Θέματα

Αμοιβές Υδραυλικών Έργων

Π.Δ. 696/74
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ’

ΑΜΟΙΒΑΙ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφάλαιον Α’

ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Άρθρον 64

Κατηγορίες έργων

Για τον καθορισμό της αμοιβής του μελετητή, τα υδραυλικά έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες έργων.

Κατηγορία Ι: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων για το τμήμα τους που βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών.

Κατηγορία ΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

α) Οι διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων για το τμήμα που βρίσκεται μέσα σε αστικές Περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44.

β) Τα κυρίως εγγειοβελτιωτικά έργα, ήτοι τα αποχετευτικά, αποστραγγιστικά και αρδευτικά δίκτυα, καθώς και τα οδικά δίκτυα των έργων αυτών.

γ) Τα φράγματα βαρύτητας (ζωμάτινα ή λιθόριπτα) μέχρι ύψους 20 μ.

δ) Τα έργα υδρεύσεως και τα αντίστοιχα διυλιστήρια νερού.

ε) Τα έργα αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Κατηγορία ΙΙΙ: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα φράγματα εκτός από τα φράγματα βαρύτητας (χωμάτινα ή λιθόριπτα) ύψους μέχρι 20 μ.»

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 64 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’).

Άρθρον 65

Καθορισμός Αμοιβής μελετών υδραυλικών έργων

«1. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 του παρόντος, καθορίζονται:

Για έργα κατηγορίας Ι: κ. = 1,45 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ: κ. = 2,00 μ = 25,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙΙ: κ. = 2,40 μ = 30,00

Η αμοιβή Α του υδραυλικού έργου στο οποίο περιλαμβάνονται έργα των τριών κατηγοριών προκύπτει:

Α = Α1 + Α2 + Α3 = (β1 x Σ1) + (β2 x Σ2) + (β3 x Σ3)

όπου:

Α1, Α2, Α3: οι αντίστοιχες αμοιβές ανά κατηγορία έργου,

β1, β2, β3 : οι αντίστοιχοι συντελεστές επί τοις εκατό ανά κατηγορία έργων,

Σ1, Σ2, Σ3: οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί δαπάνης ανά κατηγορία έργου, των οποίων το άθροισμα, ισούται με Σ.

2. Η αμοιβή για τη μελέτη βελτιστοποιήσεως αρδευτικών δικτύων, με εφαρμογή οποιοαδήποτε αποδεικτικής μεθόδου, δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή που προσδιορίζεται με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, αλλά υπολογίζεται ιδιαίτερα και καθορίζεται ίση προς μιάμιση δραχμή ανά στρέμμα, επί το συντελεστή λ, ήτοι 1,5 x λ, όπως ο συντελεστής αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος.

Η αμοιβή των τυχόν απαιτουμένων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων, στο σύνολό τους (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που εκπονούνται στα πλαίσια αντιστοίχων υδραυλικών μελετών υπολογίζεται χωριστά με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό τους, όπως αυτός υπολογίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και τους συντελεστές των αντιστοίχων υδραυλικών έργων στα οποία αναφέρονται. Ο προϋπολογισμός των ηλεκτρομηχανολογικών έργων δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή της υδραυλικής μελέτης».

Οι παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 1, 2 και 3 έχουν τεθεί όπως τροποποιήθηκαν με την παράγρ. 1 άρθρου 35 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

4. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου οριζόμεναι αμοιβαί μελετών δεν μειούνται, λόγω επαναλαμβανόμενων έργων της αυτής διατομής, ή ομοίας μορφής δια πάντα τα υδραυλικά έργα.

«5. Στις διατάξεις του άρθρου 3 δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη των ακολούθων μελετών:

α) Υδρολογική μελέτη. Η αμοιβή αυτής καθορίζεται με ιδιαίτερη συμφωνία, στην οποία συνεκτιμώνται ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται η υδρολογική μελέτη, η έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και η μορφή των διαθεσίμων υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων.

β) Μελέτες οδογεφυρών και Υδατογεφυρών. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται για κάθε μία σύμφωνα με τις διατάξεις αμοιβών των τεχνικών έργων οδοποιίας. Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρρων, ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων.

γ) Τεχνική περιγραφή Ανάλυση Τιμών, Τιμολόγιο Μελέτης, Τιμολόγιο προσφοράς, Τεχνικές προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη, Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς.

Η αμοιβή για τη σύνταξη των παραπάνω τευχών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του παρόντος.

δ) Μελέτες Υδατοπύργων από οπλισμένο σκυρόδερμα. Η αμοιβή της μελέτης καθορίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις μελετών κτιριακών έργων. Τα έργα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙΙ των αρχιτεκτονικών μελετών και στην κατηγορία IV των μελετών φέρουσας κατασκευής.

ε) Μελέτες δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδερμα αντλιοστασίων και λοιπών κτιριακών έργων. Η αμοιβή για κάθε ένα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αμοιβών κτιριακών έργων. Γενικώς τα έργα αυτά κατατάσσονται ως εξής: Στην κατηγορία ΙΙ των αρχιτεκτονικών μελετώνκαι στην κατηγορία ΙΙΙ των μελετών

φερούσας κατασκευής. Είναι δυνατή, σε ειδικές περιπτώσεις η κατάταξη των έργων αυτών σε ανώτερες κατηγορίες αν συντρέχουν λόγοι που την επιβάλλουν, με απόφαση του εργοδότη, μετά γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.

στ) Για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων δ και ε τα στάδια προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης των υδραυλικών έργων αντιστοιχούν στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των κτιριακών έργων».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. 5 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με τη παράγρ. 2 άρθρου 35 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219 Α’).

Άρθρον 66

Κατανομή αμοιβής μελέτης κατά στάδια

1. Οι αμοιβές (Α) που καθορίζονται στο άρθρο 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του παρόντος αφορούν στην εκπόνηση οριστικής μελέτης εφόσον δεν έχουν εκπονηθεί τα προηγούμενα στάδια προκαταρκτικής μελέτης και προμελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται με 85% της Α. Εάν έχει εκπονηθεί προμελέτη, η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται με 55% της Α.

2. Η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 45% της εφόσον δεν έχει εκπονηθεί το προηγούμενο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης. Εάν έχει εκπονηθεί προκαταρκτική μελέτη, η αμοιβή της προμελέτης ισούται με 30% της Α.

3. Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης ισούται με 15% της Α.

4. Η αμοιβή μελέτης εφαρμογής που δεν γίνεται συγχρόνως με την οριστική μελέτη ισούται με 40% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη.

5. Η αμοιβή οριστικής με πληρότητα μελέτης εφαρμογής ισούται με 70% της Α εφόσον έχει εκπονηθεί προμελέτη.

6. Η αμοιβή οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής, εφόσον δεν έχει εκπονηθεί προμελέτη, ισούται με 100% της Α και εφόσον δεν έχει εκπονηθεί κανένα προηγούμενο στάδιο, η αμοιβή ισούται με 115% της Α.

7. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής:

α) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης, η αμοιβή ισούται με:

(55% + 50% x 45%) της Α

β) Σε περίπτωση εκπονήσεως προμελέτης, η αμοιβή ισούται με:

(30% + 50% x 15%) της Α

γ) Σε περίπτωση εκπονήσεως μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με:

(40% + 50% x 100%) της Α

δ) Σε περίπτωση εκπονήσεως οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής, η αμοιβή ισούται με: (70% + 50% x 45%) της Α.»

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 66 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

Κεφάλαιον Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρον 67

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται εφ’ όλων των μελετών υδραυλικών εν γένει έργων του κεφαλαίου Α’ του παρόντος τμήματος, εκτός εάν άλλως, ειδικώς ορίζεται εις τα οικεία άρθρα αυτού, ότε αι ειδικαί αύται διατάξεις κατισχύουν των γενικών τοιούτων του παρόντος.

Άρθρον 68

Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι

Εις την, κατά τα προηγούμενα άρθρα 65 και 66 καθοριζομένην αμοιβήν μελέτης, εκτός των εις την παράγραφον 5 του άρθρου 65 δαπανών, περιλαμβάνεται και πάσα ετέρα δαπάνη του μελετητού, απαιτουμένη δια την, εντός ή εκτός της έδρας αυτού εκπόνησιν της μελέτης, συμφώνως προς τας οικείας προδιαγραφάς μελετών, πλην των της κατωτέρω παραγράφου 2.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την την κατά τα ανωτέρω αμοιβήν της μελέτης αι δαπάναι και η αμοιβή δια τας κάτωθι εργασίας ή επί μέρους μελέτας:

α) Η εκτέλεσις οιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, περιλαμβανομένων και των βυθομετρικών τοιούτων, αίτινες αμείβονται ιδιαιτέρως και κατά τας οικείας διατάξεις αυτών.

β) Η αμοιβή των γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών μελετών, ήτις καταβάλλεται ιδιαιτέρως.

γ) Η αμοιβή μελετών οικονομικής σκοπιμότητος.

δ) Αι δαπάναι μετρήσεως παροχής ρευμάτων και πηγών, χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων υδάτων και λυμάτων ως και αι λοιπαί μετρήσεις και παρατηρήσεις αι απαιτούμεναι δια την σύνταξιν της υδρολογικής μελέτης.

ε) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και μετρήσεις δια την σύνταξιν της απαιτούμενης υδρογεωλογικής μελέτης.

στ) Αι γεωλογικαί χαρτογραφήσεις και η σύνταξις γεωλογικών εκθέσεων και μελετών πάσης μορφής ή εκτάσεως ως και η εκτέλεσις πάσης φύσεως ερευνητικών γεωλογικών εργασιών.

ζ) Αι γεωτεχνικαί εκθέσεις ως και αι συναφείς ερευνητικαί και εργαστηριακαί εργασίαι και η αξιολόγησις των εκ τούτων συμπερασμάτων.

η) Αι πάσης φύσεως εδαφολογικαί εργασίαι, έρευναι και μελέται.

θ) Αι έρευναι επί προτύπων, υδραυλικών και μαθηματικών.

ι) Αι πάσης φύσεως δαπάναι και αμοιβαί, αι απαιτούμεναι δια την έκδοσιν γνωμοδοτήσεων ειδικών συμβούλων, μετακαλουμένων υπό του Μελετητού τη εντολή του Εργοδότου.

«ια) Οι δαπάνες για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων της μελέτης».

Η παραπάνω μέσα σε «» περίπτ. ια έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ.1 του άρθρου 37 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

ιβ) Αι πάσης φύσεως δαπάναι μεταφράσεων.

ιγ) Η αμοιβή μελετών, αμειβομένων δι’ ετέρων διατάξεων αμοιβών, περί ων αι παράγραφοι 3 και 5 β του άρθρου 65 του παρόντος.

«ιδ) Η αμοιβή για την υποβολή περισσοτέρων των πέντε αντιγράφων της μελέτης ορίζεται στο κόστος για τα πρώτα πέντε και στο διπλάσιο του κόστους αυτών για τα υπόλοιπα, με βάση τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής».

«ιε) Οι δαπάνες για τη συλλογή στοιχείων υφισταμένων έργων».

Η παραπάνω μέσα σε «» παράγρ. ιδ έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ.1 άρθρου 37 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’), η δε παράγρ. ιε έχει προστεθεί με την παράγρ. 2 άρθρ. 37 του αυτού Π.Δ/τος.

Άρθρο 69

Αμοιβή μελετών δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας

Η αμοιβή δια την εκτέλεσιν των κατά το προηγούμενον άρθρον εργασιών ή εκπόνησιν των αντιστοίχων μελετών, εφ’ όσον δεν υφίσταται αντίστοιχος διάταξις αμοιβής ορίζεται ιδιαιτέρως, κατά περίπτωσιν, ομού μετά της εντολής του Εργοδότου προς εκτέλεσιν τούτων.

Άρθρο 70

Αμοιβή μελέτης προσθηκών, διαρρυθμίσεων

και ελέγχου υφισταμένων έργων

1. Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης διαρρυθμίσεων ή προσθηκών με οποιαδήποτε έννοια, προσαυξάνεται κατά 25%.

2. Η αμοιβή για τον έλεγχο της επάρκειας υφισταμένων έργων, κατόπιν εντολής του Εργοδότη, που γίνεται στα πλαίσια εκπονουμένης προμελέτης ή οριστικής μελέτης, είτε τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο σύνολο των έργων της μελέτης, καθορίζεται στο 20% της αμοιβής Που προκύπτει για τη μελέτη των υφισταμένων αυτών έργων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 3, 64, 65 και 66 του παρόντος, με προϋπολογισμό έργων Σ που θα εκτιμάται κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού του σταδίου της όλης μελέτης».

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 70 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α’)

Άρθρο 71

Εφαρμογαί μελετών υπό Εργοδότου

Ο εργοδότης δια πληρωμής της αμοιβής μελέτης τινός καθίσταται κύριος αυτής δυνάμενος να την εφαρμόση εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα οπουδήποτε, οποτεδήποτε και οσασδήποτε φοράς άνευ καταβολής προσθέτου αμοιβής εις τον Μελετητήν υπό την προϋπόθεσιν ότι ουδεμία σχετική πρόσθετος εργασία θέλει ζητηθή από τον Μελετητήν.

Κεφάλαιον Γ’

ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρον 72

Αντικείμενον

Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν εις τον καθορισμόν του ελαχίστου ορίου αμοιβής δια την επίβλεψιν και επιμετρήσεις των υδραυλικών έργων.

Άρθρο 73

Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως

1. Εις την αμοιβήν επιβλέψεως, περιλαμβάνεται αποζημίωσις δια την απασχόλησιν και πάσα κατά τας διατάξεις, του παρόντος δαπάνη δια την υπεύθυνον παρακολούθησιν των εκτελουμένων έργων, την χορήγησιν πλήρων και λεπτομερών οδηγιών εις τον κατασκευαστήν του έργου δια την, κατά τα συμβατικά στοιχεία την επιστήμην και τους κανόνας της τέχνης, έντεχνον, εμπρόθεσμον και οικονομικήν εκτέλεσιν των εργασιών, την μέριμναν δια την συμμόρφωσιν του αναδόχου προς τας συμβατικάς του υποχρεώσεις και την περιφρούρησιν των συμφερόντων του Εργοδότου, την διενέργειαν μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης, την σύνταξιν λογαριασμών και συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ως και των τοιούτων παραλαβής και ζυγίσεως υλικών, την φροντίδα λήψεως των απαιτουμένων δοκιμίων, τας μερικάς και την τελικήν επιμέτρησιν, την εισήγησιν επί αιτήσεων παρατάσεως των συμβατικών προθεσμιών, την εμπρόθεσμον απάντησιν και αντίκρουσιν εις αιτήσεις και ενστάσεις του αναδόχου του έργου, την παράστασιν κατά την παραλαβήν των εργασιών και τον δέοντα χειρισμόν και απάντησιν επί τυχόν ενστάσεων του αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής ως και την εις τα δικαστήρια παράστασιν, επί προσφυγών του αναδόχου, εάν ήθελε δοθή προς τούτο εντολή υπό του Εργοδότου, καταβαλλομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ιδιαιτέρας αμοιβής κατά το άρθρον 102 του παρόντος.

2. Δεν περιλαμβάνονται εις την αμοιβήν επιβλέψεως:

α) Η δαπάνη λήψεως και δοκιμασίας δοκιμίων και εκτελέσεως πάσης φύσεως δοκιμών βαρύνουσα, αναλόγως προς την οικείαν σύμβασιν, τον ανάδοχον του Έργου ή τον Εργοδότην.

β) Η αμοιβή δια την σύνταξιν μελέτης τροποποιήσεως της αρχικής μελέτης είτε εν λόγω είτε κατά μέρος αυτής. Εάν δοθή παρά του Εργοδότη τοιαύτη εντολή, καταβάλλεται ιδιαιτέρα αμοιβή εις τον επιβλέποντα δια την σύνταξιν των τροποποιητικών μελετών, υπολογιζομένη κατά τας οικείας διατάξεις.

γ) Η αμοιβή δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος, καταβαλλομένη ιδιαιτέρως, κατά τα κατωτέρω ειδικότερον οριζόμενα.

Άρθρο 74

Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

Η αμοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ του παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με συντελεστές

κ = 1,10 μ = 20,00».

Το παραπάνω μέσα σε «» άρθρο 74 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 Π.Δ. 515/4/5.10.1989 (ΦΕΚ 219Α)

Άρθρον 75

Κατανομή αμοιβής επιβλέψεως

Η αμοιβή επιβλέψεως, δι’ απάσας τας κατηγορίας υδραυλικών έργων, κατανέμεται ως κάτωθι:

α) Δια την κυρίως επίβλεψιν ποσοστόν 65%

β) Δια την επιμέτρησιν ποσοστόν 35%

Άρθρον 76

Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος

Εις την, κατά τα ανωτέρω αμοιβήν επιβλέψεως και επιμετρήσεων δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του του επιβλέποντος δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος, καταβαλλλομένη επιπροσθέτως.

2. Δια την σύνταξιν πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών συνοδευομένων υπό αναλύσεως τιμών και τιμολογίου δια τας νέας εργασίας, ορίζεται ποσοστόν 0,5% επί της συνολικής αξίας των, δια νέων τιμών μονάδος, προβλεπομένων δια του συγκριτικού πίνακος εργασιών μετά προσθήκην του ποσοστού οφέλους εργολάβου και αφαίρεσιν της τυχόν εκπτώσεως της δημοπρασίας.

Άρθρον 77

Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως

1. Η, κατά τα ανωτέρω άρθρα 74 και 76, αμοιβή επιβλέψεως αφορά εις την περίπτωσιν εκτελέσεως των έργων εν τη έδρα του επιβλέποντος, δια γενικού εργολάβου και δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών και υπό την προϋπόθεσιν ότι ο Εργοδότης δεν διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών, υπό τας τεχνικάς οδηγίας και την εν γένει επίβλεψιν του επιβλέποντος.

2. Εις ην περίπτωσιν ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, με επικεφαλής διπλωματούχον μηχανικόν δια την επί τόπου παρακολούθησιν των εργασιών υπό τας τεχνικάς οδηγίας του επιβλέποντος, εις τον τελευταίον τούτον καταβάλλεται ως αμοιβή το ήμισυ της, κατά τα ανωτέρω οριζομένης κατά περίπτωσιν, νομίμου αμοιβής επιβλέψεως.

3. Εάν το έργον δεν εκτελήται δια τιμών μονάδος των επί μέρους εργασιών αλλά με κατ’ αποκοπήν προσφοράν δι’ ολόκληρον το έργον, εις τον επιβλέποντα καταβάλλεται το 75% της κατά το άρθρον 74, νομίμου αμοιβής μη ισχυούσης εν προκειμένω της κατανομής του άρθρου 75, εάν δε τούτο εκτελήται κατά μικτόν σύστημα, η αμοιβή επιβλέψεως είναι ανάλογος του τρόπου εκτελέσεως των επί μέρους τμημάτων του έργου και της αξίας αυτών, εφ’ ής εφαρμόζονται τα, κατά περίπτωσιν, οικεία ποσοστά.

4. Εάν το εκτελούμενον έργον κείται εκτός της έδρας του επιβλέποντος και πέραν των 75 χλμ. απ’ αυτής, η αμοιβή της επιβλέψεως προσαυξάνεται ως κάτωθι αναλόγως της αποστάσεως του έργου από της έδρας του επιβλέποντος:

α) Δι’ απόστασιν πέραν των 75 χλμ. και μέχρι 150 χλμ. κατά ποσοστόν 25%.

β) Δι’ απόστασιν πέραν των 150 χλμ. κατά ποσοστόν 50%.

5. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου ή τμήματος αυτού ή εργασιών τινών απολογιστικώς δι’ αυτεπιστασίας (άνευ εργολάβου, η αμοιβή δια το ούτως εκτελεσθέν έργον, τετραπλασιάζεται.

6. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως έργου τινός, δι’ εργολάβων κατά αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται κεχωρισμένως δι’ έκαστον αυτοτελές, ως άνω, τμήμα.

7. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως επικινδύνων εργασιών, η αμοιβή επιβλέψεως δύναται να αυξηθή μέχρι του πενταπλασίου, δια το επικίνδυνον μέρος του έργου ή το σύνολον αυτού κατά περίπτωσιν, του χαρακτηρισμού του επικινδύνου και του καθορισμού του ποσοστού προσαυξήσεως της αμοιβής προσδιοριζομένων δι’ αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου, μετά σύμφωνον γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8. Εις περίπτωσιν συνδρομής μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά τα εις επίβλεψιν έργου τινός, το τελικώς προκύπτον ποσοστόν επιβλέψεως δεν δύναται να είναι εν πάση περιπτώσει, μείζον των επτά τοις εκατόν (7%) όταν συντρέχει μια περίπτωσις και του δέκα τοις εκατόν (10%) όταν συντρέχουν περισσότεραι της μιας, επί της αξίας του έργου.

Άρθρον 78

Πληρωμή αμοιβής επιβλέψεως

1. Η αμοιβή επιβλέψεως καταβάλλεται εις τον δικαιούχον τμηματικώς και αναλόγως της προόδου του έργου, υπολογιζομένη επί των εκάστοτε τμηματικών λογαριασμών πληρωμής της αξίας τούτου, συντασσομένων βάσει κανονικών επιμετρήσεων.

2. Επί των εκάστοτε τμηματικών πληρωμών της αμοιβής επιβλέψεως παρακρατείται ποσοστόν είκοσι τοις εκατόν (20%) αυτής, αποδιδόμενον εις τον επιβλέποντα κατά ποσοστόν μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του συνόλου της αμοιβής άμα τη θεωρήσει της τελικής επιμετρήσεως, κατά πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη εγκρίσει του πρωτοκόλλου της προσωρινής παραλαβής και κατά υπόλοιπον πέντε τοις εκατόν (5%) άμα τη συντελέσει της οριστικής παραλαβής.

3. Δια τα έργα του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εάν η επίβλεψις διακοπή υπαιτιότητι του επιβλέποντος, εις οιονδήποτε στάδιον της επιβλέψεως, η ως άνω κράτησις 20% επί της αμοιβής επιβλέψεως, εκπίπτει υπέρ του Εργοδότου, προς κάλυψιν των ηυξημένων δαπανών τούτου λόγω της νέας επιβλέψεως.

4. Εις περίπτωσιν καθυστερήσεως καταβολής υπό του Εργοδότου εις τον επιβλέποντα της εκάστοτε αναλογούσης αυτώ αμοιβής επιβλέψεως, πέραν των εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής εις τον Εργοδότη, ούτος υποχρεούται εις καταβολήν του οικείου νομίμου τόκου κατόπιν εγγυήσεως παρά του δικαιούχου.

5. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν απαιτείται η ίδρυσις ειδικού γραφείου εις τον τόπον του έργου δια την παρακολούθησιν αυτού λόγω αναπτύξεως εις μεγάλην έκτασιν ή παρουσιαζομένων δυσχερειών, αι δαπάναι ιδρύσεως και εγκαταστάσεως του Γραφείου ως και επανδρώσεως αυτού δια βοηθητικού τεχνικού προσωπικού βαρύνει τον Εργοδότην. Η σύνθεσις εις προσωπικόν του γραφείου εγκρίνεται υπό του Εργοδότου.

Κεφάλαιον Δ’

ΑΜΟΙΒΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρον 79

Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και πληρωμής αυτής

1. Δια τον τον έλεγχον της οριστικής επιμετρήσεως και την προσωρινήν παραλαβήν εργασιών υδραυλικών έργων ών η μελέτη αμείβεται κατά τας διατάξεις του τμήματος Δ’ του παρόντος, το ελάχιστον ποσόν της εν γένει οφειλομένης αποζημιώσεως το καταβαλλόμενον υπό του οικείου Εργοδότου, ορίζεται, εις ποσοστόν, επί της πραγματοποιηθείσης δαπάνης του έργου, ως ακολούθως, δι’ έκαστον μέλος της, επί τούτω συνιστωμένης Επιτροπής παραλαβής και δι’ έκαστον έργον:

α) ΠΙΝΑΞ Α : Δι’ έργα αξίας μέχρι του ποσού 500.000 δραχμών, ποσοστό 0,50%

β) ΠΙΝΑΞ Β : Δι’ έργα αξίας μέχρις 1.500.000 δραχμών και δια το υπέρ

το 500.000 ποσόν, δι’ ό ισχύει ο πίναξ Α, ποσοστόν 0,40%

γ) ΠΙΝΑΞ Γ: Δι’ έργα αξίας μέχρις 5.000.000 δραχμών και δια το υπέρ

το 1.500.000 ποσόν, δι’ ό ισχύουν οι πίνακες Α και Β, ποσοστόν 0,30%

δ) ΠΙΝΑΞ Δ: Δι’ έργα αξίας μέχρις 20.000.000 δραχμών και δια το υπέρ

το 5.000.000 ποσόν, δι’ ό εφαρμόζονται οι πίνακες Α,Β και Γ,ποσοστόν 0,15%

ε) ΠΙΝΑΞ Ε: Δι’ έργα αξίας άνω των 20.000.000 δραχμών και δια το υπέρ

τα 20.000.000 ποσόν, δι’ ό ισχύουν οι πίνακες Α,Β,Γ και Δ,ποσοστόν 0,05%

2. Η, κατά τα ανωτέρω, αμοιβή παραλαβής έργων καλύπτει πάσαν εργασίαν και δαπάνην των μελών της επιτροπής παραλαβής δια την διενέργειαν αυτής, προκαταβάλλεται δε αύτη υποχρεωτικώς, κατά το ήμισυ, άμα τη κοινοποιήσει της εντολής του Εργοδότου, προς κάλυψιν των δαπανών διενεργείας της παραλαβής.

3. Εάν το παραλαμβανόμενον έργον κείται εκτός της Επικρατείας, κανονίζεται επί πλέον αποζημίωσις βάσει ιδιαιτέρας συμφωνίας.

4. Εάν δια την παραλαβήν του έργου απαιτείται εργατοτεχνικόν προσωπικόν ή λήψιν και δοκιμασία δοκιμίων, εργαστηριακαί εξετάσεις και λοιπά, η δαπάνη τούτων βαρύνει τον Εργοδότην.

5. Η αμοιβή δια την οριστικήν παραλαβήν καθορίζεται εις ποσοστόν είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της αμοιβής δια την προσωρινήν τοιαύτην. Εις περίπτωσιν ταυτίσεως της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καταβάλλεται μόνον η αμοιβή της προσωρινής τοιαύτης.

6. Η πληρωμή της αμοιβής δια την παραλαβήν έργου δέον να πραγματοποιηθή εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής του πίνακος αμοιβής. Εις περίπτωσιν μη υποβολής τοιούτου πίνακος, η εκκαθάρισις πραγματοποιείται οίκοθεν υπό του Εργοδότου εντός εξήκοντα (60) ημερών από της υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής, της εκκαθαρίσεως της αμοιβής γινομένης, εν τοιαύτη περιπτώσει, οίκοθεν παρά του εντολέως εργοδότου. Πέραν των προθεσμιών τούτων καταβάλλεται δια το οφειλόμενον ποσόν αμοιβής ο νόμιμος τόκος κατόπιν οχλήσεως του δικαιούχου.

Κορυφή σελίδας