Θέματα

Κεφάλαιο Γ’ Μελέτη Τεχνικών Έργων

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο ΤΕΧ. 1 Γενικά

Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να καθορίσει τις ενιαίες τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής για τις μελέτες Συγκοινωνιακών Τεχνικών Εργων, όπως αυτές αναφέρονται στην κατηγορία 08 της παραγρ. 2 του Αρθρου 2 του Ν. 3316/2005. 

    Άρθρο ΤΕΧ. 2 Μεθοδολογία υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδου ή σιδ/κής γραμμής 

  1. Η βασική προεκτιμώμενη αμοιβή Α με βάση το Αρθρο ΓΕΝ. 2 ισούται με

   Α = (τ.κ).Σ(Φ).

   Ειδικότερα η αμοιβή Α για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης τεχνικού έργου οδού ή σιδ/κής γραμμής προκύπτει από τον τύπο  

   Α = (τ.κ.) ∙ β ∙ σ ∙ Φ  όπου:

   Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου (π.χ. επιφάνεια κάτοψης σε μ2 για γέφυρες και σήραγγες ή επιφάνεια όψης σε μ2 για τοίχους κλπ.), όπως ορίζεται στο άρθρο ΤΕΧ. 3, 

   σ = τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας (σε €/μονάδα φυσικής ποσότητας), η οποία αντιστοιχεί σε λ=1, εξαρτώμενη από το είδος του τεχνικού έργου και ορίζεται στο άρθρο ΤΕΧ. 3. 

   τκ = ο συντελεστής που ορίζεται στο Αρθρο ΓΕΝ. 3 

  β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως: 

      Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

  2. Οι συντελεστές κ και μ, ανά κατηγορία έργου όπως αυτή ορίζεται στο επόμενο άρθρο, είναι οι ακόλουθοι: 

      - Για έργα κατηγορίας Α, Β :  κ=0,90  μ=17,00

      - Για έργα κατηγορίας Γ :  κ=0,90  μ=28,00

      - Για έργα κατηγορίας Δ :  κ=1,40  μ=35,00

 1. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει από την αντίστοιχη βασική μετά την εφαρμογή των διαφόρων αυξήσεων (π.χ. δυναμικής ανάλυσης, φάσεων κατασκευής, σταδίων μελέτης, προσθήκης, κλπ.) ή μειώσεων (π.χ. πολλαπλή εφαρμογή, ίσα ανοίγματα κλπ.) του άρθρου ΤΕΧ. 6.
 
 

    Άρθρο ΤΕΧ. 3  Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής

  1. Για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, τα πάσης φύσεως τεχνικά έργα οδού ή σιδ/κής γραμμής κατατάσσονται στις παρακάτω πέντε κατηγορίες:

  1.1 Έργα Α΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα μικρά τεχνικά έργα, ελευθέρου ανοίγματος μέχρι και 6.00 μ., οι συμβατικοί τοίχοι αντιστήριξης ύψους μέχρι και 8.00 μ. και αντηριδωτοί τοίχοι ύψους μέχρι και 10.00 μ., στη μελέτη των οποίων (τεχνικών έργων και τοίχων) χρησιμοποιούνται τύποι χορηγούμενοι από την υπηρεσία, πλην των έργων που υπάγονται στις επόμενες Β, Γ, Δ και Ε κατηγορίες ή των έργων που αμείβονται με άλλους κανονισμούς.

  1.2 Έργα Β΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συνήθη τεχνικά έργα από ελεύθερο άνοιγμα 6,01 μ. και άνω, συμβατικοί τοίχοι αντιστήριξης ύψους πάνω από 8.00 μ., τεχνικά έργα μικρότερου ανοίγματος και τοίχοι αντιστήριξης, υποστήριξης και αντεπιστροφής, ανεξαρτήτως ύψους, τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε τύπους χορηγούμενους από την Υπηρεσία και η μελέτη των οποίων απαιτεί σύνταξη στατικών υπολογισμών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι πασσαλότοιχοι επί μονής σειράς πασσάλων, τοίχοι εδραζόμενοι επί μόνής σειράς πασσάλων και τα διαφράγματα, χωρίς χρήση προσωρινών ή μόνιμων αγκυρίων ή ελκυστήρων, ανεξαρτήτως ύψους, όπως επίσης και οχετοί μη υπαγόμενοι στην κατηγορία Α.

  1.3 Έργα Γ΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τεχνικά έργα οδού ανεξαρτήτως ανοίγματος εφ' όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις δυσχερειών που αφορούν σε:

   α) Έργα από προεντεταμένο σκυρόδεμα

   β) Έργα με φορείς μεταλλικούς ή σύμμικτους

   γ)  Έργα με φορείς μεταβλητού πλάτους

   δ)  Εργα με φορείς λοξούς, γωνίας λοξότητας μικρότερης των 70ο,

   ε) Έργα με φορείς καμπύλους σε οριζοντιογραφία, με ακτίνα R μικρότερη του 10L, όπου L το μέγιστο άνοιγμα του τεχνικού.

   στ) Εργα με φορείς υπερστατικούς

   ζ) Εργα που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις (π.χ. πάσσαλοι, φρέατα, μικροπάσσαλοι κλπ) 

   Στην κατηγορία Γ υπάγονται επίσης ανεξαρτήτως δυσχερειών,

   α)  Σήραγγες με υπόγεια εκσκαφή

   β) Τεχνικά έργα με εκσκαφή και επανεπίχωση (και αντιστρόφως)

   γ)  Τεχνικά έργα με φορείς μεταλλικούς ή σύμμικτους

   δ) Κάτω διαβάσεις

   ε)  Πασσαλότοιχοι επί δύο ή περισσοτέρων σειρών πασσάλων, ανεξαρτήτως ύψους, χωρίς προσωρινά ή μόνιμα αγκύρια ή ελκυστήρες

   στ) Τοίχοι εδραζόμενοι επί δύο ή περισσοτέρων σειρών πασσάλων

   ζ) Τοίχοι οπλισμένης γης, ανεξαρτήτως ύψους

   η) Αντηριδωτοί τοίχοι αντιστήριξης, πλην εκείνων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α.

  1.4 Έργα Δ΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται δυσχερή τεχνικά έργα ανεξαρτήτως ανοίγματος εφ' όσον συντρέχουν δύο ή περισσότερες από τις δυσχέρειες του προηγούμενου εδαφίου,

   Στην κατηγορία Δ υπάγονται επίσης ανεξαρτήτως δυσχερειών

   α) έργα με κατασκευή του φορέα κατά φάσεις (π.χ. τμηματική προώθηση, προωθούμενο φορείο, προβολοδόμηση, εφαρμογή προσωρινών βάθρων ή βοηθητικών αναρτήσεων, κατάκλιση, περιστροφή, με ενδεχόμενο συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων και όποια άλλη μέθοδος θεωρηθεί από την Υπηρεσία ότι συνιστά ανάλογη δυσχέρεια μελέτης). Η τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα ή χάλυβα ή σύμμικτων με χρήση διαφόρων τύπων φορείων ή γερανών και η τυχόν προσυναρμολόγησή τους δεν εμπίπτει στην παρούσα δυσχέρεια.

   β)  πασσαλότοιχοι, τοίχοι και διαφράγματα με προσωρινά ή μόνιμα αγκύρια ή ελκυστήρες, ανεξαρτήτως ύψους

  1. Έργα Ε΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι τοξωτές, κρεμαστές, καλωδιωτές γέφυρες και γέφυρες με ανοίγματα ≥200 μ., όπως επίσης και άλλα ιδιαιτέρως δυσχερή τεχνικά έργα, χαρακτηριζόμενα ως τοιαύτα από το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων ή το αντίστοιχο Συμβούλιο άλλης Υπηρεσίας. Στα έργα της κατηγορίας αυτής, η αμοιβή προεκτιμάται ιδιαιτέρως κάθε φορά, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος.
 

    Άρθρο ΤΕΧ. 4  Ειδικές αρχές υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών

  1. Το φυσικό αντικείμενο των έργων της κατηγορίας Α υπολογίζεται αθροιστικά κατά τμήματα οδού ή Σ.Γραμμής μήκους 3 χλμ., με αρχή τη συμβατική αρχή της οδού. Το τελευταίο τμήμα θεωρείται ως ακέραιο τμήμα έστω και αν υπολείπεται των 3 χλμ.

  2. Κάθε τεχνικό έργο οδού ή σιδ/κής γραμμής που ανήκει στις κατηγορίες Β, Γ, Δ και Ε θεωρείται αυτοτελές και η αμοιβή του προεκτιμάται ιδιαιτέρως. Για τον καθορισμό της κατηγορίας, κάθε τεχνικό έργο θεωρείται ότι ανήκει στο σύνολό του σε μία κατηγορία και συγκεκριμένα σ' αυτή στην οποία ανήκει το δυσχερέστερο τμήμα του.

  3. Η αμοιβή της μελέτης των πτερυγοτοίχων γενικώς ως και των τοίχων αντεπιστροφής γεφυρών, κάτω διαβάσεων και οχετών, μέχρι μήκους 1,5H+2,0 μ. από την εξωτερική παρειά του αντίστοιχου ακροβάθρου, περιλαμβάνεται στην αμοιβή της μελέτης του τεχνικού έργου στο οποίο ανήκουν. Οι πέραν του ανωτέρω μήκους τοίχοι θεωρούνται ως τοίχοι αντιστήριξης, η αμοιβή των οποίων προεκτιμάται αυτοτελώς σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του παρόντος.

  4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης τεχνικών έργων, όπως υπολογίζεται από την εφαρμογή των παρόντων άρθρων, αναφέρεται στη μελέτη του δομικού μέρους τους. Μελέτες άλλων ειδικοτήτων, όπως μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων, υδραυλικές μελέτες, γεωλογικές - γεωτεχνικές μελέτες θεμελιώσεων, μελέτες ευστάθειας και μέτρων άμεσης υποστήριξης πρανών εκσκαφών και έργων με εκσκαφή και επανεπίχωση, υποστηρικτικές υδραυλικές μελέτες τεχνικών έργων, ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες κ.λπ., που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου αμείβονται σύμφωνα προς τα αντίστοιχα άρθρα.

   Διευκρινίζεται ιδιαιτέρως ότι στην αμοιβή μελέτης σηράγγων με υπόγεια εκσκαφή περιλαμβάνεται και η αμοιβή μελέτης διάνοιξης / άμεσης υποστήριξης. Στην αμοιβή τους δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή της γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης για τη σήραγγα. 

    Άρθρο ΤΕΧ. 5 Φυσικές ποσότητες και τιμές μονάδας τεχνικών έργων   οδού ή σιδ/κής γραμμής

  1. Γέφυρες

  1.1 Σαν φυσική ποσότητα των γεφυρών ανεξαρτήτως ανοίγματος ορίζεται η επιφάνεια της κάτοψης τους σε τετραγωνικά μέτρα (μ2) περιλαμβανομένων κάποιων πρόσθετων μηκών πίσω από τα ακρόβαθρα, ήτοι το γινόμενο L x B, όπου L το μήκος που ορίζεται από τις δύο εξωτερικές (προς την επίχωση) παρειές των θωρακίων των ακροβάθρων της και Β το ολικό πλάτος της διατομής της γέφυρας περιλαμβανομένων και των πεζοδρομίων (σε περίπτωση γεφυρών μεταβλητού πλάτους, λαμβάνεται το σταθμισμένο μέσο πλάτος).

   Εφόσον το τεχνικό έργο αναπτύσσεται σε κλάδους διαφέροντες μεταξύ τους από στατικής πλευράς, η φυσική ποσότητα αναφέρεται στο σύνολο των κλάδων. Εφόσον οι κλάδοι είναι στατικώς όμοιοι μεταξύ τους, η φυσική ποσότητα προσδιορίζεται απ' αυτή των βασικών κλάδων πλέον το 50% αυτής των ομοίων.

  1.2 Οι τιμές μονάδας οδικών γεφυρών και πεζογεφυρών από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα φυσικής ποσότητας προσδιορίζονται από τον τύπο:

         σ = 1100 + 4 Lmax + 5,5 Ηavg     (€/μ2),  όπου :

   Lmax σε μέτρα μήκους (μ.μ.) είναι το μέγιστο θεωρητικό άνοιγμα (απόσταση μεταξύ αξόνων βάθρων) της γέφυρας και

   Ηavg  (μ.μ.) είναι το μέσο ύψος των βάθρων της γέφυρας.

   Ο παραπάνω τύπος ισχύει για Lmax < 200 μ.

   Για την προεκτίμηση αμοιβών προκαταρκτικής επεξεργασίας, εφόσον δεν διατίθενται ακόμα στοιχεία των Lmax και Havg, μπορεί να λαμβάνεται:

   σ = 1300 (€/μ2)

   Τα ύψη των βάθρων μετρώνται από τη στέψη τους (συμπεριλαμβανομένης της τυχόν δοκού στέψης) μέχρι τη στάθμη έδρασης τους (λ.χ. βάση πεδίλου ή κεφαλόδεσμου πασσάλων, κεφαλή φρέατος, κ.ο.κ). Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι γνωστά χρησιμοποιείται το μέσο ύψος, κατά μήκος του άξονα της γέφυρας, μεταξύ της ερυθράς της οδού ή Σ.Γ. που φέρεται από τη γέφυρα και του φυσικού εδάφους ή της ερυθράς της γεφυρούμενης οδού ή Σ.Γ.

   Σε περίπτωση εφαρμογής συμμίκτου ή χαλύβδινου καταστρώματος η παραπάνω τιμή μονάδας προσαυξάνεται κατά 20%. 

  1.3 Για σιδηροδρομικές γέφυρες (γέφυρες που φέρουν Σ.Γ.) οι τιμές μονάδας σ θα προκύπτουν από αυτές των αντίστοιχων οδογεφυρών πολλαπλασιαζόμενες επί 1,20.

  2. Τεχνικά κάτω διάβασης (Κ.Δ.)

  2.1 Σαν φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.Δ., ανεξαρτήτως ανοίγματος, ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης τους σε μ2, όπως αυτή οριοθετείται από τις εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοιχωμάτων τους, περιλαμβανομένων και των έργων εισόδου και εξόδου μέχρι μήκους 1,5Η + 2,00 μ· ως μήκος λαμβάνεται το φυσικό μήκος της Κ.Δ., προσαυξημένο κατά 1,5Η + 2,00 μ. σε κάθε έξοδο, όπου Η το μέσο ύψος κάθε μετώπου.

  2.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών Κ.Δ. ορίζεται ίση προς:

   σ = 1300 (€/μ2)

  2.3 Για σιδηροδρομικές γέφυρες (γέφυρες που φέρουν Σ.Γ.) η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας ορίζεται ίση προς

   σ = 1600 (€/μ2)

  3. Οχετοί κλειστής διατομής

  3.1 Σαν φυσική ποσότητα των οχετών, ανεξαρτήτως ανοίγματος, ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης τους σε μ2, όπως αυτή οριοθετείται από τις εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοιχωμάτων τους, περιλαμβανομένων και των έργων εισόδου και εξόδου μέχρι μήκους 1,5Η + 2,00 μ· ως μήκος λαμβάνεται το φυσικό μήκος του οχετού προσαυξημένο κατά 1,5Η + 2,00 μ εκατέρωθεν για τα έργα στομίων.

  3.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των κλειστών οχετών ορίζεται ίσης προς :

   σ = 1100 (€/μ2)

  3.3 Σε περίπτωση που κάποιος οχετός περιλαμβάνει τμήματα με την ίδια ακριβώς διατομή και διαστασιολόγηση και με αθροιστικό μήκος L (μ.μ.) μεγαλύτερο των 100 μ., η τιμή μονάδας σ για τα συγκεκριμένα τμήματα θα πολλαπλασιάζεται επί τον μειωτικό συντελεστή (0,70+30/L).

  4. Σήραγγες με υπόγεια εκσκαφή

  4.1 Οι διατάξεις του παρόντος υποάρθρου αφορούν τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών σηράγγων κατασκευαζομένων με υπόγεια εκσκαφή.

  4.2 Σαν φυσική ποσότητα των σηράγγων ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης τους σε μ2, ήτοι το γινόμενο L x B, όπου L το μήκος σε μ.μ. που ορίζεται από τα σημεία τομής της ερυθράς της οδού ή της Σ.Γ με το φυσικό έδαφος στον άξονα της, και Β σε μ.μ. το καθαρό εσωτερικό πλάτος της διατομής χρήσης της σήραγγας (εν γένει της τελικής επένδυσης) στη στάθμη του καταστρώματος της οδού ή στη στάθμη σιδηροτροχιάς της Σ.Γ. (σε περίπτωση μεταβλητού πλάτους, λαμβάνεται το σταθμισμένο μέσο πλάτος) και ο αριθμός των στομίων με τεμάχια.

   Σε περίπτωση που η μελέτη των στομίων της σήραγγας (cut-and-cover) ανατεθεί αυτοτελώς, τότε το L περιορίζεται στο πραγματικό μήκος υπόγειας διάνοιξης.

   Για τον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης μιας σήραγγας, στη φυσική ποσότητα της προστίθενται και όλες οι ανάλογα οριζόμενες φυσικές ποσότητες τυχόν προβλεπόμενων εσοχών στάθμευσης, πλευρικών θαλάμων, πλατυσμάτων και εγκάρσιων σηράγγων διαφυγής ή εξαερισμού οιουδήποτε μήκους, ενώ δεν προσμετρώνται οι διάφορες φωλεές, όπως φρεατίων επίσκεψης στραγγιστηρίων ή Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση πρόβλεψης κατακορύφων φρεάτων εξαερισμού, θα αθροίζεται στην φυσική ποσότητα της σήραγγας η επιφάνεια της κατακόρυφης όψης τους (καθαρό πλάτος ή διάμετρος επί ύψος).

   Σε περίπτωση σηράγγων διπλού κλάδου ίδιας διατομής η φυσική ποσότητα προκύπτει απ' αυτή της μεγαλύτερης σήραγγας πλέον το 50% της μικρότερης εάν οι σήραγγες έχουν διαφορετική διατομή ως φυσική ποσότητα λαμβάνεται το άθροισμα των φυσικών ποσοτήτων κάθε κλάδου.

  1. Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των σηράγγων προσδιορίζεται από τους τύπους:

         για L ≤ 1.500 μ. σ = ρ x (1200 + 80Β)    €/μ2

   και για L > 1.500 μ.  σ = ρ x (1200 + 80Β) x (0,55+ 675/ L)   €/μ2

   όπου Β (μ.μ.) το καθαρό εσωτερικό πλάτος της σήραγγας, L (μ.μ.) το μήκος της σήραγγας (όπως ορίζονται ανωτέρω) και ρ συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία του εδάφους ίσος προς

 • 0,7 για πολύ καλή έως καλή κατηγορία εδάφους
 • 0,8 για μέτρια έως και πτωχή κατηγορία εδάφους
 • 0,9 για πολύ πτωχή κατηγορία εδάφους
 • 1,0 για εξαιρετικά πτωχή κατηγορία εδάφους

   Για την προεκτίμηση αμοιβών προκαταρκτικής επεξεργασίας, εφόσον δεν είναι ακόμη γνωστή η κατηγορία εδάφους, ο συντελεστής ρ μπορεί να λαμβάνεται ίσος προς 0,85.

   Η παραπάνω τιμή μονάδος επιμερίζεται σε 65% για τα μέτρα άμεσης υποστήριξης και 35% για τη μόνιμη επένδυση.

  4.4 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των στομίων ορίζεται σε

         σ = 10000 €/τεμ

   Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον δομικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των στομίων, ενώ η αμοιβή για τον γεωτεχνικό σχεδιασμό θεωρείται περιλαμβανόμενη στην αμοιβή του εδαφίου 4.3.

   Εφόσον πρόκειται περί ομοίων στομίων ισχύουν οι διατάξεις περί πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης τεχνικών έργων.

  5. Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση ή αντιστρόφως (C & C)

  5.1 Οι διατάξεις του παρόντος υποάρθρου αφορούν τον υπολογισμό της αμοιβής μελετών τεχνικών κατασκευαζομένων με τη μέθοδο εκσκαφής και επανεπίχωσης ή αντιστρόφως (C & C).

  5.2 Σαν φυσική ποσότητα των τεχνικών ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της κάτοψής τους σε μ2, ήτοι το γινόμενο L x B, όπου L το μήκος σε μ.μ. που ορίζεται από τα σημεία τομής της ερυθράς της οδού ή της Σ.Γ με το φυσικό έδαφος στον άξονα τους , και Β σε μ.μ. το καθαρό εσωτερικό πλάτος της διατομής χρήσης του τεχνικού στη στάθμη του καταστρώματος της οδού ή στη στάθμη σιδηροτροχιάς της Σ.Γ. (σε περίπτωση μεταβλητού πλάτους, λαμβάνεται το σταθμισμένο μέσο πλάτος). Εφόσον πρόκειται για πολυκυψελικό C & C, ως Β λαμβάνεται το άθροισμα του καθαρού εσωτερικού πλάτους όλων των κυψελών. 

   Για τον προσδιορισμό της αμοιβής μελέτης του τεχνικού, στη φυσική ποσότητά του προστίθενται και όλες οι ανάλογα οριζόμενες φυσικές ποσότητες τυχόν προβλεπόμενων εσοχών στάθμευσης, πλευρικών θαλάμων, πλατυσμάτων και εγκάρσιων σηράγγων διαφυγής ή εξαερισμού οιουδήποτε μήκους, ενώ δεν προσμετρώνται οι διάφορες φωλεές, όπως φρεατίων επίσκεψης στραγγιστηρίων ή Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση πρόβλεψης κατακορύφων φρεάτων εξαερισμού, θα αθροίζεται στην φυσική ποσότητα της σήραγγας η επιφάνεια της κατακόρυφης όψης τους (καθαρό πλάτος ή διάμετρος επί ύψος).

  5.3 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών προσδιορίζεται από τους τύπους:

          για L ≤ 200 μ. σ = (650 + 50 xΒmax)                  €/μ2

   και  για L > 200 μ.  σ = (650 + 50 xBmax) x (0,70+ 60/ L)   €/μ2

   όπου Βmax (μ.μ.) το καθαρό εσωτερικό πλάτος της ευρύτερης κυψέλης και L (μ.μ.) το μήκος του τεχνικού  (όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω).

   Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένη και η αμοιβή για τον σχεδιασμό των στομίων.

  6. Τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί ανοικτής διατομής, τοίχοι οπλισμένης γης

  6.1 Σαν φυσική ποσότητα των τοίχων αντιστήριξης ή υποστήριξης, μορφής βαρύτητας L, ^ και πασσαλοτοίχων οιασδήποτε μορφής, ανοιχτών ορθογωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων και οπλισμένης γης ορίζεται η επιφάνεια της όψης τους σε μ2.

  6.2 Στις περιπτώσεις τοίχων βαρύτητας μορφής L, ^, τάφρων και οπλισμένης γης σαν ύψος για τον υπολογισμό της επιφάνειας όψης ορίζεται η απόσταση από τη στέψη (εξαιρουμένου πιθανώς υπάρχοντος στηθαίου) μέχρι το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας έδρασης (εξαιρουμένων τυχόν ονύχων). Στις περιπτώσεις πασσαλοτοίχων το ύψος μετράται από τη στέψη του τοίχου (εξαιρουμένου του πιθανώς υπάρχοντος στηθαίου) μέχρι 1,5 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, ή της στάθμης του διαμορφούμενου εδάφους αν αυτή είναι χαμηλότερη,  στην μπροστινή ακμή του τοίχου.

  6.3 Σε περίπτωση τοίχων υποστήριξης πρανούς (τοίχοι ποδός) το ύψος του τοίχου προσαυξάνεται κατά το 1/3 του ύψους από τη στέψη του τοίχου ως τη στέψη του πρανούς, με μέγιστη τιμή της υπόψη προσαύξησης τα 3 μ.

  6.4 Σε περίπτωση που κάποιος τοίχος περιλαμβάνει τμήματα με την ίδια ακριβώς διατομή και διαστασιολόγηση και με αθροιστικό μήκος μεγαλύτερο των 100 μ., η τιμή μονάδας σ  για τα συγκεκριμένα τμήματα θα πολλαπλασιάζεται με τον μειωτικό συντελεστή (0,70+30/L).

  6.5 Οι τιμές μονάδας φυσικής ποσότητας των διαφόρων τύπων τοίχων αντιστήριξης ή υποστήριξης, πασσαλοτοίχων, ορθογωνικών τάφρων και οπλισμένης γης προσδιορίζονται από τους τύπους:

   Για τοίχους βαρύτητας μορφής L ή ^ και ορθογ. τάφρους σ=500 €/μ2

   Για πασσαλοτοίχους       σ=720 €/μ2

   Για κατασκευές από οπλισμένη γη    σ=720 €/μ2 
   

  7. Γέφυρες σήμανσης

  7.1 Σαν φυσική ποσότητα των γεφυρών σήμανσης από χάλυβα ή αλουμίνιο ορίζεται το άθροισμα των υψών των ορθοστατών και του μήκους του ζυγώματός τους.

  7.2 Η τιμή μονάδας φυσικής ποσότητας των γεφυρών σήμανσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων ορίζεται ίση προς :

         σ = 1000  €/μ.μ.

    Άρθρο ΤΕΧ. 6 Αυξομειώσεις της προεκτιμώμενης αμοιβής -

    Ειδικές περιπτώσεις

  1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής της μελέτης ενός τεχνικού έργου κατηγορίας Β, Γ, Δ και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας μελέτης ή βάσει σχεδίων και πλήρους μελέτης που χορηγούνται από τον εργοδότη, σαν αμοιβή του μελετητή για πλήρη μελέτη που τυχόν του ανατεθεί προεκτιμάται το 50% της αμοιβής των προηγουμένων της οριστικής μελέτης σταδίων (προκαταρκτικής και προμελέτης), και επιπλέον ποσοστό 10% της συνολικής αμοιβής του τεχνικού για γενικές δαπάνες.

   Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρρων ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης προεκτιμάται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων.

  2. Αν τα στοιχεία κάποιου τεχνικού έργου (όπως λ.χ. μερικοί ή όλοι οι φορείς αυτού κλπ.) ληφθούν από μελέτη άλλου τεχνικού έργου του ίδιου οδικού ή σιδ/κού τμήματος ή χορηγηθούν από τον εργοδότη, ή άν σε δύο ή περισσότερα τεχνικά έργα υπάρχουν όμοια στοιχεία, εν όλω ή εν μέρει, θα προεκτιμάται μειωμένη αμοιβή ανάλογα με την έκταση των χορηγουμένων ή όμοιων στοιχείων.

  3. Σε περίπτωση μελέτης γεφυρών που έχουν ίσα ανοίγματα ή ομάδας ίσων ανοιγμάτων του ίδιου πλάτους, με φορείς εν γένει αμφιέρειστους, ευθύγραμμους ή καμπύλους με την ίδια καμπυλότητα, η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης μειώνεται κατά 20%.

  4. Σε περιπτώσεις μελετών ομοίων από δομικής πλευράς τεχνικών εισόδου και εξόδου σηράγγων με υπόγεια εκσκαφή προεκτιμάται η πλήρης αμοιβή προκαταρκτικής και προμελέτης, ενώ για την οριστική λαμβάνεται υπόψη η πλήρης αμοιβή του πρώτου πλέον το 30% των υπολοίπων για την κάλυψη της μελέτης προσαρμογής στο έδαφος.

  5. Για μελέτες γεφυρών που απαιτούν δυναμικό αντισεισμικό έλεγχο ή και δυναμικό έλεγχο έναντι ανεμοπίεσης (σε περίπτωση ευαίσθητων σε ταλαντώσεις κατασκευών), η βασική τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής θα προσαυξάνεται κατά 50%.  

  6. Για μελέτες γεφυρών με φορέα συνεχή με δύο ή και περισσότερα ανοίγματα και κατασκευή του φορέα κατά φάσεις καθ' οιαδήποτε μέθοδο, η βασική τιμή της προεκτιμώμενης προσαυξάνεται κατά 25%· από την παραπάνω προσαύξηση εξαιρούνται οι μελέτες γεφυρών που κατασκευάζονται με αμφιέρειστες προκατασκευασμένες δοκούς (από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμικτες). Με την παραπάνω προσαύξηση αποζημιώνεται η επιπλέον μελέτη λόγω των φάσεων. 

  7.  Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών σηράγγων στο εύρος επιρροής των οποίων υπάρχουν κτίσματα προκύπτει από την βασική προσαυξημένη κατά 20% (εφόσον μελετώνται οι επιπτώσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας επί των κτισμάτων). Η αμοιβή μελέτης πιθανής προενίσχυσης των κτισμάτων προεκτιμάται ανεξάρτητα, σύμφωνα προς τις οικείες διατάξεις οικοδομικών έργων.

  8. Για μελέτες τεχνικών έργων που αποτελούν προσθήκη ή επέκταση υφιστάμενων τεχνικών έργων η βασική προεκτιμώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 25%, εφ' όσον δεν απαιτείται στατικός επανέλεγχος των υφιστάμενων έργων. Αν απαιτηθεί ή ζητηθεί από την Υπηρεσία τέτοιος έλεγχος, τότε πέραν της ως άνω προσαύξησης, θα προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα με το εδάφιο 12. 

  9. Σε έργα στα οποία εφαρμόζεται σεισμική μόνωση (ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας) η βασική προεκτιμώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. Εφόσον στην ανάλυση της σεισμικής μόνωσης απαιτηθεί η εφαρμογή επιταχυνσιογραφημάτων, η βασική προεκτιμώμενη αμοιβή προσαυξάνεται κατά 20%· στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται και η αμοιβή σύνταξης ή επιλογής των επιταχυνσιογραφημάτων.

  10. Η αμοιβή για τη σύνταξη εγχειριδίου συντήρησης τεχνικών έργων ορίζεται σε 4% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης.

  11. Η αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης και προδιαγραφών ενοργάνωσης τεχνικών έργων ορίζεται σε 6% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης.

  12. Για ελέγχους μελετών τεχνικών έργων η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 25% της αμοιβής σύνταξης του ελεγχομένου σταδίου μελέτης.

  13. Για τον έλεγχο στατικής επάρκειας υφισταμένων τεχνικών έργων που δεν δίνονται στοιχεία από την υπηρεσία η προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται στο 40% της αντίστοιχης για τη σύνταξη της μελέτης. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συλλογής των απαιτουμένων στοιχείων, οι δαπάνες αποτυπώσεων προγραμματισμού των απαιτουμένων ερευνών κλπ., όχι όμως οι προς τρίτους δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων, αποζημιούμενες σύμφωνα προς τα οικεία άρθρα. 

    Άρθρο ΤΕΧ. 7 Κατανομή προεκτιμώμενης αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραμμής

  1. Τα στάδια μελέτης, στα οποία αναφέρονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές έργων της οδού ή σιδ/κής γραμμής είναι, εν γένει, τα εξής:

   α) Στάδιο 1ο: Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός αναγκαιουσών ερευνών

   β)  Στάδιο 2ο: Προμελέτη

   γ)  Στάδιο 3ο: Οριστική μελέτη

  2. Η ολική προσήκουσα αμοιβή μελέτης έργων κατηγορίας Β, Γ,Δ ή Ε κατανέμεται κατά στάδια μελέτης ως εξής:

   α) Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός αναγκαιουσών ερευνών      10%

  β) Προμελέτη     30%

      γ) Οριστική μελέτη   60%

  3. Στις μελέτες τεχνικών έργων κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται και η οριστική μελέτη των έργων της κατηγορίας αυτής αμείβεται με το 100% της αμοιβής.

  4. Ειδικά για μελέτες σηράγγων που εκπονούνται με βάση τα δύο μόνο στάδια που προβλέπονται από την «ΟΜΟΕ - Τεύχος Οδικών Σηράγγων - Έργα Π.Μ., Ιούλιος 2002» με τις αντίστοιχες προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης τους (που εγκρίθηκαν  με την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/0/285/19.2.2003), η προεκτιμώμενη αμοιβή εκάστου σταδίου θα είναι το 50% της συνολικής.

  5. Σε περίπτωση που, με απόφαση της Υπηρεσίας, παραλειφθούν ένα ή περισσότερα στάδια μιας μελέτης, η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή θα είναι ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί στα εκπονηθέντα στάδια προσαυξημένη κατά το 50% της αμοιβής των παραλειφθέντων σταδίων. Το αυτό ισχύει και για τους ελέγχους μελετών και τους ελέγχους στατικής επάρκειας υφισταμένων τεχνικών έργων.

  6. Η αμοιβή της προμελέτης καλύπτει την εξέταση το πολύ δύο λύσεων. Για εξέταση περισσότερων από δύο λύσεων, εφ' όσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα προεκτιμάται πρόσθετη αμοιβή για κάθε λύση πέραν των δύο πρώτων, ίση με 25% της αμοιβής της προμελέτης της λύσης που επί πλέον προτείνεται. 

    
   

 

Κορυφή σελίδας