρθρου 8) αι τιμαί του πίνακος αυξάνονται κατά 80%.


4. Εις περίπτωσιν πασσαλώσεως των χαρακτηριστικών σημείων των τομών δια ξυλίνων πασσάλων, έκαστον σημείον επιβαρύνεται με δραχμάς επτά (7).ΑΡΘΡΟΝ 13

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ


1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση αυτών ταχυμετρικά, καταμέτρηση επικειμένων, υπολογισμό και μεταφορά των ορίων στο διάγραμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (αριθμητικών και αλφαβητικών), εμβαδομέτρηση

ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, δακτυλογράφηση πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες αυτών, μια διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές, για κάθε

στρέμμα κτηματογραφουμένου εδάφους οι τιμές ορίζονται όπως ο κατωτέρω πίνακας: (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου)


  Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ
  α/α Εμβαδόν κτήματος
  σε στρέμματα
  Για το τμήμα
  1:500 1:1000 1:2000 1:5000
  Δρχ. Δρχ. Δρχ. Δρχ.
  1. Από 0 μέχρι 2 110 99 87 74
  2. Από 2,001 μέχρι 5 95 86 76 64
  3. Από 5,001 μέχρι 15 65 60 56 49
  4. Από 15,001 μέχρι 30 45 40 38 31
  5. Από 30,001 και άνω 30 24 22 192. Οι παράγραφοι 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών προσαυξανομένων ποσοστιαία με την αντίστοιχη τιμή κατηγορίας εδάφους Α της παρ.1 του άρθρου 8. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών της παραγράφου 1 του παρόντος προσαυξανομένων αντιστοίχως.


3. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των ορίων των ιδιοκτησιών δια του τύπου των πολυγωνικών σημείων, έκαστον σημαινόμενον όριον αμείβεται κατά το άρθρον 6 παράγραφος 2.


4. Εις περίπτωσιν κατηματογραφικής αποτυπώσεως και συγχρόνου εκπονήσεως ταχυμετρικής και υψομετρικής αποτυπώσεως, επιπροστίθενται εις τας τιμάς των ταχυμετρικών αποτυπώσεων αι ανωτέρω τιμαί της παραγρ.1 του παρόντος μειωμέναι κατά ποσοστόν 20%.


5. Δια την σύνταξιν κτηματολογίου ζώνης χαράξεως έργων αι ανωτέρω τιμαί πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον αμοιβήν εκ δρχ. 520 ανά χιλιόμετρον άξονος έργου, λόγω λήψεως, υπολογισμού και σχεδιάσεως των επιπλέον απαιτουμένων ειδικών στοιχείων και παράδοσιν εις 13πλούν των πινάκων και διαγραμμάτων εις κοινάς φωτοτυπίας, πλέον των επί διαφανούς χάρτου πρωτοτύπων.ΑΡΘΡΟΝ 14

ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ


1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, την λήψη των ορίων κ.λ.π., στοιχείων ταχυμετρικώς, την μεταφορά τους στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και την σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, δακτυλογράφηση πινάκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με έξι κοινές φωτοτυπίες, μιας διαφανούς φωτοτυπίας των σχεδίων και πέντε κοινών φωτοτυπιών, για κάθε στρέμμα εδάφους που αποτυπώνεται, οι αμοιβές ορίζονται όπως παρακάτω: (Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου)


  α/α Κατηγορία κάλυψης 1:500 1:1000 1:2000
  Δρχ. Δρχ. Δρχ.
  1. Ι Εξαιρετικά πυκνό 600 390 320
  2. ΙΙ Πυκνό 455 325 260
  3. ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό 350 260 195
  4. IV Aραιό 260 195 130Στην περίπτωση που πέραν της κτηματογραφικής αποτύπωσης απαιτείται και κάθε επιπλέον τοπογραφική λεπτομέρεια εδάφους ή κατασκευών στις ανωτέρω τιμές προστίθενται οι αντίστοιχες τιμές της παρ.1 του άρθρου 9 μειωμένες κατά 60%.


2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 9 ισχύουν και για τις παραπάνω τιμές προσαυξανόμενες αντιστοίχως.ΑΡΘΡΟΝ 15

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΜΕΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
'Η ΜΕ ΑΛΛΗΜΕΘΟΔΟ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, την οριζοντιογραφική αποτύπωση των ορίων των κατασκευών και όλων των επικειμένων, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ'αυτό το άρθρο, τη μεταφορά αυτών στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και τη σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, την εβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, τη δακτυλογράφηση των πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες των σχεδίων, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές (εφ'όσον υπάρχει τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής:

Κλίμακα 1:100 1850 δρχ.

Κλίμακα 1:200 1470 δρχ.

Κλίμακα 1:500 1150 δρχ.

Σε περίπτωση ανάθεσης και ταυτόχρονης εκπόνησης υψομετρίας, οι τιμές προσαυξάνονται κατά 10%. Αι παράγραφοι 3 του άρθρου 9 και 2 του άρθρου 10, ισχύουν και δια τας ανωτέρω τιμάς, προσαυξανομένων τούτων αντιστοίχως.ΑΡΘΡΟΝ 15α

ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ


Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί σε κλίμακα προβλεπόμενη στις διατάξεις του Ν.653/1977 (ΦΕΚ 214 Α'), των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των ομόρων οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακος όπως τούτο ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.653/1977, την παράδοση στον Εργοδότη μιας διαφανούς και δεκαπέντε απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υπολογίζεται ως ο κατωτέρω πίνακας:   α/α Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών
   (μονάδες ανά χιλιόμετρο)
   Τιμή εφαρμογής
   (σε δραχμές)
   1. Από 1 - 40 48000
   2. Από 41 - 55 57000
   3. Από 56 - 70 66000
   4. Από 71 - 80 75000
   5. Από 81 και άνω


ΑΡΘΡΟΝ 16

ΦΩΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ


1. Για την αναγνώριση στο έδαφος βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε

σημείο, η τιμή ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας:


   α/α Κλίμακα του διαγράμματος
   που θα αποδοθεί
   Διατομών Ταχυμετρικώς
   Δρχ. Δρχ.
   1. Μέχρι 1:2000 2300 130
   2. Από 1:5000 έως 1:20000 2800 130


2. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των φωτοσταθερών σημείων επιπροστίθεται η τιμή της αντιστοίχου σημάνσεως ως αύτη έχει καθορισθή εν τοις παραγράφοις 1 του άρθρου 5 ή 2 του άρθρου 6.


3. Εις περίπτωσιν καθ'ήν η Υπηρεσία ήθελε παράσχη εις τον ανάδοχον ήλεκτρονικά μέσα δια την μέτρησιν των αποστάσεων, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εξήκοντα πέντε (65) ανά σημείον.


4. Εις περίπτωσιν καθ'ήν ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνη υπό της Υπηρεσίας δια της συμπληρώσεως ειδικού εντύπου υπό του αναδόχου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εκατόν δέκα επτά (117) ανά σημείον.ΑΡΘΡΟΝ 17

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ


Αι τιμαί μονάδος των φωτογραμμετρικών εργασιών, λόγω του ιδιοτύπου των εργασιών αυτών και της επιδράσεως ειδικών παραγόντων εις την εκάστοτε περίπτωσιν εκτελέσεως αυτών (όπως είναι το μέγεθος και το σχήμα της αποτυπωτέας εκτάσεως, η χρησιμοποίησις των καταλληλοτέρων αεροφωτογραφιών πτήσεων, η επιλογή των καταλληλοτέρων οργάνων αποδόσεως καθώς και ο σκοπός δι'όν προορίζονται τα συνταχθησόμενα διαγράμματα) καθορίζονται, δι'εκάστην περίπτωσιν, δι'αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων.ΑΡΘΡΟΝ 8

ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Προκειμένης εφαρμογής ρυμοτομικής μελέτης ισχύουν τα κάτωθι:


1. Δια τον ακριβή προσδιορισμόν των αξόνων των οδών, η αμοιβή ορίζεται εις δραχμάς τριακοσίας ενενήκοντα (390) ανά σημείον.


2. Εις περίπτωσιν υπάρξεως σοβαρών εμποδίων εμποδιζόντων την ορατότητα, η τιμή αυξάνεται κατά 80%.


3. Ο προσδιορισμός κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή πολυγώνων αμείβεται με δραχμάς εκατόν τέσσερας (104) ανά κορυφήν.


4. Η μεταφορά διανομής οικοπέδων επί του εδάφους αμείβεται δια δραχμών πεντακοσίων ογδοήκοντα πέντε (585) ανά οικόπεδον.


5. Η μόνιμος σήμανσις των σημείων των αξόνων, των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κατά το άρθρο 6 παρ.2.


6. Η μελέτη διανομής επί χάρτου των προβλεπομένων οικοπέδων αμείβεται δια δραχμών εξήκοντα πέντε (65) ανά οικόπεδον.


7. Η διπλή γεωμετρική χωροστάθμησις των αξόνων των οδών, των κρασπέδων, των κατωφλίων κ.λ.π. προς μελέτην ερυθράς και μελέτην αποχετεύσεων, αμείβεται δια δρχ. τριών χιλιάδων διακοσίων πεντήκοντα (3250) ανά χιλιόμετρον.ΑΡΘΡΟΝ 19

ΧΑΡΑΞΙΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ


Εις περίπτωσιν χαράξεως σηράγγων, αι μεν κοιναί τοπογραφικαί εργασίαι αμείβονται δια των αντιστοιχουσών εις αυτάς τιμών αμοιβών, δια τας ειδικάς δε τοιαύτας καθορίζονται ιδιαίτεραι τιμαί μονάδος.ΑΡΘΡΟΝ 20

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Για την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα ακόλουθα:


1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα. Για την αναγνώριση τον προσδιορισμό του άξονα του έργου, τη γωνιομέτρηση, την πλευρομέτρηση, την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροστάθμισή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές κ.λ.π., με δύο κοινές φωτοτυπίες, δραχμές έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6500) ανά χιλιόμετρο ομάδας παραλλήλων έργων και δραχμές πέντε χιλιάδες διακόσιες (5200)

ανά χιλιόμετρο, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργα.


2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύμφωνα με την έννοια της παρ.9 του άρθρου 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές της παραγρ.1 του παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από νερά οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά κατά 30% αν δεν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού κατά 80%, ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου.


3. Επί λοφωδών (εγκαρσίων κλίσεων 5 - 20%) γίνεται προσαύξηση κατά 20% και επί ορεινών (εγκαρσίων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των τιμών της παραγράφου 1 του παρόντος.


4. Η επιπλέον των κανονικών σημείων απαιτουμένη μόνιμος σήμανσις αμείβεται δια δραχμών εκατόν τριάκοντα (130) ανά σημείον.


5. Τ' ανωτέρω εν παραγράφω 1 του παρόντος ως προς τας εργασίας και την τιμήν ανά χιλιόμετρον ισχύουν αναλόγως προκειμένου και περί εφαρμογών επί του εδάφους μελέτης διευθετήσεως χειμάρρων ή περί εφαρμογής μελέτης μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλεως.


6. Η απ'ευθείας χάραξις εξωτερικών υδραγωγείων, αμείβεται με δραχμάς πέντε χιλιάδας οκτακοσίας πεντήκοντα (5850) ανά χιλιόμετρον. Η τιμή αύτη ισχύει και δια την περίπτωσιν υπάρξεως προμελέτης εξωτερικού υδραγωγείου και δια εδάφη πάσης φύσεως από απόψεως κλίσεων. Η ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος, της προσαυξήσεως λόγω καλύψεως ισχύει προκειμένου και δια τας χαράξεις ή εφαρμογάς τούτων.ΑΡΘΡΟΝ 21

ΛΗΨΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ


Δια την λήψιν των απαιτουμένων στοιχείων εν υπαίθρω προς αποτύπωσιν υπαρχόντων οχετών και γεφυρών οιασδήποτε μορφής, ανοίγματος και μήκους, ήτοι λήψιν διαστάσεων γενικώς ως και υψομέτρων πυθμένος (κοίτης) εσωρραχίου φορέως και στέψεως δια μεταλλικής μετροταινίας και ταχυμέτρου, σχεδίασιν εν γραφείω τούτων εν κατόψει, διατομής και κατά μήκος τομής υπό κατάλληλον κλίμακα, εκπόνησιν αντιγράφου επί διαφανούς χάρτου και εκτύπωσιν πέντε κοινών φωτοτυπιών, ορίζεται τιμή ως κατωτέρω:

α) Δι' έκαστον αποτυπούμενον ως άνω τεχνικόν έργον ενός ανοίγματος ή και περισσοτέρων αλλ'ίσων τοιούτων, δραχμαί τριακόσιαι ενενήκοντα (390) κατά τεμάχιον.

β) Εις περίπτωσιν ανίσων ανοιγμάτων δραχμαί τετρακόσιαι πεντήκοντα πέντε (455) κατά τεμάχιον.ΑΡΘΡΟΝ 22

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ


Η δια διαφόρους σκοπούς σύνθεσις χαρτών εκ διαφόρων κλιμάκων και προελεύσεως στοιχείων (υφιστάμενοι χάρται, φωτογραφίαι, εργασίαι εδάφους κ.λ.π.) αποτελεί αντικείμενον ιδιαιτέρας συμφωνίας μεταξύ Εργοδότου και Αναδόχου.ΑΡΘΡΟΝ 23

ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Η επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών εν γένει, αμείβεται δια ποσοστού επί της αμοιβής αυτών ως κατωτέρω:

Μέχρις αμοιβής 100.000 δραχμών ποσοστόν ...................... 10%

Δια την υπέρ τας 100.000 και μέχρι 500.000 ποσοστόν ....... 7%

Δια την υπέρ τας 500.000 δρχ. ποσοστόν ............................ 4%ΑΡΘΡΟΝ 24

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ


Εάν αι εκτελούμεναι τοπογραφικαί εργασίαι κείνται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 χιλιομέτρων, η κατά το προηγούμενον άρθρον αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως των εργασιών από της έδρας του επιβλέποντος.

α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χιλιομέτρων και μέχρι 150 χιλιομέτρωνκατά ποσοστόν 25%.

β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χιλιομέτρων κατά ποσοστόν 50%.ΤΜΗΜΑ Ε'


ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Αμοιβή μελετών Κτιριακών ΈργωνΆρθρον 80

Διάκρισις μελετών Κτιριακών Εργων


1. Εκάστη μελέτη Κτιριακού έργου διακρίνεται εις:

α) Την αρχιτεκτονική μελέτην.

β) Την μελέτην της φερούσης κατασκευής.

γ) Τας μελέτας των εγκαταστάσεων.

δ) Τας μελέτας των έργων υποδομής και διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου εφ'ου ανεγείρεται το Κτιριακόν έργον.


*2. Εκάστη μελέτη των εγκαταστάσεων κτιριακού έργου περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των κάτωθι ανεξαρτήτων μελετών:

α) Εγκαταστάσεων ύδρευσης.

β) Εγκαταστάσεων αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων.

γ) Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

δ) Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης.

ε) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

στ) Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων.

ζ) Ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μη περιλαμβανομένων στις ανωτέρω κατηγορίες.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Π.Δ.515/89).Άρθρον 81

Στάδια μελετών


Τα στάδια εκπονήσεως εκάστης των εν άρθρω 80 αναφερομένων επί μέρους μελετών κτιριακού έργου, είναι τα κάτωθι:

α) Προμελέτη

β) Οριστική μελέτη

γ) Μελέτη εφαρμογήςΆρθρον 82

Κατηγορίαι Μελετών Κτιριακών Έργων


1. Εκάστη των εν άρθρω 80 αναφερομένων επί μέρους μελετών κτιριακού έργου αναλόγως των απαιτήσεων, του αντικειμένου και της δυσχέρείας αυτού υπάγεται εις μίαν των κατά τας επομένας παραγράφους κατηγοριών. Δι' εν και το αυτό έργον αι επιμέρους μελέται δύνανται να υπάγονται εις διαφόρους κατηγορίας.


2. < Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών >


3. < Κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής >


4. < Κατηγορίες μελετών εγκαταστάσεων >


5. Εις περίπτωσιν αμφιβολίας περί της κατηγορίας εις ήν υπάγεται το έργον αποφασίζει περί ταύτης, εάν μεν πρόκειται περί έργων του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο οικείος φορέας ή η εποπτεύουσα το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου αρχή, εάν δε πρόκειται περί ιδιωτικών έργων, η αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία.


6. Πέραν της διακρίσεως των μελετών εις τας ανωτέρω κατηγορίας, αι μελέται των Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης εις:

α) Μελέτας έργων εκτελουμένων εξ υπαρχής.

β) Μελέτας επεκτάσεως υφισταμένων έργων.

γ) Μελέτας μεταρρυθμίσεως ή αποκαταστάσεως, δημιουργούσας εις τον Μελετητήν ευθύνας δυσαναλόγους προς την δαπάνην των προς εκτέλεσιν εργασιών.


(* Η παρακάτω παράγραφος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 41 του Π.Δ. 515/1989).


*2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Οι κατηγορίες αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων είναι οι ακόλουθες:

α) Κατηγορία Ι

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια μονόροφα με στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους, όπως αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες, μικρού μεγέθους σταύλοι, μεμονωμένα κτίρια χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών αυτοκινήτων.

β) Κατηγορία ΙΙ

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με απλή λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως βιομηχανικές και εμπορικές αποθήκες, δεξαμενές υπέργειες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια με απλή λειτουργική διάταξη.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, βιομηχανικά κτίρια, υδατόπυργοι, τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι και Β' τάξης, κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας

κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

δ) Κατηγορία IV

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με σύνθετη λειτουργία και αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις, όπως κτίρια ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρα, εκκλησίες, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροσταθμοί, τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.

ε) Κατηγορία V

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο έργο ή τμήμα έργων των οποίων οι αυξημένες λειτουργικές, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις επιβάλλουν αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη εκτέλεσης, όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και τοπίου (πλατειών, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισμό χώρων, εσωτερικές διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα σαν μνημεία, διατηρητέα ή παραδοσιακά.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Αι κατηγορίαι μελετών φερούσης κατασκευής κτιριακών έργων είναι αι ακόλουθαι:

α) Κατηγορία Ι

Εις την κατηγορίαν αυτήν υπάγονται αι μελέται απλών φερουσών κατασκυεών απαιτουσών στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, ως μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου εκ τοιχοποιίας και οιασδήποτε φερούσης κατασκευής δαπέδων και στεγών, ελαφραί ξύλιναι κατασκευαί, βοηθητικαί κατασκευαί εργοταξίου, (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κ.λ.π.).

β) Κατηγορία ΙΙ

Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών απλού υπολογισμούς αλλά ακριβεστέρους της προηγουμένης κατηγορίας, καθορισμόν και απεικόνισιν των φερόντων στοιχείων, ως μελέται κατασκευών μέχρι διορόφου μικτής κατασκευής εξ υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιιών, δοκών και πλακών απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικώς εκ προτύπων ελασμάτων, απλαί μεταλλικαί στέγαι μέχρις ανοίγματος 10 μέτρων.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών πλήρη στατικόν υπολογισμόν απάντων των φερόντων στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημάτων, ως μελέται σκελετών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, υπολογιζομένων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων εξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών, τοίχων αντιστηρίξεως εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, έργων αντιστηρίξεως γειτονικών κτιρίων, ξυλίνων κατασκευών ιδιαζούσης μορφής και εν γένει πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων μη εμπιπτόντων εις τας λοιπάς κατηγορίας.

*δ) Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγουμένων κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένων ως φορέων στο χώρο, κελυφών, πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής, προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, ανηρτημένων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.

(* Το εδάφιο αυτό τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Π.Δ.515/89).(* Η παρακάτω παράγραφος τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 41 του Π.Δ. 515/89).


*4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

α) Κατηγορία Ι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διατάξεως μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα ταύτα παντός είδους δικτύων, ήτοι μελέται συνιστάμεναι εξ ενιαίων μηχανημάτων σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους κατασκευής ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι σύνολον μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισμών ή σχετικής επιλογής. Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται

οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων:

- Εξοπλισμός μαγειρείου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λ.π.).

- Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, στυπτικές μηχανές, στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).

- Καπνοσυλλέκτες

- Αποτεφρωτικοί κλίβανοι

- Συγκροτήματα εξοπλισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, μηχανήματα ακτίνων κ.λ.π.)

- Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

β) Κατηγορία ΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, εφ'όσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων.

- Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκροτήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λ.π.).

- Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.

- Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες, θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής (δίκτυον αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες

κ.λ.π.).

- Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μη αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλίες, πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήματα κ.λ.π.

- Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.

- Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύεως αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές εξαρτήματα παροχής, στόμια

κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.

- Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).

- Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα οικοδομών περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι αποθηκεύσεων κ.λ.π.).

- Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.

- Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.

- Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.

- Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.

- Διατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων.

- Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

- Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).

- Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων.

- Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

γ) Κατηγορία ΙΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέται ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφ' όσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Έτσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες

εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα,

εξαρτήματα, γειώσεις κ.λ.π.).

- Λεβητοστάσια παραγωγής υπερθέρμου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανομής του.

- Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί κ.λ.π.).

- Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και βιομηχανιών.

- Εγκαταστάσεις με μή συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς σκοπούς.

- Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαγιάς με νερό ήδιοξείδιο του άνθρακα.

- Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων με ειδική προστασία.

- Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

δ) Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

- Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

- Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του.ΑΡΘΡΟΝ 83

Καθορισμός Αμοιβής


(* Η παρακάτω παράγραφος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 42 του Π.Δ. 515/89).


*1. Τα ποσοστά αμοιβών μελετών κτιριακών έργων υπολογίζονται με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2. Οι συντελεστές κ και μ έχουν για κάθε κατηγορία τις παρακάτω τιμές:


α) Αρχιτεκτονικών Μελετών

Για έργα κατηγορίας Ι κ=0,80 μ=29,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ=1,00 μ=36,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ=1,80 μ=48,00

Για έργα κατηγορίας IV κ=2,40 μ=43,00

Για έργα κατηγορίας V κ=2,90 μ=63,00


β) Μελετών φέρουσας κατασκευής

Για έργα κατηγορίας Ι κ=2,00 μ=26,00

Για έργα κατηγορίας II κ=2,40 μ=28,00

Για έργα κατηγορίας IIΙ κ=3,00 μ=37,00

Για έργα κατηγορίας IV κ=3,70 μ=35,00


γ) Μελετών εγκαταστάσεων

Για έργα κατηγορίας Ι κ=1,50 μ=20,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ=2,00 μ=35,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ κ=2,30 μ=45,00

Για έργα κατηγορίας IV κ=2,50 μ=45,00


2. Η ολική αμοιβή μελετών κατανέμεται εις ποσοστά κατά στάδια ως

ακολούθως:


Μελέται
Στάδιον μελέτης Αρχιτεκτονικά Στατικά Εγκαταστάσεις
Προμελέτη 35% 25% 25%
Οριστική μελέτη 25% 35% 35%
Μελέτη εφαρμογής
(άνευ τευχών
δημοπρατήσεως)
40% 40% 40%

Εις το στάδιον της προμελέτης των αρχιτεκτονικών περιλαμβάνεται και το προσχέδιον, όπερ αποτιμάται εις ποσοστόν 20% της ολικής αμοιβής.


3. Η αμοιβή της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιριακού έργου υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης περιλαμβάνοντος και τους προϋπολογισμούς φερούσης κατασκευής και

εγκαταστάσεων.


4. Η αμοιβή των μελετών φερούσης κατασκευής κτιριακού έργου υπολογίζεται βάσει του αντιστοίχου προϋπολογισμού δαπάνης αυτής.


*5. Η αμοιβή των μελετών εγκαταστάσεων κτιριακού έργου υπολογίζεται κεχωρισμένως δι'έκαστον ανεξάρτητον είδος εγκαταστάσεως όπως αυτό αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 80 και επί τη βάσει του προϋπολογισμού εκάστου είδους.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 42 του Π.Δ. 515/89).


6. Ο μελετητής της αρχιτεκτονικής μελέτης υποχρεούται όπως παρέχη στοιχεία εις τους Μελετητάς της φερούσης κατασκευής και των εγκαταστάσεων, εις δε τα ποσοστά της αμοιβής της αρχιτεκτονικής

μελέτης περιλαμβάνεται και η υποχρέωσις αυτή.


*7. Σε περίπτωση έργων που απαιτούν υπολογισμούς σε δυναμικές ενέργειες, όπως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων, η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης που προκύπτει από τον πίνακα 2 του άρθρου 83 προσαυξάνεται κατά 80%. Εάν απαιτείται εκ του αντισεισμικού κανονισμού αντισεισμικός έλεγχος έργου Ι και ΙΙ κατηγορίας ή απαιτείται υπολογισμός εις δυναμικάς ενέργειας, η μελέτη φερούσης κατασκευής υπάγεται εις την ΙΙΙ κατηγορίαν. Εις την κατά την παρούσαν παράγραφον προσαύξησιν δεν περιλαμβάνεται το ποσόν των αμοιβών το αντιστοιχούν εις την σύνταξιν των τευχών δημοπρατήσεως.


(* Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 152/87).


8. Η αμοιβή δια την μελέτην συγκροτήματος κτιρίων υπολογίζεται θεωρουμένου ότι έκαστον των κτιρίων του συγκροτήματος αποτελεί ανεξάρτητον μονάδα.


9. Εις περίπτωσιν αναθέσεως μελέτης ενός και του αυτού έργου κατά τμήματα αυτής εις περισσοτέρους του ενός Μελετητάς μη συνεταιρισμένους ή μη αποτελούντας κοινοπραξίαν, η αμοιβή εκάστου υπολογίζεται ιδιαιτέρως δια το τμήμα της μελέτης το οποίον εξεπόνησε.


10. Εις περίπτωσιν αναθέσεως εις τον αυτόν Μελετητήν περισσοτέρων της μιας επιμέρους μελετών, αφορουσών εις εν και το αυτό έργον, η αμοιβή δι'εκάστην μελέτην υπολογίζεται ιδιαιτέρως ως εάν είχον ανατεθεί εις διαφόρους Μελετητάς.


11. Εάν το αυτό έργον υπάγεται, ως προς τας επιμέρους μελέτας αυτού, εις διαφόρους κατηγορίας, η αμοιβή του Μελετητού υπολογίζεται ιδιαιτέρως επί τη βάσει της καθοριζομένης, αναλόγως της κατηγορίας εις ην ανήκει εκάστη των επιμέρους μελετών.


12. Οιαδήποτε τροποποίησις επερχομένη εις την μελέτην μετά την έγκρισιν αυτής συνεπάγεται πρόσθετον αποζημίωσιν ίσην προς την αμοιβήν την εξαγομένην εκ του αντιστοίχου πίνακος αμοιβών, αλλά μόνον δια την δαπάνην του τροποποιουμένου τμήματος, ασχέτως αρχικού προϋπολογισμού.


13. Δια πάσαν πρόσθετον απασχόλησιν του Μελετητού μη περιλαμβανομένην εις τας υποχρεώσεις της μελέτης κατά τας προδιαγραφάς ή εις ετέρας διατάξεις αμοιβών, ο Μελετητής δικαιούται ιδιαιτέρας αποζημιώσεως.


14. Εν περιπτώσει, τη εντολή του Εργοδότου, τροποποιήσεως της μελέτης κατά τη διάρκειαν εκπονήσεως αυτής με συνέπειαν επαύξησιν της εργασίας χωρίς όμως να προκληθή ανάλογος αύξησις του προϋπολογισμού, η νέα εργασία αμείβεται ιδιαιτέρως προστιθεμένου του προϋπολογισμού ταύτης εις τον συνολικόν προϋπολογισμόν του έργου.


*15. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων Κτιριακού έργου, όπως προσδιορίζεται βάσει του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ισχύει για Κτιριακά Εργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αμοιβή μελέτης εγκαταστάσεων Κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες άνω των ΙΙΙ και η οποία προσδιορίζεται ομοίως, ως ανωτέρω, προσαυξάνεται κατά 20%.


*16. Η προκαταρκτική μελέτη Κτιριακών έργων, αποτελεί ιδιαίτερο στάδιο και η αμοιβή της είναι ίση με ποσοστό 15% της ολικής αμοιβής της αντίστοιχης μελέτης.


(* Οι παράγραφοι 15 και 16 προσετέθησαν με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του Π.Δ. 515/89).Άρθρον 84

Αμοιβαί μελετών πολλαπλής εφαρμογής


1. Τα ποσοστά της αμοιβής νοούνται δια μιαν εφαρμογήν της μελέτης. Εν περιπτώσει επαναλήψεως εφαρμογής της αυτής μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται δι'εκάστην επανάληψιν εις ποσοστόν επί της πλήρους αμοιβής ως κάτωθι:

1η Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

2η Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

3η Εφαρμογή 30/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

4η Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

5η Εφαρμογή και αι πέραν αυτής τοιαύται 10/100 της αμοιβής της πλήρους μελέτης δι' εκάστην τούτων.


2. Εν περιπτώσει μελετών αναφερομένων εις τύπους οικοδομών οιασδήποτε χρήσεως, κατασκευαζομένων βάσει της αυτής μελέτης εν σειρά δια οιασδήποτε μεθόδου, πλην προκατασκευής εις οιανδήποτε θέσιν, τα ποσοστά της αμοιβής της επαναλήψεως υπολογίζονται ως ακολούθως:

α) Δια την 1ην και μέχρι της 4ης εφαρμογής της μελέτης ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά της προηγουμένης παραγράφου, καταβαλλομένης όμως της προκυπτούσης βάσει αυτών συνολικής αμοιβής μετά την έγκρισιν της οριστικής μελέτης.


β) Δια την 5ην και μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1500) εφαρμογών της μελέτης ισχύουν τα ποσοστά της 5ης εφαρμογής της μελέτης της προηγουμένης παραγράφου.


γ) Δι'εκάστην πέραν των χιλίων πεντακοσίων και μέχρι τριών χιλιάδων εφαρμογών καταβάλλεται εις τους δικαιούχους ποσοστόν 0,5% επί της δαπάνης εκάστου κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης χρήσεως. Δια τας πέραν των τριών χιλιάδων εφαρμογάς των μελετών ουδεμία αμοιβή καταβάλλεται.Άρθρον 85

Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας


*1. Για αμοιβή μελέτης που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του Γραφείου Μελετητή και απέχει πλέον των 40 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης αυτής, το ποσό της αμοιβής αυξάνεται κατά το ποσόν Α, όπως ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:


Α = 2000 x λ + 0,05 x Α


όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 83 του παρόντος.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Π.Δ. 515/89).


2. Θεωρείται ότι το έργον ευρίσκεται εκτός της έδρας του Γραφείου του Μελετητού εάν απέχει πλέον των 75 χιλιομέτρων από του κέντρου της πόλεως, εις ην η έδρα του μελετητού.


3. Τα ως άνω ποσοστά προσαυξήσεως αμοιβής δεν καταβάλλονται εις τας μελέτας πολλαπλής εφαρμογής.


(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρ.2 δεν καταργήθηκε ρητά από το άρθρο 8 του Π.Δ. 515/89, πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει γιατί με την παρ.1 ορίστηκε ότι η αμοιβή εκτός έδρας καταβάλλεται εάν απέχει το έργο από την έδρα του γραφείου του μελετητή 40 χλμ. και όχι 75 χλμ. που ορίζει η παρ.2).ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Άρθρο 86

Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι.1. Εις την κατά τας προηγουμένας διατάξεις καθοριζομένην αμοιβήν μελέτης περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη του μελετητού απαιτούμενη δια την εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκπόνησιν της μελέτης συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς μελετών.


2. Δεν περιλαμβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αι δαπάναι και η αμοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επιμέρους μελέτας:

α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, αίτινες αμοίβονται ιδιαιτέρως κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβής.

β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητος και η τοιαύτη της προκαταρκτικής περί ης αι οικείαι προδιαγραφαί.

γ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων πάσης μορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.

δ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και εργαστηριακαί εργασίαι και η αξιολόγησις των εκ τούτων συμπερασμάτων.

ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και μελέται.

στ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αμοιβαί, αι απαιτούμεναι δια την έκδοσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υπό του μελετητού τη εντολή του εργοδότου.

ζ) Αι εργασίαι αποτυπώσεως υφισταμένων εγκαταστάσεων.

η) Αι εργασίαι κατασκευής προπλασμάτων.

θ) Τα σχέδια μηχανημάτων και συσκευών διατιθεμένων ως αυτουσίων μονάδων εις το εμπόριον.

ι) Αι δαπάναι δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των προδιαγραφών, προβλεπομένων αντιγράφων της μελέτης ως και αι δαπάναι δια την τυχόν εμφάνισιν αυτής εντύπου υπό οιανδήποτε

μορφήν, τη εντολή του εργοδότου.

ια) Αι πάσης φύσεως δαπάναι τυχόν μεταφράσεων της μελέτης.

*ιβ) Η αμοιβή μελετών έργων υποδομής και περιβάλλοντος χώρου και γενικώς οι αμοιβές μελετών που αμείβονται με άλλες διατάξεις αμοιβών.

(* Το εδάφιο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Π.Δ. 515/89).

ιγ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν των τευχών δημοπρατήσεως περί ης το άρθρον 100 του παρόντος.


3. Η αμοιβή δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων μελέτης ορίζεται εις το διπλάσιον του βάσει παραστατικών στοιχείων πληρωμής κόστους αυτών.Άρθρον 87

Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια1. Εάν ανατεθεί εις τον μελετητήν η εκπόνησις μόνον του πρώτου σταδίου της μελέτης, ήτοι της προμελέτης, η αντίστοιχος αμοιβή προσαυξάνεται κατά 40%. Εάν ήθελε ζητηθεί η μελέτη ετέρου προσχεδίου με το αυτό θέμα η αμοιβή αυτού δεν προσαυξάνεται.


2. Εάν ανατεθεί εις τον μελετητήν η εκπόνησις μόνο των δύο πρώτων σταδίων της μελέτης ήτοι της προμελέτης και της οριστικής μελέτης, αι αντίστοιχοι αμοιβαί προσαυξάνονται κατά 25%.


3. Εις ην περίπτωσιν το προηγούμενον ή προηγούμενα στάδια της μελέτης εξεπονήθησαν παρ' άλλου μελετητού ή παρέχονται παρά του εργοδότου εις τον μελετητήν πλήρη στοιχεία των προηγουμένων σταδίων, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτος συνέχισις της εκπονήσεως της

μελέτης, η συνολική αμοιβή των μελετωμένων σταδίων μελέτης αυξάνεται κατά είκοσι επί τοις εκατό (20%).


4. Εις ην περίπτωσιν η μελέτη υποβάλλεται πλήρης, εις εν και τελικόν στάδιον άνευ παροχής εις τον μελετητήν των προβλεπομένων πλήρων μελετών των προγενεστέρων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον μελετητήν πλήρης η υπό του παρόντος προβλεπομένη αμοιβή.Άρθρον 88

Αμοιβή προσθηκών, επεκτάσεων, επισκευών - διαρρυθμίσεων


(* Το άρθρο αυτό τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Π.Δ. 515/89).


1. Η αμοιβή εκάστης μελέτης κτιριακού έργου (αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων), που αφορά προσθήκη, επέκταση ή επισκευή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο, προσαυξάνεται κατά 30%. Ομοίως η αμοιβή εκάστης μελέτης που αφορά διαρρύθμιση ή

μεταρρύθμιση υφισταμένου κτιριακού έργου, προσαυξάνεται κατά 50%.


2. Η μελέτη αποτύπωσης υπαρχόντων κτιρίων που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία ή διατηρητέα, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπ'όψιν κτίριο, θεωρούμενο ως νέο.Άρθρον 89

Αμοιβή δια τον έλεγχον μελέτης


Η αμοιβή δια μεν τον έλεγχον εκπονηθείσης μελέτης ανέρχεται εις ποσοστόν 15% της αντιστοίχου αμοιβής της μελέτης δια δε την παρακολούθησιν και τον έλεγχον της μελέτης, ανέρχεται εις ποσοστόν

20% της αμοιβής αυτής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Αμοιβαί επιβλέψεως κτιριακών έργων


Άρθρον 90

Αντικείμενον


Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την επίβλεψιν και επιμετρήσεις των κτιριακών έργων.Άρθρον 91

Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως


1. Εις την αμοιβήν επιβλέψεως περιλαμβάνεται αποζημίωσις δια την απασχόλησιν και πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υπεύθυνον παρακολούθησιν των εκτελουμένων έργων, την χορήγησιν πλήρων και λεπτομερών οδηγιών εις τον κατασκευαστήν του έργου δια την κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμην και τους κανόνας της τέχνης έντεχνον, εμπρόθεσμον και οικονομικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την μέριμναν δια την συμμόρφωσιν του αναδόχου προς τας συμβατικάς του υποχρεώσεις και την περιφρούρησιν των συμφερόντων του εργοδότου, την εργασίαν μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξιν λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρον σύνταξιν των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την ζύγισιν και παραλαβήν υλικών, την

φροντίδα λήψεως απαιτουμένων δοκιμίων, τας μερικάς και την τελικήν επιμέτρησιν, την εισήγησιν, επί αιτήσεως παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου του έργου, την παράστασιν κατά την παραλαβήν των εργασιών και τον δέοντα χειρισμόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την εις τα δικαστήρια παράστασιν επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του εργοδότου καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το άρθρο 102 του παρόντος.


2. Δεν περιλαμβάνεται εις την αμοιβή επιβλέψεως:

α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτελέσεως πάσης φύσεως δοκιμών βαρύνουσαι αναλόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον του έργου ή τον εργοδότην.

β) Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεως της αρχικής μελέτης είτε εν όλω είτε κατά μέρος αυτής. Εάν δοθεί παρά του εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζομένη κατά τας οικείας διατάξεις.

γ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη ιδιαιτέρως κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα.*Άρθρον 92

Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης


(* Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του Π.Δ. 515/89).


1. Η αμοιβή επίβλεψης κτιριακών έργων (αρχιτεκτονικών, φέρουσας κατασκευής και εγκαταστάσεων, χωρίς τη σύνταξη επιμέτρησης, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών με βάση το γενικό τύπο του άρθρου

2. Οι συντελεστές κ και μ έχουν τις παρακάτω τιμές για κάθε κατηγορία:


Για έργα κατηγορίας I κ=1,10 μ=20,00

Για έργα κατηγορίας II κ=1,30 μ=25,00

Για έργα κατηγορίας III κ=1,30 μ=25,00

Για έργα κατηγορίας IV κ=2,00 μ=28,00

Για έργα κατηγορίας V κ=1,50 μ=38,00


2. Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει της ανωτέρω παρ.1 ισχύει για κτιριακά έργα των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η αμοιβή επίβλεψης εγκαταστάσεων κτιριακών έργων των οποίων η αρχιτεκτονική μελέτη κατατάσσεται στις κατηγορίες ΙV και άνω και η οποία υπολογίζεται βάσει της παρ.1 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται κατά 20%.Άρθρον 93

Καθορισμός αμοιβής επιμετρήσεως


Η αμοιβή της επιμετρήσεως κτιριακού έργου ορίζεται εις ποσοστόν 40% της κατά το προηγούμενον άρθρον αμοιβής επιβλέψεως.Άρθρον 94

Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος


1. Εις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν επιβλέψεως και επιμετρήσεως δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη

επιπροσθέτως.


2. Δια την σύνταξιν πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδος συνοδευομένων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίου δια τας νέας εργασίας, ορίζεται ποσοστόν 0,50% επί της συνολικής αξίας των, δια

νέων τιμών μονάδος προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος εργασιών, μετά προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας.Άρθρον 95

Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως


1. Η κατά τα ανωτέρω άρθρα 92 και 94 αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος δια γενικού εργολάβου και δια τιμών μονάδος των επι μέρους εργασιών και υπό την προϋπόθεσιν ότι ο εργοδότης δεν διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν δια την επιτόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας τεχνικάς οδηγίας και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.


2. Εις ην περίπτωσιν ο εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν με επικεφαλής διπλωματούχον μηχανικόν δια την επιτόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας τεχνικάς μόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το 70% της κατά τα ανωτέρω οριζομένης κατά περίπτωσιν νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.


3. Εάν το έργον δεν εκτελείται δια τιμών μονάδος των επιμέρους εργασιών αλλά με κατ'αποκοπήν προσφοράν, δι'ολόκληρον το έργον εις τον επιβλέποντα καταβάλλεται ποσοστόν 20% επιπλέον της κατά το άρθρον 92 αμοιβής επιβλέψεως, εάν δε τούτο εκτελείται κατά μικτόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επιμέρους τμημάτων του έργου και της αξίας αυτών εφ'ής εφαρμόζονται τα κατά περίπτωσιν οικεία ποσοστά.


4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 χλμ. απ'αυτής, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του επιβλέποντο.

α) Δι'απόστασιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρις 150 χλμ. κατά ποσοστόν 25%.

β) Δι'απόστασιν πέραν των 150 χλμ. κατά ποσοστόν 50%.


5. Εις περίπτωσιν συγχρόνου εκτελέσεως έργου ουχί δια γενικού εργολάβου αλλά δια μερικών κατ'είδος εργασιών εργολάβων, η αμοιβή επιβλέψεως διπλασιάζεται εις περίπτωσιν δε εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή και εργασιών τινών απολογιστικώς δι' αυτεπιστασίας (άνευ εργολάβου) η αμοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν έργον τετραπλασιάζεται.


6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι'εργολάβων κατ'αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρισμένως δι'έκαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.


7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αμοιβή επιβλέψεως δύναται να αυξηθεί μέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της αμοιβής προσδιοριζομένου δι'αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.


8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον συνολικόν ποσοστόν αμοιβής επιβλέψεως επί της αξίας του έργου δεν δύναται να είναι εν πάση περιπτώσει, μείζον του δέκα τοις εκατό (10%) όταν συντρέχει μια περίπτωση και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) όταν συντρέχουν περισσότεροι της μιας.


9. Εις περίπτωσιν έργων υπολογισθέντων εις δυναμικάς ενεργείας, ως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων η αμοιβή επιβλέψεως δεν προσαυξάνεται.


10. Αι διατάξεις των παρ.3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 83 και τα άρθρα 82 και 88 του παρόντος δια τας μελέτας ισχύουν αναλόγως και δια τας περιπτώσεις των επιβλέψεων.Άρθρον 96

Ίδρυσις Γραφείου Επιβλέψεως


Εις περίπτωσιν καθ'ήν απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον τόπον του έργου δια την παρακολούθησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζομένων δυσχερειών, αι δαπάναι ιδρύσεως και εγκαταστάσεως του γραφείου, ως και επανδρώσεως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνουν τον Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικόν του Γραφείου τούτου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.


Άρθρον 97

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως


1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου του έργου, υπολογιζομένη επί των εκάστοτε τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου συντασσομένων βάσει κανονικών επιμετρήσεων.


2. Δια τα έργα του Δημοσίου και Οργανισμών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επιβλέψεως παρακρατείται ποσοστόν είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, αποδιδόμενον εις τον επιβλέποντα κατά ποσοστόν μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αμοιβής άμα της θεωρήσει της τελικής επιμετρήσεως, κατά πέντε τοις εκατό (5%) άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και κατά το υπόλοιπον πέντε τοις εκατό (5%) άμα τη συντελέσει της οριστικής παραλαβής.


3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν η επίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω κράτησις 20% επί της αμοιβής της επιβλέψεως, εκπίπτεται υπέρ του εργοδότου, προς κάλυψιν των ηυξημένων δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.


4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτών αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής εις τον Εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του δικαιούχου.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'


ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Άρθρον 98

Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμή αυτής*1. Για τον έλεγχο της οριστικής επιμέτρησης και την προσωρινή παραλαβή οιωνδήποτε κτιριακών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τας διατάξεις του τμήματος Ε του παρόντος, το ελάχιστον ποσό Α1 της οφειλομένης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τον εργοδότη, ορίζεται ως ακολούθως:


Α1 = 4000 x λ + 0,20 x Α


όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης βάσει του άρθρου 83.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Π.Δ.515/89).


2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν και δαπάνην των μελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής, προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, άμα τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.


3. Εάν το παραλαμβανόμενον έργον κείται εκτός της Επικρατείας, κανονίζεται επιπλέον ποζημίωσις βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας.


4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν προσωπικόν ή λήψις και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.


5. Η αμοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25% της αμοιβής της προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον της προσωρινής τοιαύτης.


6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την παραλαβήν έργου δέον να διενεργηθεί εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν μη υποβολής τοιούτου πίνακος, η εκκαθάρισις πραγματοποιείται οίκοθεν παρά του Εργοδότου εντός εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το οφειλόμενον ποσόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος, κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.Άρθρον 99

Αμοιβή εκτιμήσεως έργων


*1. Για την εκτίμηση ακινήτων και κτιριακών γενικά έργων και εφ'όσον η εκτίμηση δεν συνοδεύεται από διαγράμματα, η αμοιβή για κάθε εκτιμητή ορίζεται από τον τύπο


Α1 = 4000 x λ + 0,10 x Α


όπου Α1 η αμοιβή εκτίμησης, λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η αμοιβή της μελέτης, του κτιρίου θεωρουμένου ως νέου βάσει του άρθρου 88 όπως τροποποιείται.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Π.Δ. 515/89).


2. Τα τυχόν συνοδεύοντα τας εκθέσεις εκτιμήσεως διαγράμματα και αι προς σύνταξιν αυτών εργασίαι αμείβονται ιδιαιτέρως βάσει των υπό των οικείων άρθρων του παρόντος και ετέρων διατάξεων καθοριζομένων δι'εκάστην περίπτωσιν αμοιβών. Δια την σύνταξιν των διαγραμμάτων αυτών κ.λ.π. δεν απαιτείται ιδιαιτέρα εντολή, εφ'όσον τα τυχόν προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα υπό Διπλωματούχου Μηχανικού ή θεωρούνται ανεπαρκή υπό του εκτιμητού.


3. Αι συντασσόμεναι εκθέσεις εκτιμήσεως, διαγράμματα κ.λ.π., παραμένουν ιδιοκτησίαι του συντάσσοντος, υποχρεουμένου όπως παραδώση εις τον εντολέα, μέχρι τριών (3) το πολύ αντιγράφων, παν επιπλέον δε αιτούμενον αντίγραφον αμείβεται ιδιαιτέρως δια του διπλασίου του κόστους αυτού με ελάχιστον όριον αμοιβής διακοσίας πεντήκοντα δραχμάς.


4. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών αποσκοπουσών εις την έρευναν ή διακρίβωσιν και άλλων πέραν ή ασχέτως της αξίας ζητημάτων, οπότε το επιπλέον της ως άνω καθοριζομένης αμοιβής μέρος καθορίζεται ελευθέρως αναλόγως των ειδικών συνθηκών εκάστης περιπτώσεως.ΤΜΗΜΑ ΣΤ'


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ

ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ κ.λ.π.

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥΆρθρον 100

Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως


*1. Η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων καθορίζεται με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 με συντελεστές


κ = 0,5 μ = 10,0


*2. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται κατά τεύχη ως εξής:

Για την Τεχνική Περιγραφή 5%

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 35%

Για την Ανάλυση Τιμών 25%

Για το Τιμολόγιο Μελέτης 13%

Για το Τιμολόγιο Προσφοράς 1%

Για τις Συγγραφές Υποχρεώσεων 10%

Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης 5%

Για τον Προϋπολογισμό Προσφοράς 1%

Για την Διακήρυξη Δημοπρασίας 5%


(* Οι παράγραφοι 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.1 του άρθρου 49 του Π.Δ.515/89).


3. Προκειμένου περί μελετών οδών και τεχνικών έργων εις περίπτωσιν συντάξεως ενιαίων τευχών δημοπρατήσεως οδού και τεχνικών έργων τα ως άνω ποσοστά αμοιβής των τευχών τούτων υπολογίζονται επί του αθροιστικού προϋπολογισμού οδού και τεχνικών έργων.


*4. Προκειμένου περί μελετών κτιριακών έργων, η αμοιβή για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης υπολογίζεται χωριστά ανά προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης (Αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, εκάστη μελέτη εγκαταστάσεων, εκάστη μελέτη υποδομής του οικοπέδου, μελέτη διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου), έστω και εάν πρόκειται περί του αυτού Μελετητή.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 49 του Π.Δ. 515/89).


*5. Για τις μελέτες στις οποίες δεν έχει συνταχθεί στάδιο οριστικής μελέτης ή για τις μελέτες που τα τεύχη δημοπράτησης εκπονούνται με βάση προγενέστερο στάδιο από το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση από τις διατάξεις του παρόντος, τελικό στάδιο της μελέτης, η αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης προσαυξάνεται κατά 50% από εκείνη που προκύπτει με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου.


(* Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 49 του Π.Δ. 515/89).*Άρθρον 101

Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών


(* Tο άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Π.Δ. 515/89).


1. Για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών καταβάλλεται στο Μελετητή του έργου, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες αυτές, αμοιβή που υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό, πάνω στην αμοιβή των ερευνητικών αυτών εργασιών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ερευνητικών εργασιών και βαρύνει τον εργοδότη.


2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό, ορίζεται με τον τύπο


                  40
      γ = 10 + ----------
                +--------
               3¦   Α
                ¦ ------
               \¦ 1000xλ


όπου Α είναι η αμοιβή του μελετητή, κάθε κατηγορίας ερευνητικών εργασιών και λ ο συντελεστής της παρ.2 του άρθρου 4 του παρόντος.Άρθρον 102

Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως


1. Εάν εις Μελετητήν ανατεθεί σύνταξις μελέτης ή εκτέλεσις εργασίας αναγομένης εις τοπογραφικάς εργασίας ή συγκοινωνιακά, υδραυλικά ή κτιριακά έργα, μη περιλαμβανομένης δε εις τας εν τω παρόντι αναφερομένας και ης η αμοιβή δεν συμφωνείται κατ' αποκοπήν αύτη ορίζεται αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως του χρόνου τούτου λογιζομένου εις ακεραίας ημέρας από της ημέρας αφίξεως μέχρι της ημέρας αναχωρήσεως, ως κάτωθι:

α) Δι' επιστήμονα εικοσαετούς και άνω πείρας, ημερησίως δύο χιλιάδες δραχμαί .................. (2000)

β) Δι' επιστήμονα υπερδεκαετούς και μέχρις εικοσαετούς πείρας, ημερησίως χίλιαι πεντακόσιαι δραχμαί .................. (1500)

γ) Δι' επιστήμονα μικροτέρας της δεκαετούς πείρας ημερησίως χίλιαι δραχμαί ....................... (1000)

δ) Αι αποζημιώσεις της παρούσης παραγράφου νοούνται δι'αποσχόλησιν πλειόνων της μιας ημέρας, ή εις περίπτωσιν μιας μόνον ημέρας, δι'απασχόλησιν πέντε (5) τουλάχιστον ωρών.

Δι' απασχόλησιν ελάσσονα των 5 ωρών, η ωριαία αποζημίωσις ορίζεται ίση προς το 0,20 των ως άνω αναφερομένων ημερησίων αποζημιώσεων, με ελαχίστην αμοιβήν πάντως ουχί μικροτέραν των πεντακοσίων δραχμών ...................... (500)


Τα ανωτέρω ποσά πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή λ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος.


2. Η ανωτέρω αμοιβή του Μελετητού προσαυξάνεται, προκειμένου περί μεταβάσεως αυτού εκτός έδρας μετά διανυκτερεύσεως και δι' όσας ημέρας διενυκτέρευσεν εκτός έδρας, κατά είκοσι τοις εκατό (20%) εντός της Επικρατείας και κατά τριάκοντα τοις εκατό (30%) δια το εξωτερικόν.


3. Επιπλέον της ανωτέρω αμοιβής, καταβάλλονται εις τον Μελετητήν και αι δαπάναι κινήσεως αυτού προσηυξημέναι κατά ποσοστόν 20% δι' ενδιαμέσους δαπάνας. Εις περίπτωσιν κινήσεως του Μελετητού δι' ιδιωτικού μεταφορικού μέσου, καταβάλλονται εις τούτον αι δαπάναι κινήσεως, υπολογιζόμεναι με χιλιομετρικήν αποζημίωσιν ίσην προς τα 2/3 της εκάστοτε ισχυούσης τοιαύτης δι' επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, άνευ της ως άνω προσαυξήσεως δι' ενδιαμέσους δαπάνας. Εις περίπτωσιν κινήσεως δια μεταφορικού μέσου του Εργοδότου, ουδεμία αποζημίωσις κινήσεως καταβάλλεται.*Άρθρον 103

Αμοιβή Γενικού Μελετητή


(* Το άρθρο αυτό τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Π.Δ. 515/1989).


1. Αν κατά την εκπόνησιν μελετών απαιτηθεί η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών που δεν έχουν προβλεφθεί στη σύμβαση και η εκτέλεση αυτών των συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών ανατεθεί στον αρχικό Μελετητή κατά τας διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 716/77, εφ'όσον διαθέτει τα κατάλληλα αυτά πτυχία, τότε καταβάλλεται στον ανάδοχο μελετητή επιπρόσθετη αμοιβή από αυτήν που αντιστοιχεί στις συμπληρωματικές εργασίες ή μελέτες. Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή καταβάλλεται για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και ένταξη των επιμέρους αυτών εργασιών ή μελετών στο αρχικό αντικείμενο και ορίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό της αμοιβής των συμπληρωματικών αυτών εργασιών ή μελετών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε συμπληρωματική εργασία ή μελέτη και βαρύνει τον Εργοδότη.


2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο:


                    40
       γ = 10 + -----------
                 +--------
                3¦   Α
                 ¦ ------
                \¦ 1000xλ


όπου Α είναι η συνολική αμοιβή του κάθε ειδικού μελετητή σε δρχ. και λ ο συντελεστής του άρθρου 4 του παρόντος.Άρθρον 104

Πληρωμή αμοιβής μελέτης


*1. Η αμοιβή μελέτης καταβάλλεται τμηματικά και με την έγκριση του οικείου σταδίου της μελέτης. Ο λογαριασμός για την πληρωμή της αμοιβής του μελετητή συντάσσεται από τον μελετητή και υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία τον ελέγχει, τον διορθώνει, όταν απαιτείται και τον εγκρίνει μέσα σ' ένα μήνα από την υποβολή του.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 52 του Π.Δ.515/89).


2. Δια τα ιδιωτικά έργα, η πλήρης αμοιβή της μελέτης δέον να κατατίθεται, κατά τας κειμένας διατάξεις, προ της υποβολής της συνταχθείσης μελέτης προς έγκρισιν ή έκδοσιν της τυχόν απαιτουμένης αδείας.


*3. Η πληρωμή εγκριθέντος κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου λογαριασμού πρέπει να συντελείται εντός διμήνου από της εγκρίσεώς του μετά την πάροδο του οποίου καταβάλλεται αυτοδίκαια ο τόκος υπερημερίας που ισχύει για τις οφειλές γενικά του Δημοσίου.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 52 του Π.Δ. 515/89).


*4. Για όλες τις περιπτώσεις μελετών, πλην εκείνων των ιδιωτικών έργων για τα οποία η καταβολή της αμοιβής ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αμοιβή της μελέτης καταβάλλεται τμηματικά κατά στάδια, ως εξής:

α) Με την έναρξη εκπόνησης κάθε σταδίου της μελέτης καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής ποσοστό 15% της αμοιβής που αντιστοιχεί στην αμοιβή της μελέτης.

β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφ' όσον έχει κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του υπ'όψιν σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επιπλέον ποσοστό 20% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπ'όψη στάδιο.

γ) Με την υποβολή της εκπονηθείσας μελέτης κάθε σταδίου και πριν από την έγκρισή της επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων περιπτώσεων α και β και καταβάλλεται, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μελέτης, επιπλέον ποσοστό 35% της αμοιβής του σταδίου, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

δ) Εάν τυχόν η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από της υποβολής της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας της μελέτης επιπλέον ποσοστό 10% χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

ε) Μετά την έγκριση κάθε σταδίου καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής αυτού. Ειδικώτερα και προκειμένου για το τελευταίο στάδιο μελέτης παρακρατείται ποσοστό 5% της αμοιβής του τελευταίου αυτού σταδίου, το οποίο καταβάλλεται μετά την παραλαβή της μελέτης.

στ) Στις περιπτώσεις που στάδιο μελέτης περιλαμβάνει και εργασίας υπαίθρου, εφαρμόζονται μερικότερα και για τις εργασίες υπαίθρου οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου αυτής. Η εργασία υπαίθρου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το 50% της αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου της μελέτης, εφ'όσον δεν καθορίζεται διαφορετικά από ειδικώτερες διατάξεις του παρόντος.

ζ) Τα ποσοστά 15% και 20% των παραπάνω εδαφίων α και β υπολογίζονται με βάση τη συμβατική αμοιβή κάθε μελέτης κατά την έννοια της παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.716/77 ή για τις περιπτώσεις που δεν έχει προσδιορισθεί αυτή η συμβατική αμοιβή, με βάση τις προεκτιμώμενες στην οικεία σύμβαση και σε συγκριτικούς πίνακες αμοιβές για το υπ'όψη στάδιο της μελέτης.

η) Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιέχουν το σύνολο του οφειλομένου μετά τη σύνταξη του λογαριασμού ποσού αμοιβής, αφαιρουμένων των μέχρι τότε σταδιακά καταβληθέντων από τον εργοδότη προηγουμένως ποσών αναπροσαρμοσμένων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος.


(* Η παράγραφος αυτή τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 52 του Π.Δ. 515/89).


*5. Εις περίπτωσιν σταδίου μελέτης περιλαμβάνοντος και εργασίας, υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικώτερον και επί των εργασιών υπαίθρου, αι αυταί περί τμηματικών πληρωμών περιπτώσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου της αξίας των εργασιών υπαίθρου θεωρουμένης ως αντιπροσωπευούσης το 50% της πλήρους αμοιβής του αντίστοιχου σταδίου μελέτης.

*6. Αι κατά το παρόν άρθρον εγγυητικαί επιστολαί αναγράφουν το όνομα, το επώνυμον και το όνομα του πατρός του υπέρ ου η εγγύησις, ή προκειμένου περί Εταιρείας την επωνυμίαν αυτής, τον τίτλον της προς εκπόνησιν μελέτης εις ην αφορά η παρεχομένη εγγύησις, και τέλος τον όρον της παραιτήσεως του εγγυομένου από του δικαιώματος της διζήσεως και την αναγνώρισιν υπ'αυτού της υποχρεώσεως όπως καταθέσει απροφασίστως, εντός τριών ημερών από της περί τούτου σχετικής ειδοποιήσεως του εργοδότου, το αιτούμενον μέρος ή όλον της εγγυήσεως.


(* Οι παρ.5 και 6 του άρθρου 104 προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 99/1978).Άρθρον 105

Τελικαί διατάξεις


1. Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν εις μελέτας προκατασκευασμένων κτιρίων.


2. Δια τας υπό εκπόνησιν, κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, μελέτας δύναται τη εγκρίσει του Εργοδότου η εκπόνησις των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης να γίνει συμφώνως προς τας προδιαγραφάς και απαιτήσεις του παρόντος εφ'όσον τούτο είναι δυνατό. Εις την περίπτωσιν ταύτην και δια τα στάδια ταύτα καταβάλλονται αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι αμοιβαί.


3. Προκειμένου περί έργων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. αι αμοιβαί του παρόντος νοούνται ως αύται προκύπτουν κατ'εφαρμογήν των κατά την παρ.3 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 εκδιδομένων αποφάσεων.


4. Δια τας κατά το άρθρον 1 του παρόντος Π.Δ. μελέτας, επιβλέψεις κ.λ.π., εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος αντί των διατάξεων του από 19/21-2-1938 Β.Δ. "περί αναθεωρήσεως του από 13-6-1924 Δ/τος περί καθορισμού των εις ιδιώτας μηχανικούς κ.λ.π. αμοιβών", ως τούτο ισχύει, αίτινες διατάξεις εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι δια τας μελέτας, επιβλέψεις κ.λ.π. των λοιπών έργων ή περιπτώσεων.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Πρωτ.81304/6083/6-12-89


ΘΕΜΑ: "Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων".


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1032/80 "Περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.Π." (Α'57) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (Α'137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" και ειδικότερα το άρθρο 23.

3. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 3 του Π.Δ.696/1974 "περί αμοιβών Μηχανικών δια σύνταξιν μελετών κ.λ.π." (Α'301) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 515/1989

(Α'219).

4. Τις τεχνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και την ανάγκη καθιέρωσης αντικειμενικού και αξιόπιστου συστήματος προσδιορισμού των τιμών μονάδος επιφανείας των οικοδομικών έργων.

5. Τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων όπως ίσχυαν την 31.8.89 (άρθρο 41 Ν.1249/1982 όπως ισχύει).

6. Την υπ'αριθ.78070/5724/17-11-1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (Β'863)


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


αντικαθίσταται η υπ'αριθ.78070/5724/17.11.1989/ΦΕΚ.863 Β'/17.11.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως εξής:


< Άρθρο 1 > Τιμές μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

< Άρθρο 2 > Τιμή Αφετηρίας

< Άρθρο 3 > Τιμές Αφετηρίας Περιφερειακών Διαμερισμάτων

< Άρθρο 4 > Συντελεστής Φ - ενιαία τιμή αφετηρίας (ΕΤΑ)

< Άρθρο 5 > Έναρξη ΙσχύοςΆρθρο 1

Καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας (μ²) των οικοδομικών έργων σε κάθε περιφερειακό διαμέρισμα, ως εξής:

1. Ορίζεται Τιμή Αφετηρίας (ΤΑ) ο μέσος όρος του συνόλου των Τιμών Κόστους Ζώνης (ΤΚΖ) που ισχύουν στο διαμέρισμα αυτό και είναι ίσες ή μικρότερες από το μέσο όρο των Τιμών Κόστους των Ζωνών της Περιφέρειας (ΤΚΠ) πολλαπλασιαζόμενο επί 1.20. Η τιμή Κόστους Ζώνης ανά μονάδα επιφανείας (μ²) χωρίς το εργολαβικό όφελος σε κάθε ζώνη του διαμερίσματος στην οποία εφαρμόζεται το

αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων είναι:(ΤΚΖ) = [(ΤΖ) - (ΣΟ) Χ (ΤΖ) Χ (ΣΣΟ)] Χ 0.85 όπου (ΤΖ) = Τιμή Εκκίνησης Ζώνης, (ΣΟ) = Συντελεστής Οικοπέδου, (ΣΣΟ) = Συντελεστής Συμμετοχής ΟΙκοπέδου, όπως ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Υπουργείο Οικονομικών Πίνακες τιμών.

Για τον καθορισμό των Τιμών Αφετηρίας (ΤΑ) ποσά μικρότερα ή μεγαλύτερα των πεντακοσίων δρχ. στρογγυλεύονται σε χιλιάδες, προς τα κάτω ή προς τα πάνω αντίστοιχα.


2. Για τον υπολογισμό της τιμής της μονάδας επιφανείας (μ²) των κατοικιών, η ενιαία τιμή αφετηρίας που ισχύει για όλη τη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 πολλαπλασιάζεται με τους πιο κάτω συντελεστές επιρροής ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας ή του διαμερίσματος της πολυκατοικίας και τη ζώνη στην οποία ανήκει.


α) Συντελεστής επιφανείας

Ο συντελεστής επιρροής της επιφάνειας των κατοικιών είναι:


α1 επιφάνεια ≤ 40 μ² : 1,05

α2 40 μ² ≤ " ≤ 150 μ² : 1,00

α3 150 μ² ≤ " ≤ 200 μ² : 1,05

α4 200 μ² ≤ " ≤ 300 μ² : 1,10

α5 300 μ² ≤ " : 1,15


Κατ' εξαίρεση δύναται να χρησιμοποιείται συντελεστής επιφανείας 0.60 στις παρακάτω περιπτώσεις :


- Για νέα κτίρια αποκλειστικά μίας ή το πολύ δύο κατοικιών με επιφάνεια μικρότερη των 120 μ² (μη συμπεριλαμβανομένης της επιφανείας του κλιμακοστασίου).


- Για προσθήκη μίας ή το πολύ δύο κατοικιών σε κτίριο κατοικίας του οποίου η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί προ της 6-12-1989, χωρίς το σύνολο των κατοικιών του κτιρίου μετά τις προσθήκες να υπερβαίνει τις τρείς (3) κατοικίες και χωρίς η επιφάνεια κάθε μιας από αυτές να υπερβαίνει τα 120 μ² (μη συμπεριλαμβανομένης της επιφανείας του κλιμακοστασίου). (Εγκ. 64/90)


- Για προσθήκη τμήματος κατοικίας κατ' επέκταση ή καθ' ύψος σε υπάρχουσα κατοικία η οποία εμπίπτει στις προηγούμενες περιπτώσεις εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή επιφανείας 0,60, με την προϋπόθεση οτι η συνολική επιφάνεια της κατοικίας μετά την προσθήκη δεν υπερβαίνει τα 120 μ² (μη συμπεριλαμβανομένης της επιφανείας του κλιμακοστασίου). (Εγγραφο 39556/9-11-1992)


- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως τιμή μονάδος των υπογείων βοηθητικών χώρων, των ελεύθερων χώρων ισογείου (PILOTIS), των ημιυπαιθρίων χώρων και των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, λαμβάνεται το μισό της αντίστοιχης τιμής μονάδος επιφανείας των κατοικιών του κτιρίου, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τα προηγούμενα. (Εγγραφο 39556/9-11-1992)


- Τα παραπάνω κτίρια πρέπει να είναι τα μοναδικά στο οικόπεδο, ή σε κάθε διακεκριμένο τμήμα αυτού, εφ' όσον υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Ν.Δ. 1024/71.


Στις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μια κατοικίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές επιρροής επιφανείας, για τους κοινόχρηστους χώρους κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας εφαρμόζεται στη τιμή αφετηρίας ο μέσος όρος των συντελεστών επιφανείας των κατοικιών του κτιρίου.


β) Συντελεστές Ζώνης


Ο συντελεστής επιρροής της ζώνης στην οποία βρίσκεται η κατοικία σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ανάλογα με τη σχέση των τιμών εκκίνησης ζωνών και αφετηρίας ανά περιφερειακό διαμέρισμα, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 και 2 ως εξής:


β1 (ΤΖ) ≤ 1,20 (ΤΑ) : 0,75

β2 1,20 (ΤΑ) << (ΤΖ) ≤ 1,60 (ΤΑ) : 0,90

β3 1,60 (ΤΑ) << (ΤΖ) ≤ 2,00 (ΤΑ) : 1,00

β4 2,00 (ΤΑ) << (ΤΖ) : 1,10


Στις περιοχές στις οποίες δεν έχει καθιερωθεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ισχύει ο συντελεστής (β1) = 0,75. Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και για τις περιοχές που εντάχθηκαν μεταγενέστερα της Υ.Α. στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.


3. Για τον υπολογισμό των τιμών μονάδος επιφανείας (μ²) καταστημάτων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι συντελεστές επιρροής της περιπτώσεως β της προηγούμενης παραγράφου 2 και επιπλέον συντελεστής καταστημάτων 0,75.


4. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (μ²) γραφείων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι συντελεστές επιρροής της περιπτώσεως β της παρ.2 και επιπλέον συντελεστής γραφείων 0,90.


ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


5. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας επιφανείας (μ²) των παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι αντίστοιχοι συντελεστές, ως εξής (όπως τροποποιήθηκαν με την υπ'αριθ.31947/91 απόφαση ΦΕΚ 635 Β'/91):


1. Ξενοδοχεία ΑΑ τάξης 1,30

2. Νοσοκομεία - Κλινικές 1,30

3. Επιπλωμένα διαμερίσματα Α' τάξης 1,25

4. Ξενοδοχεία Α' τάξης 1,15

5. Θέατρα - Κινηματογράφοι 1,15

6. Εμπορικά Κέντρα 1,15

7. Επιπλωμένα διαμερίσματα Β' τάξης 1,15

8. Ξενοδοχεία Β' τάξης 1,05

9. Ξενώνες Α' τάξης 1,05

10. Motel A' τάξης 1,05

11. Επιπλωμένα διαμερίσματα Γ' τάξης 1,05

12. Εκπαιδευτήρια 1,05

13. Γυμναστήρια 1,00

14. Ξενώνες Β' τάξης 1,00

15. Μotel Β' τάξης 1,00

16. Ξενοδοχεία Γ' και Δ' τάξης 1,00

17. Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών 1,00

18. Κέντρα αναψυχής και εστιάσεως 0,90

19. Κοινωφελή ιδρύματα - Δημόσια και Δημοτικά κτίρια –

Πνευματικά κέντρα - Αίθουσες διαλέξεων. 0,90

20. Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά κτίρια 0,65

21. Συνεργεία αυτοκινήτων - Αρτοποιεία - Εργαστήρια

Ζαχαροπλαστικής 0,60

22. Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - κτίρια

ιχθυοτροφείων 0,35

23. Πρατήρια βενζίνης - Πλυντήρια - Λιπαντήρια 0,50

24. Κλειστοί χώροι στάθμευσης 0,50

25. Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι κάθε κτιρίου 0,50

26. Ελεύθεροι χώροι pilotis και ημιυπαίθριοι χώροι 0,50

27. Αντικατάσταση στέγης 0,30

28. Αγροτικές αποθήκες 0,20

29. Υπόστεγα 0,20

30. Κατεδαφίσεις 0,10


Στις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης ο συντελεστής 0,30 εφαρμόζεται επί της τιμής μονάδος επιφανείας του αντίστοιχου

χώρου.


6. Για κάθε κτίριο, εγκατάσταση ή εργασία που δεν αναφέρονται στην απόφαση αυτή συντάσσεται αναλυτικός προϋπολογισμός με τιμές αναλυτικού τιμολογίου.


7. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί γίνονται δεκτοί για οποιοδήποτε έργο εφ' όσον έχει συνταχθεί πλήρης προμέτρηση και έχουν εφαρμοστεί οι τιμές του αναλυτικού τιμολογίου.


8. Στις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μια κατοικίες ή με περισσότερες από μια χρήσεις, ο προϋπολογισμός του κτιρίου είναι το άθροισμα των γινομένων της επιφανείας κάθε χώρου (διαμέρισμα, κατάστημα, ημιυπαίθριος χώρος, υπόγειο κ.λ.π.) επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος επιφανείας.


- Η τιμή μονάδος επιφανείας των κοινοχρήστων χώρων (είσοδος, διάδρομος, κλιμακοστάσια κ.λ.π.), ενός κτιρίου με διαφορετικές χρήσεις, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις εφαρμοζόμενες για τις χρήσεις αυτές (Εγκ. 21/18-5-92).


9. Τα ποσοστά με τα οποία καθορίζεται ο προϋπολογισμός των ειδικών εργασιών, για τον υπολογισμό της αμοιβής των μηχανικών, ορίζονται ως εξής:


α) Φέρουσα κατασκευή 30%

β) Θερμομόνωση 5%

γ) Παθητική πυροπροστασία 2%

δ) Εγκαταστάσεις

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 6%

- Εγκαταστάσεις ύδρευσης 3%

- Εγκαταστάσεις αποχέτευσης 3%

- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως 7%

- Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων 4%

- Εγκαταστάσεις κλιματισμού 12%

- Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας 4%

- Εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού 2%

- Εγκατάσταση καυσίμου αερίου 4%

- Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης στη

περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης

κεντρικής θέρμανσης (όταν δεν υπάρχει μελέτη

θέρμανσης) 3%


10.Τα ανωτέρω ποσοστά των εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις.


11.Οι τιμές αφετηρίας για κάθε περιφερειακό διαμέρισμα της χώρας ανακοινώνονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου και ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία ανακοινώσεώς τους. Η ανακοίνωση γίνεται με πράξη του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που εκδίδεται μετά από γνώμη τουΤΕΕ και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Ο υπολογισμός των τιμών αφετηρίας γίνεται με βάση τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.Άρθρο 2


1. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής (6.12.89 έως 31.1.91) τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,60. Για όλα δε τα περιφερειακά διαμερίσματα της χώρας ο υπολογισμός γίνεται στην περίπτωση αυτή, με βάση τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.8.1989.


β) Το έτος 1991 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,70.


γ) Το έτος 1992 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,80.


δ) Το έτος 1993 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,90.


ε) Το έτος 1994 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,95.


στ) Το έτος 1995 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1.


2. Από το έτος 1996 και στο εξής τιμή αφετηρίας που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας, είναι η μεγαλύτερη από τις παρακάτω δύο τιμές:


α) Την τιμή αφετηρίας, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της παρ.1του άρθρου 1.


β) Την τιμή αφετηρίας που είχε καθορισθεί για το προηγούμενο έτος προσαυξημένη κατά


                               βi - αi
                           Σ [ ------- ]
                                ti/χ


όπου: β = η νέα τιμή εκκίνησης ζώνης που ορίστηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.


α = η παλαιά αντίστοιχη τιμή εκκίνησης ζώνης η οποία είχε ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της προηγούμενης τιμής αφετηρίας.


τ = ο αριθμός των ετών που μεσολάβησαν από τον καθορισμό της τιμής α μέχρι τον καθορισμό της τιμής β.


χ = ο αριθμός των ζωνών στις οποίες επήλθε μεταβολή της τιμής εκκίνησης κατά το προηγούμενο έτος.


3. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο περιφερειακό διαμέρισμα δεν έγινε καμμιά τροποποίηση τιμής εκκίνησης ζώνης το προηγούμενο έτος, η τιμή αφετηρίας που ίσχυε κατά το έτος αυτό προσαυξάνεται με τον μέσο όρο των προσαυξήσεων των περιφερειακών διαμερισμάτων όλης της χώρας.


4. Οι μελέτες που υποβάλλονται προς έγκριση, για την έκδοση Οικοδομικών αδειών συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ.696/1974 (Α'301) σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ. 3.9.83 (Δ'394/8.9.83) όπως κάθε φορά ισχύουν.Άρθρο 3


1. Ανακοινώνεται ότι οι Τιμές Αφετηρίας για το διάστημα από 6.12.89 μέχρι 31.1.1991, είναι οι ακόλουθες κατά περιφερειακό διαμέρισμα:


1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20.000 δρχ.

2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20.000 δρχ.

3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 19.000 δρχ.

4. ΗΠΕΙΡΟΥ 19.000 δρχ.

5. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 27.000 δρχ.

6. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19.000 δρχ.

7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 18.000 δρχ.

8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21.000 δρχ.

9. ΑΤΤΙΚΗΣ 33.000 δρχ.

10. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 23.000 δρχ.

11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24.000 δρχ.

12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18.000 δρχ.

13. ΚΡΗΤΗΣ 28.000 δρχ.


2. Για την εφαρμογή των συντελεστών επιρροής Ζώνης, της περίπτωσης β'της παρ.2, του άρθρου 1, ο έλεγχος γίνεται αφού οι πιο πάνω τιμές της παρ.1 διαιρεθούν δια 0,60 και οι τιμές των ανακοινώσεων των επομένων ετών δια των αντιστοίχων συντελεστών της παρ.1 του άρθρου 2.Άρθρο 4


1. Για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των ιδιωτικών οικοδομικών έργων οι συντελεστές του άρθρου 1 (παρ.2α, 2β, 3, 4 και 5) εφαρμόζονται επί τιμής αφετηρίας, ενιαίας σ' όλη τη χώρα που προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών αφετηρίας ανά περιφερειακό διαμέρισμα, που ανακοινώνονται κάθε χρόνο, πολλαπλασιασμένο επί συντελεστή Φ.


2. Η τιμή του συντελεστή Φ ορίζεται ως εξής:

Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης (από 6.12.1989 έως

31.1.1991): Φ = 0,70

Το έτος 1991: Φ = 0,80

Το έτος 1992: Φ = 0,85

Το έτος 1993: Φ = 0,90

Το έτος 1994: Φ = 0,95

Το έτος 1995 και εξής: Φ = 1,00


3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής (από 6.12.1989 έως 31.1.1991) η ενιαία τιμή αφετηρίας (ΕΤΑ) για όλη τη χώρα ανακοινώνεται ότι είναι:            Σ(ΤΑ)
    (ΕΤΑ) = ----- x Φ = 22.000 x 0,70 = 15.000 dρχ.
             13Άρθρο 5


Η απόφαση αυτή της οποίας η ισχύς αρχίζει από την 6.12.1989 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ Ι.ΛΙΑΣΚΑΣ

Κορυφή σελίδας