Θέματα

Κεφάλαιο Β’ Αμοιβές Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (Οδικών & Σιδηροδρομικών)

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΟΔΙΚΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ)

    Άρθρο ΟΔΟ.1 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης υπεραστικών οδών / σιδηροδρομικών γραμμών, αστικών οδών και διαμορφώσεων εγκαταστάσεων

  1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση μελετών υπεραστικών οδών και σιδηροδρομικών γραμμών (Σ. Γ.), καθώς και αστικών οδών ορίζεται ανά χιλιόμετρο μελέτης έργου, κατά κατηγορία αυτών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

  2. Ως αστικές οδοί για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οδοί που μελετώνται:

  α) Σε περιοχές υπαγόμενες σε σχέδιο πόλης.

  β) Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγμένες και αντιμετωπίζεται από τη μελέτη η σύνταξη των έργων της οδού στον οικιστικά αναπτυγμένο χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από την προκήρυξη.

  γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε Σχέδιο Πόλης ή σε οικισμούς, εφόσον τούτο προβλέπεται από την προκήρυξη.

  3. Ως υπεραστικές οδοί θεωρούνται αυτές που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των αστικών οδών.

  4. Η αμοιβή Α ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόμετρο (€ / χλμ.) μελέτης έργου σύμφωνα με τους τύπους:

4. i. Για υπεραστικές οδούς/ Σ. Γ.: Α = (6600.π.ρ.σ). τκ

4. ii. Για αστικές οδούς: Α = (8400.π.ρ.σ). τκ

όπου:

   α) π =Συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία της οδού σύμφωνα με την εγκεκριμένη με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ), ως ακολούθως:

   αα) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVI και για κάθε σιδηροδρομική γραμμή (επί πλέον της κύριας) εντός σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και για συλλεκτήριες οδούς, οδούς προσπέλασης παρόδιων ιδιοκτησιών, τοπικές οδούς, τοπικές οδούς κατοικιών λειτουργικής κατάταξης ΔΙV- ΔV- ΕV- ΕVΙ:

π = 0,75

  αβ) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης ΑIV- AV και για μονές σιδηροδρομικές γραμμές (μόνιμες ή προσωρινές), καθώς και για συλλεκτήριες οδούς και αστικές αρτηρίες ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ-ΒIV-ΓΙII-ΓΙV:

  π = 1,00

   αγ) Για οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ- ΑΙΙ, οδούς ενιαίας/ διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ, καθώς και για αστικές αρτηρίες διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ-ΓΙΙΙ, αστικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙ και για διπλές σιδηροδρομικές γραμμές:

π = 1,30

   αδ) Για αυτοκινητόδρομους/ οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ, οδούς διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ, καθώς και για αστικούς αυτοκινητοδρόμους και αστικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙ-ΒΙΙ, χωρίς τις παράπλευρες οδούς, οι οποίες αμείβονται ιδιαίτερα ανάλογα με την κατηγορία τους:

   π=1,60

   β) ρ=Συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος κάθε μελετώμενης οδού /σιδηροδρομικής γραμμής, ως ακολούθως:

  βα) Για μήκος L από 0 έως 1 χλμ: ρ = 1,50

ββ) Για μήκος L από 1 έως 5 χλμ: ρ = 1,50 - 0,10 L

βγ) Για μήκος L πάνω από 5 χλμ: ρ = 1,00

  Ο παραπάνω συντελεστής ρ της προς μελέτη οδού προκύπτει από το άθροισμα των μηκών των αστικών και υπεραστικών τμημάτων της (υπό την προϋπόθεση ότι τα τμήματα αυτά αποτελούν ενιαίο και συνεχές τμήμα), καθώς και των μηκών επιρροής της στους κόμβους του άρθρου ΟΔΟ.2.

  βδ) Σε περίπτωση που, πέραν της μελετώμενης οδού / Σ.Γ. προβλέπονται παράπλευρες οδοί/ Σ.Γ. (επιπλέον της κύριας εντός σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και αλλαγές γραμμής), αποκαθιστώμενες οδοί, εγκάρσιες οδοί κ.λ.π., ο παραπάνω συντελεστής ρ προκύπτει από τον τύπο:

         Σρi . Li
    ρ =  --------
            ΣL

όπου:

  ρi = o συντελεστής ρ κάθε επιμέρους οδικού τμήματος/ Σ.Γ., ανεξάρτητα από την κατηγορία του.

  Li=το συνολικό μήκος κάθε επιμέρους οδικού τμήματος/ Σ.Γ., αστικού η υπεραστικού, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα μήκη επιρροής σε κόμβους του άρθρου ΟΔΟ.2.

ΣL= το άθροισμα των μηκών όλων των παραπάνω οδικών τμημάτων/ Σ.Γ.

  Για τον υπολογισμό της αμοιβής των παραπάνω παραπλεύρων οδών/ Σ.Γ., αποκαθιστώμενων οδών, εγκάρσιων οδών κ.λ.π. χρησιμοποιείται ο συντελεστής π που αντιστοιχεί σε κάθε επιμέρους οδό/ Σ.Γ.

  γ) σ= Συντελεστής εξαρτώμενος από τη γεωμορφολογία ως ακολούθως:

γα) Για έδαφος πεδινό (κλίσεις 0 - 20%): σ = 1,00

  Σε περίπτωση χάραξης σε σήραγγα ή γέφυρα, μήκους › 0.5 χλμ, θεωρείται ότι η χάραξη γίνεται με χρήση του παρόντος συντελεστή σ=1,00.

  γβ) Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 20÷ 50%): σ = 1,30

  γγ) Για έδαφος ορεινό (κλίσεις > 50%): σ = 1,70

  δ) τκ=Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

  5. Σε περίπτωση σύνταξης μελέτης βελτίωσης / διαπλάτυνσης υπάρχοντος έργου (διαρρύθμισης, προσθήκης, προσαύξησης καθ΄ οποιαδήποτε έννοια), η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 25% για το αντίστοιχο μήκος.

  6. Η αμοιβή για την κατηγορία των υπεραστικών οδών / Σ. Γ. θα εφαρμόζεται στο προς μελέτη μήκος της κύριας λύσης και των τυχόν ουσιωδών παραλλαγών της , αφαιρουμένων:

  α. των μηκών που κατατάσσονται σε αστικά τμήματα.

  β. των μηκών που εντάσσονται σε κόμβους.

  Για τις παραπάνω περιπτώσεις α και β, η αμοιβή θα προκύπτει με βάση τα σχετικά μήκη επί τις αντίστοιχες τιμές μονάδας που καθορίζονται στην παράγραφο 4, περίπτωση 4. ii.

  Αντίστοιχα, η αμοιβή για την κατηγορία των αστικών οδών θα εφαρμόζεται στο προς μελέτη μήκος, αφαιρουμένων των μηκών που εντάσσονται σε κόμβους του επόμενου άρθρου ΟΔΟ.2.

  Η συνολική αμοιβή θα προκύπτει ως άθροισμα των παραπάνω επί μέρους αμοιβών.

  7. Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων [σταθμών διοδίων, διαμορφώσεων προ των εισόδων σηράγγων, διατάξεων εκτροπών κυκλοφορίας,πλατυσμάτων (επιφανειών στάθμευσης, χώρων στάθμευσης, χώρων ανάπαυσης και θέας, σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών/ΣΕΑ) ανάγονται από πλευράς προσδιορισμού της αμοιβής τους σε ισοδύναμα μήκη Επιφανειών (Lεπ). Οι σχετικές μελέτες θα συντάσσονται κατ' αναλογία προς τις προδιαγραφές των έργων οδοποιϊας.

  Η αμοιβή Α για τη μελέτη των ανωτέρω εγκαταστάσεων υπολογίζεται με βάση τον τύπο της παρ. 4.ii του παρόντος άρθρου, ανάλογα εάν αυτές εντάσσονται σε υπεραστικά η αστικά τμήματα οδού, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

  π: ο συντελεστής της παρ. 4.α) του παρόντος άρθρου για την οδό επί της οποίας αναπτύσσεται η προς μελέτη εγκατάσταση.

  ρ: ο συντελεστής της παρ. 4.β) του παρόντος άρθρου για την οδό επί της οποίας αναπτύσσεται η προς μελέτη εγκατάσταση.

  σ: ο συντελεστής της παρ. 4.γ) του παρόντος άρθρου για την οδό στην περιοχή της προς μελέτη εγκατάστασης.

  7.1 Για τη μελέτη του γεωμετρικού σχεδιασμού διαμόρφωσης της χοάνης σταθμού διοδίων, το ισοδύναμο μήκος θα υπολογίζεται με τον τύπο:

  Lδ = 0,60.Ν σε χιλιόμετρα.,από τα οποία τα 0,2.Ν αντιστοιχούν στο επηρεαζόμενο πραγματικό μήκος του οδικού άξονα επί του οποίου αναπτύσσεται ο σταθμός διοδίων (το οποίο μήκος αφαιρείται από την μελετώμενη οδό, εφόσον μελετώνται ταυτόχρονα η οδός και ο σταθμός διοδίων),

  όπου Ν ο αριθμός των λωρίδων κυκλοφορίας της οδού (ή του τμήματος της οδού) επί της οποίας αναπτύσσεται ο σταθμός διοδίων.

  7.2. Η αναγωγή των διαμορφούμενων επιφανειών (F) σε ισοδύναμα μήκη Lεπ των λοιπών εγκαταστάσεων, θα γίνεται με βάση τον τύπο:

  Lεπ = F / 15 όπου :

  -Lεπ=Το ισοδύναμο μήκος (σε χλμ).

  -F= Η διαμορφούμενη επιφάνεια (μ2) μεταξύ των ορίων καταστρώματος των προς μελέτη οδικών έργων που την περικλείουν. Αν η διαμορφούμενη επιφάνεια σε κάποιο τμήμα αυτής, δεν περικλείεται από οδικό έργο, τότε ως όριο θα λαμβάνεται το άκρο της διαμορφούμενης επιφάνειας με τα προσκείμενα προς αυτήν πρανή.

  Απλές χωματουργικές διαμορφώσεις περικλειομένων επιφανειών μεταξύ κλάδων κόμβου (νησίδες κάθε είδους), χωρίς περαιτέρω ειδική διαμόρφωση για επί πλέον χρήση, περιλαμβάνονται ανηγμένα στην αμοιβή της μελέτης και δεν κατατάσσονται στην παρούσα κατηγορία.

  Στην αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται έργα των οποίων ο υπολογισμός της αμοιβής διέπεται από άλλες διατάξεις(π.χ. κτιριακά, άρδευσης-φύτευσης Η/Μ,Η/Φ υδραυλικά κ.λπ.).

   Άρθρο ΟΔΟ.2 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης κόμβων
 1. Ως κυκλοφοριακοί κόμβοι, για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι διασταυρώσεις δύο ή περισσοτέρων οδών, εφόσον στην περιοχή διασταύρωσής τους εξασφαλίζεται, με κατάλληλες οριζοντιογραφικές διαμορφώσεις, το σύνολο ή μέρος των δυνατών συνδέσεων μεταξύ των κυκλοφορούντων ρευμάτων στις οδούς αυτές.

   Απλές ανισόπεδες διασταυρώσεις χωρίς συνδέσεις δεν θεωρούνται κόμβοι.

  Απλές ισόπεδες συμβολές και διασταυρώσεις δεν θεωρούνται κόμβοι.

  2. Η αμοιβή της μελέτης κόμβου ορίζεται σε ευρώ ανά τεμάχιο (ανά κόμβο) και εξαρτάται από την κατηγορία των διασταυρουμένων οδών, το είδος και τη μορφή του κόμβου (ισόπεδος, ανισόπεδος, τρισκελής, τετρασκελής κλπ)

  2.1. Η προεκτίμηση της ανά τεμάχιο/κόμβο, αμοιβής Α γίνεται σύμφωνα με βάση τους παρακάτω τύπους:

2.i. Για κόμβους υπεραστικών οδών: Α = (8400.π.ρ.σ) .L . τκ

2.ii. Για κόμβους αστικών οδών: Α = (9000.π.ρ.σ) .L . τκ

  όπου:

  π= ο συντελεστής της παρ. 4.α) του άρθρου ΟΔΟ.1, με χρήση αυτού της ανώτερης κατηγορίας των διασταυρούμενων οδών.

  ρ= ο συντελεστής της παρ. 4.β) του άρθρου ΟΔΟ.1.

  σ= ο συντελεστής της παρ. 4.γ) του άρθρου ΟΔΟ.1 της μελετώμενης οδού στην περιοχή του κόμβου.

  L: το συνολικό μήκος των κλάδων και των διασταυρουμένων οδών του μελετώμενου κόμβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

  τκ: Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

  2.2. Σε περίπτωση που η μελέτη του κόμβου δεν συντάσσεται ταυτόχρονα με τη μελέτη της οδού, ως συντελεστής ρ λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από το συνολικό μήκος κλάδων και διασταυρούμενων οδών στην περιοχή επιρροής του κόμβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους πίνακες της επόμενης παραγράφου 3.

  3. Τα συνολικά μήκη κλάδων και διασταυρούμενων οδών σε περιοχές κόμβων ορίζονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες 3.1 και 3.2:

3.1. Ανισόπεδοι κόμβοι (Α/Κ) υπεραστικών και αστικών οδών:

 


Α. ΤΡΙΣΚΕΛΕΙΣ :
Κατηγορία διασταυρούμενων οδών:
Εγκάρσια οδός (δεξιά) ->
Μελετώμενη οδός (κάτω)
Αυτοκινητόδρομοι διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ και
αστικοί ΒΙ
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ
Αυτοκινητόδρομοι διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ και αστικοί ΒΙ

4,5 χλμ.
( 1,5 χλμ.)

[1,2 χλμ.]
3,5 χλμ.

(1,3 χλμ.)

[0,8 χλμ.]
3,0 χλμ.

(1,0 χλμ.)

[0,6 χλμ.]
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

3,5 χλμ.
( 0,8 χλμ.)
[1,3 χλμ.]

3,0 χλμ. (0,8χλμ.) [0,8 χλμ.]
2,5 χλμ.

(0,8 χλμ.)

[0,5 χλμ.]
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ –ΑΙΙΙ και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

3,0 χλμ.
(0,6 χλμ.)

[1,0 χλμ.]
2,5 χλμ.

(0,5 χλμ.)

[0,8 χλμ.]
2,0 χλμ.

(0,5 χλμ.)

[0,5 χλμ.]
Β’ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΕΙΣ
Κατηγορία διασταυρούμενων οδών:
Εγκάρσια οδός (δεξιά) ->
Μελετώμενη οδός (κάτω)
Αυτοκινητόδρομοι διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ και
αστικοί ΒΙ
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ
Αυτοκινητόδρομοι διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ και αστικοί ΒΙ

7,5 χλμ.
(2,0 χλμ.)

[1 ,8 χλμ.]

5,5 χλμ.
(1,8 χλμ.)

[1,4 χλμ.]

4,5 χλμ.
(1,5 χλμ.)

[1,0 χλμ.]
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

5,5 χλμ.
(1,4 χλμ.)

[1,8 χλμ.]
5,0 χλμ. (1,3 χλμ.) [1,2 χλμ.]
4,0 χλμ.

(1,2 χλμ.)

[0,8 χλμ.]
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ –ΑΙΙΙ και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

4,5 χλμ.
(1,0 χλμ.)

[1,5 χλμ.]
4,0 χλμ.

(0,8 χλμ.)

[1,2 χλμ.]
3,0 χλμ.

(0,8 χλμ.)

[0,8 χλμ.]

 

3.2. Ισόπεδοι κόμβοι (Ι/Κ) υπεραστικών και αστικών οδών:
Α. ΤΡΙΣΚΕΛΕΙΣ:

Κατηγορία διασταυρούμενων οδών Εγκάρσια οδός (δεξιά ->) Μελετώμενη οδός (κάτω)   

Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμέννης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ και αστικές διαχωρισμένης /ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

Οδοί διαχωρισμένης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και αστικές δικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ - ΓΙΙΙ Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑIV-AV και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- ΒΙV- ΓΙΙΙ-ΓIV- ΔΙV Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας AVΙ και αστικές ΔV- ΕV - EVI  
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης/ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ και αστικές διαχωρισμένης /ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

1,2 χλμ.
(0,6 χλμ.)
[0,5 χλμ.]

1,0 χλμ.
(0,5 χλμ.)
[0,4 χλμ.]

0,8 χλμ.
(0,5 χλμ.)
[ 0,2 χλμ.]

 

 

-

Οδοί διαχωρισμένης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ-ΓΙΙΙ

1,0 χλμ.
(0,4 χλμ.)
[0,5 χλμ.]

0,8 χλμ. (0,4 χλμ.)

[0,3 χλμ.]

0,7 χλμ. (0 ,35 χλμ.)

[0,25 χλμ.]

    0,4 χλμ.

(0,2 χλμ.)
[0,1χλμ.]

Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙV- AV και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- ΒΙV- ΓΙΙΙ- ΓΙV- ΔΙV

0,8 χλμ.
(0,2 χλμ.)
[0,5 χλμ.]

0,7 χλμ. (0,25 χλμ.)

[0,35 χλμ]

0,5 χλμ. ( 0,2 χλμ.)

[0,2 χλμ.]

 

 

0,25 χλμ.

(0,15 χλμ.)
[0,05 χλμ.]

Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας AVΙ και αστικές ΔV- EV- EVI

-

0,4 χλμ.
( 0,1 χλμ.)
[0,25 χλμ.]

0,25 χλμ.
(0,05 χλμ.)
[0,15 χλμ.]

 

0,1 χλμ.
(0,04 χλμ.)
[0,04 χλμ.]

 


Β. ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΕΙΣ :

  Κατηγορία διασταυρούμενων οδών: Εγκάρσια οδός (δεξιά ->) Μελετώμενη οδός

(κάτω) 

 

Oδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης / ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ και αστικές διαχωρισμένης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

Οδοί διαχωρισμένης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- ΓΙΙΙ Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙV-AV και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- BIV- ΓIII-ΓΙV- ΔΙV Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑVΙ και αστικές ΔV-ΕV- EVI
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙ, διαχωρισμένης/ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ και αστικές διαχωρισμένης/ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ

1,4 χλμ.
(0,6 χλμ.)
[0,6 χλμ.]

1,2 χλμ.

( 0,6 χλμ.)
[0,4 χλμ.]

1,0 χλμ.

(0,5 χλμ.)
[0,3 χλμ.]

 

-

Οδοί διαχωρισμένης/ ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και αστικές διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- ΓΙΙΙ 1,2 χλμ.

(0,4 χλμ.)
[0,6 χλμ.]

1,0 χλμ. (0,4 χλμ.)

[0,4 χλμ.]

  0,8 χλμ. (0,4 χλμ.)

[0,3 χλμ.]

  0,5 χλμ (0,3 χλμ.) [0,15 χλμ]
Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑIV-AV και αστικές ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙΙ-ΒIV- ΓΙΙΙ- ΓΙV, ΔΙV

1,0 χλμ.
(0,3 χλμ.)
[0,5 χλμ.]

0,8 χλμ.

(0,3 χλμ.)
[0,4 χλμ.]

0 ,6 χλμ.

(0,25 χλμ.)
[0,25χλμ]

  0,35 χλμ.

(0,2χλμ.)
[0,1χλμ]

Οδοί ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας ΑVΙ και αστικές ΔV- EV- ΕVI

-

0,5 χλμ.

(0,15 χλμ.)
[0,3 χλμ.]

0, 35 χλμ.

(0,10 χλμ.)
[0,2 χλμ.]

  0,2χλμ.

(0,08 χλμ.)
[0,08 χλμ]

Παρατηρήσεις επί τρισκελών και τετρασκελών Α/Κ και Ι/Κ κόμβων:

  α. Οι παραπάνω αμοιβές προσαυξάνονται κατά 25%, μόνο κατά το μήκος στο οποίο γίνονται διαρρυθμίσεις, προσθήκες ή προσαυξήσεις καθ' οποιαδήποτε έννοια.

  β. Τα αναγραφόμενα σε παρένθεση και σε αγκύλη μήκη αφορούν αντίστοιχα στα μήκη επιρροής των κόμβων στη μελετώμενη και στην εγκάρσια οδό. Για τον υπολογισμό της αμοιβής, τα μήκη αυτά αφαιρούνται από τη μελετώμενη και την εγκάρσια οδό είτε αυτές είναι υπεραστικές , είτε αστικές οδοί, εφόσον η μελέτη των κόμβων συντάσσεται ταυτόχρονα με τη μελέτη οδοποιίας των παραπάνω οδών.

  γ. Σε περίπτωση που προβλέπονται Α/Κ των οδών των πινάκων 3.1.Α και 3.1.Β με οδούς κατώτερης κατηγορίας από αυτές που προβλέπονται στους εν λόγω πίνακες (δηλαδή για οδούς κατηγορίας AIV-AV-BIII-BIV-ΓIII-ΓIV), τότε, ως μήκη κόμβων λαμβάνονται αυτά που αναγράφονται στην τελευταία στήλη των πινάκων αυτών.

  δ. Σε περίπτωση που, πέραν των διασταυρούμενων οδών στην περιοχή επιρροής του κόμβου, διασταυρώνεται / ονται και άλλη / άλλες οδοί, για τις οποίες εξασφαλίζεται η σύνδεση του συνόλου ή μέρους των κυκλοφορούντων ρευμάτων με τις παραπάνω οδούς, τότε τα αντίστοιχα συνολικά μήκη του κόμβου προσαυξάνονται κατά 10 % για κάθε επιπλέον διασταυρούμενη οδό.

    Άρθρο ΟΔΟ.3 Προεκτιμώμενα μήκη και κατανομής αμοιβής κατά στάδια μελέτης αστικών και υπεραστικών οδών/ Σ. Γ.

  1. Για τον υπολογισμό της αμοιβής μελέτης, το μήκος του οδικού / σιδηροδρομικού άξονα, ορίζεται κατά στάδια ως ακολούθως:

  1.1. Για τη μελέτη αναγνώρισης υπεραστικών οδών/ Σ.Γ. και προκαταρκτικής μελέτης αστικών οδών/ κόμβων:

  Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου ΟΔΟ.1.

  1.2. Για την προωθημένη μελέτη αναγνώρισης (Π. Μ. Α.) υπεραστικών οδών/ Σ.Γ.:

  Η Π. Μ. Α. εκπονείται σε οριζοντιογραφία κλίμακας 1:5.000 επί τοπογραφικού διαγράμματος της Γ. Υ. Σ. (ή άλλου τοπογραφικού, ανάλογης αξιοπιστίας) ενημερωμένου με τα πλέον σημαντικά έργα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το σχεδιασμό των έργων. Αντί για την ενημέρωση των υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, συμπληρωματικά, ορθοφωτοχάρτης υπό κλίμακα 1:5.000, που θα έχει συνταχθεί από σχετικά πρόσφατες αεροφωτογραφήσεις.

  Η μηκοτομή των έργων υποβάλλεται σε κλίμακα 1:5.000 για τα μήκη και πρόσφορη κλίμακα για τα ύψη. (Σημειώνεται ότι σε πεδινά τμήματα είναι δυνατόν, για μεγαλύτερη ευκρίνεια, να χρησιμοποιείται κλίμακα υψών 1:200).

  Στη μηκοτομή, οι αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών θέσεων απεικόνισης της μορφής του εδάφους δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν τα 100 m, ενώ θα είναι υποχρεωτική και η εμφάνιση των σημαντικών τοπογραφικών χαρακτηριστικών (υψηλά σημεία, θέση και μορφή ξηρών - υγρών κωλυμάτων) και διασταυρουμένων ή παρακείμενων σημαντικών συγκοινωνιακών - υδραυλικών - ενεργειακών έργων (π. χ. οδοί, Σ. Γ., γραμμές μεταφοράς Δ. Ε. Η., σημαντικές διώρυγες - τάφροι κ. λ. π.).

  Η αντιμετώπιση της εξασφάλισης της κυκλοφορίας υπαρχόντων παρακειμένων ή / και άλλως επηρεαζομένων έργων θα λαμβάνεται υπόψη τόσο στον γενικό σχεδιασμό του έργου, όσο και στην κατά φάσεις πρόταση κατασκευής των έργων.

  Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται στη μελέτη και τα δευτερεύοντα οδικά έργα (παράπλευρες οδοί, εγκάρσιες οδοί κ.λπ.).

1.3. Για την προμελέτη και την οριστική μελέτη:

  Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου ΟΔΟ.1 της παρούσας

  2. Η συνολική αμοιβή μελέτης οδών / Σ. Γ., σύμφωνα με τα άρθρα ΟΔΟ.1 και ΟΔΟ.2 κατανέμεται κατά στάδια ως ακολούθως:

Α. Για υπεραστικές οδούς/ Σ.Γ.:

αα) Για τη μελέτη αναγνώρισης: Ποσοστό 10 %

αβ) Για την προμελέτη Ποσοστό 30 %

αγ) Για την οριστική μελέτη Ποσοστό 60 %

Σε περίπτωση σύνταξης οριστικής μελέτης επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος, το παραπάνω ποσοστό 60 % επιμερίζεται σε 40 % για την οριστική μελέτη και 20 % για τη μελέτη εφαρμογής επί του εδάφους.

Αν συνταχθεί Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης (Π. Μ. Α.) η αμοιβή κατανέμεται ως ακολούθως:

  βα) Π. Μ. Α.: Ποσοστό 20%

  ββ) Προμελέτη: Ποσοστό 25%

  βγ) Οριστική μελέτη: Ποσοστό 55%

Σε περίπτωση σύνταξης οριστικής μελέτης επί τοπογραφικού διαγράμματος, το παραπάνω ποσοστό 55% επιμερίζεται μεταξύ της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής επί του εδάφους σε 35% και 20% αντίστοιχα.

Β. Για αστικές οδούς / κόμβους:

  α) για την προκαταρκτική μελέτη (στην οποία περιλαμβάνεται η εξέταση μέχρι τριών εναλλακτικών λύσεων): Ποσοστό 25%

  β) για την προμελέτη: Ποσοστό 30%

  γ) για την οριστική μελέτη: Ποσοστό 40%

  δ) για τη μελέτη εφαρμογής: Ποσοστό 5%

  3. Σε περίπτωση επανυποβολής σταδίου μελέτης, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές που προκύπτουν κατά την εκπόνηση υποστηρικτικών και λοιπών μελετών (γεωτεχνικών, υδραυλικών κ.λπ), η αμοιβή του σταδίου προσαυξάνεται κατά 20%.

  4. Η υποβολή όλων των παραπάνω μελετών, ανά στάδιο μελέτης, θα γίνεται σε έξι (6) σειρές φωτοτυπιών, μιας σειράς σε διαφάνειες και μιας σειράς σε ψηφιακή μορφή.

  5. Σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μελέτης, η μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το 50% του / των παραλειφθέντος / ων σταδίου / ων.

    Άρθρο ΟΔΟ.4 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων και σηματοδότησης οδικών σηράγγων

  1. Η μελέτη σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων και σηματοδότησης οδικών σηράγγων συντάσσεται σε ένα στάδιο μελέτης επί των υποβάθρων της οριζοντιογραφίας της οριστικής μελέτης αυτών, στην οποία θα παρουσιάζονται όλες οι πλευρικές διαμορφώσεις, που επηρεάζουν τη δυνατότητα τοποθέτησης και τις δυσχέρειες θεμελίωσης των ιστών της κατακόρυφης σήμανσης και της σηματοδότησης.

  2. Στην κατηγορία των εργασιών κατακόρυφης σήμανσης οδικών έργων και σηματοδότησης σηράγγων εντάσσονται:

  2.1. Η κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) σταθερού περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνει:

  α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ).

   β. Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ).

   γ. Συμβατικές (σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) πληροφοριακές πινακίδες (Π) [Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται και οι πρόσθετες πληροφοριακές πινακίδες (Πρ)].

   δ. Ειδικές (σε κάθε μελέτη) πληροφοριακές πινακίδες (Πε).

   ε. Οριοδείκτες (Ορ).

  2.2. Η κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) μεταβλητού περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνει:

  α. Πληροφοριακές πινακίδες μεταβλητού μηνύματος (VMS).

  β. Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτητας . [περιλαμβάνονται και τυχόν πινακίδες απεικόνισης (σε πραγματικό χρόνο) της τα ταχύτητας διερχομένου οχήματος].

  γ. Ηλεκτρονικές πινακίδες διαθεσιμότητας λωρίδων κυκλοφορίας (Lane Control Signs - LCS).

  δ. Ηλεκτρονικές πινακίδες προσχηματισμένων συμβόλων αναγγελίας κινδύνου (Τρίγωνα Κινδύνου, τρίγωνα κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων κ.λπ.) με τυχόν αναγκαία πρόσθετη αναγραφή της απόστασης.

  Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών πινακίδων [τεχνολογίας φωτοδιόδων (LEDs) ή άλλης εγκεκριμένης] των παραπάνω υποπαραγράφων α, β, γ και δ υπάγονται και οι τυχόν, αντ' αυτών, χρησιμοποιούμενες πινακίδες πρισματικού τύπου.

  ε. Συσκευές ελέγχου ύψους οχημάτων (τύπου «πομπού - δέκτη» ή άλλου σχετικού).

  στ. Επαγωγικά κυκλώματα (inductive loops) ελέγχου κυκλοφορίας.

2.3. Η Φωτεινή σηματοδότηση σηράγγων, η οποία περιλαμβάνει:

   α. Φωτεινούς σηματοδότες 1,2,3 πεδίων (φανών) διαφόρων διαμέτρων και ενδείξεων (σημάτων).

   Η παρούσα περίπτωση φωτεινών σηματοδοτών καλύπτει μόνο τους σηματοδότες που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των σηράγγων τόσο σε υπαίθρια έργα [(στις προσπελάσεις εκτός σήραγγας(ων)], όσο και εντός της(των) σήραγγας(ων).

   β. Φωτιζόμενες πινακίδες εντός σηράγγων (σήμανσης εξόδων διαφυγής, σήμανσης απόστασης πλησιέστερων εξόδων διαφυγής, θέσεις τηλεφώνων S.O.S. κλπ.)

2.4. Οι Γέφυρες σήμανσης:

i. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης κατακόρυφης σήμανσης, οι κάθε είδους πινακίδες ή/ και σηματοδότες θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και την αναλογούσα εργασία:

  α. Ιστού ή/ και σιδηροκατασκευής στήριξης, για τις πινακίδες.

  β. Ιστού και οριζόντιου βραχίονα κατάλληλου μήκους, για τους σηματοδότες.

ii. Ειδικά οι γέφυρες/πρόβολοι σήμανσης και οι σιδηροκατασκευές ανάρτησης πινακίδων εντός σηράγγων, περιλαμβάνονται χωριστά στον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης, ως ακολούθως:

   α. Ο κυκλοφοριακός/λειτουργικός σχεδιασμός [ύψη ορθοστατών (συνεκτιμώμενου του απαιτούμενου ελεύθερου ύψους και της εγκάρσιας κλίσης της διατομής), ελεύθερο άνοιγμα, διαμόρφωση επισκεψιμότητας, ακριβής θέση (κατά πλάτος και καθ' ύψος) τοποθέτηση πινακίδων επί των γεφυρών και τοποθέτηση των γεφυρών / προβόλων σε συσχετισμό με τις δεσμεύσεις των λοιπών εγκαταστάσεων της οδού και των απαιτήσεων οδικής ασφάλειας και λειτουργικότητας] περιλαμβάνεται στην αμοιβή της μελέτης κατακόρυφης σήμανσης.

   β. Η δομοστατική τους μελέτη αμείβεται ως μελέτη τεχνικού έργου.

3. Στην κατηγορία των εργασιών οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνονται :

  α. Οι διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων.

  β. Οι διαγραμμίσεις περιοχών αποκλεισμού κυκλοφορίας.

  γ. Ενδείξεις και βέλη οδοστρωμάτων.

  δ. Ανακλαστήρες επιφανείας οδοστρώματος («μάτια γάτας»).

  4. Στην κατηγορία των εργασιών ασφάλισης, για την προεκτίμηση της αμοιβής μελέτης, περιλαμβάνονται :

  α. Τα κάθε είδους στηθαία ασφάλειας (πλευρικά, κεντρικά) οδών και τεχνικών έργων (τοίχων, γεφυρών).

  β. Τα κιγκλιδώματα πεζοδρόμων / πεζοδρομίων.

  γ. Οι περιφράξεις διαφόρων τύπων, ύψους και βαθμού προσφερόμενης προστασίας.

  δ. Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης.

  5. Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής:

  5.1.Η ολική αμοιβή (Αολ) για την εκπόνηση μελέτης :

α. Κατακόρυφης σήμανσης

β. Οριζόντιας σήμανσης

γ. Ασφάλισης

  ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόμετρο (€/χλμ) μελέτης έργου και κατά κατηγορία έργου σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο :

  i. Υπεραστικών και αστικών οδών: Αολ = ( 1800 .π. σ) . τκ

ii. Κόμβων, σταθμών διοδίων και σηράγγων: Αολ = (2400 .π. σ ). τκ

  όπου :

π, σ= οι συντελεστές των άρθρων ΟΔΟ.1 και ΟΔΟ.2.

τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

Το συνολικό μήκος σε περίπτωση μελέτης κόμβων και σταθμών διοδίων λαμβάνεται από το άρθρο ΟΔΟ.2.

Ειδικά για τις μελέτες σήμανσης σηράγγων, μήκους > 0,5 χλμ, οι συντελεστές π, και σ λαμβάνουν τις τιμές:

π=1,00 για οδούς των περιπτώσεων 4αα), 4αβ) και 4αγ) και π=1,30 για οδούς της περίπτωσης 4αδ).

σ= 1,00.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής της μελέτης κατακόρυφης σήμανσης, το μήκος της προς μελέτη σήραγγας προκύπτει από το άθροισμα του πραγματικού μήκους της σήραγγας, προσαυξανόμενο κατά 1,0 χιλιόμετρα για σήραγγα μονής κατεύθυνσης και κατά 2,0 χιλιόμετρα για σήραγγα διπλής κατεύθυνσης.

Η κατανομή αμοιβής στις παραπάνω επιμέρους μελέτες είναι :

α. Μελέτη κατακόρυφης σήμανσης : 60%

  β. Μελέτη οριζόντιας σήμανσης : 10%

  γ. Μελέτη ασφάλισης : 30%

    Άρθρο ΟΔΟ.5 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτη φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων

  1. Η συνολική αμοιβή της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης κατανέμεται ως ακολούθως :

   α. Προκαταρκτική μελέτη : 30%

   β. Οριστική μελέτη : 70%

  2. Προσδιορισμός Αμοιβής:

  2.1. Η συνολική αμοιβή εκπόνησης μελέτης φωτεινής σηματοδότησης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες / συντελεστές:

   α. Από τη μορφή του υπό σηματοδότηση κόμβου και ειδικότερα από τον αριθμό των κινήσεων οχημάτων και πεζών (ρεύματα κυκλοφορίας)

   β. Από τον αριθμό των προγραμμάτων λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης.

   γ. Από την ύπαρξη ή μη ύπαρξη επενέργειας της κυκλοφορίας στα προγράμματα λειτουργίας και από τον αριθμό των θέσεων-κινήσεων που ανιχνεύονται και επενεργούν.

   δ. Από την ένταξη του κόμβου σε σύστημα συντονισμού φωτεινής σηματοδότησης ή τη λειτουργία του ως μεμονωμένου κόμβου.

  2.2. Η συνολική αμοιβή Α μελέτης φωτεινής σηματοδότησης ανά κόμβο ορίζεται σε ευρώ (€/κόμβο ) σύμφωνα με τον τύπο:

  Α = 180 . (κ + ε) .β . γ. τκ

όπου:

  κ = Ο αριθμός των κινήσεων οχημάτων και πεζών (αριθμός ρευμάτων κυκλοφορίας) (τεμ).

  ε = Ο αριθμός των θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές οχημάτων, πεζών) (τεμ).

  β = Συντελεστής εξαρτώμενος από τον αριθμό των προγραμμάτων λειτουργίας της φωτεινής σηματοδότησης, του κόμβου, που λαμβάνει τις τιμές :

  - Για εκπόνηση μέχρι τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας : β = 1,00

  - Για εκπόνηση 5 έως και 8 προγραμμάτων λειτουργίας: β = 1,25

  - Για εκπόνηση 9 και περισσοτέρων προγραμμάτων λειτουργίας: β = 1,50

  γ = Συντελεστής εξαρτώμενος από την ένταξη ή μη ένταξη του/των προς μελέτη κόμβου/ων σε σύστημα συντονισμού, που λαμβάνει τις τιμές :

   Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων δεν εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού: γ = 1,00

   Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μέχρι 20:

   γ = 1,25

   Όταν η σηματοδότηση του/των κόμβου/ων εντάσσεται σε σύστημα συντονισμού και ο αριθμός των σε συντονισμό κόμβων είναι μεγαλύτερος του 20: γ = 1,30

  τκ= Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

  3. Στην αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνεται και η αμοιβή της μελέτης διαφοροποιήσεων στην κυκλοφοριακή διαμόρφωση του/των κόμβου/ων λόγω των απαιτήσεων της φωτεινής σηματοδότησης.

    Άρθρο ΟΔΟ.6 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αντιμετώπισης εκτάκτων κυκλοφοριακών καταστάσεων σε σήραγγες

  1. Η αντιμετώπιση εκτάκτων κυκλοφοριακών καταστάσεων σε σήραγγες θα πρέπει να γίνεται με προγραμματισμένο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι δημιουργούμενες δυσμενείς συνθήκες ασφάλειας και κυκλοφοριακής ικανότητας των έργων. Για την υπόψη μελέτη χρησιμοποιούνται οι διεθνείς προδιαγραφές [ PIARC, Ο.Η.Ε. (ασφάλεια σηράγγων), RABT (Γερμανικοί Κανονισμοί) κ.λπ.].


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Μέτρο (Δεξιά)

Οχλούσα Περίπτωση
(Κάτω)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Περιορι-σμός Ταχύτητας Αποκλεισμός Λωρίδας Κυκλοφορίας (1ή 2 λωρίδες) Ολικός Αποκλεισμός Σήραγγας Ενεργοποίηση Αναλαμπόντων Φανών σήραγγας Έλεγχος Υψους Οχημάτων Διακο-πή(α) Κυκλο- φορίας Ομαλή

Ροή (β) Κυκλοφο-ρίας

(ΠΤ) (ΑΛ, Α2Λ) (ΑΣ) (ΑΦ) (ΕΥ) (ΔΚ) ( (ΟΡ)
Υπέρβαση του μέγιστου ποσοστού συγκέντρωσης του CO Χ Χ(α)
Υπέρβαση του μέγιστου ποσοστού συγκέντρωσης των ΝΟx ΝΟx Χ Χ(α)
Μείωση ορατότητας (καπνός) Χ Χ(α)
Πυρκαϊά Χ Χ(α)
Σβέση φώτων Χ(γ) Χ Χ(α)
Εργασίες συντήρησης (Χ) (Χ) (Χ) Χ Χ(α)
Ακινητοποιημένο όχημα Χ Χ (Χ) Χ Χ(α)
Ατύχημα (περιλαμβάνεται και πτώση αντικειμένων στο οδό στρωμα) Χ Χ (Χ) Χ Χ(α)
Όχημα με υπέρβαση επιτρεπόμενου ύψους (Χ) Χ Χ(α)
Πλημμύρα Χ Χ(α)
Κυκλοφοριακή υπερφόρτωση (Χ) (Χ) Χ(α)

  (α) Αναφέρεται σε προκαταρκτικά προγράμματα, πριν από την εν συνεχεία εφαρμογή των προγραμμάτων ΑΛ, Α2Λ ή ΑΣ

(β) Είναι βασικά προγράμματα αναφοράς, τα οποία τροποποιούνται σε έκτακτες κυκλοφοριακές καταστάσεις

(γ) Μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας

(Χ) Μέτρο, κατά περίπτωση

  2. Προσδιορισμός Αμοιβής:

  Η αμοιβή σύνταξης Α των σχετικών προγραμμάτων για κάθε σήραγγα, με βάση τα παραπάνω, ορίζεται σε ευρώ (€/σήραγγα) σύμφωνα με τον τύπο:

Α = (10000 . ζ . η . θ ) . τκ

όπου:

  ζ =συντελεστής εξαρτώμενος από τον αριθμό των λωρίδων και τις κατευθύνσεις της εξυπηρετούμενης κυκλοφορίας της προς μελέτη σήραγγας, που λαμβάνει τις τιμές :

  Για σήραγγα δύο λωρίδων, δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας: ζ = 1,00

Για σήραγγα τριών λωρίδων μίας ή δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας: ζ = 1,10

  η = Συντελεστής που εξαρτάται από την εγγύτητα των στομίων (εξόδου-εισόδου) διαδοχικών σηράγγων μεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε εκτροπή κυκλοφορίας από τη μία σήραγγα να επηρεάζει και την άλλη. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και για την περίπτωση σηράγγων που κατασκευάζονται σε κλάδους αντιθέτων κατευθύνσεων κυκλοφορίας, αλλά η εκτροπή κυκλοφορίας στη μία κατεύθυνση επηρεάζει και την αντίστοιχη κυκλοφορία στη σήραγγα της άλλης κατεύθυνσης.

Ο συντελεστής η λαμβάνει τις τιμές :

  Για σήραγγα της οποίας τα προγράμματα δεν επηρεάζονται από προσκείμενες σήραγγες του ιδίου κλάδου ή κλάδου της αντίθετης κατεύθυνσης κυκλοφορίας: η=1,00

  Για σήραγγα της οποίας τα προγράμματα επηρεάζονται από προσκείμενες σήραγγες του ιδίου κλάδου ή κλάδου της αντίθετης κατεύθυνσης κυκλοφορίας: η =1,20

  θ = Συντελεστής εξαρτώμενος από το μήκος της σήραγγας που λαμβάνει τις τιμές :

Για σήραγγες μήκους L ≤ 1000 μ: θ = 1,00

Για σήραγγες μήκους L > 1000 μ: θ = 1,10

  τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

    Άρθρο ΟΔΟ.7 Προεκτιμώμενη αμοιβή γενικών μελετών μεταφορών και κυκλοφορίας πόλεων

  1. H ολική αμοιβή (Αολ) για την εκπόνηση μιας γενικής μελέτης μεταφορών και κυκλοφορίας πόλεων ορίζεται σε ευρώ σύμφωνα με τον τύπο:

Αολ. = Κε +Κτ + Ερ +Εδ

όπου :

Κε = Η αμοιβή της εργασίας επιστημόνων (μηχανικών, οικονομολόγων κ.λπ.) σε ευρώ.

Κτ = Η αμοιβή εργασίας τεχνικών (σχεδιαστές, βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.) σε ευρώ.

Ερ = Η αμοιβή των απαιτουμένων ερευνών σε νοικοκυριά (έρευνα κατ' οίκον) σε ευρώ.

Εδ = Η αμοιβή των απαιτουμένων ερευνών στο δρόμο (έρευνα παρά την οδό) σε ευρώ.

2. Υπολογισμός Αμοιβής επιστημόνων (Κε):

Η αμοιβή εργασίας του απασχολούμενου στη μελέτη επιστημονικού προσωπικού, εξαρτάται από το χρόνο απασχόλησης και ορίζεται σε ευρώ σύμφωναμε τον τύπο:

Κε = ( 6000 . Ψε) . τκ

όπου :

Ψε = Ο χρόνος απασχόλησης επιστημόνων σε ανθρωπομήνες, που υπολογίζεται, συναρτήσει του πληθυσμού (X) της πόλης από τον επόμενο πίνακα.

τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

3. Υπολογισμός αμοιβής τεχνικών (Κτ):

Η αμοιβή του απασχολούμενου στη μελέτη τεχνικού προσωπικού (σχεδιαστές, βοηθητικό προσωπικό κλπ) εξαρτάται από τον χρόνο απασχόλησης και ορίζεται σε ευρώ σύμφωνα με τον τύπο:

Κτ = (3600. Ψτ) . τκ

όπου :

Ψτ = Ο χρόνος απασχόλησης τεχνικών σε ανθρωπομήνες, που υπολογίζεται σε συνάρτησημε τον πληθυσμό (X) της πόλης από τον επόμενο πίνακα.

τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

4. Υπολογισμός αμοιβής ερευνών κατά νοικοκυριό (Ερ):

Η αμοιβή των ερευνών κατάνοικοκυριό, εξαρτάται από τον αριθμό (Νρ) των πραγματοποιουμένων ερευνών κατ' οίκον και ορίζεται σε ευρώ σύμφωνα με τον τύπο:

Ερ = ( 36 . Νρ) . τκ

όπου :

Νρ = Ο αριθμός πραγματοποιούμενων ερευνών κατ' οίκον σύμφωνα με τηνπροκήρυξη.

τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

5. Υπολογισμός Αμοιβής ερευνών παρά την οδό (Εδ):

Η αμοιβή των ερευνών παρά την οδό εξαρτάται από τον αριθμό (Νδ) των πραγματοποιούμενων ερευνών παρά την οδό και ορίζεται σε ευρώ σύμφωνα με τον τύπο:

Εδ = ( 30 .Νδ) . τκ

όπου :

Νδ = Ο αριθμός των πραγματοποιούμενων ερευνών παρά την οδό, σύμφωνα με τηνπροκήρυξη.

τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο τηςπαραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  Πληθυσμός (Χ) Χρόνος απασχόλησης (ανθρωπομήνες)
  Επιστήμονες
   Τεχνικοί
  20.00 20000 έως 50.000 Ψε = Ψε= 13+0,000400.Χ Ψτ = Ψτ= 7+0,000400.Χ
  50.00 50.001 έως 100.000 Ψε = Ψε= 16+0,000340.Χ Ψτ = Ψτ= 14+0,000260.Χ
  > 100 >100.001 Ψε = Ψε= 23+0,000270.Χ Ψτ = Ψτ= 26+0,000140.Χ

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Εφ' όσον προδιαγράφονται από την προκήρυξη)

  Πληθυσμός (Χ) Χρόνος απασχόλησης (ανθρωπομήνες)
  Επιστήμονες Τεχνικοί
  20.000 έως 50.000 Ψε = - Ψε= 0,667+0,000193.Χ Ψτ = Ψτ= -1,167+0,000143.Χ
  50.001 έως 100.000 Ψε = Ψε= 3,00+0,000120.Χ Ψτ = Ψτ=-1,00+0,000140.Χ
  > 100.001 Ψε = Ψε= 7,00+0,000080.Χ Ψτ = Ψτ= -1,00+0,000120.Χ

    Άρθρο ΟΔΟ.8 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλεων

H ολική αμοιβή (Αολ) για την εκπόνηση μίας μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Πόλεων, ορίζεται σε ευρώ σύμφωνα με τον τύπο:

Αολ = Κ1 +Κ2+ Κ3 +Κ4

όπου :

Κ1= Η αμοιβή της μελέτης για ιδιαίτερα προβληματική περιοχή και με μεγάλη επιφάνεια οδικού δικτύου σε ΕΥΡΩ ανά στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κ2= Η αμοιβή της μελέτης για προβληματική περιοχή, με μεσαίου μεγέθους επιφάνεια οδικού δικτύου σε ΕΥΡΩ ανά στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κ3= Η αμοιβή της μελέτης για μέτριας έντασης περιοχή, με μεγάλη ή με μεσαίου μεγέθους επιφάνεια οδικού δικτύου σε ΕΥΡΩ ανά στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κ4= Η αμοιβή της μελέτης για μικρής έντασης περιοχή σε ΕΥΡΩ ανά στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χαρακτηριστικά Περιοχών Περιοχές (παραδείγματα) Αμοιβή Κι σε €/στρέμμα

Κ1
Ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές

και με μεγάλη επιφάνεια οδικού

δικτύου

Υπερτοπικά κέντρα δήμων,

πολύ πυκνοδομημένες

περιοχές κατοικίας , κέντρα δήμων


66.τκ

Κ2
Προβληματικές περιοχές με

με μεσαίου μεγέθους επιφάνεια

οδικού δικτύου

Πυκνές μη κεντρικές περιοχές με

εμπορικές λειτουργίες, κέντρα μικρών

δήμων


48.τκ

Κ3
Μέτριας έντασης περιοχές με μεγάλη ή περιοχές με μεσαίου μεγέθους επιφάνεια οδικού δικτύου Πυκνοκατοικημένες περιοχές κατοικίας,

μέτριας έντασης περιοχές κατοικίας, βιομηχανικές - βιοτεχνικές περιοχές


24.τκ
Κ4 Μέτριας έντασης περιοχές Αραιοκατοικημένες περιοχές κατοικίας 12. τκ

  όπου τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

    Άρθρο ΟΔΟ.9 Προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών σκοπιμότητας οδικών έργων


Η αμοιβή Α για μελέτες σκοπιμότητας οδικών έργων εφαρμόζεται σε μελέτες που συντάσσονται με βάση τις εγκεκριμένες με την Απόφαση Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. με αρ. ΔΜΕΟ/α/ο/1885/8-7-1996 «Προσωρινές προδιαγραφές μελετών σκοπιμότητας οδικών έργων».

Η προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή μελέτης σκοπιμότητας υπολογίζεται ως άθροισμα των αμοιβών των επιμέρους μελετών, οι οποίες είναι:

  α. Αμοιβή Μελέτης Κυκλοφοριακών, που διακρίνονται σε :

 • Έρευνες και Μετρήσεις : (Α. Μ. Κ. Ε.)
 • Αναλύσεις : (Α. Μ. Κ. Α.)

β. Αμοιβή Οικονομικής Μελέτης : (Α. Ο. Μ.)

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές της κυκλοφοριακής (Α. Μ. Κ. Ε., Α. Μ. Κ. Α.) και της οικονομικής μελέτης (Α. Ο. Μ.) υπολογίζονται, αφού θα έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα Υπηρεσία οι εξής παράγοντες:

  α. Η σημαντικότητα του έργου ανάλογα με την τοπική ή υπερτοπική εμβέλεια επιρροής αυτού. Σαν τοπικής εμβέλειας χαρακτηρίζεται η περίπτωση όπου δεν απαιτείται χρήση κυκλοφοριακού προτύπου, ενώ σαν υπερτοπικής όταν απαιτείται πρότυπο.

  β. Ο αριθμός εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες θα εξεταστούν και αξιολογηθούν, περιλαμβανομένης και της «μηδενικής λύσης», κατά την οποία δεν προβλέπεται κανένα νέο έργο, αλλά μόνο χρήση και συντήρηση της υποδομής που υπάρχει.

  γ. Ο αριθμός των συνεντεύξεων για έρευνα «προέλευσης - προορισμού» (Π - Π) στην περίπτωση που απαιτείται να γίνει τέτοια έρευνα, εφ΄ όσον τα υπάρχοντα στοιχεία δεν επαρκούν. Ο τελικός αριθμός των συνεντεύξεων εγκρίνεται από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της μελέτης, μετά από αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση που θα υποβάλλει ο μελετητής στην Υπηρεσία, και αυτός λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή της αντίστοιχης αμοιβής.

Υπολογισμός αμοιβών:

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των κυκλοφοριακών και οικονομικών μελετών υπολογίζονται σύμφωνα με τα επόμενα:

  α. Αμοιβή κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων που περιλαμβάνει τη συλλογή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και υποβολή του σχετικού τεύχους των υπαρχόντων στοιχείων. Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν, τότε θα προβλέπονται νέες έρευνες και μετρήσεις. Η αμοιβή προκύπτει από τον τύπο:

ΑΜΚΕ = (Α1 + Νσ . Α2)

όπου:

  Α1 = αμοιβή με βάση την εκτίμηση απασχόλησης για συγκέντρωση υπαρχόντων στοιχείων, την αξιολόγηση αυτών και την υποβολή ολοκληρωμένου τεύχους παρουσίας αυτών.

Νσ = αριθμός συνεντεύξεων έρευνας Π - Π.

  Α2 = αμοιβή ανά συνέντευξη της έρευνας Π - Π, στην οποία περιλαμβάνεται η παρουσίαση και υποβολή των στοιχείων σε τεύχος και μαγνητικά μέσα (δισκέτες) ή CD - ROM, σύμφωνα με την προκήρυξη.

  β. Η αμοιβή κυκλοφοριακής ανάλυσης των στοιχείων που συγκεντρώνονται από τις εργασίες της προηγούμενης παραγράφου (α) προκύπτει από τον τύπο:

ΑΜΚΑ = (Α3 . Κ1 + Α4)

  όπου:

  Α3 = αμοιβή με βάση την εκτίμηση απασχόλησης για προσαρμογή του προτύπου.

  Κ1 = συντελεστής σημαντικότητας του έργου

  Για έργα τοπικής εμβέλειας : Κ1 = 0

  Για έργα υπερτοπικής εμβέλειας : Κ1 = 1

  Α4 = αμοιβή με βάση την εκτίμηση απασχόλησης για όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

  γ. Η αμοιβή της οικονομικής μελέτης υπολογίζεται από τον τύπο:

ΑΟΜ = Α5

Α5 = αμοιβή με βάση την εκτίμηση απασχόλησης για κάθε εναλλακτική λύση.

Προσδιορισμός των αμοιβών (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5):

Οι αμοιβές Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 προκύπτουν από τους ακόλουθους τύπους:


           (L – 50)    ΑΜ     ΑΜ
      Α1 = -------- . ---- + ----
              50       10      2


      Α2 = 2,35


                       L      AM
      Α3 =  4 . ΑΜ + ----- . ----
                       20     22


            AM           (L – 50)    ΑΜ 
      A4 = ---- .  Nλ  + -------- . ----
             2             100       10 


                     ΑΜ . (Nλ – 1)      L      (AM)
      Α5 = 2 . ΑΜ + --------------- + ----- . ------
                           3           100      10

 

όπου:

L : το μέσο μήκος του οδικού έργου σε χλμ. με βάση τις εναλλακτικές λύσεις.

  ΑΜ: η μηνιαία αμοιβή μηχανικού, στην οποία περιλαμβάνονται ανηγμένα η αμοιβή βοηθητικού προσωπικού, όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την άρτια εκπόνηση, παρουσίαση και υποβολή της μελέτης, σε πλήρεις σειρές αντιγράφων, προσωρινά λαμβάνεται ίση με 8.800 €.

  Νλ : ο αριθμός των εναλλακτικών κυκλοφοριακών λύσεων περιλαμβανόμενης και της μηδενικής λύσης, δηλαδή ως ελάχιστη τιμή λαμβάνεται Νλ = 2.

Η συνολική αμοιβή (ΣΑ) ορίζεται σε ευρώ σύμφωνα με τον τύπο:

ΣΑ = 1,30 . (ΑΜΚΕ + ΑΜΚΑ + ΑΟΜ ) . 1,25 . τκ

όπου η προσαύξηση κατά 25 % αντιπροσωπεύει τα γενικά έξοδα (περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις τρίτων) και το όφελος του μελετητή

και τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

Κορυφή σελίδας