Θέματα

Αμοιβές Λιμενικών Έργων

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιον Β’

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 35

Αντικείμενον

1. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν της αμοιβής της μελέτης μόνον της ομάδος των θαλασσίων έργων ήτοι των εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων, ως ταύτα καθορίζονται εις την οικείαν προδιαγραφήν.

2. Η αμοιβή των μελετών των λοιπών έργων των λιμένων ήτοι των έργων ξηράς και ανωδομών, των συγκοινωνιακών, των μονίμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ως και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισμού των λιμένων κλπ. περί ων αι οικεία προδιαγραφαί, καθορίζεται κατά τας οικείας περί αμοιβής μελετών των έργων τούτων διατάξεις συντασσομένων δια τα έργα ταύτα ιδιαιτέρως ή ιδιαιτέρων προϋπολογισμών.

«3. Η αμοιβή μελέτης των μονίμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων ως και του μηχανικού και ηλεκτρολογικού εν γένει εξοπλισμού καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Οι χερσαίες μόνιμες μη στεγασμένες ή ημιστεγασμένες και οι κτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις θα αμείβονται με τις διατάξεις των Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων εφ’ όσον ακολουθούν τις αντίστοιχες αυτών προδιαγραφές.

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει η κατωτέρω αντιστοιχία σταδίου μελέτης Λιμενικού Έργου με την Η/Μ μελέτη Λιμενικού Έργου (κτιριακού).

Προκαταρκτική Λιμενικού Έργου, Η/Μ προμελέτη Λιμενικού Έργου (κτιριακού).

Προμελέτη Λιμενικού Έργου, Η/Μ Οριστική μελέτη Λιμενικών Έργων (κτιριακών).

Οριστική μελέτη Λιμενικού Έργου, Η/Μ Μελέτη εφαρμογής Λιμενικών Έργων (κτιριακών).

β) Οι μεταφορικές και ανυψωτικές εγκαταστάσεις ως και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μελετώνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Λιμενικών Έργων ήτοι των άρθρων 166, 167 και 168 του Π.Δ. 696/74 και αμείβονται με συνολικό ποσοστό 75% της αντιστοίχου αμοιβής των Η/Μ κτιριακών Έργων του ποσοστού αυτού κατανεμομένου εις στάδια ως ακολούθως: α) Προκαταρκτική μελέτη 15%, β) Προμελέτη 25%, γ) Οριστική μελέτη 35%.

γ) Οι εγκαταστάσεις αντλιοστασίων καυσίμων ακολουθούν τις προδιαγραφές, τα στάδια και τις αμοιβές των Η/Μ εγκαταστάσεων υδραυλικών έργων».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 3 έχει προστεθεί με το άρθρο 21 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

«Άρθρο 36

Τρόπος αμοιβής

Η αμοιβή μελέτης των λιμενικών έργων, στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 του άρθρου 35, υπολογίζεται σύμφωνα με το γενικό τύπο του άρθρου 2 του παρόντος και με τους συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο 38».

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 36 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 22 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

.

Άρθρο 37

Εκβαθύνσεις και επιχώσεις χερσαίας ζώνης

1. Η μελέτη των εκβαθύνσεων και των όπισθεν των λιμενικών έργων, επιχώσεων, των αποσκοπουσών εις δημιουργίαν χερσαίων ζωνών, αμείβεται επίσης δια ποσοστών επί του προϋπολογισμού αυτών, κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα. Ως χερσαία ζώνη δια την εφαρμογήν του παρόντος νοείται η εκτεινομένη πέραν του επί του κρηπιδώματος ή εν συνεχεία τούτου, τυχόν κατασκευαζομένου πεζοδρομίου.

2. Εις περίπτωσιν έργων περιλαμβανόντων και τοιαύτας εργασίας, συντάσσονται, δύο

προϋπολογισμοί αντιστοίχως δια Τα κυρίως λιμενικά έργα και δια τας εκβαθύνσεις και την επίχωσιν χερσαίας ζώνης.

«Άρθρο 38

Αμοιβή μελετών

1. Προκειμένου περί καθαρώς λιμενικών έργων, οι συντελεστές κ και μ είναι οι εξής:

κ = 0,75 μ = 19,00

2. Προκειμένου περί μελετών εκβαθύνσεων ή επιχώσεων γενικά πίσω από κρηπιδότοιχους, για διαμόρφωση χερσαίων παραλιακών ζωνών ή χώρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 37, οι συντελεστές κ και μ είναι οι εξής:

κ = 0,10 μ = 5,00

3. Η ολική αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:

Προκαταρκτική έκθεση 14%

Προμελέτη 43%

Οριστική μελέτη 43%

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 38 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρο 39

Στάδια μελέτης - Κατανομής Αμοιβής

Τα στάδια μελέτης, εις ά αναφέρεται η αμοιβή του άρθρου 38, είναι τα, υπό των οικείων προδιαγραφών προβλεπόμενα και δη:

α) Η προκαταρκτική έκθεσις μετά γενικού σχεδίου των προβλεπομένων έργων, περιλαμβάνουσα έκθεσιν, γενικόν προσχέδιον των προτεινομένων έργων και προϋπολογισμόν αυτών.

β) Η προμελέτη, περιλαμβάνουσα τεχνική έκθεσιν, χάρτας, σχέδια, φωτογραφίας, πίνακας και τεύχη, και

γ) Η οριστική μελέτη, περιλαμβάνουσα τεχνική έκθεσιν, σχέδια και τεύχη στατικά.

Κορυφή σελίδας