Θέματα

Eγκύκλιος 2/93 (25352/14-1-1993)

Εγκύκλιοι
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα  14-1-1993
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ          Αριθ.Πρωτ. οικ 25352

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.             ┌─           ─┐
 ΤΜΗΜΑ   γ                 ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες
                          του πίνακα
 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων & Τρικάλων 36
 Ταχ.Κώδικας:11526

 TELEFAX: 6926426              ΚΟΙΝ:

 Πληροφορίες: Κ.Αργυράκης         └─           ─┘
 Τηλέφωνο: 6930333


 Θ Ε Μ Α: Υπολογισμός προκαταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ΙΚΑ,
      το ΤΕΑΕΔΞΕ και το Δωρόσημο κατά την έκδοση οικοδομικών
      αδειών

   Σχετ: α) Απόφαση Φ21/2930/10-11-92 (ΦΕΚ 686/β/1992) Υπουργείου
      Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

      Με την παραπάνω σχετική  Υπουργική  απόφαση  έγινε
      αντικατάσταση των άρθρων 38, 39 και 40 του "Κανονισμού
      Ασφαλίσεως ΙΚΑ", για την αναμόρφωση του  συστήματος
      υπολογισμού των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στα
      οικοδομοτεχνικά έργα. Από τις νέες ρυθμίσεις προκύπτουν
      διαφοροποιήσεις, από τις μέχρι  σήμερον,  ισχύουσες
      διατάξεις. Συγκεκριμένα,  η  Εργατική  Δαπάνη  δεν
      υπολογίζεται πια ως ποσοστό του συμβατικού προϋπολογισμού
      του έργου αλλά προκύπτει από τον  υπολογισμό  των
      κατ'ελάχιστον απαιτουμένων Ημερομισθίων εργατοτεχνιτών μη
      στεγασμένων επαγγελμάτων για την κατασκευή του οικοδομικού
      έργου. Με την παραπάνω σχετική απόφαση, όταν δεν γίνεται
      αναλυτικός προϋπολογισμός, στον πίνακα 1 και 2 αυτής
      καθορίζονται συντελεστές Ημερομισθίων για κάθε  τ.μ.
      επιφάνειας ανάλογα με το είδος του κτιρίου και το είδος
      των χώρων του, στον δε πίνακα 3 της ίδιας απόφασης
      δίδονται συντελεστές Ημερομισθίων για κάθε μονάδα εργασίας
      όταν γίνεται αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου. Οι
      Υπηρεσίες του ΙΚΑ για απλοποίηση  των  υπολογισμών,
      προτείνουν αντί των πινάκων 1 και 2 τον πίνακα Ι και αντί
      του πίνακα 3 τον πίνακα ΙΙ.
      Η όλη διαδικασία έχει αναλυτικά ως κατωτέρω:      1. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
      Για τον υπολογισμό της Εργατικής Δαπάνης και εξ αυτής των
      καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών για το ΙΚΑ, το ΤΕΑΕΔΞΕ
      και το Δωρόσημο, αρκεί η συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα
      Ι, που προκύπτει από τους πίνακες 1 και 2 της παραπάνω
      απόφασης και αφορά οικοδομικά έργα χωρίς  αναλυτικό
      προϋπολογισμό ή του πίνακα ΙΙ, που προκύπτει από τον
      πίνακα 3 της ίδιας απόφασης και αφορά οικοδομικά έργα με
      αναλυτικό προϋπολογισμό.
      Αναλυτικότερα:

      1.1 Πίνακας Ι
      Οταν δεν γίνεται αναλυτικός προϋπολογισμός της δαπάνης
      κατασκευής του κτιρίου, από τον πίνακα Ι η Εργατική Δαπάνη
      προκύπτει σαν αποτέλεσμα του γινομένου του συνολικού
      Αριθμού των Ημερομισθίων (Α.Η.)  εργατοτεχνιτών  μη
      στεγασμένων επαγγελμάτων επί το Μέσο Ημερομίσθιο (Μ.Η.)
      εργατοτεχνίτου μη στεγασμένων επαγγελμάτων δηλ. είναι:

         Εργατική Δαπάνη = (Α.Η.) x (Μ.Η.)

       α) Η τιμή του Μέσου Ημερομισθίου (Μ.Η.) εργατοτεχνίτου
      (μη στεγασμένων επαγγελμάτων) καθορίζεται κάθε φορά από το
      ΙΚΑ. Σήμερα δε, και μέχρι νεώτερη ειδοποίηση, και μόνο για
      τον υπολογισμό της προκαταβολής της οικοδομικής άδειας το
      (Μ.Η.)=6.370 δρχ.
       β) Για τον υπολογισμό του συνολικού Αριθμού  των
      Ημερομισθίων (Α.Η.) για κάθε είδος κτιρίου, με τον πίνακα
      Ι υπολογίζεται συνοπτικά, πρώτα μια Επιφάνεια Υπολογισμού
      (Ε.Υ.) και μετά αυτή η επιφάνεια πολλαπλασιασμένη με τον
      αντίστοιχο για κάθε είδος κτιρίου συντελεστή ημερομισθίων
      της στήλης (10) του πίνακα Ι, δίδει τον συνολικό Αριθμό
      των Ημερομισθίων (Α.Η.) που κατ'ελάχιστον απαιτούνται για
      την κατασκευή του κτιρίου.
       γ) Οι συντελεστές ημερομισθίων της στήλης (10) του
      πίνακα Ι προέκυψαν από στατιστικά στοιχεία και μελέτες
      (ΙΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ.) και καθορίζουν  πόσα  ημερομίσθια
      απαιτούνται κατ'ελάχιστον για την κατασκευή ενός (1) τ.μ.
      βασικών χώρων του κτιρίου, ποικίλουν δε ανάλογα με το
      είδος του κτιρίου (κατοικία, κατάστημα, γραφείο, εμπορικό
      κέντρο, τουριστικό κτίριο, βιομηχανικό -  βιοτεχνικό
      κτίριο, γεωργική αποθήκη κ.λπ.) όπως στην στήλη (2) του
      πίνακα Ι περιγράφεται.
       δ) Στο συγκεκριμένο πίνακα Ι, για την εύρεση της
      Επιφάνειας Υπολογισμού (Ε.Υ.), βασικοί χώροι του κτιρίου
      ονομάζονται οι, κατα ΓΟΚ, χώροι κύριας και δευτερεύουσας
      χρήσης των ορόφων και τα κοινόχρηστα μέρη αυτών (είσοδοι,
      κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα, δώμα κ.λπ.). Ενώ οι χώροι των
      στηλών (3)-(7) (Ελεύθερος χώρος - Pilotis,  υπόγεια
      βοηθητικών χρήσεων,  στεγασμένοι  χώροι  στάθμευσης,
      ημιυπαίθριοι χώροι, και ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου)
      ονομάζονται μη βασικοί χώροι. Στον πίνακα Ι, τα εμβαδά των
      χώρων (βασικών και μη) δεν περιέχουν τους εξώστες.
       ε) Για την κατασκευή 1 τ.μ. μη βασικών χώρων υπάρχουν
      στις στήλες (3), (4), (5), (6) και (7) του πίνακα Ι,
      συντελεστές αναγωγής αυτών σε βασικούς χώρους, για κάθε
      είδος κτιρίου.
      Πολλαπλασιάζοντας το εμβαδόν κάθε μη βασικού χώρου επί τον
      αντίστοιχο συντελεστή αναγωγής έχουμε την ισοδύναμη με
      τους βασικούς χώρους επιφάνεια αυτών.
       στ) Η Επιφάνεια Υπολογισμού (Ε.Υ.) προκύπτει ατελικά
      σαν άθροισμα των γινομένων των στηλών (3)-(7) για τους μη
      βασικούς χώρους συν το άθροισμα των επιφανειών των βασικών
      χώρων της στήλης (8).
       ζ) Σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερες της μιας
      χρήσεις γίνεται ανάλυση των επιφανειών αυτού κατά χρήση
      και συμπληρώνονται οι αντίστοιχες γραμμές και στήλες του
      πίνακα Ι.
      Τόσο οι βασικοί όσο και οι μη βασικοί χώροι κατατάσσονται
      στην χρήση που εξυπηρετούν ή που  τεκμαίρεται  ότι
      εξυπηρετού. Π.χ. η είσοδος ή το δώμα που εξυπηρετούν μόνο
      όπως και τα κοινόχρηστα ή οι ημιυπαίθριοι χώροι ενός
      ορόφου που έχει μόνο κατοικίες ομοίως κατά τεκμήριο
      κατατάσσονται στη χρήση κατοικίας. Αντίθετα για χώρους
      βασικούς (είσοδος, κοινόχρηστα ορόφων, δώμα) ή μη βασικούς
      (Pilotis, υπόγεια, στεγασμένοι χώροι στάθμευσης  και
      ακάλυπτος χώρος οικοπέδου) που δεν έχουν σαφή διαχωρισμό ή
      δεν τεκμαίρεται μονοσήμαντα η χρήση  τους,  γίνεται
      επιμερισμός των επιφανειών τους σε μέρη ανάλογα του
      συνολικού εμβαδού κάθε χρήσης, του κτιρίου.

      Π α ρ ά δ ε ι γ μ α: Αν σε ένα κτίριο έχουμε, υπόγειο 280
      τ.μ. (διαφόρων βοηθητικών χρήσεων για την εξυπηρέτηση των
      χώρων της ανωδομής χωρίς σαφή διαχωρισμό αυτών κατά
      χρήση), ισόγειο με 150 τ.μ. κατάστημα 100 τ.μ κατοικία και
      30 τ.μ. είσοδο με κλιμακοστάσιο για τους ορόφους που έχουν
      κατοικίες, α' και β' ορόφους με 260 τ.μ. κατοικίες και 20
      τ.μ. κλιμακοστάσιο ο καθένας, δώμα 35 τ.μ. που εξυπηρετεί
      μόνο τις κατοικίες και ακάλυπτο χώρο 120 τ.μ. για όλες τις
      χρήσεις, εργαζόμαστε ως εξής:
      1) Χώροι σαφούς ή τεκμαιρόμενης χρήσης:
      Καταστήματα: 150 τ.μ.
      Κατοικίες: Ισόγειο (30 τ.μ. + 100 τ.μ.) = 130 τ.μ.
           α' όροφος (260 τ.μ. + 20 τ.μ. το
                 κλιμακοστάσιο) = 280 τ.μ.
           β' όροφος ομοίως 280 τ.μ.
           δώμα 35 τ.μ.
           Σύνολο κατοικιών = 130+(2x280)+35=725 τ.μ.
      Αναλογία κατοικίες/καταστήματα+κατοικίες=725/725+150=0,83
      2) Χώροι χωρίς σαφή διαχωρισμό κατά χρήση:
      Υπόγειο 280 τ.μ. και ακάλυπτος χώρος 120 τ.μ.
      Οι χώροι αυτοί επιμερίζονται αναλογικά με την παραπάνω
      αναλογία δηλ. έχουμε:
      Υπόγεια κατοικιών    280x0,83 = 232 τ.μ. και
       "  καταστήματος   280x0,17 = 48 τ.μ.
                        ────────
            Αθροισμα        280 τ.μ.

      Ακάλυπτος κατοικιών   120x0,83 = 100 τ.μ.
       "   καταστημάτων  120x0,17 = 20 τ.μ.
                        ────────
            Αθροισμα        120 τ.μ.

      Τα παραπάνω επιμέρους εμβαδά αναγράφονται στις αντίστοιχες
      θέσεις του πίνακα Ι, όπως φαίνεται  στο  συνημμένο
      παράδειγμα συμπληρωμένου πίνακα Ι.
       θ) Η επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου λαμβάνεται υπόψη
      μόνο στην έδοση της πρώτης οικοδομικής άδειας στο κάθε
      οικόπεδο, και όχι στις προσθήκες ή σε νέες άδειες άλλων
      ανεξάρτητων κτιρίων του ιδίου οικοπέδου. Στα εκτός σχεδίου
      οικόπεδα ως ακάλυπτος χώρος λαμβάνεται το μισό  της
      καλυπτόμενης επιφάνειας της οικοδομής. Εάν υπάρχει σύσταση
      κατακόρυφης συνιδιοκτησίας και οικοδομείται μόνο  μία
      συγκεκριμένη μερίδα του όλου οικοπέδου, τότε ακάλυπτος
      χώρος υπολογίζεται αυτός που αντιστοιχεί στην μερίδα αυτή.
       ι) Για την αντικατάσταση στέγης ευρίσκεται το εμβαδόν
      της οριζόντιας προβολής αυτής και αυτό αναγράφεται στην
      στήλη 8 της γραμμής 9 του πίνακα Ι.
       ια) Για τις κατεδαφίσεις  αθροίζονται  όλες  οι
      κατεδαφιζόμενες επιφάνειες (υπογείου, ορόφων και δώματος)
      και το άθροισμα αναγράφεται στη στήλη 8 της γραμμής 10 του
      πίνακα Ι.

      1.2 Πίνακας ΙΙ
      Οταν γίνεται αναλυτικός προϋπολογισμός για την κατασκευή
      ενός οικοδομικού έργου τότε χρησιμοποιείται ο πίνακας ΙΙ,
      ο οποίος στη στήλη 5 δίδει για κάθε είδος εργασίας ενός
      οικοδομικού έργου τον απαιτούμενο Αριθμό Ημερομισθίων
      (εργατοτεχνιτών μη στεγασμένων επαγγελμάτων) ανά μονάδα
      εργασίας. Πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες της εγκεκριμένης
      προμέτρησης με τους συντελεστές της στήλης 5 του πίνακα ΙΙ
      και αθροίζοντας αυτά τα επί μέρους γινόμενα βρίσκουμε τον
      αριθμό των ημερομισθίων (Α), που αντιστοιχούν κατ'ελάχιστο
      στο οικοδομικό έργο χωρίς τον περιβάλλοντα αυτού χώρον, αν
      η διαμόρφωσή του δεν έχει περιληφθεί στην εγκεκριμένη
      προμέτρηση του οικοδομικού έργου. Τότε ο τελικός συνολικός
      Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.) θα προκύψει αν στον Αριθμό (Α)
      προστεθούν και τα αντίστοιχα Ημερομίσθια  για  την
      διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που υπολογίζονται από
      τον τύπο:

            (Α)
      0,05 x Ε x ──────
           (Ε.Υ.)
      όπου είναι: Ε   = Η επιφάνεια του περιβάλλοντος
                χώρου (ακάλυπτος οικοπέδου)
           (Α)  = Το άθροισμα των γινομένων του
                πίνακα ΙΙ
           (Ε.Υ.) = Η Επιφάνεια Υπολογισμού που
                προκύπτει από την στήλη 9 του
                πίνακα Ι

      Στην περίπτωση, που στην εγκεκριμένη προμέτρηση έχει
      περιληφθεί και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τότε:
      (Α) = (Α.Η.).
      Η Εργατική Δαπάνη κι'εδώ όπως και για τον πίνακα Ι, θα
      είναι πάλι: Εργατική Δαπάνη = (Α.Η.) x (Μ.Η.) όπου ως και
      ανωτέρω αναφέρθηκε είναι (Μ.Η.)=το Μέσο  Ημερομίσθιο
      εργατοτεχνίτου, όπως δίδεται από το ΙΚΑ για τον υπολογισμό
      της προκαταβολής (σήμερα 6.370 δρχ.).


      2. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
      Ως γνωστόν μετά τον καθορισμό της εργατικής δαπάνης με
      οποιοδήποτε τρόπο, οι εισφορές για το ΙΚΑ, το ΤΕΑΕΔΞΕ
      (Επικουρικό) και το Δωρόσημο καθορίζονται από το ΙΚΑ σαν
      ποσοστά επί της Εργατικής Δαπάνης.

      Από την 1-1-1993 τα ποσοστά αυτά έχουν ως κατωτέρω:
      α) ΙΚΑ και ΤΕΑΕΔΞΕ       = 60,51% της Εργατ.Δαπάνης
      β) Δωρόσημο           = 25,00% "  "   "
                       ──────
      Συνολικό ποσοστό ασφαλ.εισφορών = 85,51% "  "   "

      Επομένως:
      Ασφαλιστικές εισφορές = Εργατική Δαπάνη x 85,51%

      Για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η πληρωμή
      προκαταβολής στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.
      Η προκαταβολή, με την παραπάνω σχετική απόφαση  του
      Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
      ορίζεται για τον νέο τρόπο υπολογισμού της Εργατικής
      Δαπάνης, σαν ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) των
      ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίζονται με τον παραπάνω
      τύπο.
      Δηλαδή είναι:
      Προκαταβολή = Εργατική Δαπάνη x 85,51% x 5%
      Το ποσόν της προκαταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο
      από το Τεκμαρτό Ημερομίσθιο (Τ.Η.) της 22ας ασφαλιστικής
      κλάσης (σήμερα 10.770 δρχ.), και αν το σύνολο  των
      οφειλομένων εισφορών είναι μέχρι το διπλάσιο της 22ας
      ασφαλιστικής  κλάσης  δηλ.  σήμερα  21.540  δρχ.,
      προκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου.

      3. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
      Από λήψεως της παρούσης η προκαταβολή για την έκδοση
      οικοδομικής άδειας θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
      Το ΙΚΑ ήδη από 1-1-1993 εφαρμόζει την παραπάνω σχετική
      απόφαση για την είσπραξη των λοιπών ασφαλιστικών εισφορών.
      Ο πίνακας Ι ή ΙΙ κατά περίπτωση, θα συμπληρώνεται εις
      διπλούν. Και τα δύο αντίγραφα θα υπογράφονται από τον
      μελετητή Μηχανικό στη συνέχεια δε θα προσκομίζονται στο
      αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ, που θα παραλαμβάνει το ένα
      αντίγραφο, το δε άλλο με βεβαίωση του Υποκαταστήματος ότι
      παρελήφθη όμοιο αντίγραφο θα προσκομίζεται μαζί με το
      γνωστό τρίχρωμο στην Πολεοδομική Υπηρεσία. Η Πολεοδομική
      Υπηρεσία πρέπει να μεριμνά ώστε να  συμφωνούν  τα
      αναγραφόμενα εμβαδά στον πίνακα Ι ή οι ποσότητες του
      πίνακα ΙΙ, με αυτά που προκύπτουν από την  τελικά
      εγκρινόμενη μελέτη.

      Συνημμένα: 1) Πίνακας Ι
           2) Πίνακας ΙΙ
           3) Συμπληρωμένο παράδειγμα του Πίνακα Ι

                      Ο ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

                         Κ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
      1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
      α) Γραφείο κ. Υπουργού
      β)  "  κ. Υφυπουργού
      γ)  "  κ. Γεν.Γραμ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
      δ)  "  κ. Γεν.Γραμ. Γ.Γ.Δ.Ε.
      ε) κ. Γεν.Δ/ντή Πολεοδομίας
      στ) Αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων

      2. Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας
       και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
      α) Γραφείο κ. Υπουργού
      β) Γεν.Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
       Σταδίου 29-Αθήνα 10110
      γ) ΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
       Δ/νση Ασφάλισης και Εσόδων
      δ) ΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
       Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης
       Ιπποκράτους 19-Αθήνα
      3. Τ.Ε.Ελλάδος
       Καραγεώργη Σερβίας 2 - Αθήνα
       (Για δημοσίευση στο Εν.Δελτίο)

                 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.           ΕΡΓΟ  ....................................
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ  .....................     ....................................
 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ..................... Δ/ΝΣΗ ....................................
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ..................... ΙΔΙΟΚΤ ....................................
                     ....................................

                  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

 Υπολογισμού των κατ'ελάχιστον απαιτουμένων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών (μη
 στεγασμένων επαγγελμάτων) και Εργατικής Δαπάνης οικοδομικών εργασιών χωρίς
 αναλυτικό προϋπολογισμό (Απ.Φ21/2930/10-11-92 Υπ.Υ.Π.Κ.Α. ΦΕΚ 686/β/1992)
┌──┬──────────────────┬───────────────────────────────────┬──────┬────┬───────┐
│ │         │ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ (Επιφάνειες σε τ.μ.)│   │Ημε-│    │
│Α │         ├─────────────────────────────┬─────┤Επιφά-│ρο- │Αριθμός│
│/ │ ΕΙΔΟΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ │     ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ     │ΒΑΣΙΚ│νεια │μί- │Ημερο- │
│Α │         │      ΧΩΡΟΙ      │ΧΩΡΟΙ│Υπολο-│σθια│μισθίων│
│ │         ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┤γισμού│ανά │    │
│ │         │pilo-│Υπογ.│Στεγ.│Ημιυ-│Ακάλ.│Λοι- │   │τ.μ.│    │
│ │         │tis │βοηθ.│χώροι│παίθρ│χώρος│πες │(Ε.Υ.)│  │ (Α.Η.)│
│ │         │   │χώροι│Γκαρ.│χώροι│   │Επιφ.│   │  │    │
│1├┼───────┤2├────────┼─┤3├─┼─┤4├─┼─┤5├─┼─┤6├─┼─┤7├─┼─┤8├─┼─┤9├──┼┤10├┼──┤11├─┤
│1 │Κατοικίες γενικώς │0.46x│0.64x│0.44x│0.76x│0.05x│1.00x│   │  │    │
│ │ασχέτως μεθ. κατ. │   │   │   │   │   │   │   │1.50│    │
│2 │Γραφ,Καταστημ,εμπ.│ - │0.61x│0.52x│0.80x│0.05x│1.00x│   │  │    │
│ │κέντρα,κιν/φοι(κλ)│   │   │   │   │   │   │   │1.10│    │
│ │Εκπ/τήρια,Κ.αναψυ-│   │   │   │   │   │   │   │  │    │
│ │χής-Εστίασης,Κοιν.│   │   │   │   │   │   │   │  │    │
│ │Ιδρύματα, Πνευματ.│   │   │   │   │   │   │   │  │    │
│ │Κέντρα, Αιθ.Διαλέ-│   │   │   │   │   │   │   │  │    │
│ │ξεων,Ιδ.Ναοί(μικρ)│   │   │   │   │   │   │   │  │    │
│ │Αρτοιποιεία,Εργασ.│   │   │   │   │   │   │   │  │    │
│ │Ζαχαρ/κης,Ρ/Τ σταθ│   │   │   │   │   │   │   │  │    │
│3 │Τουριστικά κτίρια │ - │0.61x│0.48x│0.81x│0.05x│1.00x│   │  │    │
│ │Νοσοκομ.Κλινικές │   │   │   │   │   │   │   │1.43│    │
│4 │βιομηχ.-βιοτεχν.- │ - │1.00x│1.00x│ - │0.05x│1.00x│   │  │    │
│ │συνεργεία (σκυροδ)│   │   │   │   │   │   │   │0.57│    │
│5 │βιομηχ.-βιοτεχν.- │ - │2.89x│ - │ - │0.05x│1.00x│   │  │    │
│ │συνεργεία (σιδηρ.)│   │   │   │   │   │   │   │0.18│    │
│6 │πρατήρια βενζίνης │ - │1.00x│1.00x│ - │0.05x│1.00x│   │  │    │
│ │Πλυντήρια αυτοκιν.│   │   │   │   │   │   │   │0.85│    │
│7 │κτίρια Parking  │ - │1.00x│1.00x│ - │0.05x│1.00x│   │  │    │
│ │         │   │   │   │   │   │   │   │0.57│    │
│8 │Γεωργικές αποθήκες│ - │1.00x│1.00x│ - │ - │1.00x│   │  │    │
│ │και συναφή    │   │   │   │   │   │   │   │0.35│    │
│9 │αντικατάσταση στέ-│ - │ - │ - │ - │ - │1.00x│   │  │    │
│ │γης        │   │   │   │   │   │   │   │0.30│    │
│10│κατεδαφίσεις με  │ - │ - │ - │ - │ - │1.00x│   │  │    │
│ │μηχανικά μέσα   │   │   │   │   │   │   │   │0.04│    │
├──┴──────────────────┴─┬───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┼───────┤
│ Μέσο Ημερομίσθιο όπως │                       │    │
│ καθορίζεται απο το ΙΚΑ│                       │    │
│ (Μ.Η.)= 6370... δρχ. │ Συνολικός Αριθμός Ημερομισθίων   (Α.Η.)= │    │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┘
 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ =(Α.Η.) x (Μ.Η.)= ....... x ....... = .................. δρχ.
                            Ημερομηνία ............
                            Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


              ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - Οδηγίες χρήσης

   1. Από το διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής μελέτης λαμβάνονται οι
 επιφάνειες, που στο έντυπο αυτό ονομάζονται μη βασικοί χώροι και είναι:
 α) Ο ελεύθερος χώρος επί υποστηλωμάτων του κτιρίου (pilotis) β) Τα υπόγεια
 βοηθητικών χρήσεων γ) Οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ)
 δ) Οι ημιυπαίθριοι χώροι και ε) Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου (βλέπε
 σχετική παράγραφο για τον ακάλυπτο).
 Τα εμβαδά αυτών των χώρων στρογγυλεμένα σε ακέραια τετραγωνικά μέτρα (πάνω
 από το μισό αυξάνεται μία μονάδα) αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες (3),
 (4), (5), (6) και (7) του πίνακα Ι, ανάλογα με το είδος του κτιρίου όπως
 περιγράφεται στην στήλη (2) αυτού. Για κτίρια διαφόρων χρήσεων π.χ.
 καταστήματα-κατοικίες βλέπε σχετική παράγραφο παρακάτω.
   2. Οι υπόλοιπες επιφάνειες του διαγράμματος κάλυψης - Ισόγειο, είσοδος,
 όροφοι, δώμα (εμβαδά χωρίς τους εξώστες) - ονομάζονται στο έντυπο αυτό
 Βασικοί Χώροι και αθροιστικά αναγράφονται στην στήλη (8) και στην αντίστοιχη
 γραμμή ανάλογα με την χρήση - είδος του κτιρίου του πίνακα Ι. Για κτίρια
 πολλαπλών χρήσεων βλέπε σχετική παράγραφο.
   3. Οι επιφάνειες βασικών και μη χώρων πολλαπλασιάζονται με τους
 αντίστοιχους συντελεστές του πίνακα Ι. Αθροιζόμενα τα επί μέρους αυτά
 γινόμενα κατά χρήση, δίδουν την ονομαζόμενη Επιφάνεια Υπολογισμού (Ε.Υ.) της
 στήλης (9). Είναι δηλαδή η (Ε.Υ.) της στήλης (9) το άθροισμα των γινομένων
 των στηλών (3) έως και (8).
   4. Η Επιφάνεια Υπολογισμού πολλαπλασιαζόμενη με  τον  αντίστοιχο
 συντελεστή της στήλης (10), που είναι ο αριθμός Ημερομισθίων ανά τετραγωνικό
 μέτρο Επιφανείας Υπολογισμού μας δίδει τον Αριθμό Ημερομισθίων (Α.Η.) που
 κατ'ελάχιστον απαιτούνται για την αποπεράτωση του κτιρίου  και  του
 περιβάλλοντος αυτού χώρου του οικοπέδου.
   5. Η κατ'ελάχιστον απαιτουμένη Εργατική Δαπάνη εργατοτεχνιτών  μη
 στεγασμένων επαγγελμάτων προκύπτει αν πολλαπλασιασθεί ο συνολικός Αριθμός
 Ημερομισθίων (Α.Η.) με το Μέσο Ημερομίσθιο (Μ.Η.), που καθορίζεται κάθε φορά
 από το ΙΚΑ.
   6. Σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερες της μιας χρήσης γίνεται ανάλυση
 των επιφανειών αυτού κατά χρήση και συμπληρώνονται οι αντίστοιχες γραμμές
 και στήλες του πίνακα Ι.
 Τόσο οι βασικοί όσο και οι μη βασικοί χώροι κατατάσσονται στη χρήση που
 τεκμαίρεται ότι εξυπηρετούν. Π.χ. η είσοδος ή το δώμα που εξυπηρετούν μόνο
 κατοικίες κατά τεκμήριο κατατάσσονται στη χρήση κατοικίας, όπως και τα
 κοινόχρηστα ή οι ημιυπαίθριοι χώροι ενός ορόφου που έχει μόνο κατοικίες
 ομοίως κατά τεκμήριο κατατάσσονται στη χρήση κατοικίας. Αντίθετα για χώρους
 βασικούς (είσοδος, κοινόχρηστα ορόφων, δώμα) ή μη βασικούς (pilotis,
 υπόγεια, στεγασμένοι χώροι στάθμευσης και ακάλυπτος χώρος οικοπέδου) που δεν
 έχουν σαφή διαχωρισμό ή δεν τεκμαίρεται η χρήση τους, γίνεται επιμερισμός
 των επιφανειών τους σε μέρη ανάλογα του συνολικού εμβαδού κάθε χρήσης, του
 κτιρίου.
 Π α ρ ά δ ε ι γ μ α: Αν σε ένα κτίριο έχουμε: υπόγειο: 280 τ.μ. (διαφόρων
 βοηθητικών χρήσεων των χώρων της ανωδομής χωρίς σαφή διαχωρισμό αυτών),
 ισόγειο με: 150 τ.μ. κατάστημα 100 τ.μ. κατοικία και 30 τ.μ. είσοδο με
 κλιμακοστάσιο για τους ορόφους που έχουν κατοικίες, α' και β' ορόφους με:
 260 τ.μ. κατοικίες και 20 τ.μ. κλιμακοστάσιο ο καθένας, δώμα: 35 τ.μ. που
 εξυπηρετεί μόνο τις κατοικίες και ακάλυπτο χώρο: 120 τ.μ. για όλες τις
 χρήσεις, εργαζόμαστε ως εξής:
 α) Χώροι σαφούς ή τεκμαιρόμενης χρήσης:
 Καταστήματα: 150 τ.μ. (αναγράφεται στη γραμμή 2, στήλη (8) του πίνακα Ι)
 Κατοικίες: Ισόγειο (30 τ.μ. + 100 τ.μ.) = 130 τ.μ., α' όροφος (260 τ.μ. + 20
       τ.μ. το κλιμακοστάσιο) = 280 τ.μ., β' όροφος ομοίως 280 τ.μ.,
       δώμα 35 τ.μ.
 Σύνολο κατοικιών: 130 + (2x280) + 35 = 725 τ.μ. (αναγράφεται στη γραμμή 1,
          στήλη (8) του πίνακα Ι)
 Αναλογία κατοικίες/καταστήματα+κατοικίες = 725/(725+150) = 725/875 = 0,83
 β) Χώροι για όλες τις χρήσεις: Υπόγειο 280 τ.μ. και ακάλυπτος χώρος 120 τ.μ.
 Οι χώροι αυτοί επιμερίζονται αναλογικά με την παραπάνω αναλογία δηλ. έχουμε:
 Υπόγεια κατοικιών   280x0,83=232 τ.μ. (αναγράφεται στη γρ.1,στ.(4) πιν.Ι)
   "  καταστήματος  280x0,17= 48 τ.μ. (   "    " " 2 " (4) " Ι)
                 ────────
      Αθροισμα       280 τ.μ.
 Ακάλυπτος κατοικιών  120x0,83=100 τ.μ. (   "    " " 1 " (7) " Ι)
   "   καταστήματος 120x0,17= 20 τ.μ. (   "    " " 2 " (7) " Ι)
                 ────────
      Αθροισμα       120 τ.μ.
   7. Η επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου λαμβάνεται υπόψη μόνο στην έκδοση της
 πρώτης οικοδομικής άδειας στο κάθε οικόπεδο, και όχι στις προσθήκες ή σε
 νέες άδειες άλλων ανεξάρτητων κτιρίων του ιδίου οικοπέδου. Στα εκτός σχεδίου
 οικόπεδα ως ακάλυπτος χώρος λαμβάνεται το μισό της καλυπτόμενης επιφάνειας
 της οικοδομής. Εάν υπάρχει σύσταση κατακόρυφης  συνιδιοκτησίας  και
 οικοδομείται μόνο μία συγκεκριμένη μερίδα του όλου οικοπέδου, τότε ο
 ακάλυπτος χώρος υπολογίζεται στην μερίδα αυτή.
   8. Για την αντικατάσταση στέγης ευρίσκεται το εμβαδόν της οριζόντιας
 προβολής αυτής και αυτό αναγράφεται στην στήλη (8) της γραμμής 9 του πίνακα
 Ι.
   9. Για τις κατεδαφίσεις αθροίζονται όλες οι κατεδαφιζόμενες επιφάνειες
 (υπογείου, ορόφων και δώματος) και το άθροισμα αναγράφεται στη στήλη (8) της
 γραμμής 10 του πίνακα Ι.
   10. Οι συντελεστές του πίνακα Ι προέκυψαν από στατιστικά στοιχεία και
 μελέτες (ΙΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ.).


 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.           ΕΡΓΟ  ...................................
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ  .....................     ...................................
 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ..................... Δ/ΝΣΗ ...................................
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ..................... ΙΔΙΟΚΤ ...................................
                     ...................................

                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

 Υπολογισμού των απαιτουμένων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών (μη στεγασμένων
 επαγγελμάτων) και Εργατικής Δαπάνης οικοδομικών εργασιών με αναλυτικό
 προϋπολογισμό (Απ.Φ21/2930/10-11-92 Υπ.Υ.Π.Κ.Α. ΦΕΚ 686/β/1992)

  ┌─────┬─────────────────────────────────┬──────┬──────────┬──────┬───────┐
  │α/α │ΕΡΓΑΣΙΑ             │μονάς │ποσότης  │συντελ│ημ/σθια│
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │ (1) │       (2)         │ (3) │  (4)  │ (5) │ (6) │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │1.0 │ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ           │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │1.01 │Γενικές εκσκαφές γαιώδεις    │μ3  │     │ 0.001│    │
  │1.02 │Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις  │μ3  │     │ 0.001│    │
  │1.03 │Γενικές εκσκαφές βραχώδεις    │μ3  │     │ 0.003│    │
  │1.04 │Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις    │μ3  │     │ 0.001│    │
  │1.05 │Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις  │μ3  │     │ 0.001│    │
  │1.06 │Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις   │μ3  │     │ 0.001│    │
  │1.07 │Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής  │μ3  │     │ 0.001│    │
  │1.08 │Ειδικές επιχώσεις (σκύρα κ.λ.π.) │μ3  │     │ 0.002│    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │2.0 │ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ           │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │2.01 │Καθαιρέσεις πλινθοδομής με συνήθη│μ3  │     │ 0.298│    │
  │   │κονίαμα             │   │     │   │    │
  │2.02 │Καθαιρέσεις πλινθοδομής με ισχυρό│μ3  │     │ 0.373│    │
  │   │κονίαμα             │   │     │   │    │
  │2.03 │Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος │μ3  │     │ 1.044│    │
  │2.04 │Καθαιρέσεις  οπλισμένου  σκυρο-│μ3  │     │ 1.641│    │
  │   │δέματος             │   │     │   │    │
  │2.05 │Καθαιρέσεις επιχρισμάτων     │μ2  │     │ 0.104│    │
  │2.06 │Καθαιρέσεις τοίχων δια την δια-│τεμ. │     │ 0.373│    │
  │   │μόρφωση θυρών          │   │     │   │    │
  │2.07 │Καθαιρέσεις  ξυλίνων ή σιδηρών│μ2  │     │ 0.224│    │
  │   │θυρών και παραθύρων       │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │3.0 │ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ           │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │3.01 │Oπλισμένο σκυρόδεμα       │μ3  │     │ 0.671│    │
  │3.02 │Ελαφρά oπλισμένο σκυρόδεμα (με│μ3  │     │ 0.483│    │
  │   │πλέγμα)             │   │     │   │    │
  │3.03 │Ελαφρό μπετόν          │μ3  │     │ 0.322│    │
  │3.04 │Αοπλο σκυρόδεμα δαπέδων     │μ2  │     │ 0.027│    │
  │3.05 │Εξισωτικές στρώσεις       │μ2  │     │ 0.019│    │
  │3.06 │Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος │μ2  │     │ 0.027│    │
  │3.07 │Σενάζ δρομικά          │μ.μ. │     │ 0.032│    │
  │3.08 │Σενάζ μπατικά          │μ.μ. │     │ 0.054│    │
  │3.09 │Μανδύας χυτού σκυροδέματος    │μ3  │     │ 1.074│    │
  │3.10 │Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος│μ2  │     │ 0.215│    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │4.0 │ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ           │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │4.01 │Λιθοδομές με κοινούς λίθους   │μ2  │     │ 0.186│    │
  │4.02 │Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους  │μ2  │     │ 0.298│    │
  │4.03 │Πλινθοδομές δρομικές       │μ2  │     │ 0.052│    │
  │4.04 │Πλινθοδομές μπατικές       │μ2  │     │ 0.697│    │
  │4.05 │Τσιμεντολιθοδομές        │μ2  │     │ 0.048│    │
  │4.06 │Κισσηρολιθοδομές         │μ2  │     │ 0.056│    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │5.0 │ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ           │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │5.01 │Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά │μ2  │     │ 0.045│    │
  │5.02 │Τσιμεντοκονιάματα τριπτά με διο-│μ2  │     │ 0.049│    │
  │   │γκωμένο περλίτη στη 2η στρώση  │   │     │   │    │
  │5.03 │Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με επι-│μ2  │     │ 0.054│    │
  │   │κάλυψη σαγρέ           │   │     │   │    │
  │5.04 │Αρτιφισιέλ τριπτό        │μ2  │     │ 0.067│    │
  │5.05 │Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου   │μ2  │     │ 0.058│    │
  │5.06 │Επιχρίσματα τραβηχτά       │μ.μ. │     │ 0.224│    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │6.0 │ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ        │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │6.01 │Με πλακίδια πορσελάνης      │μ2  │     │ 0.104│    │
  │6.02 │Με ξύλο             │μ2  │     │  - │    │
  │6.03 │Με διακοσμητικά τούβλα      │μ2  │     │ 0.125│    │
  │6.04 │Με λίθινες πλάκες (Καρύστου κλπ) │μ2  │     │ 0.146│    │
  │6.05 │Με πλάκες μαρμάρου        │μ2  │     │ 0.146│    │
  │6.06 │Με αλουμίνιο           │μ2  │     │  - │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │7.0 │ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ         │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │7.01 │Με τσιμεντοκονία         │μ2  │     │ 0.031│    │
  │7.02 │Με τσιμεντόπλακες        │μ2  │     │ 0.042│    │
  │7.03 │Γαρμπιλομωσαϊκό         │μ2  │     │ 0.042│    │
  │7.04 │Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου   │μ2  │     │ 0.063│    │
  │7.05 │Με λίθινες πλάκες (Καρύστου κλπ) │μ2  │     │ 0.104│    │
  │7.06 │Με πλάκες μαρμάρου        │μ2  │     │ 0.125│    │
  │7.07 │Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης│μ2  │     │ 0.125│    │
  │7.08 │Με πλαστικά πλακίδια ή τάπητα  │μ2  │     │  - │    │
  │7.09 │Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας   │μ2  │     │ 0.125│    │
  │7.10 │Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας  │μ2  │     │ 0.167│    │
  │7.11 │Με λωρίδες δρυός         │μ2  │     │ 0.209│    │
  │7.12 │Με μοκέτα            │μ2  │     │  - │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │8.0 │ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ       │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │8.01 │Θερμομόνωση - Υγρομόνωση δώματος │μ2  │     │  - │    │
  │8.02 │Θερμομόνωση - Υγρομόνωση βεραντών│μ2  │     │  - │    │
  │8.03 │Θερμομόνωση κατακορύφων επιφανει-│μ2  │     │  - │    │
  │   │ών                │   │     │   │    │
  │8.04 │Υγρομόνωση τοιχείων υπογείων   │μ2  │     │  - │    │
  │8.05 │Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους  │μ2  │     │  - │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │9.0 │ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ            │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │9.01 │Κατώφλια  επίστρωση  στηθαίων │μ.μ. │     │  - │    │
  │   │ποδιές παραθύρων μπαλκόνια    │   │     │   │    │
  │9.02 │Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος     │μ.μ. │     │  - │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │10.0 │ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ            │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │10.01│Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα  │μ2  │     │ 0.116│    │
  │10.02│Από γυψοσανίδες         │μ2  │     │  - │    │
  │10.03│Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλ-│μ2  │     │  - │    │
  │   │λικό σκελετό           │   │     │   │    │
  │10.04│Από ξύλο             │μ2  │     │  - │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │11.0 │ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ           │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │11.01│Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος │μ2  │     │ 0.149│    │
  │11.02│Ξύλινη στέγη με κεραμίδια εδραζό-│μ2  │     │ 0.261│    │
  │   │μενη σε πλάκα σκυροδέματος    │   │     │   │    │
  │11.03│Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κε-│μ2  │     │ 0.448│    │
  │   │ραμίδια             │   │     │   │    │
  │11.04│Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμα-│μ2  │     │  - │    │
  │   │ρίνα               │   │     │   │    │
  │11.05│Σιδερένια στέγη με φύλλα αμιαντο-│μ2  │     │  - │    │
  │   │τσιμέντου            │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │12.0 │ΣΤΗΘΑΙΑ             │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │12.01│Από ωπλισμένο σκυρόδεμα     │μ.μ. │     │ 0.107│    │
  │12.02│Από δρομική πλινθοδομή      │μ.μ. │     │ 0.050│    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │13.0 │ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ           │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │13.01│Υδροχρωματισμοί απλοί      │μ2  │     │ 0.007│    │
  │13.02│Υδροχρωματισμοί με τσίγκο  και│μ2  │     │ 0.009│    │
  │   │κόλλα              │   │     │   │    │
  │13.03│Πλαστικά επί τοίχου       │μ2  │     │ 0.022│    │
  │13.04│Πλαστικά σπατουλαριστά      │μ2  │     │ 0.037│    │
  │13.05│Τσιμεντοχρώματα         │μ2  │     │ 0.037│    │
  │13.06│Ακρυλικά και "ρελιέφ"      │μ2  │     │ 0.045│    │
  │13.07│Ριπολίνες κοινές         │μ2  │     │ 0.045│    │
  │13.08│Ριπολίνες σατινέ         │μ2  │     │ 0.056│    │
  │13.09│Ντουκοχρώματα          │μ2  │     │ 0.056│    │
  │13.10│Λούστρα             │μ2  │     │ 0.149│    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │14.0 │ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  │   │     │   │    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │14.01│Ικριώματα            │μ2  │     │ 0.003│    │
  │14.02│Τζάκι με καπνοδόχο        │κατ'απ│     │ 3.000│    │
  ├─────┼─────────────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
  │   │άθροισμα ημερομισθίων (Α)    │   │     │   │    │
  └─────┴─────────────────────────────────┴──────┴──────────┴──────┴───────┘

  επιφάνεια υπολογισμού (Ε.Υ.) = .........

  Ημερομίσθια ─┐        (Α)
  περιβάλλοντος ├ 0.05 x (Ε) x ────── = 0,05 x ..... τ.μ. x ─────── = ......
  χώρου    ─┘       (Ε.Υ.)              τ.μ.

  Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.) = ..........

  Εργατική δαπάνη = (ΑΗ) x (ΜΗ) = ....... x ....... = ......... δρχ.                        Ημερομηνία ...../...../199...
                          Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  ─────────────────────────────────────────────────────
  (Ε) = επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου (ακαλύπτου)
  (Ε.Υ.) = επιφάνεια υπολογισμού όπως υπολογίζεται
      στην στήλη 9 του πίνακα 1
  (Α.Η.) = Αριθμός Ημερομισθίων (μαζί με τ' απαιτούμενα
      για τον περιβάλλοντα χώρο
  (ΜΗ) = Μέσο ημερομίσθιο, όπως δίνεται από το Ι.Κ.Α.

Κορυφή σελίδας