Θέματα

Κεφάλαιο Α’ Τοπογραφικές Κτηματογραφικές και Χαρτογραφικές Εργασίες

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΤΜΗΜΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

    Άρθρο ΤΟΠ.1 Γενικές διατάξεις επί των τοπογραφικών - κτηματογραφικών και χαρτογραφικών μελετών

  1. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των τοπογραφικών - κτηματογραφικών και χαρτογραφικών μελετών, που περιλαμβάνονται στα επόμενα, προϋποθέτουν την εκτέλεση του συνόλου των ακόλουθων εργασιών:

   α. Αναγνώριση και προμήθεια των στοιχείων της υφιστάμενης στην περιοχή τοπογραφικής υποδομής (συντεταγμένες και υψόμετρα τριγωνομετρικών σημείων της ΓΥΣ ή άλλων φορέων του Δημοσίου, υψόμετρα χωροσταθμικών αφετηριών κλπ.).

   β. Έλεγχο αξιοπιστίας / συμβατότητας των ως άνω στοιχείων.

   γ. Για τις αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις, περιλαμβάνεται η πύκνωση της υπάρχουσας τοπογραφικής υποδομής με την εγκατάσταση νέων αναγκαίων τριγωνομετρικών, πολυγωνομετρικών και / ή φωτοσταθερών σημείων.

   δ. Υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία (CD, DVD) και αναλογικά στοιχεία τα οποία (αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στο επί μέρους άρθρο) θα υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο σχεδίων και τευχών και σε έξη αντίγραφα αυτών.

   2. (1) Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές ή με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, που καταλήγουν σε αποτελέσματα της αυτής αξιοπιστίας και πληρότητας με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες ( Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει) με την χρήση νέων τεχνολογιών.

   (2) Για τις εργασίες αποτυπώσεων και κτηματογραφήσεων που συντάσσονται με τη χρήση σύγχρονων τοπογραφικών μεθόδων και οργάνων και εντάσσονται στα σχέδια με συντεταγμένες, η ακρίβεια των στοιχείων, οι λεπτομέρειες της απόδοσης και η πυκνότητα των υψομετρικών σημείων, θεωρείται ότι είναι αυτά που αναφέρονται στην κλίμακα σύνταξης του σχεδίου και όχι στις δυνατότητες που παρέχονται από μεγέθυνση αυτών μέσω των υπολογιστικών δυνατοτήτων που διαθέτουν τα σύγχρονα προγράμματα σχεδίασης τύπου AUTOCAD κλπ.

Όλες οι παρακάτω οριζόμενες τιμές μονάδος θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή (τκ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παράγραφο 7 του Νόμου 3316/2005.

Άρθρο ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί

Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ ΙΙΙ τάξης IV IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες
Τριγ 1 Τριγωνομετρικό σημείο 13,6 1630 6,0 720 312 1 204
Βάθρ 2 Βάθρο ύψους 1,10 μ.

(πλη ( πλην βραχωδών εδαφών)

4,3 515 2,6 312 - -
Βάθρ 3 Βάθρο ύψους 0,40 μ. - - - - 0 60 0. 60
Βάθρ 4 Βάθρο ύψους 1,10 μ.

(επί (επί βραχωδών εδαφών)

2,15 260 1,3 155 - -

  1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δυο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%).

  2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης.

  3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 60 Ευρώ.

  4. Ο καταβιβασμός εναερίου τριγωνικού σημείου ορίζεται σε 204 Ευρώ.

  5. Για την αναγνώριση βάσης, πασσάλωση, χωροστάθμηση πασσάλων, μέτρηση πλευρών τέσσερις φορές με μεταλλική μετροταινία ή άλλου οργάνου της αυτής τουλάχιστον ακριβείας και υπολογισμό της μετρηθείσας βάσης η αμοιβή ορίζεται σε 204 Ευρώ ανά εκατόμετρο.

  6. Σε περίπτωση που ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων γίνεται με μέριμνα του Εργοδότη με την συμπλήρωση από τον αναδόχο ειδικού εντύπου που θα περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, από τις παραπάνω τιμές αφαιρούνται 30 Ευρώ ανά σημείο.

Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες

  1. Για την αναγνώριση, απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω:

  α) Εκτός κατοικημένων περιοχών: 42 Ευρώ.

  β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 60 Ευρώ.

  2. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον κατά 24 Ευρώ.

Άρθρο ΤΟΠ.4 Γεωμετρικές Χωροσταθμίσεις

  1. Για την αναγνώριση, γεωμετρική χωροστάθμιση, υπολογισμό υψομέτρων, σύνταξη διαγράμματος και εξασφάλιση, για κάθε χιλιόμετρο απλής χωροστάθμησης, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μορ α/α Μορφή εδάφους Χωροστάθμιση υψηλής ακρίβειας Χωροστάθμιση

συνήθους

ακρίβειας

Χωροστάθμιση

με ενδιάμεσα σημεία

υπάρχουσας

οριζοντιογραφίας

Πεδιν 1 Πεδινό έως 10% 120 60 90
Λοφ 2 Λοφώδες 10% - 20% 180 90 140
Ορει 3 Ορεινό 20% και άνω - 120 180

  2. Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς χωροστάθμιση) ορίζεται σε 102 Ευρώ.

  3. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται σε 24 Ευρώ.

  4. Ο υπολογισμός δικτύου, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή τη μέθοδο διαδοχικών προσεγγίσεων, ή άλλης μεθόδου με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ορίζεται σε 204 Ευρώ για κάθε πολύγωνο ή τρίγωνο.

  5. Σε περίπτωση υποχρεωτικής διάβασης μέσω δασωδών εδαφών, στις ανωτέρω τιμές προστίθενται 42 Ευρώ ανά χιλιόμετρο.

  6. Ως πληρωτέο μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμίσεων καθορίζεται η απ' ευθείας απόσταση των χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων στην ύπαιθρο χώρα και η συντομότερη πραγματική πορεία για τους οικισμούς.

    Άρθρο ΤΟΠ.5 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων

 1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των δικτύων οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου των οποίων είναι αναγκαία η εγκατάσταση (τριγωνισμοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / πολυγωνομετρία, χωροστάθμιση), των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων: τριγωνισμού, ζευγών οριζονττιογραφικού ελέγχου, πολυγωνομετρίας και χωροστάθμισης), ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
α/α Μορφολογία εδάφους

(εγκάρσιες κλίσεις)

Τιμή αμοιβής ( / στρέμμα)

για κλίμακα :

1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
Κλ 1 Κλίση εδάφους 0-10% 120 48 24 12 5
Κλί 2 Κλίση εδάφους 10-40% 145 60 30 15 6
Γ Κλί 3 Κλίση εδάφους > 40% 204 84 42 22 8

  2. Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%.

  3. Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 120% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους Α.

  4. Σε περίπτωση εξάρτησης από υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 20%.

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού πλάτους που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία εδάφους από πλευράς φυτοκάλυψης Συμβατικό πλάτος σε μέτρα για κλίμακα :
1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
1 Έδαφος σύνηθες 80 150 200 300 500
2 Έδαφος δασωμένο 40 75 100 150 250

Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους.

Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέμματα.

    Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων

  1. Δομημένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που περιγράφουν τα σχήματα των κατασκευών κάθε είδους (κτίσματα, αποθήκες, περιφράξεις, τοιχεία, τεχνικά έργα, οδικά έργα, υδραυλικά έργα, πυλώνες ΔΕΗ, κλπ.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα.

  2. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των δικτύων οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, των οποίων είναι αναγκαία η εγκατάσταση (τριγωνισμοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / πολυγωνομετρία, χωροστάθμιση), των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων : τριγωνισμού, ζευγών οριζοντιογραφικού ελέγχου, πολυγωνομετρίας και χωροστάθμισης), ανάλογα με την κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

α/α Κατηγορία κάλυψης (πυκνότητα σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους) Τιμή αμοιβής ( / στρέμμα) για κλίμακα:
1:100 1:200 1 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
Ι Ι ( 1 Ι. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία)
252

228

144

103

84

66
ΙΙ ΙΙ ( 2. ΙΙ. (αραιοδομημένη, από 60 - 200σημεία)
162

144

90

60

42

36

  3. Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα εφαρμόζονται οι παρακάτω προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω πίνακα:

  3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%.

  3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση 40%.

  4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε δομημένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιμών του πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

  5. Σε περίπτωση εξάρτησης από υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 20%.

    Άρθρο ΤΟΠ.7 Βυθομετρήσεις (θαλασσών, λιμνών, ποταμών)


  1. Για τη βυθομετρική αποτύπωση θαλασσών, λιμνών και ποταμών και τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των δικτύων οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου των οποίων είναι αναγκαία η εγκατάσταση (τριγωνισμοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / πολυγωνομετρία, χωροστάθμιση) των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα και μέχρι βάθους 12 μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων: τριγωνισμού, ζευγών οριζοντιογραφικού ελέγχου, πολυγωνομετρίας και χωροστάθμισης), ανάλογα με την κλίμακα, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Βάθος σε μέτρα Τιμή ( / στρέμμα) για κλίμακα:
1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000
0-3μ 228 90 48 24 12
3-12μ 288 120 60 30 10

  2. Σε περίπτωση εξάρτησης από υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 20%.

  3. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν μέχρι την απόσταση ενός χιλιομέτρου από την πλησιέστερη ακτή.

  Για μεγαλύτερες αποστάσεις του ενός χιλιομέτρου από την ακτή και για βάθη μεγαλύτερα των 12 μέτρων ή όπου υφίστανται δυσκολίες ειδικής φύσεως, που επιβάλλουν χρησιμοποίηση διαφορετικών μέσων και μεθόδων από τις προβλεπόμενες, καθορίζεται ιδιαίτερη τιμή .

Άρθρο ΤΟΠ.8 Κτηματογραφήσεις

 1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισμό της θέσης αυτών με σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους και όργανα, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης τοπογραφικής υποδομής και σύνταξη σχεδίου κτηματογράφησης σε ψηφιακή μορφή, με σύνδεση προς το τρέχον κρατικό σύστημα αναφοράς, αρίθμησης και εμβαδομέτρησης των ιδιοκτησιών με την ογκομέτρηση τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών, και σύνταξης κτηματογραφικών πινάκων, ανάλογα με την κλίμακα και την κατηγορία κάλυψης οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :


α/α Κατηγορία κάλυψης

( πυκνότητα σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους)


Τιμή ( / στρέμμα) για κλίμακα :
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
Ι 1 Ι (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 192 120 102 84
ΙΙ ( 2 ΙΙ (αραιοδομημένη, από 60 - 200 σημεία) 108 84 60 48
Ι 3 ΙΙΙ (αδόμητη, έως 60 σημεία) 30 28 24 22

Οριζόμενη Τιμή σε πυκνοδομημένα (κατηγορίας Ι) ( / στρέμμα) για κλίμακα :
1:100 1:200
276 252

  2. Σε περίπτωση εξάρτησης από υφιστάμενο τριγωνομετρικό δίκτυο οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 20%.

  3. Ισχύουν και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου ΤΟΠ.5 και 3 του άρθρου ΤΟΠ.6.

  4. α. Στην περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφηση με την επίγεια μελέτης αποτύπωσης, η τιμή κτηματογράφησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται μειωμένη κατά ποσοστό 20% αυτής.

   β. Σε περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηματογράφησης με φωτογραμμετρική αποτύπωση, η τιμή κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται μειωμένη κατά ποσοστό 10% αυτής.

  5. Για τη σύνταξη κτηματογράφησης ζώνης χάραξης έργου, στην οριζόμενη τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1, 2 3 και 4 του παρόντος, προστίθεται και πρόσθετη τιμή, ανά χιλιόμετρο άξονα έργου, για τα πρόσθετα στοιχεία που λαμβάνονται και την παράδοση δέκα τεσσάρων σειρών αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων.

  Η πρόσθετη οριζόμενη τιμή κτηματογράφησης είναι ίση προς : Τ =84 €/ χλμ.

Άρθρο ΤΟΠ.9 Υψομετρικές ενημερώσεις

  1. Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε κατοικημένη περιοχή, με ταχυμετρία σε όλα τα χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής, καθορίζεται σε ποσοστό 30% ανά στρέμμα επιφανείας της αντίστοιχης τιμής της τοπογραφικής αποτύπωσης.

  2. Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που να αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές της οδού, ορίζεται σε 780 (€/χιλιόμετρο), εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού.

Η τιμή αυτή προσαυξάνεται:

  α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα αριστερά και δεξιά της οδού.

  β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγουμένης περίπτώσης (α), αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.

Άρθρο ΤΟΠ.10 Φωτοπροσδιορισμοί

  1. Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε σημείο, ορίζεται τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


α/α Κλίμακα απόδοσης

του διαγράμματος

Με τομές Ταχυμετρικά
Μέχρ 1 Μέχρι 1:2.000 360 24
Από 2 Από 1:5.000 - 1:20.000 445 24

  2. Σε περίπτωση μόνιμης σήμανσης των φωτοσταθερών σημείων προστίθεται η τιμή της αντίστοιχης σήμανσης, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου ΤΟΠ.2 ή 2 του άρθρου ΤΟΠ.3.

Άρθρο ΤΟΠ.11 Φωτογραμμετρικά διαγράμματα


  1. Για το σύνολο των εργασιών δημιουργίας ψηφιακών φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων με κατάλληλα όργανα και συστήματα (Α' τάξης για τις κλίμακες 1:500 και 1:1000), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υπολογισμού φωτοσταθερών, αεροτριγωνισμού, χρήσης υπαρχόντων και εγκατάστασης συμπληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων, (μη περιλαμβανομένης της φωτοληψίας) ανάλογα με τη δόμηση και την κλίση των εδαφών οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

1.1 Αδόμητες εκτάσεις:

α/α Μορφολογία εδάφους Τιμή ( / στρέμμα) για κλίμακα :
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
1 Α. (κλίση εδάφους 0-10%) 18 12 6 2,5
2 Β. (κλίση εδάφους 10-40%) 21 15 7 3,5
Γ 3 Γ. (κλίση εδάφους >40%)) 24 17 8 5

Για αδόμητες εκτάσεις ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου ΤΟΠ.5.

1.2 Δομημένες εκτάσεις:

α/α Κατηγορία κάλυψης

(πυκνότητα σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους)

Τιμή ( / στρέμμα) για κλίμακα :
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
1. Ι (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 48 36 24 12
2. ΙΙ (αραιοδομημένη, από 60 έως 200 σημεία) 24 18 12 6

  Για δομημένες εκτάσεις, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το συμβατικό πλάτος (ΠΣ) της παραγράφου 4 του άρθρου Τ4, για έδαφος σύνηθες. Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους, οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για πλάτος ίσο προς το 50% του συμβατικού πλάτους.

  2. Για εγκάρσιες κλίσεις εδάφους μεγαλύτερες από 10% σε δομημένες περιοχές, εφαρμόζονται οι προσαυξήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου ΤΟΠ.6.

Άρθρο ΤΟΠ.12 Ορθοφωτοχάρτες


  1. Για το σύνολο των εργασιών δημιουργίας ασπρόμαυρων ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών με κατάλληλα όργανα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υπολογισμού φωτοσταθερών, αεροτριγωνισμού, χρήσης υπαρχόντων και εγκατάστασης συμπληρωματικών τριγωνομετρικών σημείων, ανάλογα με την κλίση των εδαφών και ανεξάρτητα από την ύπαρξη δόμησης, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ ανά στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

α/α Μορφολογία εδάφους

(εγκάρσιες κλίσεις)

Τιμή ( / στρέμμα) για κλίμακα :
1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000
1 Α. (κλίση εδάφους 0-10%) 12 6 3,6 1,8 0,9
Β 2 Β. (κλίση εδάφους 10-40%) 18 8,5 4,8 2,4 1,2
Γ 3 Γ. (κλίση εδάφους >40%) 22 11 6 3,6 1,4

  Οι παραπάνω τιμές αφορούν την υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία (CD, DVD) και αναλογικά στοιχεία, τα οποία θα υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε δύο αντίγραφα αυτών.

  2. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το συμβατικό πλάτος που δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ενδείξεις Κλίμακα :
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
Συμβατικό Πλάτος (m) 200 300 600 1.000

  Για ορθοφωτοχάρτες ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5%, ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη οριζόμενη τιμή ορθοφωτοχάρτη, λωρίδας, θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, για πλάτος ίσο προς το 50% του συμβατικού πλάτους.

  3. Για έγχρωμους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες οι τιμές προσαυξάνονται κατά 15%.

  4. Οι ορθοφωτοχάρτες που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη έργων θα προέρχονται από αεροφωτογραφίες κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με την κλίμακα του προς παραγωγή ορθοφωτοχάρτη, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Ενδείξεις Κλίμακα ορθοφωτοχάρτη:
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
Ε Ελάχιστη κλίμακα αεροφωτογραφιών 1:4.500 1:8.000 1:14.000 1:20.000
Ε Επιθυμητή κλίμακα αεροφωτογραφιών 1:4.000 1:7.000 1:12.000 1:15.000

  5. Η διακριτική ικανότητα των ορθοφωτοχαρτών που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη έργων θα αντιστοιχεί σε ψηφιακές πληροφορίες εικονοστοιχείου (pixel) μεγέθους, ανάλογα με την κλίμακα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Ενδείξεις Κλίμακα ορθοφωτοχάρτη :
1:500 1:1000 1:2000 1:5 1: 5000
Δια Διαστάσεις εικονοστοιχείου στο έδαφος (m) 0,10 0,20 0,25 0,5 0,50

  6. Εφόσον ο ορθοφωτοχάρτης συντάσσεται ταυτόχρονα με φωτογραμμετρικό διάγραμμα, οι εφαρμοζόμενες τιμές του ορθοφωτοχάρτη θα περιορίζονται στο 30% των τιμών που προκύπτουν σύμφωνα με τη παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

  7. Σε περίπτωση παραγωγής ορθοφωτοχαρτών σε κλίμακα 1:5.000, σε ενιαίες μεγάλες εκτάσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι τιμές ορίζονται ίσες προς 0,85 €/στρέμμα.

Άρθρο ΤΟΠ.13 Αεροφωτογραφήσεις

  1. Για τον προγραμματισμό της πτήσης, την έκδοση σχετικών αδειών, την λήψη ασπρόμαυρων αεροφωτογραφιών με μέση κατά μήκος επικάλυψη 60%, την εμφάνιση, εκτύπωση και παράδοση μίας σειράς διαθετικών και δύο σειρών αντιγράφων σε χαρτί (κόπιες), η τιμή (Τ) για το σύνολο των εργασιών της αεροφωτογράφησης ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο :

  Τ = 0,20 . (2.400 + 13.600.000 / κ) . L ³ >= 15.000,00€ όπου :

  κ=ο παρανομαστής της κλίμακας αεροφωτογράφησης (δηλ. για κλίμακα αεροφωτογράφησης, π.χ. 1:8.000, θα είναι κ = 8.000)

  L=Το μήκος της ζώνης αεροφωτογράφησης σε χιλιόμετρα.

  2. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον για τις περιπτώσεις αεροφωτογραφήσεων που είναι αναγκαίες για τη μελέτη έργων κάθε είδους (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, κτιριακά κ.λπ.). Προκειμένου περί αεροφωτογραφήσεων επιφανειών που γίνονται για άλλους σκοπούς, ο Εργοδότης είναι δυνατόν να διενεργήσει διαγωνισμό, χωρίς να επιβάλλονται οι δεσμεύσεις από τις οριζόμενες τιμές του παρόντος άρθρου.

  3. Για την εκτέλεση, σε μια περιοχή, σύγχρονων (σε μία αποστολή) αεροφωτογραφήσεων σε δύο κλίμακες (χαμηλή και υψηλή πτήση) η αεροφωτογράφηση της μικρής κλίμακας θα αμείβεται με το 50% της οριζόμενης τιμής , που προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1.

  4. Η οριζόμενη τιμή αμοιβής (15.000,00 €), αναφέρεται σε μία πτήση, σε οποιαδήποτε θέση εντός της χώρας, με τη/τις συναφή(φεις) αεροφωτογράφηση(σεις), ανεξάρτητα από το μήκος αυτής/αυτών.

  5. Για αεροφωτογράφηση επιφάνειας μεγάλου πλάτους, που δεν καλύπτεται από μία ζώνη αεροφωτογραφιών, η οριζόμενη τιμή θα προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μήκος αεροφωτογραφιών, με μέση κατά πλάτος επικάλυψη των αεροφωτογραφιών ίση προς 30%.

  6. Για χρήση έγχρωμου φίλμ και εκτυπώσεων επί εγχρώμου χάρτου (έγχρωμες κόπιες) οι τιμές επιβαρύνονται κατά 12%.

  7. Η οριζόμενη τιμή εκτύπωσης επιπλέον σειρών αεροφωτογραφιών ορίζεται:

  · Για ασπρόμαυρη φωτογραφία σε χαρτί (κόπια) Τ1 = 9 €/τεμ:

  · Για έγχρωμη φωτογραφία σε χαρτί (κόπια) Τ2 = 11 €/τεμ:

  Οι παραπάνω τιμές προκειμένου περί εκτύπωσης διαθετικών, προσαυξάνονται κατά 25%.

Άρθρο ΤΟΠ.14 Εφαρμογές ρυμοτομικών μελετών

Για την εφαρμογή των ρυμοτομικών μελετών ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Για τον ακριβή προσδιορισμό των αξόνων των οδών η τιμή ορίζεται σε 60 Ευρώ ανά σημείο.

  2. Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρών εμποδίων, που εμποδίζουν την ορατότητα, η τιμή αυξάνεται κατά 40%.

  3. Για τον προσδιορισμό κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή πολυγώνων ορίζεται τιμή 18 Ευρώ ανά κορυφή .

  4. Για τη μεταφορά διανομής οικοπέδων επί του εδάφους ορίζεται τιμή 95 Ευρώ ανά οικόπεδο.

  5. Η μόνιμη σήμανση των σημείων των αξόνων, των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κατά το άρθρο ΤΟΠ.3 παραγρ. 2.

  6. Για τη μελέτη διανομής επί χάρτου των προβλεπομένων οικοπέδων ορίζεται τιμή 10 Ευρώ ανά οικόπεδο.

  7. Για τη διπλή γεωμετρική χωροστάθμιση των αξόνων των οδών, των κρασπέδων, των κατωφλίων κλπ. προς μελέτη ερυθράς και μελέτη αποχετεύσεων, ορίζεται τιμή 510 Ευρώ ανά χιλιόμετρο.

  8. Η οριζόμενη τιμή προσαυξάνεται κατά 40% για τη λήψη των ιδίων στοιχείων της προηγουμένης περίπτωσης, αλλά σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας.

    Άρθρο ΤΟΠ.15 Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού Εντός Σχεδίου

  1. Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί σε κλίμακα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 653/1977, των εγκεκριμένων ρυμοτομικών γραμμών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιοκτησιών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και της κατηγορίας όλων των επικειμένων των ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των ομόρων οπισθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 653/1977, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και δέκα τεσσάρων αντιγράφων ορίζεται τιμή σε Ευρώ ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :


Α/Α Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών

(μονάδες ανά χιλιόμετρο)

Οριζόμενη τιμή( / χλμ)
1 Από 1 - 40 8400,00
2 Από 41 - 55 9600,00
3 Από 56 - 70 10800,00
4 Από 71 - 80 12000,00
5 Από 81 και άνω 13200,00

 1. Τα όρια απαλλοτρίωσης θα προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες των χαρακτηριστικών τους σημείων, οι οποίες θα αναφέρονται στο τρέχον Κρατικό Σύστημα Αναφοράς.

    Άρθρο ΤΟΠ.16 Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων & Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου


  1. Για τη σχεδίαση στο κτηματολογικό διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 1.000, των προβλεπομένων γραμμών απαλλοτρίωσης για την κατασκευή οδικού έργου εκτός σχεδίου πόλεως, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραμμών που χρειάζονται για τον καθορισμό του αναλογισμού των ιδιοκτησιών που απαλλοτριώνονται και την εμβαδομέτρηση, την ογκομέτρηση, τον καθορισμό του είδους και την κατηγορία όλων των επικειμένων των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών, ως και την εμβαδομέτρηση των απομενουσών, μετά την απαλλοτρίωση, υπολοίπων των ιδιοκτησιών και των ομόρων ιδιοκτησιών που αποκτούν όψη στην οδό, ακόμη και όταν δεν απαλλοτριώνονται, τη σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.653/1977 την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και δέκα τεσσάρων αντιγράφων ορίζεται τιμή σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

α/α Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών

(μονάδες ανά χιλιόμετρο)

Οριζόμενη τιμή( / χλμ)
1 Από 1 - 40 3000,00
2 Από 41 - 55 4440,00
3 Από 56 - 70 4920,00
4 Από 71 - 80 5280,00
5 Από 81 και άνω 5640,00

  2. Για κλίμακα 1:500 οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 20%, ενώ για κλίμακα 1 : 2000 οι τιμές μειώνονται κατά 20%.

  3. Τα όρια απαλλοτρίωσης θα προσδιορίζονται με τις συντεταγμένες των χαρακτηριστικών τους σημείων, οι οποίες θα αναφέρονται στο τρέχον Κρατικό Σύστημα Αναφοράς.

    Άρθρο ΤΟΠ.17 Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων σύμφωνα με το Ν.2882/2001 - Σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων

  1. Για τη συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων (σχεδίων και πινάκων) σε περιοχές εντός η εκτός σχεδίου πόλεως, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Ν.653/77, ανεξαρτήτως κλίμακας, που θα γίνεται κατόπιν υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με το Ν 2882/2001, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου σχεδίου (για τις ιδιοκτησίες στις οποίες έχουν τροποποιηθεί τα όρια ιδιοκτησίας ή / και έχουν τροποποιηθεί / συμπληρωθεί κτίσματα) και πινάκων και τεσσάρων αντιγράφων (πινάκων και τυχόν σχεδίων) ορίζονται τιμές ως παρακάτω:

   1.1. Για τον έλεγχο τίτλων ή / και διόρθωση στοιχείων φερομένων ιδιοκτητών:

   Τιμή ανά συμβόλαιο : 9,5 €.

   1.2. Για τη διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών, με εφαρμογή των τίτλων επί του εδάφους:

  Τιμή ανά στρέμμα : 96 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας και τοπογραφικής αποτύπωσης).

  2. Για τη σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης (προσωρινής ή οριστικής) αποζημίωσης ιδιοκτητών και αντίστοιχων δικηγορικών αμοιβών, που συντάσσονται για πρώτη φορά με βάση τους υπάρχοντες κτηματολογικούς πίνακες για ιδιοκτησίες εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και την εκδοθείσα Απόφαση Πρωτοδικείου ή Εφετείου, την παράδοση ψηφιακού αρχείου , ενός πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων αντιγράφων, ορίζεται τιμή αμοιβής σε: 12 €/ιδιοκτησία.

  3. Για τη σύνταξη πινάκων οριστικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ιδιοκτητών και αντίστοιχων δικηγορικών αμοιβών ιδιοκτησιών εντός ή εκτός Σχεδίου Πόλεως, με βάση την Απόφαση Εφετείου Προσδιορισμού Τιμών, αν έχει προηγηθεί η σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης με βάση την Απόφαση Πρωτοδικείου, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων αντιγράφων, ορίζεται τιμή αμοιβής σε : 9,5 € / ιδιοκτησία.

  4. Για την ανασύνταξη πινάκων προσωρινής ή οριστικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ιδιοκτητών και αντίστοιχων δικηγορικών αμοιβών ιδιοκτησιών εντός ή εκτός Σχεδίου Πόλεως, λόγω τροποποιήσεων που έχουν επιφερθεί στα στοιχεία κτηματολογικών πινάκων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο Τ15 του παρόντος, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων αντιγράφων, ορίζεται τιμή αμοιβής σε : 7,2 € / ιδιοκτησία.

Άρθρο ΤΟΠ.18 Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

Για τις εφαρμογές υδραυλικών μελετών ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα.

  Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα του έργου, τη γωνιομέτρηση την πλευρομέτρηση ή το, με άλλες αναγνωρισμένες μεθόδους, υπολογισμό των ορθογωνίων συντεταγμένων των κορυφών του άξονα (G.P.S.), την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροστάθμισή του, τους υπολογισμούς, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές και τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου με τα παραπάνω στοιχεία κλπ., την παράδοση δύο αντιγράφων και του ψηφιακού αρχείου, ορίζεται τιμή 1020 Ευρώ ανά χιλιόμετρο ομάδας παραλλήλων έργων. Όταν δεν υπάρχουν παράλληλα έργα ορίζεται τιμή 820 Ευρώ ανά χιλιόμετρο.

  2. Ισχύουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου TΟΠ.5.

  3. Για κλίσεις από 10 - 40% οι τιμές προσήκουσας αμοιβής προσαυξάνονται κατά 20% και για κλίσεις άνω του 40% προσαυξάνονται κατά 50%.

  4. Για τη μόνιμη σήμανση που απαιτείται πάνω από τα κανονικά σημεία, ορίζεται τιμή 20,5 Ευρώ ανά σημείο.

  5. Η παράγραφος 1 ισχύει και για εφαρμογή στο έδαφος μελέτης διευθέτησης χειμάρρου και για εφαρμογή μελέτης μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός πόλης.

  6. Για απευθείας χάραξη εξωτερικών υδραγωγείων, ορίζεται τιμή 925 Ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η τιμή αυτή ισχύει και για την περίπτωση ύπαρξης προμελέτης εξωτερικού υδραγωγείου και για κάθε φύσης εδάφη από άποψη κλίσεων. Η παραπάνω παράγραφος 2 του παρόντος, της προσαύξησης δηλαδή λόγω καλύψεως από δένδρα ή και από νερά, ισχύει προκειμένου και για τις χαράξεις ή εφαρμογές αυτών.

    Άρθρο ΤΟΠ.19 Λήψη στοιχείων αποτύπωσης και σχεδίασης οχετών και γεφυρών

Για τη λήψη των απαιτουμένων στοιχείων στο ύπαιθρο για αποτύπωση των υπαρχόντων οχετών και γεφυρών ορίζεται τιμή 72 Ευρώ ανά οχετό ή γέφυρα.Κορυφή σελίδας