Θέματα

Αμοιβές Κυκλοφοριακών Μελετών

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιον Δ’

ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρον 44

Αντικείμενον – ορισμοί

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν της αμοιβής των, κατά τας προδιαγραφάς κυκλοφοριακών μελετών συντασσομένων μελετών α) κυκλοφοριακών κόμβων, β) αστικών ελευθέρων και ταχειών λεωφόρων και αστικών εν γένει οδών και γ) σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως τούτων.

2. Ως κυκλοφοριακοί κόμβοι δια την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται, εν τη εφαρμογή του παρόντος, αι διασταυρώσεις δύο οδικών αρτηριών, εφ’ όσον εν τη περιοχή διασταυρώσεως αυτών εξασφαλίζεται το σύνολον ή μέρος των δυνατών συνδέσεων μεταξύ των, επί των αρτηριών τούτων, κυκλοφορούντων ρευμάτων. Απλαί ανισόπεδαι διασταυρώσεις, άνευ συνδέσμων, δεν θεωρούνται κόμβοι. Ο κόμβος θεωρείται εκτεινόμενος μέχρι των εγκαρσίων διατομών των διασταυρουμένων αρτηριών, εις ας αποκαθίσταται η κανονική διατομή (αρχικόν πλάτος) εκάστης τούτων, ουδεμιάς υπαρχούσης (ή απομενούσης) πλέον μεταβολής, μονοπλεύρου ή αμφιπλεύρου, εκ διαπλατύνσεως ή στενώσεως.

«3. Ως αστικές οδοί (ελεύθερες και ταχείες λεωφόροι κλπ. αστικές οδοί) Για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που μελετώνται:

α) Σε περιοχές υπαγόμενες σε σχέδιο πόλης.

β) Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγμένες και αντιμετωπίζεται από τη μελέτη η ένταξη των έργων της οδού στον οικιστικά αναπτυγμένο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση ή καλύπτεται με ειδική εντολή του Εργοδότη.

γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλης ή σε οικισμούς, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση ή καλύπτεται με ειδική εντολή του Εργοδότη.

4. Το σύνολο των κόμβων και οδικών τμημάτων κάθε ενιαίου και συνεχούς τμήματος αστικής οδού θεωρείται ως ενιαίο έργο».

Οι παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 3 και 4 έχουν τεθεί όπως τροποποιήθηκαν με την παραγρ.1 άρθρου 27 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

«5. Κάθε κυκλοφοριακός κόμβος υπεραστικής οδού που δεν εντάσσεται σε αστικό τμήμα αυτής, αποτελεί ανεξάρτητο έργο και αμείβεται με ξεχωριστό προϋπολογισμό.

6. Η μελέτη υπεραστικής οδού που περιλαμβάνει αστικά τμήματα, αμείβεται για αυτά και μόνο ως μελέτη αστικής οδού.

7. Η αμοιβή για τη μελέτη αστικών εν γένει οδών και κυκλοφοριακών κόμβων υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48. Στις περιπτώσεις βελτίωσης, διαπλάτυνσης ή εν γένει διαρρύθμισης αστικών οδών ή κόμβων εφαρμόζεται η προσαύξηση του άρθρου 54.

8. Οι μελέτες ηλεκτροφωτισμού των υπεραστικών, αστικών και κυκλοφοριακών κόμβων συντάσσονται σε δύο στάδια ήτοι αυτά της προμελέτης και οριστικής μελέτης ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 της αμοιβής αυτών αντιστοιχούσης στα στάδια οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με αντίστοιχα ποσοστά της πλήρους αμοιβής αυτών ήτοι 35% και 40%».

Οι παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 5, 6, 7 και 8 έχουν προστεθεί με την παραγρ.2 του άρθρου 27 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρον 45

Τρόπος αμοιβής μελετών

«1. Οι αμοιβές μελετών κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών υπολογίζονται κατά στάδια μελέτης με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με τους συντελεστές που ορίζονται στα άρθρα 47 και 48».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

2. Η συνολική αμοιβή της μελέτης προκύπτει ως άθροισμα των επί μέρους αμοιβών και δη αφ’ ενός μεν της αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης, υπολογιζομένης εις ποσοστά επί του προϋπολογισμού αυτής, και αφ’ ετέρου της αμοιβής της προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, υπολογιζομένης επίσης σε ποσοστά επί του προϋπολογισμού αυτών.

Άρθρον 46

Περιεχόμενα προϋπολογισμών

1. Εις τον προϋπολογισμό δια την αμοιβήν της προκαταρκτικής μελέτης εκτιμώνται και

περιλαμβάνονται εκτός του κυρίως κυκλοφοριακού έργου εις ό αφορά η μελέτη, και αι δαπάναι οχετών και γεφυρών, τοίχων αντιστηρίξεως, αποχετεύσεως και ηλεκτροφωτισμού, μετατοπίσεως των εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, προσωρινών έργων εξυπηρετήσεως της κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν εκτελέσεως του υπό μελέτην έργου και γενικώς αι δαπάναι πάντων των προσωρινών ή οριστικών έργων, των απαιτουμένων προς ολοκλήρωσιν της λειτουργίας του μελετωμένου έργου, ενώ εις τον προϋπολογισμόν δια την αμοιβήν της προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής περιλαμβάνεται μόνον η δαπάνη του κυρίως κυκλοφοριακού έργου, της αμοιβής προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των λοιπών ως άνω έργων υπολογιζομένης και καταβαλλομένης κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβής μελετών της κατηγορίας, εις ήν έκαστον των έργων τούτων ανήκει. Εις αμφοτέρους τους ανωτέρω προϋπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται αι δαπάναι τοπογραφικών εργασιών και απαλλοτριώσεων.

2. (Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 29 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρον 47

Αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης

«1. Προκειμένου για την αμοιβή προκαταρκτικής μελέτης οι συντελεστές κ και μ είναι οι εξής:

κ = 0,10 μ = 7,50

2. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης υπολογίζεται με βάση τον προϋπολογισμό της λύσης που εγκρίνεται και καλύπτει την προκαταρκτική μελέτη μέχρι τριών λύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 152 του Π.Δ/τος 696/74, ουσιωδώς διαφερουσών μεταξύ των. Για περισσότερες από τρεις λύσεις, και εφόσον αυτές απαιτούνται, κατά την κρίση του Εργοδότη για πληρέστερη διερεύνηση του θέματος, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή για κάθε λύση πλέον των τριών λύσεων, ίση με το 0,25 του ποσού αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης της λύσης που επί πλέον μελετάται».

Οι παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1 και 2 έχουν τεθεί όπως τροποποιήθηκαν με την παραγρ.1 άρθρου 30 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Η ως άνω αμοιβή δια την την προκαταρκτικήν μελέτην επιμερίζεται εις τας επί μέρους εργασίας αυτής κατά τα κατωτέρω ποσοστά:

α) Δια συλλογήν στοιχείων κυκλοφορίας δι’ επί τόπου μετρήσεων 5%

β) Δι’ επεξεργασίαν παρεχομένων στοιχείων προς κατάρτισιν
τουδιαγράμματος κυκλοφοριακών φόρτων 5%

γ) Δι’ υπολογισμόν μελλοντικών κυκλοφοριακών φόρτων 5%

δ) Δια σύνταξιν σκαριφημάτων αναγνωρίσεως δυνατών λύσεων 15%

ε) Δια σύνταξιν σχεδίων παρουσιαζομένων λύσεων 20%

στ) Δια σύγκρισιν λύσεων 10%

ζ) Δια μελέτην κυκλοφορίας κατά την διάρκειαν της κατασκευής 5%

η) Δια μελέτην σταδιακής εκτελέσεως 5%

θ) Δι’ υπολογισμόν κόστους 7%

ι) Δι’ υπολογισμόν δαπανών χρήσεως 10%

ια) Δια κατά μήκος τομάς κλάδων 10%

ιβ) Δια διατομάς εις χαρακτηριστικάς θέσεις 3%

4. Εις περίπτωσιν παραλήψεως μιας ή πλειόνων των ως άνω εργασιών, ως ρητώς θα καθορίζονται εν τη οικεία συμβάσει ή ήθελεν εκ των υστέρων διατάξη ο Εργοδότης, λόγω του μη αναγκαίου ή λόγω της χορηγήσεως ταύτης ή τούτων παρά του Εργοδότου, δεν καταβάλλεται εις τον Μελετητήν η αντίστοιχος αμοιβή.

5. (Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 άρθρου 30 Π.515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρον 48

Αμοιβή μελέτης

«1. Η αμοιβή Α των σταδίων της προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής υπολογίζεται με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος και με τους συντελεστές κ και μ ως ακολούθως;

κ = 1,00 μ = 15,00»

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 άρθρου 31 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

2. Εάν, τη εντολή του Εργοδότου, διδομένης κατά το στάδιον συντάξεως της μελέτης, ο Μελετητής προβή εις την εκπόνησιν μελέτης δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών λύσεων εις στάδιον προμελέτης ή οριστικής μελέτης, η αμοιβή αυτού υπολογίζεται επί του αθροίσματος του προϋπολογισμού των λύσεων τούτων. Εάν μέρος μόνον μιας λύσεως παραλλάσσηται, τότε ο δεύτερος, τρίτος κλπ. προϋπολογισμός αφορά εις το παραλλασσόμενον τμήμα μόνον. Εις πάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις, δέον να παρέχωνται επαρκή στοιχεία δια την σύγκρισιν των διαφόρων λύσεων και ασφαλή εξαγωγήν συμπερασμάτων.

3. Η, κατά τα ανωτέρω, οριζομένη αμοιβή δια την προμελέτην, την οριστικήν μελέτην και την μελέτην εφαρμογής επιμερίζεται κατά στάδια ως ακολούθως:

α) Δια την προμελέτην 40%

β) Δια την οριστικήν μελέτην 50%

γ) Δια την μελέτην εφαρμογής 10%

«4. Τα παραπάνω ποσοστά των σταδίων μελέτης αποτελούν τις αμοιβές για τις εργασίες που περιγράφονται σε αντίστοιχα άρθρα των προδιαγραφών, ως ακολούθως:

- Στάδιο προμελέτης:

Στις παραγράφους 2, 8, 9 και 10 του άρθρου 153

- Στάδιο οριστικής μελέτης:

Στις παραγράφους 2, 9 και 10 του άρθρου 154

- Στάδιο μελέτης εφαρμογής:

Στις παραγράφους α, β και ζ του του άρθρου 155».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 4 έχει προστεθεί με την παράγρ. 2 άρθρου 31 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

Άρθρον 49

Αμοιβή μελετών σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεωςs

«1. Οι μελέτες σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως των αστικών ή υπεραστικών οδών και κυκλοφοριακών κόμβων, αποτελούμενες από τα στάδια προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης, αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

Οι συντελεστές κ και μ έχουν τις τιμές:

κ = 2,50 μ = 18,00

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

2. Η ως άνω καθοριζομένη αμοιβή, επιμερίζεται κατά στάδια, ως κάτωθι:

α) Δια την προκαταρκτικήν μελέτην ποσοστόν 30%

β) Δια την οριστικήν μελέτην ποσοστόν 70%

Κορυφή σελίδας