Θέματα

Αμοιβές Τοπογραφικών

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α΄) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών.

Έχοντες υπόψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 59 του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγματος "περί σχεδίων πόλεων κ.λπ." ως τούτο ισχύει κατόπιν του Ν. Διατάγματος 2726/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7.1923 Ν. Διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών".

2. Την υπ' αριθμ. 22/10.9.73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και

3. Την υπ' αριθμ. 696/18.10.73 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρον 1

Αντικείμενον

1. Αι δια του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως δια την εκπόνησιν μελετών και διενέργειαν επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών.

2. Ειδικώτερον αι αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αναφέρονται εις:

α) Τας Τοπογραφικάς, Κτηματογραφικάς και Χαρτογραφικάς Εργασίας.

β) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοινωνιακών Έργων ήτοι:

βα) Οδών και τεχνικών έργων αυτών

ββ) Λιμενικών έργων

βγ) Έργων πολιτικών αερολιμένων

βδ) Κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως οδών

γ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Υδραυλικών Έργων ήτοι

γα) Εγγειοβελτιωτικών Έργων

γβ) Έργων Υδρεύσεως

γγ) Έργων αποχετεύσεων

δ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν, παραλαβήν και εκτίμησιν Κτιριακών Έργων των μελετών των έργων τούτων διακρινομένων εις:

δα) Αρχιτεκτονικήν

δβ) Φερούσης Κατασκευής

δγ) Εγκαταστάσεων, και

δδ) Υποδομής, διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου

3. Αι αμοιβαί δια τας μελέτας του παρόντος αντιστοιχούν εις εκπόνησιν των μελετών κατά τας εις το Βιβλίον Δεύτερον του παρόντος σχετικάς προδιαγραφάς.

Άρθρον 2

«Υπολογισμός αμοιβής μελετών

1. Αμοιβή Α για την εκπόνηση των μελετών των αναφερομένων στο άρθρο 1 κατηγοριών έργων και εργασιών καθορίζεται κατά τμήματα και κεφάλαια του παρόντος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. Σε ποσοστά επί τοις εκατό του προϋπολογισμού (Σ) των μελετωμένων έργων που υπολογίζονται βάσει τύπου.

β. Κατά μονάδα έργου (π.χ. χλμ. οδού, στρέμμα επιφανείας κ.λπ.) με βάση τιμές μονάδας.

γ. Κατ' αποκοπή ή ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

δ. Κατά ειδικό τρόπο που καθορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

2. Οι αμοιβές Α για τις μελέτες, που υπολογίζονται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου (εδάφιο α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου), προκύπτουν από τον τύπο:

imageόπου:

Σ: Ο προϋπολογισμός κάθε έργου υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.

β: Συντελεστής που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και τα οικεία άρθρα για κάθε κατηγορία έργων.

λ: Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

λ΄: Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t έγκρισης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

3. Οι αμοιβές Α για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (εδαφ. β, γ και δ) που αμείβονται με καθορισμένες τιμές μονάδας, προκύπτουν από τον τύπο:

Α = λ • Τ

όπου:

Τ: Οι βασικές τιμές μονάδας αμοιβής, που καθορίζονται από τα οικεία κατά περίπτωση άρθρα του παρόντος διατάγματος.

λ: Ο καθοριζόμενος από το άρθρο 4, παρ. 2 του παρόντος διατάγματος συντελεστής, που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο t έγκρισης του τελευταίου σταδίου της μελέτης ή της εργασίας που έχει ανατεθεί.

4. Ο συντελεστής β που υπεισέρχεται στον τύπο υπολογισμού της αμοιβής του αντίστοιχου έργου (παρ. 1 του παρόντος άρθρου) υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

imageόπου:

Σ: Ο ολικός προϋπολογισμός κάθε έργου στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.

κ και μ: Συντελεστής που προβλέπονται για κάθε κατηγορία έργων.

λ: Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο t σύνταξης του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο συντελεστής β στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

5. Σε περίπτωση προκαταβολών ή πληρωμής ενδιαμέσων σταδίων τα αντίστοιχα καταβληθέντα ποσά (Πι, ι = 1, 2...) αφαιρούνται από την τελική αμοιβή Α ως ανωτέρω (παράγρ. 2 και 3 του παρόντος) αναθεωρούμενα ως εξής:

image(1 = 1,2...)

όπου:

Πι: Η συγκεκριμένη προκαταβολή, ή πληρωμή ενδιαμέσου σταδίου.

λ΄: Ο συντελεστής του άρθρου 4, παρ. 2 στη χρονική περίοδο έγκρισης του προϋπολογισμού Σ.

λt΄΄: Ο συντελεστής του άρθρου 4 παρ. 2 στη χρονική περίοδο πληρωμής του ποσού Πι.

Οπότε η πέραν των προκαταβολών ή πληρωμών ενδιαμέσων σταδίων καταβαλλομένη αμοιβή υπολογίζεται ως εξής:

image(ι=1,2…)».

To παραπάνω μέσα σε « » άρθρο 2 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 1 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α΄).

«Άρθρο 3

Προϋπολογισμός του έργου – Αμοιβές

1. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή κάθε έργου είναι αυτός που εξάγεται με τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού, όπως αυτός εγκρίνεται από τον Εργοδότη, Σύμφωνα με αναλυτική προμέτρηση και με τις τιμές μονάδας εργασιών που υπολογίζονται με βάση τις συγκεκριμένες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναλύσεις τιμών και τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων στο χρόνο σύνταξης του προϋπολογισμού του τελευταίου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί στον ίδιο μελετητή με την οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμμένης ανάλυσης τιμών για ορισμένες εργασίες η τιμή των εργασιών αυτών υπολογίζεται με νέες τιμές που συντάσσει ο ανάδοχος σύμφωνα με τις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων διατάξεις και όπως αυτές οι τιμές θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. Στον παραπάνω προϋπολογισμό, που δηλώνει το κόστος του έργου, δεν προστίθεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου ούτε και αφαιρείται τυχόν έκπτωση δημοπρασίας.

2. Στον προϋπολογισμό επιπροστίθεται η αξία των υλικών, τα μισθώματα των μηχανημάτων και η προσφορά εργασίας που τυχόν χορηγούνται από τον εργοδότη.

3. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται κονδύλια απρόβλεπτων δαπανών, απαλλοτριώσεων και ο ΦΠΑ που βαρύνει τον εργοδότη.

4. Το ποσό του προϋπολογισμού ορίζεται με τις ποσότητες της μελέτης εφαρμογής ή όπου δεν προβλέπεται τέτοιο στάδιο μελέτης από τις προδιαγραφές του βιβλίου Β του παρόντος Π.Δ. με τις ποσότητες της οριστικής μελέτης. Για ενδιάμεσα στάδια μελέτης ο προϋπολογισμός υπολογίζεται με την ακρίβεια που απαιτείται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Για τον υπολογισμό της αμοιβής ο προϋπολογισμός Σ λαμβάνεται με τις ποσότητες του πιο προωθημένου σταδίου της μελέτης που έχει ανατεθεί.

5. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης σταδίου τινός της μελέτης του έργου υπάρξουν κατόπιν οδηγιών ή εγκρίσεων του εργοδότη τροποποιήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τα προηγούμενα στάδια, τότε το υπόψη καθώς και επόμενα στάδια της μελέτης θεωρούνται αναφερόμενα σε ανεξάρτητο αυτοτελές έργο και αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα, για το μέρος του έργου που αντιστοιχεί στην τροποποιηθείσα μελέτη καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή, που καλύπτει το εκπονηθέν μέρος του εν λόγω σταδίου, όπως μελετήθηκε πριν επέλθει η τροποποίηση.

6. Ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός εξάγεται είτε βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού, είτε σύμφωνα με τιμές μονάδος που καθορίζονται με υπουργική απόφαση, η οποία λαμβάνει υπόψη το κόστος κατασκευής όπως εξάγεται από τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, (άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43, όπως κάθε φορά ισχύει).

7. Προκειμένου για την αμοιβή μελέτης ή επίβλεψης αυτού ή εκτελέσεως άλλης εργασίας μηχανικού, για τα ιδιωτικά έργα καθορίζεται ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό των 5.000 δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται εκάστοτε με το συντελεστή της παρ. 2 του άρθρου 4.

Σε περίπτωση που η μελέτη εκπονείται ή η επίβλεψη ασκείται από περισσότερους του ενός μελετητές ή επιβλέποντας μηχανικούς, η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται σ’ αυτούς κατά την αναλογία της αμοιβής μελέτης ή επίβλεψης «εκάστου».

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 3 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

«Άρθρον 4

Υπολογισμός αμοιβής μελετών

1. Για τις εργασίες που αμείβονται με σταθερές τιμές μονάδας (τοπογραφικές εργασίες, μελέτες οδοποιίας, ημερομίσθια επιστημόνων κλπ.) οι αμοιβές Τ υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων κεφαλαίων του παρόντος διατάγματος.

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής (Α) που καταβάλλεται στο μελετητή όλες οι αμοιβές, που καθορίζονται με σταθερές τιμές μονάδας, πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή λ, που προσδιορίζεται από τον τύπο:

λ = 0.0015 (μ1 + μ2)

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού

μ2: το ημερομίσθιο τεχνίτη

Τα ανωτέρω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις,

όπως προσδιορίζονται από την επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ).

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο».

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 4 έχει προστεθεί στο τμήμα Α’ του βιβλίου Πρώτου μεταφερόμενο από το τμήμα Β’ και συνάμα τροποποιούμενο σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

ΤΜΗΜΑ Β’

ΑΜΟΙΒΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο στο τμήμα Α’ όπως όριζε το άρθρο 3 του Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

Άρθρον 5

Τριγωνισμοί

 1. Δια την αναγνώρισιν, επισήμανσιν, γωνιομέτρησιν, υπολογισμόν, σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν, αι τιμαί δι’ έκαστον τριγωνομετρικόν σημείον ως και αι δια την κατασκευήν εκάστου βάθρου τοιαύται, ορίζονται εις δραχμάς ως ο κατωτέρω πίναξ:


α/α Ενδείξεις εργασιών
ΙΙΙ Τάξεως Δρχ. IV Τάξεως Δρχ. Εμπροσθοτομίαι Δρχ. Οπισθοτομίαι Δρχ.
1 . Τριγων. Σημείον

2. Βάθρον ύψους 1,10 (πλην βραχ. Εδ αφών)

3. Βάθρον ύψους 0,40

4. Βάθρον ύψους 1,10 (επί βραχ. Εδάφους)

10.400

3.250

---

1.625

4.550

1.950

---

975

1.950

---

390

---

1.300

---

390

---


«Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ιδίου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μεγίστη προσαύξηση 80%)».

Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο έχει προστεθεί με την παράγρ. 1 άρθρ. 4 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

2. Η χρήσις υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, δι’ εξάρτησιν δικτύου, αμείβεται με την τιμήν της τάξεως του δικτύου, δι’ ην θα χρησιμοποιηθή δι’ εξαίρεσιν των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σημάνσεως.

3. «Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας αμείβεται με τριακόσιες ενενήντα (390) δρχ.».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 3 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 άρθρου 4 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

4. Ο καταβιβασμός εναερίου τριγωνικού σημείου αμείβεται δια δραχμών χιλίων τριακοσίων (1.300).

5. Δια την αναγνώρισιν βάσεως, πασσάλωσιν, χωροστάθμησιν πασσάλων, μέτρησιν πλευρών τετράκις δια μεταλλικής μετροταινίας ή άλλου οργάνου της αυτής τουλάχιστον ακριβείας και υπολογισμόν της μετρηθείσης βάσεως ορίζονται δραχμαί χίλια τριακόσιαι (1.300) ανά εκατόμετρον.

6. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνη υπό του Εργοδότου δια της συμπληρώσεως υπό του αναδόχου ειδικού εντύπου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εκατόν εβδομήκοντα πέντε (175) ανά σημείον.

Άρθρον 6

Πολυγωνομετρίαι

1. Δια την αναγνώρισιν, απλήν (πρόχειρον) σήμανσιν, γωνιομέτρησιν, πλευρομέτρησιν, υπολογισμόν οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και την σύνταξιν διαγράμματος και την εξασφάλισιν, η τιμή ανά πολυγωνικόν σημείον ορίζεται:

α) Εκτός κατωκημένων περιοχών εις δρχ. διακοσίας εξήκοντα (260).

β) Εντός κατωκημένων περιοχών ή εις οδούς Μεγάλης κυκλοφορίας εις δραχμάς τριακοσίας ενενήκοντα (390).

γ) Δια πολυγωνικούς κόμβους εις δραχμάς τριακοσίας ενενήκοντα (390).

2. Η μόνιμος σήμανσις των πολυγωνικών αμείβεται επί πλέον δια δραχμών εκατόν τριάκοντα (130).

Άρθρον 7

Χωροσταθμήσεις γεωμετρικαί

 1. Δια την αναγνώρισιν, γεωμετρικήν χωροστάθμησιν, υπολογισμόν υψομέτρων, σύνταξιν διαγράμματος και εξασφάλισιν, δι’ έκαστον χιλιόμετρον απλής χωροσταθμίσεως, αι τιμαί ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ:α/α Μορφή εδάφους
Χωροστάθμησις υψηλής ακριβείας

Δρχ.

Χωροστάθμησις συνήθους ακριβείας

Δρχ.

Χωροστάθμησις μετ’ ενδιαμέσων σημείων υπαρχούσης οριζοντιογραφίας

Δρχ.

1. Πεδινόν έως (10%)

2. Λοφώδες (10% - 20%)

3. Ορεινόν

(20% και άνω)

780

1.170

---

390

585

780

585

875

1.170


2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (άνευ χωροσταθμήσεως) ορίζεται εις δραχμάς εξακοσίας πεντήκοντα (650).

3. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται εις δραχμάς εκατόν πεντήκοντα πέντε (155).

4. Ο υπολογισμός δικτύου, δι’ ελαχίστων τετραγώνων ή μεθόδων διαδοχικών προσεγγίσεων, ή ετέρας μεθόδου δια χρησιμοποιήσεις ηλεκτρονικού υπολογιστού, αμείβεται δια δραχμών χιλίων τριακοσίων (1.300) δι’ έκαστον πολύγωνον ή τρίγωνον).

5. Εις περίπτωσιν υποχρεωτικής διαβάσεως δια δασωδών εδαφών εις τας ανωτέρω τιμάς επιπροστίθεται δραχμαί διακόσιαι εξήκοντα (260) ανά χιλιόμετρον.

6. Ως πληρωτέον μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται απ’ ευθείας απόστασις των χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων εν τη υπαίθρω χώρα και η συντομωτέρα πραγματική πορεία δια τους οικισμούς.

Άρθρον 8

Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω

 1. Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους, δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμών και μεταφοράν τούτων δι’ αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας και χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνησιν αντιγράφου επί πλαστικού διαφανούς ή οθόνης μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και 5 κοινών τοιούτων, δι’ έκαστον στρέμμα αποτυπουμένου εδάφους αι τιμαί ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ: (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

  α/α Κατηγορία εδάφους αναλόγως κλίσεως
1:200 Δρχ. 1:500 Δρχ. 1:1000 Δρχ. 1:2000 Δρχ. 1:5000 Δρχ. 1:10000 Δρχ.
1. Α 0 έως 5%

2. Β 5 έως 20%

3. Γ 20 έως 50%

4. Δ 50 έως 100%

5. Ε 100 και άνω

325

357

455

650

728

130

143

182

260

286

65

71

91

130

143

33

36

45

65

71

13

14

18

26

29

6,5

7

9

13

14


2. Η υψομέτρησις (εργασία υπαίθρου) αμείβεται με το 60% της αντιστοίχου τιμής.

3. Εις κεκαλυμμένα υπό δένδρων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

4. Εις τα κεκαλυμμένα υπό Των υδάτων εδάφη η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντιστοίχου τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

5. Αι κατά τας προηγουμένας παραγράφους τιμαί εφαρμόζονται δι’ αποτύπωσιν λωρίδος πλάτους ίσου ή μεγαλυτέρου του κατωτέρου πίνακος.

Ενδείξεις Κλίμαξ
1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
Συμβατικόν πλάτος εις μ.:

α) Εις έδαφος σύνηθες

β) Εις έδαφος δαςωμένον


80

40


150

75


200

100


300

150


500

250


600

300


6. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως λωρίδων πλάτους μικροτέρου του ως άνω πίνακος, αι τιμαί της αποτυπώσεως προσαυξάνονται ως εξής:

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 75% του πίνακος, προσαύξησις 10% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 50% του πίνακος, προσαύξησις 20% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

- Δια πλάτος ζώνης ίσον προς το 25% του πίνακος, προσαύξησις 30% της εκάστοτε αντιστοίχου τιμής.

Δι’ ενδιαμέσους τιμάς ισχύει γραμμική παρεμβολή.

Ως ελαχίστη τιμή λωρίδος αποτυπώσεως ορίζεται η εξαγομένη κατά τ’ ανωτέρω δια πλάτος 25% του συμβατικού.

7. Δια την αποτύπωσιν ζώνης δια προμελέτην οδοποιίας αι ανωτέρω τιμαί πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον προσαύξησιν 5% επί των βασικών τιμών του πεδινού εδάφους, λόγω της λήψεως των επί πλέον απαιτουμένων ειδικών στοιχείων.

8. Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως χαρακτηριστικών ορίων αποτυπώσεως ο προσδιορισμός τούτων αμείβεται δια δραχμών εξακοσίων πεντήκοντα (650) ανά χιλιόμετρον μήκους. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως λωρίδος αμείβεται δια δραχμών. εξακοσίων πεντήκοντα (650) ανά χιλιόμετρον μήκους ο προσδιορισμός του άξονος αυτής.

9. Κεκαλυμμένα θεωρούνται τα εδάφη υπό δένδρων μεν, εις περίπτωσιν υπάρξεως δένδρων οιασδήποτε φύσεως θάμνων ή καλαμώνων τοιούτου ύψους ώστε να παρεμποδίζεται σημαντικώς η εκτέλεσις των εργασιών σκοπεύσεων και μετρήσεων υπό υδάτων δε εφ’ όσον αποτυπούμενα αναγκαστικώς κατά τον χρόνον της καλύψεως, είναι εις κατάστασιν βαλτώδη, η δε αποτύπωσις δύναται να γίνη άνευ πλωτού μέσου.

«10. Καλυμένα από κατασκευές, δηλαδή οικοδομές, μάνδρες, συρματοπλέγματα, φρέατα, υπόστεγα τεχνικά έργα κλπ. Θεωρούνται τα εδάφη όταν ο αριθμός των απαιτουμένων χαρακτηριστικών σημείων, για την αποτύπωση των κατασκευών αυτών, είναι μεγαλύτερος του 20 ανά 10 στρέμματα και κατατάσσονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

   α/α Κατηγορία κάλυψης Αριθμός χαρακτηρ. σημείων
   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   Ι Εξαιρετικά πυκνό

   ΙΙ Πυκνό

   ΙΙΙ Λιγότερο πυκνό

   IV Αραιό

   V Ακάλυπτο

   200 και πλέον

   120 έως 200

   40 έως 120

   20 έως 40

   μέχρι 20


Η επιμέτρηση γίνεται πάνω στα σχέδια που παραδίδονται και επιμετρώνται όλα τα χαρακτηριστικά σημεία που περιγράφουν με σαφήνεια τις κατασκευές.

11. Σε καλυμένα από κατασκευές εδάφη οι τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος, προσαυξάνονται κατά τα παραπάνω ποσοστά της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

Για την κατηγορία κάλυψης Ι κατά 80%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙ κατά 50%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙΙΙ κατά 30%

Για την κατηγορία κάλυψης ΙV κατά 10%

Οι παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 10 και 11 έχουν προστεθεί με το άρθρ. 5 του Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Άρθρο 9

Ταχυμετρικαί αποτυπώσεις κατωκημένων εκτάσεων

Δια την λήψιν στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους δια ταχυμετρικής μεθόδου, υπολογισμόν και μεταφοράν τούτων δι’ αναγωγέως επί του διαγράμματος, σχεδίασιν οριζοντιογραφίας, χάραξιν καμπυλών, μελάνωμα, Εκπόνησιν αντιγράφου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιούτων, υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί δι’ έκαστον στρέμμα αποτυπουμένου εδάφους, ορίζονται ως ο κατωτέρω πίναξ.

α/α Κατηγορία καλύψεως 1:500

Δρχ.

1:1000

Δρχ.

1:2000

Δρχ.

1.

2.

3.

4.

I Εξαιρετικώς πυκνόν

II Πυκνόν

III Ολιγώτερον πυκνόν

IV Αραιόν

455

390

286

195

325

260

195

130

260

195

130

91


2. Αι τιμαί του ανωτέρω πίνακος θεωρούνται ότι αντιστοιχούν εις την κατηγορίαν Α των τιμών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 προσαυξάνονται δε ως κατωτέρω:

Δια την κατηγορίαν Β κατά 10%

Δια την κατηγορίαν Γ κατά 40%

Δια την κατηγορίαν Δ κατά 75%

Δια την κατηγορίαν Ε κατά 100%

3. Εις περίπτωσιν αποτυπώσεως μέχρι βάθους μόνον 10 μέτρων από των οικοδομικών γραμμών, τα μη αποτυπωθέντα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων συνυπολογίζονται εις την επιμέτρησιν με ποσοστόν 40% της επιφανείας των.

«4. Κατοικημένες εκτάσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο αριθμός των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ανά δέκα (10) στρέμματα είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) και κατατάσσονται όπως ο πίνακας της παρ. 10 του άρθρου 8».

Η παραπάνω μέσα σε « » παράγρ. 4 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Άρθρο 9α

Υψομετρική ενημέρωση διαγράμματος

Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε κατοικημένη περιοχή, με ταχυμετρία σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής, καθορίζεται σε ποσοστό 60% ανά στρέμμα επιφανείας της αντίστοιχης τιμής της μετρικής αποτύπωσης.Άρθρο 9β

Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους

Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που να αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές της οδούς, καθορίζεται σε 5.000 δραχμές ανά χιλιόμετρο, εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού.

Η τιμή αυτή προσαυξάνεται:

α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα αριστερά και δεξιά της οδού.

β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγούμενης περίπτωσης α, αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.»

Τα παραπάνω μέσα σε « » άρθρ. 9α και 9β έχουν προστεθεί με το άρθρ. 7 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

«Άρθρο 10

Αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με άλλη μέθοδο, αστικών περιοχών

1. Για τη λήψη στοιχείων των απαιτουμένων σημείων εδάφους με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε μέθοδο, που επιτυγχάνει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ’ αυτό το άρθρο των εσωτερικών των οικοδομικών τετραγώνων που προσδιορίζονται με γεωμετρικές κατασκευές, τη μεταφορά των σημείων στο σχέδιο, τη σχεδίαση με μολύβι, το μελάνωμα του σχεδίου, την εκπόνηση αντιγράφου με μία διαφανή και

πέντε κοινές φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως στον κατωτέρω Πίνακα (εφόσον υπάρχει το τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο).

α/α Κατηγορία κάλυψης

Σύμφωνα με το πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 9

1:100

Δρχ.

1:200

Δρχ.

1:500

Δρχ.

1:1000

Δρχ.

1.

2.

3.

4.

I Εξαιρ. Πυκνό

II Πυκνό

III Λιγότερο πυκνό

IV Αραιό

1.248

988

728

488

1.053

879

585

410

683

546

410

273

543

429

315

205


2. Σε περίπτωση κλίσεων πάνω από 5% εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 μειωμένες στο 50%.»

Το παραπάνω μέσα σε « » άρθρ. 10 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Άρθρον 11

Βαθυμετρήσεις (Λιμνών, Θαλασσών, Ποταμών)

«1. Για την λήψη στοιχείων βυθομετρικών σημείων, υπολογισμό και μεταφορά τους σε διάγραμμα, χάραξη βυθομετρικών καμπυλών, μελάνωμα σχεδίου, εκπόνηση αντιγράφου με μια διαφανή και πέντε κοινές φωτοτυπίες, για κάθε στρέμμα, οι τιμές ορίζονται όπως ο παρακάτω πίνακας: (υπάρχοντος του τριγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

Ενδείξεις 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
Α

Β

728

910

291

364

145

182

73

91

29

26

14

18

Οι τιμές των ενδείξεων Α αντιστοιχούν σε βάθος μέχρι 3 μέτρων.

Οι τιμές των ενδείξεων Β αντιστοιχούν σε βάθος από 3 μέχρι 12 μέτρων».

Η παραπάνω μέσα σε « » παράγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 9 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

2. Αι ανωτέρω τιμαί ισχύουν μέχρις αποστάσεως από της πλησιεστέρας θέσεως προσεγγίσεως πλωτού μέσου ενός χιλιομέτρου.

3. Πέραν της ανωτέρω αποστάσεως και εις περίπτωσιν βαθών μεγαλυτέρων των 12 μέτρων ή όπου υφίστανται δυσκολίαι ειδικής φύσεως, επιβάλλουσαι χρησιμοποίησιν μέσων και μεθόδων άλλων των προβλεπομένων, καθορίζεται ιδιαιτέρα τιμή μονάδος.

Άρθρον 12

Τομαί εδάφους δια ταχυμέτρου

1. Δια την λήψιν στοιχείων ταχυμετρικώς, υπολογισμόν και μεταφοράν τούτων επί διαγράμματος, σχεδίασιν δια μελάνης επί διαφανούς χάρτου μετά μιας διαφανούς φωτοτυπίας και πέντε κοινών τοιαύτων (δια μήκος τομής L εις εκατόμετρα) υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, αι τιμαί ορίζονται:

α) Δια τομάς υπό κλίμακα 1:100 έως 1:500 δραχμάς 100 + 200 L.

β) Δια τομάς υπό κλίμακα 1:1000 έως 1:5000 δραχμάς 50 + 100 L.

2. Αι ανωτέρω τιμαί αυξάνονται κατά 30% εις περίπτωσιν, λήψεως διατομών ή μηκοτομών ποταμών ή εντός υδάτων, άνευ πλωτού μέσου, εις δε την περίπτωσιν χρήσεως πλωτού μέσου κατά 80%.

3. Εις περίπτωσιν καλύψεως υπό δένδρων ( ως εν παραγρ. 8 του άρθρου 8 ) αι τιμαί του πίνακος κατά 80%.

4. Εις περίπτωσιν πασσαλώσεως των χαρακτηριστικών σημείων των τομών δια ξυλίνων πασσάλων, έκαστον σημείον επιβαρύνεται με δραχμάς επτά (7).

Άρθρον 13

Κτηματογραφικαί ταχυμετρικαί αποτυπώσεις εν υπαίθρω

«1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση αυτών ταχυμετρικά,

καταμέτρηση επικειμένων, υπολογισμό και μεταφορά των ορίων στο διάγραμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (αριθμητικών και αλφαβητικών), εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, δακτυλογράφηση πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι Κοινές φωτοτυπίες αυτών, μια διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές, για κάθε στρέμμα κτηματογραφούμενου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:(Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

α/α Εμβαδόν κτήματος σε στρέμματα για το τμήμα ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1:500

Δρχ.

1:1000

Δρχ.

1:2000

Δρχ.

1:5000

Δρχ

1.

2.

3.

4.

5.

Από 0 μέχρι 2

Από 2,001 μέχρι 5

Από 5,001 μέχρι 15

Από 15,001 μέχρι 30

Από 30,001 και άνω

110

95

65

45

30

99

86

60

40

24

87

76

56

38

22

74

64

49

31

19

2. Οι παράγραφοι 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών προσαυξανομένων ποσοστιαία με την αντίστοιχη τιμή κατηγορίας εδάφους Α της παρ.1 του άρθρου 8. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών της παραγράφου 1 του παρόντος προσαυξανομένων αντιστοίχως».

Οι παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1 και 2 έχουν τεθεί όπως τροποποιήθηκαν με τις παράγρ. 1 και 2 του άρθ. 10 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

3. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των ορίων των ιδιοκτησιών δια του Τύπου των πολυγωνικών σημείων, έκαστον σημαινόμενον όριον αμείβεται κατά το άρθρον 6 παράγραφος 2.

4. Εις περίπτωσιν κτηματογραφικής αποτυπώσεως και συγχρόνου εκπονήσεως ταχυμετρικής και υψομετρικής αποτυπώσεως, επιπροστίθενται εις τας τιμάς των ταχυμετρικών αποτυπώσεων αι ανωτέρω τιμαί της παραγρ. 1 του παρόντος μειωμένου κατά ποσοστόν 20%.

5. Δια την σύνταξιν κτηματολογίου ζώνης χαράξεως έργων, αι ανωτέρω τιμαί πλην των εξ άλλων κατηγοριών προσαυξήσεων λαμβάνουν πρόσθετον αμοιβήν εκ δρχ. 520 ανά χιλιόμετρο άξονος έργου, λόγω λήψεως υπολογισμού και σχεδιάσεως των επί πλέον απαιτουμένων ειδικών στοιχείων και παράδοσιν εις 13πλουν των πινάκων και διαγραμμάτων εις κοινάς φωτοτυπίας, πλέον των επί διαφανούς χάρτου πρωτοτύπων.

«Άρθρον 14

Ταχυμετρικαί κτηματογραφικαί αποτυπώσεις κατωκημένων εκτάσεων

«1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, την λήψη των ορίων κλπ. στοιχείων ταχυμετρικώς, την μεταφορά τους στο σχέδιο, την σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και την σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκωσν, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, δακτυλογράφηση πινάκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με έξι κοινές φωτοτυπίες, μιας διαφανούς φωτοτυπίας των σχεδίων και πέντε κοινών φωτοτυπιών, για κάθε στρέμμα εδάφους που αποτυπώνεται, οι αμοιβές ορίζονται όπως παρακάτω:


(Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

α/α Κατηγορία κάλυψης 1:500

δρχ.

1:1000

δρχ.

1:2000

δρχ.

1.

2.

3.

4.

I Εξαιρετικά πυκνό

II Πυκνό

III Λιγότερο πυκνό

IV Αραιό

600

455

350

260

390

325

260

195

320

260

195

130

Στην περίπτωση που πέραν της κτηματογραφικής αποτύπωσης απαιτείται και κάθε επί πλέον τοπογραφική λεπτομέρεια εδάφους ή κατασκευών στις ανωτέρω τιμές προστίθενται οι αντίστοιχες τιμές της παρ.1 του άρθρου 9 μειωμένες κατά 60%».

«2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 9 ισχύουν και για τις παραπάνω τιμές προσαυξανόμενες αντιστοίχως».

Οι παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1 και 2 έχουν τεθεί όπως τροποποιήθηκαν με τις παράγρ. 1 και 2 του άρθρ. 11 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρον 15

«Κτηματογραφικές αποτυπώσεις, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή

με άλλη μέθοδο αστικών περιοχών

1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση την οριζοντιογραφική αποτύπωση των ορίων των κατασκευών και όλων των επικειμένων, με ορθογώνιες συντεταγμένες ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, που επιτυγχάνει τουλάχιστον Την ίδια ακρίβεια με την προβλεπόμενη στις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σ’ αυτό το άρθρο, τη μεταφορά αυτών στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και τη σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, την εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, τη δακτυλογράφηση των πινάκων σε διαφανές χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες των σχεδίων, για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, οι τιμές (εφόσον υπάρχει τριγωνομετρικό, πολυγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο) ορίζονται ως εξής:

Κλίμακα 1:100 1.850 δρχ.

Κλίμακα 1:200 1.470 δρχ.

Κλίμακα 1:500 1.150 δρχ.

Σε περίπτωση ανάθεσης και ταυτόχρονης εκπόνησης υψομετρίας, οι τιμές προσαυξάνονται κατά 10%».

Ο παραπάνω μέσα σε «» υπότιτλος και η παράγρ. 1 έχουν τεθεί όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ. 12 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

2. Αι παράγραφοι 3 του άρθρου 9 και 2 του άρθρου 10 ισχύουν και δια τας ανωτέρω τιμάς προσαυξανομένων τούτων αντιστοίχως.

«’Αρθρο 15α

Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού

Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί σε κλίμακα προβλεπόμενη στις διατάξεις του ν. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α’), των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των ομόρων οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακος όπως τούτο ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 653/1977, την παράδοση στον Εργοδότη μιας διαφανούς και δεκαπέντε απλών φωτοτυπιών όλων των ανωτέρω στοιχείων, η αμοιβή υπολογίζεται ως ο κατωτέρω πίνακας:

  α/α Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών

  (μονάδες ανά χιλιόμετρο)

  τιμή εφαρμογής

  (σε δραχμές)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Από 1 – 40

  Από 41 – 55

  Από 56 – 70

  Από 71 – 80

  Από 81 και άνω

  48.000

  57.000

  66.000

  75.000

  84.000

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 15α έχει προστεθεί με το άρθρ. 13 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρον 16

Φωτοπροσδιορισμοί

1. Για Την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε σημείο, η τιμή ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας.

  α/α Κλίμακα του διαγράμματος που θα αποδοθεί Διατομών

  δρχ.

  Ταχυμετρικώς δρχ.
  1.

  2.

  Μέχρι 1:2000

  Από 1:5000 έως 1:20000

  2.300

  2.800

  130

  130

Η παραπάνω παράγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

2. Εις περίπτωσιν μονίμου σημάνσεως των φωτοσταθερών σημείων επιπροστίθεται η τιμή της αντιστοίχου σημάνσεως ως αύτη έχει καθορισθή εν τοις παραγράφοις 1 του άρθρου 5 ή 2 του άρθρου 6.

3. Εις περίπτωσιν καθ’ ην η Υπηρεσία ήθελε παράσχη εις τον ανάδοχον ηλεκτρονικά μέσα δια την μέτρησιν των αποστάσεων, εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εξήκοντα πέντε (65) ανά σημείον.

4. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων ήθελε γίνη υπό της υπηρεσίας δια της συμπληρώσεως ειδικού εντύπου υπό του αναδόχου περιλαμβάνοντος τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού εκ των ανωτέρω τιμών αφαιρούνται δραχμαί εκατόν δέκα επτά (117) ανά σημείον.

Άρθρον 17

Φωτογραμμετρικαί εργασίαι

Αι τιμαί μονάδος των φωτογραμμετρικών εργασιών, λόγω του ιδιοτύπου των εργασιών αυτών και της επιδράσεως ειδικών παραγόντων εις την εκάστοτε περίπτωσιν εκτελέσεως αυτών (όπως είναι το μέγεθος και το σχήμα της αποτυπωτέας εκτάσεως, η χρησιμοποίησις των καταλληλοτέρων αεροφωτογραφικών πτήσεων, η επιλογή των καταλληλοτέρων οργάνων αποδόσεως καθώς και ο σκοπός δι’ ον προορίζονται τα συνταχθησόμενα διαγράμματα) καθορίζονται, δι’ εκάστην περίπτωσιν, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

Άρθρον 18

Εφαρμογαί ρυμοτομικών μελετών

Προκειμένης εφαρμογής ρυμοτομικής μελέτης ισχύουν τα κάτωθι:

1. Δια τον ακριβή προσδιορισμόν των αξόνων των οδών η αμοιβή ορίζεται εις δραχμάς τριακοσίας ενενήκοντα (390) ανά σημείον.

2. Εις περίπτωσιν υπάρξεως σοβαρών εμποδίων εμποδιαζόντων την ορατότητα, η τιμή αυξάνεται κατά 80%.

3. Ο προσδιορισμός κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή πολυγώνων αμείβεται με δραχμάς εκατόν τέσσαρας (104) ανά κορυφήν.

4. Η μεταφορά διανομής οικοπέδων επί του εδάφους αμείβεται δια δραχμών πεντακοσίων ογδοήκοντα πέντε (585) ανά οικόπεδον.

5. Η μόνιμος σήμανσις των σημείων των αξόνων των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κατά το άρθρον 6 παράγραφος 2.

6. Η μελέτη διανομής επί χάρτου των προβλεπομένων οικοπέδων αμείβεται δια δραχμών εξήκοντα πέντε (65) ανά οικόπεδον.

7. Η διπλή γεωμετρική χωροστάθμησις των αξόνων των οδών, των κρασπέδων, των κατωφλίων κλπ. προς μελέτην ερυθράς και μελέτην αποχετεύσεων αμείβεται δια δραχμών τριών χιλιάδων διακοσίων πεντήκοντα (3.250) ανά χιλιόμετρον.

Άρθρον 19

Χάραξις σηράγγων

Εις περίπτωσιν χαράξεως σηράγγων, αι μεν κοιναί τοπογραφικαί εργασίαι αμείβονται δια των αντιστοιχουσών εις αυτάς τιμάς αμοιβών δια τας ειδικάς δε τοιαύτας καθορίζονται ιδιαίτεραι τιμαί μονάδος.

Άρθρον 20

«Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

Για την την εφαρμογή υδραυλικών μελετών ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Αρδευτικά – αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα.

Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα του έργου, τη γωνιομέτρηση, την πλευρομέτρηση, την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροστάθμισή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές κλπ. με δύο κοινές φωτοτυπίες, δραχμές έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ανά χιλιόμετρο ομάδας παράλληλων έργων και δραχμές πέντε χιλιάδες διακόσιες (5.200) ανά χιλιόμετρο όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργα.

2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύμφωνα με την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές της παραγρ. 1 του παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από νερά οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 30% αν δεν απαιτείται «χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού κατά 80%, ανεξάρτητα αν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου».

Ο παραπάνω μέσα σε «» υπότιτλος και οι παράγρ. 1 και 2 έχουν τεθεί όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρ. 15 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

3. Επί λοφωδών εδαφών (εγκαρσίων κλίσεων 5 – 20%) γίνεται προσαύξησις κατά 20% και επί ορεινών (εγκαρσίων κλίσεων 20% και άνω) κατά 50% των τιμών της παραγράφου 1 του παρόντος.

4. Η επί πλέον των κανονικών σημείων απαιτούμενη μόνιμος σήμανσις αμείβεται δια δραχμών εκατόν τριάκοντα (130) ανά σημείον.

5. Τα ανωτέρω εν παραγράφω 1 του παρόντος ως προς τας εργασίας και την τιμή ανά χιλιόμετρον ισχύουν αναλόγως προκειμένου και περί εφαρμογών επί του εδάφους μελέτης διευθετήσεως χειμάρρων ή περί εφαρμογής μελέτης μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλεως.

6. Η απ’ ευθείας χάραξις εξωτερικών υδραγωγείων αμείβεται με δραχμάς πέντε χιλιάδας οκτακοσίας πεντήκοντα (5.850) ανά χιλιόμετρον. Η τιμή αύτη ισχύει και δια την περίπτωσιν υπάρξεως προμελέτης εξωτερικού υδραγωγείου και δια εδάφη πάσης φύσεως από απόψεως κλίσεων. Η ανωτέρω παράγραφος 2 του παρόντος της προσαυξήσεως λόγω καλύψεως, ισχύει προκειμένου και δια τας χαράξεις ή εφαρμογάς τούτων.

Άρθρον 21

Λήψις στοιχείων αποτυπώσεως και σχεδίασις οχετών και γεφυρών

Δια την λήψιν των απαιτουμένων στοιχείων εν υπαίθρω προς αποτύπωσιν υπαρχόντων οχετών και γεφυρών οιασδήποτε μορφής, ανοίγματος και μήκους, ήτοι λήψιν διαστάσεων γενικώς ως και υψομέτρων πυθμένος (κοίτης) εσωρραχίου φορέως και στέψεως δια μεταλλικής μετροταινίας και ταχυμέτρου, σχεδίασιν εν γραφείω τούτων εν κατόψει, διατομής και κατά μήκος τομής υπό κατάλληλον κλίμακα, εκπόνησιν αντιγράφου επί διαφανούς χάρτου και εκτύπωσιν πέντε κοινών φωτοτυπιών, ορίζεται τιμή ως κατωτέρω:

α) Δι’ έκαστον αποτυπούμενον ως άνω τεχνικόν έργον ενός ανοίγματος ή και περισσοτέρων αλλ’ ίσως τοιούτων, δραχμαί τριακόσιαι ενενήκοντα (390) κατά τεμάχιον.

β) Εις περίπτωσιν ανίσων ανοιγμάτων δραχμαί τετρακόσιαι πεντήκοντα πέντε (455) κατά τεμάχιον.

Άρθρον 22

Χαρτογραφικαί εργασίαι

Η δια διαφόρους σκοπούς σύνθεσις χαρτών εκ διαφόρων κλιμάκων και προελεύσεως στοιχείων (υφιστάμενοι χάρται, φωτογραφίαι, εργασίαι εδάφους κλπ.) αποτελεί αντικείμενον ιδιαιτέρας συμφωνίας μεταξύ Εργοδότου και Αναδόχου.

Άρθρον 23

Επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών

Η επίβλεψις τοπογραφικών εργασιών εν γένει αμείβεται δια ποσοστού επί της αμοιβής αυτών ως κατωτέρω:

Μέχρι αμοιβής 100.000 δραχμών ποσοστόν 10%

Δια την υπέρ τας 100.000 και μέχρι 500.000 δρχ. ποσοστόν 7%

Δια την υπέρ τας 500.000 δρχ. ποσοστόν 4%

Άρθρον 24

Προσαυξήσεις αμοιβών επιβλέψεως τοπογραφικών εργασιών

εκτός έδρας

Εάν αι εκτελούμεναι τοπογραφικαί εργασίαι κείνται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 χιλ. η κατά το προηγούμενον άρθρον αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως των εργασιών από της έδρας του επιβλέποντος.

α) Δι' απόστασιν πέραν των 75 χιλ. και μέχρι 150 χιλ. κατά ποσοστόν 25%

β) Δι' απόστασιν πέραν των 150 χιλιομέτρων κατά ποσοστόν 50%.


Κορυφή σελίδας