Θέματα

Εγκύκλιος 15/2010

Αυθαίρετα
Προστέθηκε στη βάση μας στις 09 Σεπτεμβρίου, 2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 11526
TELEFAX
: 210 6918088
Τηλέφωνο
: 210 6913407
2106929011
2106915981

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

Αθήνα
9 / 8 / 2010
Αρ. πρωτ. οικ. : 35101

Προς : α)Τους αποδέκτες πολεοδομικών
εγκυκλίων

Κοιν. : ΥΠΕKA
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Α. Ανδρεόπουλο
δ) Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας
& Αστικού Περιβάλλοντος
κ. Μ. Καλτσά
Αμαλιάδος 17
11523 – ΑΘΗΝΑ

ε) ∆ημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε.

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία είσπραξης ειδικού προστίμου και διευκρινίσεις για την
εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης αλλαγής χρήσης χώρων του
ν.3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10).

Σχετ : Η υπ’ αριθ. 29754/7-7-2010 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «∆ιαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του
ειδικού προστίμου του ν. 3843/10 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και
αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-
2010)» (ΦΕΚ 1033 Β).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της παραπάνω σχετικής υπουργικής
απόφασης, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία καταβολής του ειδικού προστίμου του
άρθρου 6, του ν. 3843/2010.
Μετά τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 3, του
άρθρου 6, του ν. 3843/2010 και σε συνδυασμό με τα γενικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 6 του νόμου αυτού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν το ειδικό
πρόστιμο στις τράπεζες, που αναφέρονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση,
καθώς και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. Για διευκόλυνση των
πολιτών παρακαλούνται όλες οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες να αναρτήσουν
τον ανωτέρω κατάλογο της υπουργικής απόφασης σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας
τους.

Επίσης σε συνέχεια της Εγκυκλίου 8/10 διευκρινίζουμε τα εξής :

1. Στην έννοια «κτίρια, τα οποία κατά τις ισχύουσες διατάξεις λογίζονται ότι έχουν
οικοδομική άδεια έως 2.7.2009», που αναφέρεται στην παρ. 1 της Εγκυκλίου 8/2010
περιλαμβάνονται τα κτίρια, που υπάγονται της παρ. 1, του άρθρου 23, του ν. 1577/85
(ΦΕΚ 210 Α’) όπως ισχύει.

2. ∆εν παρεμποδίζεται η εφαρμογή της διαδικασίας του ν. 3843/2010 ακόμη και στις
περιπτώσεις που απαιτείται ανασύσταση του φακέλου της οικοδομικής άδειας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 9, του Π.∆/τος 114/23-6-2005 «Υποχρεωτική
ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας»
(ΦΕΚ 165 Α’).

3. Το δηλούμενο ακίνητο ως πρώτη κατοικία είναι αυτό που έχει δηλωθεί ως πρώτη
κατοικία στην αρμόδια ∆.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 5/2010 διευκρινίζεται ότι, για τη σύνδεση με τα δίκτυα
κοινής ωφέλειας η σφραγίδα που προβλέπεται στον ν. 1512/1985 με τη σχετική
συμπλήρωση ότι ο χώρος ρυθμίστηκε με τη διαδικασία του ν.3843/2010 τίθεται στο
έντυπο της οικοδομικής άδειας.

5. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3843/2010 χώροι κύριας χρήσης, σύμφωνα με
την οικοδομική τους άδεια, οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει τη χρήση αυτή σε άλλη
κύρια χρήση. Ομοίως δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.3843/2010 βοηθητικοί
χώροι, σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια, οι οποίοι έχουν αυθαίρετα αλλάξει τη
χρήση αυτή σε άλλη βοηθητική χρήση.

6. Όταν επί οικοπέδου έχει ή έχουν ανεγερθεί οικοδομές, οι οποίες αποτελούν
διηρημένες-κάθετες ιδιοκτησίες (κατά το ν. 3741/1929 και το ν.δ.1024/1971) με
ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο, η υπέρβαση των όρων και περιορισμών
δόμησης του ακινήτου σύμφωνα με ειδικότερα οριζόμενα στο ν.38432010, νοείται
στην κάθετη ιδιοκτησία.

Παρακαλείται η ∆ΕΗ προς την οποία κοινοποιείται το παρόν να ενημερώσει τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες της για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3843/10.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Η υπ’ αριθ. 29754/10 ΥΑ
ΦΕΚ 1033Β΄/2010

Ε∆:
1] Χρ. Αρχείο
2] Τμήμα α
3] Τμήμα β

Ο Γενικός Γραμματέας

Α. ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

 

Κορυφή σελίδας