Θέματα

Κεφάλαιο Δ’ Μελέτες Λιμενικών Έργων

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Άρθρο ΛΙΜ. 1 Γενικά

  1. Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών των εξωτερικών και εσωτερικών έργων λιμένων, ως αυτά καθορίζονται στην οικεία προδιαγραφή.

  2. Οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών των λοιπών έργων της χερσαίας λιμενικής ζώνης (κτιριακών, συγκοινωνιακών, Η/Μ δικτύων, υδραυλικών κ.λπ) θα προσδιορίζονται με βάση τις ενιαίες τιμές των αντιστοίχων κατηγοριών έργων. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι για τον προσδιορισμό ενιαίων τιμών των Η/Μ δικτύων λιμένα θα γίνεται χρήση των αντιστοίχων ενιαίων τιμών των Η/Μ δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικότερα των Η/Μ δικτύων του περιβάλλοντος αυτών χώρου. Εφόσον μελετούνται κρηπιδώματα με χρήση πασσάλων γίνεται όπου είναι δυνατόν  χρήση των αντιστοίχων τιμών τεχνικών έργων οδοποιίας.

  3.  Στις ενιαίες τιμές το τκ λαμβάνεται ίσο με μονάδα όπως ορίζεται στις Γενικές Διατάξεις.

  4.   Οι υπόψη ενιαίες τιμές αφορούν στην αμοιβή του συνόλου των σταδίων της μελέτης του αντίστοιχου λιμενικού έργου, ήτοι :

  α. Της προκαταρκτικής έκθεσης.

  β. Της προμελέτης, και

  γ. Της Οριστικής μελέτης

  που εκπονούνται σύμφωνα με τις οικείες προδιαγραφές .

  Η συνολική αμοιβή Α κατανέμεται κατά στάδια ως εξής:

  Προκαταρκτική έκθεση  18%

  Προμελέτη   37%

  Οριστική μελέτη   45%

  5. Σε περίπτωση μώλου ή κυματοθραύστη που μελετάται με πλέον της μιας από τις διατομές ΛΙΜ. 2, ΛΙΜ. 3, ΛΙΜ. 4  ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία προκειμένου να προεκτιμηθεί η αμοιβή του συνολικού έργου :

   α. Προσδιορίζονται τα μήκη του έργου (L) που εφαρμόζονται οι διατομές ΛΙΜ. 2, ΛΙΜ. 3, ΛΙΜ. 4.

   β. Προσδιορίζονται αντίσοιχα τα μέσα βάθη θάλασσας που ισχύουν στα τμήματα (L1), (L2), (L3)   ήτοι (D1), (D2), (D3).

   γ. Προσδιορίζεται το μέσο βάθος του εσωτερικού κρηπιδώματος d εφόσον εφαρμόζεται η διατομή ΛΙΜ. 3.

   δ. Γίνεται χρήση των πινάκων. ΛΙΜ. 2, ΛΙΜ. 3, ΛΙΜ. 4 θέτοντας αντίστοιχα (L1), (L2), (L3) και (D1), (D2), (D3) και προκύπτουν οι ανάλογες τιμές Α1, Α2, Α3.

   ε. Προσδιορίζεται η συνολική αμοιβή του έργου ΣΑ= L1*A1+L2*A2+L3*A3. 

  6. Η ίδια παραπάνω διαδικασία της παραγράφου 5 εφαρμόζεται όταν μελετώνται συνεχή κρηπιδώματα με πλέον της μιας από τις διατομές των παρ. ΛΙΜ. 5, ΛΙΜ. 6.

  7. Η προεκτιμώμενη αμοιβή προβλητών εξάγεται κάνοντας χρήση των ΛΙΜ 5 και ΛΙΜ 6 και λαμβάνοντας ως (L) το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων του προβλήτα και (D) το μέσο βάθος της θάλασσας που ισχύει περιμετρικά στην έδραση των κρηπιδωμάτων του προβλήτα. 

  8. Εφόσον στην ίδια ανάθεση μελετώνται πλέον του ενός εσωτερικά ή και εξωτερικά έργα, εξάγονται οι επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των έργων και επί της συνολικής αμοιβής εφαρμόζεται μείωση 10%

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

    Άρθρο ΛΙΜ. 2 Κυματοθραύστης ή μώλος με φυσικούς ή τεχνητούς ογκολίθους μήκους L

Κυματοθραύστης ή μώλος με πρανή από λιθορριπές και Φυσικούς Ογκολίθους εσωτερικά και εξωτερικά (Σχ. 1).

Στις ενιαίες τιμές συμπεριλαμβάνεται και η αναγκαία εξυγίανση του έργου.

Οι ενιαίες τιμές του παρακάτω πίνακα προσδιορίζονται σε σχέση με το μέσο βάθος θάλασσας (D) που ισχύει καθ' όλο το μήκος του έργου.

Σχ. 1

 

Ενιαία τιμή Α . €/μ.μ. D 5μ < D 10μ D>10μ
για L ≤ 100μ 55 125 190
100 < L ≤ 200 36 90 165
200 < L ≤ 300 27 70 140
L>300 18 50 100
  Παρατηρήσεις

  * Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ιδιαίτερα δυσμενές κυματικό κλίμα στην περιοχή του έργου και εφόσον κατά την άποψη της αναθέτουσας αρχής δεν είναι εφικτή η εξόρυξη ή η αλίευση φυσικών ογκολίθων μεγάλου ατομικού βάρους και επομένως είναι πιθανή η χρήση τεχνητών ογκολίθων τότε οι παραπάνω τιμές αυξάνονται κατά 30 %.

  ** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου κυματοθραύστη ή μώλου, οι τιμές αυξάνονται κατά 10%

  *** Σε περίπτωση δυσμενών εδαφικών συνθηκών και απαίτησης ειδικής θεμελίωσης του κυματοθραύστη με σύστημα ενίσχυσης του πυθμένα (χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια κ.λπ.) οι ως άνω τιμές της στήλης 3 (D>10μ) προσαυξάνονται κατά 80%.

    Άρθρο ΛΙΜ. 3 Κυματοθραύστης ή μώλος με εσωτερικό κρηπίδωμα

 

Κυματοθραύστης ή μώλος με εξωτερικά πρανή προστασίας από λιθορριπές και Φυσικούς Ογκόλιθους και εσωτερική κρηπίδωση (Σχ. 2).

Οι ενιαίες τιμές στον παρακάτω πίνακα δίδονται ως συνάρτηση του μέσου βάθους του εσωτερικού κρηπιδώματος (d) και του μέσου βάθους της θάλασσας (D) που ισχύουν σε ολόκληρο το μήκος (L) του έργου. 

Σχ. 2

Ενιαία τιμή

Α . €/μ.μ.

D<5μ 10μ D>10μ
Βάθος κρηπιδότοιχου - d d d 510μ d <5μ 10μ d >10μ
L ≤ 100μ 100 150 250 210 320 430
100 80 120 200 170 240 330
200 70 100 180 150 220 300
300 60 80 140 120 150 230
L>500 50 70 100 90 100 170
   Παρατηρήσεις

* Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου έργου οι τιμές του πίνακα αυξάνονται κατά 10%.

** Σε περίπτωση δυσμενών εδαφικών συνθηκών και απαίτηση ειδικής θεμελίωσης με σύστημα ενίσχυσης του πυθμένα (χαλικοπάσσαλοι στραγγιστήρια) οι ως άνω τιμές της στήλης 3 (D > 10 μ.) προσαυξάνονται κατά 30%.

 

    Άρθρο ΛΙΜ. 4 Κυματοθραύστης η μώλος με κατακόρυφο μέτωπο

Κυματοθραύστης ή μώλος με κατακόρυφο μέτωπο (τοίχο) που εδράζεται σε πρίσμα από λιθορριπές (Σχ. 3).

Οι ενιαίες τιμές του παρακάτω πίνακα δίνονται ως συνάρτηση του μέσου βάθους θάλασσας D που ισχύει σε ολόκληρο το μήκος (L) του έργου. Το πλάτος του τοίχου έχει ληφθεί ώστε κατά τεκμήριο να εξυπηρετούνται δύο αντιθέτως διερχόμενα επιβατικά αυτοκίνητα.  

Σχ. 3 

Ενιαία Τιμή

Α . €/μ.μ.

D<5μ 10μ D>10μ
L≤100μ 60 160 320
100≤L≤200μ 50 145 290
200 42 130 250
300 35 115 200
L>500μ 25 100 160
  Παρατηρήσεις

  * Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου έργου οι τιμές του πίνακα αυξάνονται κατά 10%.

  ** Σε περίπτωση δυσμενών εδαφικών συνθηκών και απαίτηση ειδικής θεμελίωσης με σύστημα ενίσχυσης του πυθμένα (χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια) οι παραπάνω τιμές της στήλης 3 (D > 10 μ.) προσαυξάνονται κατά 50%. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

    Άρθρο ΛΙΜ. 5 Κρηπιδώματα με τεχνητούς συμπαγείς ή κυψελωτούς ογκολίθους

 

Κρηπιδώματα με κρηπιδότοιχους από τεχνητούς συμπαγείς ή κυψελωτούς ογκολίθους εδραζομένων σε πρίσμα από λιθορριπές, συμπεριλαμβανομένων στην ενιαία τιμή της ανωδομής των κρηπιδότοιχων, του ανακουφιστικού πρίσματος, των λιθορριπών έδρασης, των αναγκαίων επιχώσεων και επιστρώσεων για κατασκευή χερσαίας ζώνης μεγίστου πλάτους 20μ. όπισθεν του κρηπιδότοιχου και όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων (Σχ. 4).

Οι ενιαίες τιμές δίνονται σε συνάρτηση του μέσου ωφέλιμου βάθους (D) του κρηπιδώματος που ισχύει σε όλο το μήκος του κρηπιδώματος.

Σχ. 4 

Ενιαία τιμή

Α . €/μ.μ

D 10μ D>10μ
Αμοιβή για L<100μ 80 200 350
100 60 160 260
200 55 150 245
300 50 130 200
L>500 40 110 150
  Παρατηρήσεις

  * Σε περίπτωση δυσμενών εδαφικών συνθηκών και απαίτηση ειδικής θεμελίωσης με σύστημα ενίσχυσης του πυθμένα (χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια κ.λπ.) οι ως άνω τιμές της στήλης 3 (D > 10 μ.) προσαυξάνονται κατά 50%

  ** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου έργου οι ενιαίες τιμές προσαυξάνονται κατά 10%.

  *** Σε περίπτωση που το μέσο ύψος του πρίσματος έδρασης (D1) που ισχύει σε ολόκληρο το μήκος υπερβαίνει τα 2,0μ. οι ενιαίες τιμές αυξάνονται κατά 10%

 

    Άρθρο ΛΙΜ. 6 Κρηπιδώματα με χρήση Caissons

Κρηπιδώματα με κρηπιδότοιχους από κυψελωτά κιβώτια (caissons, Σχ. 5) εδραζομένων σε πρίσμα λιθορριπών, συμπεριλαμβανομένων στις ενιαίες τιμές της ανωδομής των κρηπιδοτοίχων, του ανακουφιστικού πρίσματος, των αναγκαίων επιχώσεων και επιστρώσεων για κατασκευή χερσαίας ζώνης μεγίστου πλάτους 20μ. όπισθεν του κρηπιδότοιχου και όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων.  

Σχ. 5 
 

  Ενιαία τιμή Α . €/μ.μ. 12μ D>12μ
  L<100μ 360 470
  100 310 400
  200 280 360
  L>300 230 300
 

Παρατηρήσεις

  * Σε περίπτωση δυσμενών εδαφικών συνθηκών και απαίτηση ειδικής θεμελίωσης με σύστημα ενίσχυσης του πυθμένα (π.χ. χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια κ.λπ.) οι ενιαίες τιμές προσαυξάνονται κατά 30%.

  ** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου έργου οι ενιαίες τιμές προσαυξάνονται κατά 10%.

  *** Σε περίπτωση που το μέσο ύψος του πρίσματος έδρασης D1 που ισχύει σε ολόκληρο το μήκος του έργου υπερβαίνει τα 2,0μ. οι ενιαίες τιμές αυξάνονται κατά 10%. 

 

    Άρθρο ΛΙΜ. 7 Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης και επιχώσεις - επιστρώσεις χερσαίας ζώνης

Η μελέτη των εκβαθύνσεων ως και των όπισθεν των κυρίων λιμενικών έργων, επιχώσεων, των αποσκοπουσών σε δημιουργία χερσαίων ζωνών, αμείβεται κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα. Ως χερσαία ζώνη για την εφαρμογή το παρόντος νοείται η εκτεινόμενη πέραν της ζώνης εύρους 20 μ του κρηπιδώματος περιλαμβανομένων των σκυροδεμάτων επιστρώσεων. Δεν περιλαμβάνονται ειδικές μελέτες οδοστρωμάτων υδραυλικών, αποχετεύσεων, Η/Μ κ.λπ. οι οποίες αμείβονται κατά τα οικεία άρθρα.

α. Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης

Η ενιαία τιμή για την μελέτη εκβάθυνσης λιμενολεκάνης ανεξαρτήτως βάθους εκσκαφής και ποιότητας εκσκαπτομένου πυθμένα καθορίζεται σε 60€/στρέμμα εκσκαπτομένου πυθμένα.

β. Επιχώσεις - επιστρώσεις χερσαίας ζώνης λιμένα

Η ενιαία τιμή για την μελέτη επιχώσεων - επιστρώσεων χερσαίας ζώνης λιμένα εκτός της ζώνης των 20μ. που περιλαμβάνεται στις ενιαίες τιμές των κρηπιδωμάτων καθορίζεται σε : 190€/στρέμμα χερσαίου χώρου ανεξαρτήτως του πάχους των επιχώσεων και του είδους των επιστρώσεων. 

 

Κορυφή σελίδας