Θέματα

Αμοιβές Συγκοινωνιακών Έργων

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιον Ε’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρον 50

Αντικείμενο

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται εφ’ όλων γενικώς των μελετών Συγκοινωνιακών έργων των κεφαλαίων Α, Β, Γ και Δ του παρόντος εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζηται εν αυταίς, ότε αι ειδικαί αυτών διατάξεις κατισχύουν των γενικών τοιούτων του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρον 51

Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι

1. Εις την, κατά τας προηγουμένας διατάξεις, καθοριζομένην αμοιβήν μελέτης περιλαμβάνεται πάσα δαπάνη του Μελετητού, απαιτουμένη δια την εντός ή εκτός της έδρας αυτού, εκπόνησιν της μελέτης συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς μελετών.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αι δαπάναι και η αμοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελέτας:

α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, (περιλαμβανομένων και των τοπογραφικών διαγραμμάτων εις τας θέσεις των τεχνικών έργων) ως και των βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως και κατά τας οικείας διατάξεις αμοιβής, πλην των απαιτουμένων δια τας μελέτας χαράξεως οδών υπολοίπων τοπογραφικών εργασιών των παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 135 των οικείων προδιαγραφών μελετών οδοποιίας.

β) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητας εκτός αν άλλως ορίζηται εις την οικείαν προδιαγραφήν ότε η αμοιβή αυτής ως στάδιον της οικείας μελέτης, περιλαμβάνεται εις την αμοιβήν μελέτης του έργου.

γ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων πάσης μορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.

δ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και εργαστηριακαί εργασίαι και η αξιολόγησις των εκ τούτων συμπερασμάτων.

ε) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και μελέται.

στ) Αι έρευναι επί προτύπων.

ζ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αμοιβαί, αι απαιτούμεναι δια την έκδοσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υπό του Μελετητού τη εντολή του Εργοδότου.

η) Αι δαπάναι δια την υποβολήν περισσοτέρων των, υπό των προδιαγραφών, προβλεπομένων αντιγράφων της μελέτης ως και αι δαπάναι δια την τυχόν εμφάνισιν αυτής εντύπου, υπό οιανδήποτε μορφήν, τη εντολή του Εργοδότου. Η αμοιβή δια την υποβολήν περισσοτέρων των υπό των προδιαγραφών προβλεπομένων αντιγράφων της μελέτης ορίζεται εις το διπλάσιον, του βάσει παραστατικών στοιχείων πληρωμής, κόστους αυτών.

θ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι μεταφράσεως ενεργούμεναι τη εντολή του Εργοδότου.

ι) Η αμοιβή μελετών, αμειβομένων δι’ ετέρων διατάξεων ή υπαγομένων εις έτερα κεφάλαια του παρόντος.

Άρθρον 52

Αμοιβή μελετών δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας

Η αμοιβή δια την εκτέλεσιν κατά το προηγούμενον άρθρον εργασιών ή εκπόνησιν των αντιστοίχων μελετών, εφ’ όσον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάταξις αμοιβής, ορίζεται ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, ομού μετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν τούτων.

Άρθρον 53

Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδιο

1. Εις ην περίπτωσιν προηγούμενον Στάδιον μελέτης εμελετήθη παρ’ άλλου Μελετητού ή παρέχονται παρά του Εργοδότου εις τονΜελετητήν πλήρη στοιχεία των προηγουμένων σταδίων, η συνολική αμοιβή του μελετωμένου σταδίου μελέτης αυξάνεται κατά δέκα τοις εκατόν (10%), εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη οικεία προδιαγραφή ή εις τας οικείας διατάξεις αμοιβής.

2. Εις ην περίπτωσιν, τη εντολή του Εργοδότου, ήθελε παραλειφθή η εκπόνησις του πρώτου ή δευτέρου σταδίου έργου τινός ή και όλων των προηγουμένων και ζητηθή η σύνταξις απ’ ευθείας της μελέτηςσ του τρίτου ή τελευταίου σταδίου αυτής, άνευ παροχής του Εργοδότου εις τον Μελετητήν στοιχείων των παραλειπομένων σταδίων, τότε καταβάλλεται εις τον Μελετητήν, η αμοιβή των εκπονηθέντων σταδίων μελέτης, προσηυξημένη κατά ποσοστόν πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής της αντιστοιχούσης εις τα παραληφθέντα στάδια, εκτός αν άλλως ορίζηται εν τη οικεία προδιαγραφή ή τω οικείω κανονισμώ αμοιβής.

Άρθρον 54

Αμοιβή μελέτης προσθηκών, προσαυξήσεων και διαρρυθμίσεων

Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης διαρρυθμίσεων ως και προσθηκών ή προσαυξήσεων καθ’ οιανδήποτε έννοιαν, προσαυξάνεται κατά ποσοστόν είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%).

Άρθρον 55

Εφαρμογαί μελετών υπό Εργοδότου

Ο Εργοδότης δια πληρωμής της αμοιβής μελέτης τινός, καθίσταται κύριος αυτής, δυνάμενος να την εφαρμόση εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οσασδήποτε φοράς άνευ καταβολής προσθέτου αμοιβής εις τον Μελετητήν υπό την προϋπόθεσιν ότι ουδεμία σχετική πρόσθετος εργασία θέλει ζητηθή από τον Μελετητήν.


Κεφάλαιον ΣΤ’

ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρον 56

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την επίβλεψιν και επιμετρήσεις των συγκοινωνιακών έργων.

Άρθρον 57

Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως

1. Εις την αμοιβήν επιβλέψεως περιλαμβάνεται αποζημίωσις δια την απασχόλησιν και πάσα κατά τας διατάξεις του παρόντος δαπάνη δια την υπεύθυνον παρακολούθησιν των εκτελουμένων έργων, την χορήγησιν πλήρων και λεπτομερών οδηγιών εις τον κατασκευαστήν του έργου δια την κατά τα συμβατικά στοιχεία, την επιστήμην και τους κανόνας της τέχνης έντεχνον, εμπρόθεσμον και οικονομικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την μέριμναν δια την συμμόρφωσιν του αναδόχου προς τας συμβατικάς του υποχρεώσεις και την περιφρούρησιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την διενέργειαν μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξιν λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, την έγκαιρον σύνταξιν των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, την ζύγισιν και παραλαβήν υλικών, την φροντίδα λήψεως απαιτουμένων δοκιμίων, τας μερικάς και την τελικήν επιμέτρησιν, την εισήγησιν επί αιτήσεων παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμον απάντησιν και αντικατάστασιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου του έργου την παράστασιν κατά την παραλαβήν των εργασιών και τον δέοντα χειρισμόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής, ως και την εις τα δικαστήρια παράστασιν επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το άρθρον 102 του παρόντος.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την αμοιβήν επιβλέψεως:

α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτέλεσις πάσης φύσεων δοκιμών, βαρύνουσα, αναλόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον του έργου ή τον Εργοδότην.

β) Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεων της αρχικής μελέτης είτε εν όλω είτε κατά μέρος αυτής. Εάν δοθή παρά του Εργοδότου τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζομένη κατά τας οικείας διατάξεις.

γ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος, καταβαλλομένη ιδιαιτέρως κατά τα κατωτέρω ειδικώτερον οριζόμενα.

«Άρθρον 58

Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

Η αμοιβή επίβλεψης της κατασκευής οδών και τεχνικών έργων τούτων, λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας, κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών με βάση τον γενικό τύπο του άρθρου 2.

Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται:

κ = 1,10 μ = 20,00»

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 58 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

Άρθρο 59

Κανονική αμοιβή επιβλέψεως

Η αμοιβή επιβλέψεως, δι’ απάσας Τας κατηγορίας συγκοινωνιακών έργων, κατανέμεται ως κάτωθι:

α) Δια την κυρίως επίβλεψιν Ποσοστόν 65%

β) Δια την επιμέτρησιν Ποσοστόν 35%

Άρθρον 60

Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμών νέων τιμών μονάδος

1. Εις την, κατά τα ανωτέρω αμοιβήν επιβλέψεως και επιμετρήσεως δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμών νέων τιμών μονάδος καταβαλλομένη επιπροσθέτως.

2. Δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών συνοδευομένων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίων δια τας νέας εργασίας ορίζεται ποσοστόν 0,50% επί της συνολικής αξίας των, δια νέων τιμών μονάδος, προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος εργασιών, μετά προσθήκην του του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας.

Άρθρον 61

Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως

1. Η κατά τα ανωτέρω άρθρα 58 και 60, αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών και υπό την προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών, υπό τας τεχνικάς οδηγίας και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.

2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν με επικεφαλής διπλωματούχον μηχανικόν, δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας τεχνικάς μόνον οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το ήμισυ της, κατά τα ανωτέρω οριζομένης κατά περίπτωσιν, νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.

3. Εάν το έργον δεν εκτελήται δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών αλλά με κατ’ αποκοπήν προσφοράν δι’ ολόκληρον το έργον, εις τον επιβλέποντα καταβάλλεται ποσοστόν 0,75 της, κατά το άρθρο 58, νομίμου αμοιβής, μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής του άρθρου 59 εάν δε τούτο εκτελήται κατά μικρόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους τμημάτων του έργου και της αξίας αυτών, εφ’ ης εφαρμόζονται τα κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.

4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 χλμ. απ’ αυτής, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του επιβλέποντος.

α) Δι’ απόστασιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρι 150 χλμ. κατά ποσοστόν 25%.

β) Δι’ απόστασιν πέραν των 150 χλμ. κατά ποσοστόν 50%.

5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή και εργασιών τινών απολογιστικώς δι’ αυτοεπιστασίας (άνευ εργολάβου) η αμοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν έργον τετραπλασιάζεται.

6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός δι’ εργολάβων κατά αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρισμένως δι’ έκαστον αυτοτελές ως άνω τμήμα.

7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αμοιβή επιβλέψεως δύναται να αυξηθή μέχρι του πενταπλασίου, του χαρακτηρισμού του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της αμοιβής προσδιοριζομένων δι’ αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.

Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον συνολικόν ποσοστόν αμοιβής επιβλέψεως δεν δύναται να είναι, εν πάση περιπτώσει, μείζον του επτά τοις εκατόν (7%) όταν συντρέχη μια περίπτωσις και του δέκα τοις εκατόν (10%) όταν συντρέχουν περισσότεραι της μιας, επί της αξίας του έργου.

Άρθρον 62

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως

1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου του έργου, υπολογιζομένη επί των εκάστοτε τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου, συντασσομένων βάσει κανονικών επιμετρήσεων.

Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επιβλέψεως παρακρατείται ποσοστόν είκοσι τοις εκατόν (20%) αυτής, αποδιδόμενον εις τον αποβλέποντα κατά ποσοστόν μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της τελικής επιμετρήσεως, κατά πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και κατά το υπόλοιπον πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη συντελέσει της οριστικής παραλαβής.

3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εάν η επίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέψεως η ως άνω κράτησις 20% επί της αμοιβής της επιβλέψεως εκπίπτεται υπέρ του εργοδότου, προς κάλυψιν των ηυξημένων αναγκών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.

4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής εις τον εργοδότην, ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του νομίμου τόκου κατόπιν οχλήσεως παρά του δικαιούχου.

5. Εις περίπτωσιν καθ’ ην απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον τόπον του έργου δια την

παρακολούθησιν αυτού, λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζομένων δυσχερειών αι δαπάναι ιδρύσεως και εγκαταστάσεως του Γραφείου ως και η επάνδρωσις αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικόν του γραφείου εγκρίνεται υπό του εργοδότου.

Κεφάλαιον Ζ’

ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 63

Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμής αυτής

1. Δια τον έλεγχον της οριστικής επιμετρήσεως και την προσωρινήν παραλαβήν οιωνδήποτε έργων ων η μελέτη αμείβεται κατά τας διατάξεις του τμήματος Γ του παρόντος ήτοι οδών και των τεχνικών αυτών έργων, λιμενικών έργων, έργων πολιτικής αεροπορίας και τοιούτων κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως αυτών, το ελάχιστον ποσόν της εν γένει οφειλομένης αποζημιώσεως, το καταβαλλόμενον, υπό του οικείου εργοδότου, ορίζεται, εις ποσοστόν επί της πραγματοποιηθείσης δαπάνης του έργου, ως ακολούθως δι’ έκαστον μέλος, της επί τούτω συνιστωμένης επιτροπής παραλαβής και δι’ έκαστον έργον:

α) ΠΙΝΑΞ Α: Δι’ έργα αξίας μέχρι του του ποσού 500.000 δραχμών, ποσοστόν 0,5%.

β) ΠΙΝΑΞ Β: Δι’ έργα αξίας μέχρι 1.500.000 δραχμών και δια το υπέρ τας 500.000 ποσόν, δι’ ό ισχύει ο πίναξ Α, ποσοστόν 0,4%.

γ) ΠΙΝΑΞ Γ: Δι’ έργα αξίας μέχρι 5.000.000 δραχμών και δια το υπέρ το 1.500.000 ποσόν, δι’ ό ισχύουν οι πίνακες Α και Β, ποσοστόν 0,3%.

δ) ΠΙΝΑΞ Δ: Δι’ έργα αξίας μέχρι 20.000.000 δραχμών και δια το υπέρ τα 5.000.000 ποσόν, δι’ ό εφαρμόζονται οι πίνακες Α, Β και Γ, ποσοστόν 0,15%.

ε) ΠΙΝΑΞ Ε: Δι’ έργα αξίας άνω των 20.000.000 δραχμών και δια το υπέρ τα 20.000.000 ποσόν, δι’ ό ισχύουν οι πίνακες Α, Β, Γ και Δ, ποσοστόν 0,05%.

2. Η κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν και δαπάνην των μελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, άμα τη κοινοποιήσει της εντολής του εργοδότου, προς κάλυψιν των δαπανών διενέργειας της παραλαβής.

3. Εάν το παραλαμβανόμενον έργο κείται εκτός της επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσης βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας.

4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν προσωπικόν ή λήψις και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη ταύτων βαρύνει τον εργοδότην.

5. Η αμοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν 25% της αμοιβής της προσωρινής τοιαύτης. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται η αμοιβή μόνον της προσωρινής τοιαύτης.

6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την παραλαβήν έργου δέον να πραγματοποιηθή εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν μη υποβολής τοιούτου πίνακος η εκκαθάρισις πραγματοποιείται οίκοθεν παρά του εργοδότου εντός εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το οφειλόμενον ποσόν αμοιβής κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου ο νόμιμος τόκος μέχρις αποπληρωμής.

Κορυφή σελίδας