Θέματα

Eγκύκλιος 39556/9-11-1992

Εγκύκλιοι
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 9/11/1992
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αριθ.Πρωτ. οικ.39556
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ο.Κ.Κ.

ΤΜΗΜΑ: Β

ΠΡΟΣ: Τη Νομαρχία Πειραιά - Πολεοδομικό Γραφείο Αργυρούπολης Τ.Κ. 16451 - Λ.Αργυρουπόλεως 94-96
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων & Τρικάλων 36

Ταχ.Κώδικας: 11526

Τηλέφωνο: 6929903-5

ΚΟΙΝ: Αποδέκτες Πολεοδομικών ΕγκυκλίωνΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με το μειωμένο συντελεστή 0,60 παρ.2α άρθρο.1 της υπ'αριθμ. 81304/89 απόφασης.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται αναφορικά με το μειωμένο συντελεστή 0,60 της παρ.2α του αρθ.1 της υπ'αριθμ.81304/89 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διευκρινίζουμε ότι:

1. Για προσθήκη τμήματος κατοικίας κατ'επέκταση ή καθ'ύψος σε υπάρχουσα κατοικία η οποία εμπίπτει στο μειωμένο συντελεστή επιρροής επιφανείας 0,60, τότε και η επιφάνεια της προσθήκης εμπίπτει στο μειωμένο συντελεστή 0,60 με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια της κατοικίας μετά την προσθήκη δεν υπερβαίνει τα 120 μ2 (μη συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας του κλιμακοστασίου).

2. Σε όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή 0,60 ως τιμή μονάδος των υπογείων βοηθητικών χώρων, των ελεύθερων χώρων ισογείου (pilotis), των ημιυπαιθρίων χώρων και των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, λαμβάνεται το μισό της αντίστοιχης τιμής μονάδος επιφανείας των κατοικιών του κτιρίου ήτοι:

Π = Ε Χ 0,50 Χ [(ΕΤΑ) Χ 0,60 Χ (ΣΖ)]

Η Δ/ντρια

Β.ΓΡΥΛΛΗ

Ε.Δ.

Δ.Ο.Κ.Κ. (3)

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

α.α.

Α.ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ

Κορυφή σελίδας