Θέματα

Αμοιβές Οδών-Τεχνικών Έργων

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιον Α΄

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρον 25

Καθορισμός αμοιβής μελετών οδών

1. Η αμοιβή Α δια την εκπόνησιν μελετών οδών ορίζεται εις δραχμάς ανά χιλιόμετρον μελέτης οδού βάσει του τύπου:

«Α = (π.ρ.σ. 35.000 + K) · λ»

Ο εντός « » τύπος έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 άρθρ. 16 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α΄).

Ένθα:

α) π: συντελεστής εξαρτώμενος εκ της κατηγορίας της οδού κατά τα διαλαμβανόμενα εις το υπό του υπουργείου Δημοσίων Έργων εγκεκριμένον τεύχος 103/1. Ε ως κάτωθι:

  αα) Δι' οδούς τύπου Ε-Ζ και Η π. = 1

 1. αβ) Δι' αρτηρίας τύπου Δ-Γ και Β π = 1,30

  αγ) Δι' αυτοκινητόδρομους διπλού κλάδου άνευ των παραλλήλων οδών
  αμειβομένων ιδιαιτέρως π = 1,60

  αδ) Δι' αυτοκινητόδρομους δύο κλάδων εν ανισοσταθμία και με παραλλήλους
  κλάδους, άνευ των παραλλήλων οδών αμειβομένων ιδιαιτέρως π = 1,90

β) ρ: συντελεστής που εξαρτάται από το μήκος εκάστης μελετουμένης οδού ως κάτωθι:

βα) Για μήκος L από 0 έως 1 χλμ. σταθερό ρ = 2

ββ) Για μήκος L από 1 έως 5 χλμ. ρ = 2,25 - 0,25 L

βγ) Για μήκος L πάνω από 5 χλμ. σταθερό ρ = 1

βδ) Για την περίπτωση οδού με πολλά οδικά τμήματα, αποκαθιστώμενους δευτερεύοντες δρόμους, παράλληλους δρόμους κ.λπ., τότε για κάθε κατηγορία οδών της της προηγούμενης περίπτωσης α, υπολογίζεται ένας μέσος συντελεστής ρ από τον τύπο:

imageόπου:

L1: το μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος και

ρ1: ο αντίστοιχος συντελεστής ρ».

Η παραπάνω μέσα σε « » περίπτωση β΄ έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγ. 2 άρθρου 16 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α΄).

γ) σ: συντελεστής εξαρτώμενος εκ των εδαφικών συνθηκών ως κάτωθι:

γα) Δι' έδαφος πεδινόν (κλίσεις 0-5%) σ=1,00

γβ) Δι' έδαφος λοφώδες (κλίσεις 5-20%) σ=1,20

γγ) Δι' έδαφος ορεινόν (κλίσεις 20-50%) σ=1,40

γδ) Δι' έδαφος εξόχως ορεινόν (κλίσεις άνω του 50%) σ=1,70

δ) Κ: συντελεστής εξαρτώμενος εκ της καλύψεως ως κάτωθι:

δα) Δι' έδαφος γυμνό ή ελαφρώς δασωμένον Κ=Ο.

δβ) Δια ζώνην διαβάσεως, κεκαλυμμένην δια δένδρων ή οιασδήποτε φύσεως θάμνων τοιαύτης πυκνότητας και ύψους ώστε να παρεμποδίζεται η εκτέλεσις των εργασιών σκοπεύσεων και μετρήσεων, Κ=5.500 (δραχμαί ανά χιλιόμετρον οδού).

δγ) Δια εξαιρετικώς πυκνή δάσωσιν, τοιαύτην ώστε να απαιτούνται εργασίαι διανοίξεως διαδρόμων ή συνεχείς μετατοπίσεις του άξονος της χαράξεως, Κ=10.000 (δραχμαί ανά χιλιόμετρον οδού).

ε) λ.: ο κατά την παράγρ. 2 του άρθρου 4 συντελεστής.

2. Αι ανωτέρω προσαυξήσεις του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του παρόντος λόγω καλύψεως,

αναφέρονται εις το κατά το κατωτέρω άρθρον 26, 3ον στάδιον μελέτης (εργασίαι, χαράξεως, υπαίθρου ή μελέτη εφαρμογής) και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου εις το στάδιον τούτο μη υπαγόμεναι εις την ποσοστιαίαν κατανομή του άρθρου 27, υπολογίζονται δε επί του πραγματικού μήκους, του του κεκαλυμμένου κατά περίπτωσιν εδάφους, του προκύπτοντος εκ του συναχθησομένου πρωτοκόλου χαρακτηρισμού.

«3. Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης, το μήκος του οδικού άξονα ορίζεται κατά στάδιο, ως ακολούθως:

α) Για την αναγνώριση: Το μήκος όλων των λύσεων που μελετήθηκαν σύμφωνα με τις εντολές του εργοδότη, όπως επίσης και των παραλλαγών που διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν από την μελέτη και κρίνονται από τον εργοδότη αναγκαίες ή πρόσφορες για την επιλογή της ικανοποιητικότερης λύσης.

Οι προς πληρωμή μελετηθείσες λύσεις οδεύσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της αμοιβής τους:

αα) Κύριες λύσεις (μία για κάθε ξεχωριστή γενική κατεύθυνση) που αμείβονται με το ποσοστό της αμοιβής που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 27.

αβ) Δεύτερες λύσεις (μία για κάθε κύρια λύση) που αμείβονται με τα 3/4 της αμοιβής της κύριας λύσης.

αγ) Λοιπές λύσεις που αμείβονται με το μισό της αμοιβής της κύριας λύσης.

β) Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη το τμήμα που μελετήθηκε κατά τη μηκοτομή της όδευσης».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ 3 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 3 άρθρ. 16 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

4. Εις τας περιπτώσεις βελτιώσεως υφισταμένης οδού εφαρμόζεται επί της τιμής Α ή προσαύξησις του άρθρου 54.

«5. Σε περίπτωση κατά την οποία ανατεθεί η εκπόνηση μόνο της μελέτης αναγνώρισης (ή η όλη μελέτη περιορισθεί μόνο στο στάδιο αυτό) τότε η αμοιβή της μελέτης αναγνώρισης προσαυξάνεται κατά 30%».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 5 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε για την παραγρ. 4 άρθρ. 16 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρον 26

Στάδια μελέτης.

Τα στάδια μελέτης, εις ά αναφέρεται το παρόν κεφάλαιον είναι τα κάτωθι:

1. Στάδιον 1ον: Μελέτη αναγνωρίσεως οδού.

2. Στάδιον 2ον: Προμελέτη οδού.

3. Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη οδού, περιλαμβάνουσα την εργασίαν υπαίθρου (μελέτη εφαρμογής) και γραφείου, ή εις περίπτωσιν εκπονήσεως της μελέτης επί υπάρχοντος τοπογραφικού την εργασίαν γραφείου και την μελέτην εφαρμογής.

«4. Το κτηματολόγιο της απαλλοτριωτέας για την οδό Ζώνης καταλήψεως μπορεί να συνταχθεί μετά την έγκριση της προμελέτης της οδού και πριν την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, κατόπιν εντολής του εργοδότου».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 4 έχει προστεθεί με το άρθρ. 17 Π.Δ.

515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Άρθρον 27

Κατανομή αμοιβής κατά στάδια.

1. Η ολική αμοιβή μελέτης οδού κατανέμεται κατά στάδια, ως κάτωθι:

α. Δια την μελέτην αναγνωρίσεως οδού ποσοστόν 10%.

β. Δια την προμελέτην ποσοστόν 30%.

γ. Δια την οριστικήν μελέτην ποσοστόν 60%.

2. Εις περίπτωσιν συντάξεως οριστικής μελέτης, επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος, το ως άνω ποσοστόν 60% επιμερίζεται μεταξύ αυτής και της μελέτης εφαρμογής επί του εδάφους εις 40% και 20% αντιστοίχως.

Άρθρον 28

Τρόπος αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού.

Η αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού καθορίζεται, πλην αν αύτη άλλως, δι’ ειδικών διατάξεως του παρόντος ορίζεται, εις ποσοστά επί τοις εκατό επί της αξίας των μελετώμενων έργων, είτε αυτοτελώς λαμβανομένων είτε καθοριστικώς κατά τμήματα οδού, αναλόγως της κατηγορίας εις ην ταύτα ανήκουν, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

Άρθρον 29

Ορισμοί τεχνικών έργων οδού.

1. Ως τεχνικά έργα της οδού νοούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος αι πάσης φύσεως γέφυραι, οχετοί, πτερυγότοιχοι, τοίχοι αντεπιστροφής, τοίχοι αντιστηρίξεως στραγγιστήρια, έργα προστασίας πρανών, σήραγγες κλπ.

2. Ως άνοιγμα οχετού ή γέφυρας νοείται το θεωρητικόν τοιούτον του φορέως.

Άρθρον 30

Κατηγορίαι τεχνικών έργων οδού.

1. Δια τον τον καθορισμόν της αμοιβής του Μελετητού, τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα της οδού κατατάσσονται εις τας κάτωθι πέντε κατηγορίας:

α) Έργα Α’ Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην θεωρούνται ως ανήκοντα άπαντα τα επί μέρους τεχνικά έργα της οδού ανοίγματος μέχρι και 6.00 μ. βάσει τύπων χορηγουμένων υπό της υπηρεσίας, τα προστατευτικά έργα, οι τοίχοι αντιστηρίξεως ύψους μέχρι και 8 μ. ως και οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι του αυτού ως άνω ύψους και πέραν του μήκους 1,5 Η + 2,00 μ. από της εξωτερικής παρειάς του αντιστοίχου βάθρου (ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το σημείον επαφής μετά του βάθρου) ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής και στατικής μορφής αυτών, πλην των έργων των υπαγομένων εις τας ακολούθους Β, Γ, Δ και Ε κατηγορίας ή των αμειβομένων δ’ ετέρων κανονισμών.

β) Έργα Β’ Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην ανήκουν τα συνήθη τεχνικά έργα της οδού από άνοιγμα 6,01 μ. και άνω ή τεχνικά έργα μικροτέρου ανοίγματος τα οποία δεν δύναται να υπαχθούν εις τύπους χορηγούμενους υπό της υπηρεσίας και η μελέτη των οποίων απαιτεί σύνταξιν στατικών υπολογισμών, ως και οι τοίχοι αντιστηρίξεως και αντεπιστροφής ύψους άνω των 8 μέτρων.

γ) Έργα Γ’ Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται τα τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματος και προϋπολογισμού εφ’ όσον συντρέχει μια εκ των κάτωθι αναφερομένων περιπτώσεων δυσχερειών αφορωσών εις:

γα) Έργα μετά φορέων μεταλλικών ή εκ προεντεταμένου σκυροδέρματος ή εκ μικτού συστήματος εκ σιδηρών διατομών και ωπλισμένου σκυροδέρματος.

γβ) Έργα μετά φορέων λοξών, γωνίας λαξότητος μικροτέρας των 700.

γγ) Έργα μετά καμπύλων φορέων εν οριζοντιογραφία, ακτίνος R μικρότερας του 10L, ένθα L το άνοιγμα του τεχνικού.

γδ) Έργα μετά φορέων υπεραστικών.

γε) Έργα απαιτούντα ειδικήν μελέτην θεμελιώσεως.

γστ) Έργα προσθηκών ή ενισχύσεων υφισταμένων τεχνικών έργων οδού.

γζ) Σήραγγες.

δ) Έργα Δ’ Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται δυσχερή τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματος και προϋπολογισμού εφ’ όσον συντρέχουν δύο ή περισσότεροι εκ των εις το προηγούμενον εδάφιον γ της παραγράφου 1 αναφερομένων περιπτώσεων δυσχερειών γα έως γζ.

ε) Έργα Ε’ Κατηγορίας: Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται ιδιαιτέρως δυσχερή τεχνικά έργα οδού χαρακτηριζόμενα ως τοιαύτα υπό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ή του αντιστοίχου Συμβουλίου ετέρου φορέως. Εις τα έργα της κατηγορίας ταύτης, η αμοιβή καθορίζεται εκάστοτε ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως προς τας διατάξεις του παρόντος.

2. Γενικώς δια τον καθορισμόν της κατηγορίας εις ήν υπάγεται τεχνικόν τι έργον οδού και δια τον περαιτέρω υπολογισμόν της αμοιβής έκαστον τεχνικόν έργον νοείται εν τω συνόλω του ως ανήκον εις την κατηγορίαν, εις ήν ανήκει το δυσχερέστερον τμήμα αυτού, πλην των τοίχων αντεπιστροφής πέραν του μήκους 1,5 Η + 2μ. από της εξωτερικής παρειάς του αντιστοίχου βάθρου, ένθα Η το ύψος του τοίχου εις το σημείον επαφής μετά του βάθρου, περί ών διαλαμβάνει η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του παρόντος.

Άρθρον 31

Προϋπολογισμός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού.

1. Ο προϋπολογισμός Σα των έργων της κατηγορίας Α υπολογίζεται αθροιστικώς κατά τμήματα οδού μήκους 3 χλμ. αρχής γενομένης από της συμβατικής αρχής της οδού, του τελευταίου τμήματος θεωρουμένου ως ακεραίου τοιούτου έστω και αν υπολείπηται των 3 χλμ.

2. Έκαστον τεχνικόν έργον ανήκον εις τας λοιπάς κατηγορίας Β, Γ, Δ και Ε θεωρείται αυτοτελές και αμείβεται ιδιαιτέρως βάσει του εις τούτο αντιστοιχούντος προϋπολογισμού.

3. Οι πτερυγότοιχοι γενικώς ως και οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι μήκους L = 1,5 Η + 2μ. θεωρούνται ως ανήκοντες εις το τεχνικόν έργον και συνυπολογίζονται εις τον προϋπολογισμόν αυτού. Οι πέραν του ανωτέρω μήκους L = 1,5 Η + 2μ., τοίχοι αντεπιστροφής θεωρούνται ως τοίχοι αντιστηρίξεως και η μελέτη αυτών αμείβεται κατά τας αντιστοίχους διατάξεις, αναλόγως του ύψους των.

«Άρθρον 32

Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού

Η αμοιβή Α για τις τις εργασίες μελετών τεχνικών έργων οδού ορίζεται βάσει ποσοστών προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 με τους κατωτέρω συντελεστές κ και μ:

- Για έργα κατηγορίας Α και Β: κ = 0,90 μ = 17,00

- Για έργα κατηγορίας Γ: κ = 0,90 μ = 28,00

- Για έργα κατηγορίας Δ: κ = 1,40 μ = 35,00

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 32 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Άρθρον 33

Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού πολλαπλής εφαρμογής.

«1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού έργου της οδού κατηγορίας Β, Γ, Δ και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάσει σχεδίων και πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον εργοδότη, σαν αμοιβή του μελετητή για πλήρη μελέτη που τυχόν του ανατεθεί καταβάλλεται πέρα από την αμοιβή των προηγούμενων σταδίων της οριστικής μελέτης (προκαταρκτικής και προμελέτης) κατά την παρ.3 του άρθρου 34 και ποσοστό 10% της αμοιβής των επαναλαμβανομένων στοιχείων για γενικές δαπάνες.

Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρρων ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ.1 άρθρ. 19 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

2. Εάν τα στοιχεία τεχνικού τίνος έργου (ως λ.χ. ένιοι ή πάντες οι φορείς αυτού κ.λπ.) ληφθούν εκ μελέτης άλλου τεχνικού έργου του αυτού οδικού τμήματος ή χορηγούνται υπό του εργοδότου, τότε δια μεν την κατάταξιν του έργου εις κατηγορίαν λαμβάνεται υπ’όψιν το σύνολον του έργου, ο προυπολογισμός όμως αυτού διαιρείται εις δύο μέρη ήτοι εις το μέρος δι’ό εξεπονήθηκαν νέα σχέδια και εις το μέρος εις ό εχρησιμοποιήθησαντα προυφιστάμενα στοιχεία, εφ’ εκατέρου δε τούτων εφαρμόζονται τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά αμοιβής των άρθρων 32 και 33 παρ. 1 του παρόντος.

3. Εάν εις δύο ή πλείονα τεχνικά έργα υπάρχουν όμοια στοιχεία εν όλω ή εν μέρει ως τεχνικόν έργον, εφ’ ού εφαρμόζονται τα εξ’ αρχής πλήρη ποσοστά, θεωρείται το έργον το έχον τον μεγαλύτερον προυπολογισμόν, ενώ δια τα υπόλοιπα εφαρμόζονται τα ως άνω μειωμένα ποσοστά επί του προυπολογισμού ενός εκάστου.

4. Προκειμένου περί μελέτης γεφυρών εχουσών ίσα ανοίγματα ή ομάδας ίσων ανοιγμάτων, μετά αμφιερείστων φορέων εν γένει καμπύλων ή ευθυγράμμων, η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης καθορίζεται κατα περίπτωσιν αναλόγως της κατηγορίας εις ήν υπάγεται το τεχνικόν έργον, αλλά μετά την αφαίρεσιν της δαπάνης των πέραν των δύο φορέων, όταν όλα τα ανοίγματα είναι ίσα ή μετά την αφαίρεσιν της δαπάνης των πέραν των δύο φορέων εκάστης ομάδας.

«5. Για μελέτες γεφυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα με φορέα συνεχή με περισσότερα από δύο ανοίγματα και με πρόβλεψη κατασκευής του φορέα κατά φάσεις ή με προώθηση του φορέα (με φορέα που κατασκευάζεται με συνεχή εν προβόλω δόμηση) καθώς και για μελέτες γεφυρών που απαιτούνδυναμικό αντισεισμικό έλεγχο, η συνολική αμοιβή της κατηγορίας Δ αυξάνεται κατά 50%».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 5 έχει προστεθεί με την παράγρ. 2 άρθρ. 19 του Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Άρθρον 34

Κατανομή αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού

1. Τα στάδια μελέτης, εις ά αναφέρονται αι αμοιβαί έργων της οδού είναι τα εξής:

α) Στάδιον 1ον: Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός αναγκαιουσών ερευνών.

β) Στάδιον 2ον: Προμελέτη οδού.

γ) Στάδιον 3ον: Οριστική μελέτη.

2. Εις τα τεχνικά έργα κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται.

3. Η ολική αμοιβή μελέτης κατανέμεται κατά στάδια, ως κάτωθι:

α) Δια την προκαταρκτικήν επεξεργασίαν και προγραμματισμόν

αναγκαιουσών ερευνών 10%

β) Δια την προμελέτην 30%

γ) Δια την οριστικήν μελέτην 60%

4. Δια την οριστικήν μελέτην των τεχνικών Α κατηγορίας 100%

«5. Η αμοιβή της προμελέτης καλύπτει την προμελέτη μέχρι δύο λύσεων που διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Για Περισσότερες από δύο λύσεις και εφόσον αυτές ζητηθούν από τον εργοδότη, τότε υπολογίζεται πρόσθετη αμοιβή για κάθε λύση πέραν των δύο, ίση με 25% της αμοιβής της προμελέτης της λύσης που επί πλέον προτείνεται».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 5 έχει προστεθεί με το άρθρο 20 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Κορυφή σελίδας