Θέματα

Κεφάλαιο Ε’ Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Άρθρο ΥΔΡ.1 Γενικά

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση υδραυλικών μελετών.

1.1. Υπολογισμός αμοιβής μελέτης

Η αμοιβή Α σε €, για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ως συνάρτηση του φυσικού αντικειμένου από τη σχέση Α=å(Φ)x(τκ)

όπου: å(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής πλήρους μελέτης όπως καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.

τκ: ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος κανονισμού.

1.2 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια

α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (A) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

·   Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης ισούται με το 15% A

·   Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης ισούται με το 35% A

·   Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης ισούται με το 50% A

·   Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής ισούται με το 65% A

·   Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής ισούται με το 40% A

β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί.

γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής:

·   Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (50% + 50% x 50%) της A

·   Σε περίπτωση εκπόνησης Προμελέτης η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (35% + 50% x 15%) της A

·   Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A

(65% + 50% x 50%) της A

·   Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης Εφαρμογής, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A (40% + 50% x 100%) της A

1.3 Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης για έλεγχο υφισταμένων έργων

·               Στην περίπτωση ελέγχου υφισταμένου αρδευτικού έργου η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 7.6. της παρούσας.

·               Στην περίπτωση ελέγχου υφισταμένου δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 11. της παρούσας.

·               Στην περίπτωση ελέγχου υφισταμένης διευθέτησης κοίτης ρέματος ή ποταμού, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 14 της παρούσας.

·               Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τον έλεγχο της επάρκειας υφιστάμενων έργων, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η οποία περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της υδραυλικής μελέτης είτε τα έργα αυτά εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο σύνολο των έργων της μελέτης υπολογίζεται ως 20% της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής που αντιστοιχεί στα έργα αυτά.

Άρθρο ΥΔΡ.2 Υδραυλικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων

2.1. Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών και σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστικών περιοχών

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση των μελετών αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών και σιδηροδρομικών έργων εντός και εκτός αστικών περιοχών, υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του έργου βάσει του τύπου:

Α=(β x Κ1 x Κ2 x Κ3 x Κ4 x L )x τκ

όπου: β: 4.500 για οδικά έργα και

3.500 για σιδηροδρομικά έργα

Κi συντελεστής επιρροής και

L το μήκος σε χλμ του υπό μελέτη έργου.

Κ1: συντελεστής κατηγορίας οδού με τιμές:

σε τοπικούς και αγροτικούς δρόμους Κ1=0,40

σε δευτερεύον οδικό δίκτυο Κ1=0,80

σε κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας Κ1=1,60

σε κύριο οδικό δίκτυο διακεκριμένης επιφάνειας κυκλοφορίας Κ1=2,00

σε σιδηροδρομική γραμμή και το τυχόν παράλληλο οδικό δίκτυο Κ1=2,40

Κ2: συντελεστής μήκους μελέτης συγκοινωνιακού έργου L (χλμ) με τιμές:

για μήκος L<1,00χλμ Κ2=2,00

για μήκος 1,00<L<10,00χλμ Κ2=2,00-0,10L

για μήκος L>10,00χλμ Κ2=1,00

Κ3: συντελεστής περιοχής έργου με τιμές:

σε μη αστικές περιοχές Κ3=1,00

σε ημιαστικές περιοχές Κ3=1,35

σε αστικές περιοχές Κ3=1,70

σε υπογειοποιημένα ακάλυπτα έργα αστικών περιοχών Κ3=2,10

Κ4: συντελεστής δυσχέρειας έργου που υπολογίζεται από τη σχέση:

Κ4=0,5 x (ΝΔ /L)+1,5 x (L / ΝΑ)

όπου: ΝΔ= το πλήθος των Κάτω Διαβάσεων σε αυτό

ΝΑ=το πλήθος των υφιστάμενων επαρκών φυσικών ή τεχνητών αποδεκτών σε αυτό

Η τιμή του συντελεστή Κ4 που προκύπτει από τον παραπάνω τύπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,0 και μεγαλύτερη του 2,50.

Η τιμή του συντελεστή Κ4 για αγροτικούς δρόμους είναι 1,0

Σε περίπτωση διακοπτόμενων τμημάτων και μελέτης συγκοινωνιακών έργων πολλαπλών κατηγοριών η αμοιβή προκύπτει σαν άθροισμα αμοιβών των επιμέρους αυτών τμημάτων.

Στις περιπτώσεις έργου σε διαφορετικές περιοχές ο συντελεστής Κ3 υπολογίζεται από την στάθμιση επιρροής των επιμέρους τμημάτων Κ3=(ΣΚ3i x Li) / ΣLi

Στις περιπτώσεις συγκοινωνιακού έργου χωρίς υφιστάμενο επαρκή φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη στο υπόψη τμήμα της μελέτης, στην υπολογιζόμενη κατά τα ανωτέρω αμοιβή προστίθεται η αμοιβή των παραγράφων 4.2 (αστικές περιοχές) και 4.3 ή 4.4 ή 4.5 (εκτός αστικών περιοχών) για τη μελέτη εκτός του εύρους του συγκοινωνιακού έργου.

2.2. Μελέτες οχετών συγκοινωνιακών έργων (ανοίγματος μικρότερου ή ίσου των 6,0μ)

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση της μελέτης οχετών συγκοινωνιακών έργων (ανοίγματος ≤6,0μ) προκύπτει ανά οχετό με βάση τον τύπο

Α =160 x(10+0,15xL)x τκ

όπου: L το πλάτος του συγκοινωνιακού έργου σε μ

Η ως άνω τιμή προσαυξάνεται κατά 25% σε περίπτωση τροποποίησης ή επέκτασης υφιστάμενου οχετού.

2.3 Μελέτες αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση των μελετών αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους της γέφυρας βάσει του τύπου:

όπου L : το μήκος της γέφυρας σε μ

Σε περίπτωση έλλειψης αποδέκτη η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής του απαιτούμενου αγωγού μεταφοράς αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας

2.4 Μελέτες αποστράγγισης εσωτερικού σηράγγων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση των μελετών αποστράγγισης του εσωτερικού σηράγγων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους της σήραγγας βάσει του τύπου:

όπου L : το μήκος της σήραγγας σε μ

2.5 Μελέτες σε λιμενικά έργα και έργα αεροδρομίων

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση υδραυλικών μελετών σε λιμενικά έργα και έργα αεροδρομίων προκύπτει ως άθροισμα των προεκτιμωμένων αμοιβών των μελετών των επί μέρους έργων.

 

Άρθρο ΥΔΡ.3 Μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων

3.1 Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει του τύπου:

Α=5.000 x F2/3 x τκ

όπου: F: η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια

3.2 Μελέτη αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων.

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού με βάση τον τύπο:

Α= (8D 1/2 +β / L 1/3) x L x τκ

όπου L το μήκος του αγωγού μεταφοράς σε μέτρα,

D η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα και

β συντελεστής ως εξής:

για αγωγούς διαμέτρου έως D400 χλσ β=40

για αγωγούς διαμέτρου D600 χλσ β=60

για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ β=100

για αγωγούς διαμέτρου D1200 χλσ β=180

για αγωγούς διαμέτρου μεγαλύτερης D1600 χλσ β=330

Για ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή

Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα διαφορετικών διαμέτρων Α = ΣAi, όπου Ai = (8 Di 1/2i/Li 1/3)Li

3.3 Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού βάσει του τύπου:

Α=(8D 1/2 +β / L 1/3) x L x τκ

L το μήκος του αγωγού σε μέτρα, β συντελεστής ως εξής:

για αγωγούς διαμέτρου έως D400 χλσ β=70

για αγωγούς διαμέτρου D600 χλσ β=130

για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ β=150

για αγωγούς διαμέτρου D1200 χλσ β=300

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό.

Περιλαμβάνονται οι εργασίες καθέλκυσης, πόντισης και θωράκισης στις ζώνες θραύσης.

Oι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 5.3.

 

3.4 Μελέτη έργων πολιτικού μηχανικού αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση των έργων πολιτικού μηχανικού αντλιοστασίου ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου του αντλιοστασίου βάσει του τύπου:

Α= 200 x V2/3 x τκ

Όπου: V ο όγκος του αντλιοστασίου σε κυβικά μέτρα (μ3)

 

3.5 Μελέτη έργων πολιτικού μηχανικού εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων πολιτικού μηχανικού πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναμο πληθυσμό) βάσει του τύπου:

Α = 400 Ι 0,60 x τκ

όπου: Ι: ο ισοδύναμος πληθυσμός

 

Άρθρο ΥΔΡ.4 Μελέτες αποχέτευσης ομβρίων

4.1 Μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ομβρίων υπολογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει του τύπου:

Α=7.000 x F 2/3 x τκ

όπου F: η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια

 

 

4.2 Μελέτη κύριων συλλεκτήρων ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων εντός αστικών περιοχών

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης κυρίων συλλεκτήρων ομβρίων ή διευθέτησης ρεμάτων εντός αστικών περιοχών υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους, βάσει του τύπου:

όπου L: το μήκος του συλλεκτήρα ή ρέματος σε μ

β συντελεστής ως εξής:

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης έως 2,00μ β=750

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00μ β=1100

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00μ β=1500

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00μ β=2250

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 μ β=3350

για ελεύθερο άνοιγμα συλλεκτήρα ή διευθέτησης άνω των 20,0 μ β=3750

Για ενδιάμεσες τιμές ανοίγματος συλλεκτήρα ο β προκύπτει από γραμμική παρεμβολή

Σε περίπτωση μεταβαλλόμενων διατομών με επί μέρους μήκη Li και συντελεστές βi υπολογίζεται ο μέσος β:β =

4.3 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με ανοικτή διατομή από οπλισμένο σκυρόδεμα υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:

Α= 1500 x (5+ 20x L 2/3 +2.5x F1/3 ) x τκ

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2)

L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ.

4.4 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με διατομή από συρματοκιβώτια τεχνητούς κυβόλιθους η άλλα υλικά

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με ανοικτή διατομή από συρματοκιβώτια, τεχνητούς κυβόλιθους η άλλα υλικά, υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:

Α= 1800 x (5+ 20x L2/3 +2.5x F 1/3 ) x τκ

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2)

L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ

4.5 Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με ανεπένδυτη διατομή

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περιοχών με ανοικτή ανεπένδυτη διατομή υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου:

Α= 700 x (5+20x L2/3 +2,5 x F1/3 ) x τκ

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2)

L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ

4.6 Μελέτη αναβαθμών (ύψος πτώσης <=5,0μ) για την διευθέτηση ρεμάτων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αναβαθμών (ύψους πτώσης <=5,0μ) για την διευθέτηση ρεμάτων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους στέψης βάσει του τύπου:

Α= 200 x L x τκ

όπου L: το μήκος της στέψης του αναβαθμού σε μ.

 

Άρθρο YΔΡ.5 Mελέτες ύδρευσης

5.1 Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει της υδρευόμενης έκτασης βάσει του τύπου:

Α= 5.500 x F 2/3 x τκ

Όπου F: η υδρευόμενη έκταση σε εκτάρια

5.2 Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού και της εσωτερικής διαμέτρου βάσει του τύπου:

A=(8D 1/2 + β / L 1/3) x L x τκ

Όπου L: το μήκος του αγωγού σε μέτρα

D: η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα

β συντελεστής έως εξής:

για αγωγό διαμέτρου έως D250 β=40

για αγωγό διαμέτρου D500 β=75

για αγωγό διαμέτρου D900 β=250

για αγωγό διαμέτρου D1200 β=400

για αγωγό διαμέτρου D1500 β=600

για αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερης D2000 β=800

Για ενδιάμεσες τιμές διαμέτρων ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 15% για κάθε επιπλέον αγωγό.

Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα διαφορετικών διαμέτρων: Α = ΣAi, όπου Ai = (8 Di 1/2i/Li 1/3)Li

5.3 Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού με βάση τον τύπο:

A=(35D1/2 + β / L1/3) x L x τκ

όπου L το μήκος του αγωγού σε μέτρα,

β συντελεστής ως εξής:

για αγωγούς διαμέτρου έως D ≤250 χλσ β=150

για αγωγούς διαμέτρου D500 χλσ β=250

για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ β=600

για αγωγούς διαμέτρου D1200 χλσ β=900

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό.

Περιλαμβάνονται οι εργασίες καθέλκυσης, πόντισης και θωράκισης στις ζώνες θραύσεις.

5.4 Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου της δεξαμενής βάσει του τύπου:

Α=220 x V2/3 x τκ

όπου: V: ο όγκος της δεξαμενής σε μ3

5.5 Μελέτη έργων πολιτικού μηχανικού αντλιοστασίου ύδρευσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης των έργων πολιτικού μηχανικού (Αρχιτεκτονικά και Στατικά) αντλιοστασίου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει της επιφάνειας κάλυψης του αντλιοστασίου βάση του τύπου:

Α=120 x F x τκ

όπου F: επιφάνεια κάλυψης σε τετραγωνικά μέτρα (μ2)

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις, η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%

5.6 Μελέτη υδατόπυργου

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης υδατόπυργου υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου του υδατόπυργου βάση του τύπου:

Α = 650 x V 0,60 x τκ

όπου: V: ο όγκος του υδατοπύργου σε μ3

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις, η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%.

5.7 Μελέτη υδραυλικού πλήγματος αντλιοστασίου ύδρευσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης υδραυλικού πλήγματος αντλιοστασίου ύδρευσης υπολογίζεται βάσει του αριθμού των αντλιοστασίων από τον τύπο:

Α=3.000 x Κ x τκ

όπου Κ: ο αριθμός των αντλιοστασίων που ελέγχονται

5.8 Μελέτη διυλιστηρίων νερού

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διυλιστηρίων νερού υπολογίζεται συναρτήσει της δυναμικότητας της εγκατάστασης βάσει του τύπου:

Α = 350 x Ι 0,60 x τκ

όπου: Ι: ο ισοδύναμος πληθυσμός

 

Άρθρο ΥΔΡ.6 Υδραυλικές μελέτες σηράγγων και μικροσηράγγων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης υδραυλικών σηράγγων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους της σήραγγας βάσει του τύπου:

Α=(8D1/2 + β / L1/3) x L x τκ

Όπου L: το μήκος της σήραγγας σε μέτρα

D: η διάμετρος της σήραγγας σε μέτρα

β συντελεστής έως εξής:

για σήραγγα διαμέτρου έως D500 β=800

για σήραγγα διαμέτρου D1000 β=900

για σήραγγα διαμέτρου D1500 β=1200

για σήραγγα διαμέτρου D2000 β=1500

για σήραγγα διαμέτρου D3000 β=1800

για σήραγγα διαμέτρου μεγαλύτερης D5000 β=2400

Για ενδιάμεσες τιμές διαμέτρων ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή

Στην ανωτέρω τιμή Α περιλαμβάνονται ανηγμένα η αμοιβή για τη μελέτη όλων των αναγκαίων τεχνικών έργων και αγωγών.

 

Άρθρο ΥΔΡ.7 Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων

7.1 Μελέτη αρδευτικού δικτύου, αποστραγγιστικού δικτύου και δικτύου αγροτικής οδοποιϊας

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αρδευτικού δικτύου, αποστραγγιστικού δικτύου και δικτύου αγροτικής οδοποιϊας υπολογίζεται συναρτήσει της αρδευόμενης έκτασης εντός της περιμέτρου της μελετώμενης περιοχής με βάση τον τύπο:

Α=β x Fx τκ

όπου F: η έκταση της περιμέτρου του δικτύου σε στρέμματα.

β συντελεστής ως εξής:

για αρδευόμενη έκταση εντός περιμέτρου έως 10.000στρ β=25

για αρδευόμενη έκταση εντός περιμέτρου 15.000στρ β=22

για αρδευόμενη έκταση εντός περιμέτρου 25.000στρ β=20

για αρδευόμενη έκταση εντός περιμέτρου 35.000στρ β=18

για αρδευόμενη έκταση εντός περιμέτρου άνω 100.000 στρ. β=15

στην περίπτωση ενδιάμεσων τιμών ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή.

Στην περίπτωση που δεν εκπονείται η μελέτη της αγροτικής οδοποιίας ο β μειώνεται κατά 5%.

Στην περίπτωση που δεν εκπονείται η μελέτη του αποστραγγιστικού δικτύου ο β μειώνεται κατά 15% .

Στην περίπτωση που δεν εκπονούνται μελέτες αγροτικές οδοποιίας και αποστραγγιστικού δικτύου ο β μειώνεται κατά 20%.

7.2 Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων (σωλήνων ή διωρύγων) από την υδροληψία έως την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου διανομής υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους βάσει του τύπου:

Α=x L x τκ

όπου L: το μήκος των έργων προσαγωγής σε μέτρα.

β συντελεστής ως εξής:

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου μέχρι 10.000στρ. β=300

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου 20.000στρ β=475

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου 30.000στρ. β=675

για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δικτύου άνω των 100.000στρ. β=750

Για ενδιάμεσες εκτάσεις ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή

7.3 Μελέτη ρουφρακτών και έργων υδροληψίας με μικρά φράγματα

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων Πολιτικού Μηχανικού ρουφρακτών και έργων υδροληψίας με μικρά φράγματα υπολογίζεται συναρτήσει της φρασσόμενης επιφάνειας βάσει του τύπου:

Α=β x F x τκ

όπου F η φρασσόμενη επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (μ2)

β=800 για όγκο ταμίευσης μέχρι 25.000 μ3

β=650 για όγκο ταμίευσης μεγαλύτερο των 50.000 μ3

Για ενδιάμεσους όγκους ταμίευσης ο β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή

7.4 Μελέτη ακάλυπτων δεξαμενών αρδευτικού δικτύου

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης ακάλυπτων δεξαμενών αρδευτικού δικτύου υπολογίζεται συναρτήσει του ωφέλιμου όγκου δεξαμενής, βάσει του τύπου:

Α=200 x V½ x τκ

όπου: V: ο όγκος της δεξαμενής σε μ3

7.5 Μελέτη έργων πολιτικού μηχανικού αντλιοστασίου άρδευσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης των έργων πολιτικού μηχανικού (Αρχιτεκτονικά και Στατικά) αντλιοστασίου άρδευσης υπολογίζεται συναρτήσει της επιφάνειας κάλυψης του αντλιοστασίου βάσει του τύπου:

Α=120 x F x τκ

F: η επιφάνεια κάλυψης του αντλιοστασίου σε τετραγωνικά μέτρα (μ2)

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%

7.6 Μελέτη βελτιστοποίησης αρδευτικών δικτύων, ελέγχου υδραυλικού πλήγματος και ελέγχου αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης βελτιστοποίησης αρδευτικών δικτύων, ελέγχου υδραυλικού πλήγματος και ελέγχου αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου υπολογίζεται συναρτήσει της έκτασης με τον τύπο:

Α=1 x F x τκ

όπου F η ελεγχόμενη έκταση του αρδευτικού δικτύου σε στρέμματα

 

Άρθρο ΥΔΡ.8 Μελέτες λιμνοδεξαμενών

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης λιμνοδεξαμενών υπολογίζεται συναρτήσει της χωρητικότητας της δεξαμενής βάσει του παρακάτω τύπου και περιλαμβάνει:

·         τη μελέτη του αναχώματος για τη δημιουργία της λίμνης κατάκλυσης

·         τη μελέτη διαμόρφωσης της λεκάνης κατάκλυσης (εκσκαφές και επιχώσεις)

·         τη μελέτη στεγάνωσης / στράγγισης της λεκάνης κατάκλυσης στην έκταση που απαιτείται

·         τη μελέτη των έργων υδροληψίας προς και από τη λιμνοδεξαμενή και των έργων υπερχείλισης

·         τη μελέτη των απαιτούμενων υποστηρικτικών έργων (οδοποιίας κ.λπ.) και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της λιμνοδεξαμενής

·         τη μελέτη θραύσης του αναχώματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος

Α=β x V x τκ

όπου β συντελεστής ως εξής:

για λιμνοδεξαμενές όγκου μέχρι 100.000μ3 β=0,45

για λιμνοδεξαμενές όγκου 300.000μ3 β=0,25

για λιμνοδεξαμενές όγκου 500.000μ3 β=0,22

για λιμνοδεξαμενές όγκου 1.000.000μ3 β=0,18

για λιμνοδεξαμενές όγκου άνω των 1.500.000 μ3 β=0,15

Για ενδιάμεσους όγκους λιμνοδεξαμενών το β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή

V: η χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής σε μ3.

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής των έργων προσαγωγής λιμνοδεξαμενών υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.2 με ενιαίο συντελεστή β=400

 

Άρθρο ΥΔΡ.9 Μελέτες χωμάτινων, λιθόρριπτων και φραγμάτων βαρύτητας

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης χωμάτινων, λιθόρριπτων και φραγμάτων βαρύτητας υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου του φράγματος με βάση τον τύπο:

Α=( β + 500 x Q/V) x V x τκ

όπου Q η παροχή σχεδιασμού του υπερχειλιστή σε μ3/δλ.

V ο όγκος του φράγματος σε μ3. και

όπου β συντελεστής ως εξής:

για φράγματα όγκου έως 500.000μ3 β=0.8

για φράγματα όγκου 1.000.000μ3 β=0,55

για φράγματα όγκου 1.500.000μ3 β=0,40

για φράγματα όγκου 2.000.000μ3 β=0,35

για φράγματα όγκου άνω των 5.000.000μ3 β=0,25

Για ενδιάμεσους όγκους φραγμάτων ο β προκύπτει από γραμμική παρεμβολή.

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται και η αμοιβή της μελέτης θραύσης του φράγματος και διόδευσης του πλημμυρικού κύματος καθώς και η αμοιβή της μελέτης σεισμικότητας και σεισμικής επικινδυνότητας.

 

Άρθρο ΥΔΡ.10 Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων, υπολογίζεται ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο απασχόλησης μηχανικών διάφορων ετών εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές θα ορισθούν.

 

Άρθρο ΥΔΡ.11 Ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για τον έλεγχο υφιστάμενων δικτύων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη υδραυλικών μοντέλων για τον έλεγχο υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του δικτύου το οποίο περιλαμβάνεται στο υδραυλικό μοντέλο βάση του τύπου:

Α=600 x L x τκ

όπου L το μήκος του δικτύου σε χλμ

Στην τιμή περιλαμβάνεται η, με βάση υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα, στοιχεία και πληροφορίες για τα κατασκευασμένα έργα, απεικόνιση του δικτύου σε ενιαίο υπόβαθρο, η χρήση λογισμικού της αποδοχής της Υπηρεσίας, η εισαγωγή των στοιχείων στο μοντέλο, η διαδικασία της βαθμονόμησης του μοντέλου / επαλήθευσης των στοιχείων που έχουν εισαχθεί και το τρέξιμο του μοντέλου για 6 τουλάχιστον σενάρια που θα προτείνει ο Μελετητής και θα αποδεχθεί η Υπηρεσία.

Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων για την επαλήθευση οργάνων, ούτε η παροχή του λογισμικού εάν αυτά παραδοθούν στην Υπηρεσία.

Άρθρο ΥΔΡ.12 Μελέτη ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση πλήρους μελέτης ενός συστήματος ελέγχου διαρροών σε δίκτυο ύδρευσης, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος GIS του δικτύου, ανάπτυξη υδραυλικού μοντέλου, επαλήθευση και επιβεβαίωση του υδραυλικού μοντέλου, διαχωρισμό ζωνών ελέγχου διαρροών, υποβοήθηση της υπηρεσίας στην προμήθεια και εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης παροχής πίεσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών, και στην υποβοήθηση της υπηρεσίας στο σημειακό εντοπισμό διαρροών σε ποσοστό 20% του μήκους του δικτύου, υπολογίζεται με βάσει το μήκος. δικτύου που εισάγεται στο υδραυλικό μοντέλο από τον τύπο:

Α=2.000 x L x τκ

όπου L το μήκος του δικτύου σε χλμ

Στην παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνεται το μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού σε προγράμματα (Software) και όργανα μέτρησης ή εντοπισμού διαρροών, τα οποία μετά το τέλος της Σύμβασης θα παραμείνουν στην υπηρεσία. Σε περίπτωση που οι ζητούμενες υπηρεσίες είναι μέρος των ανωτέρω η κατανομή της προσήκουσας αμοιβής γίνεται ως εξής:

·         Εντοπισμός δικτύου και καταγραφή σε GIS 30%

·         Δημιουργία και επαλήθευση μοντέλου 40%

·         Χωρισμός σε μόνιμες ζώνες διαρροών 15%

·         Εντοπισμός διαρροών 15%

 

Άρθρο ΥΔΡ.13 Υδρολογική μελέτη

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης, εξαρτάται από την έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και την μορφή των διαθέσιμων υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων, και υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

A = 500x(1+2,5xN1+5xN2+10xN3+3F 1/3)x(1+A1+A2+0,5A3)x(κτ)

Όπου Ν1: το πλήθος των βροχομετρικών σταθμών

Ν2: το πλήθος των βροχογραφικών και σταθμημετρικών σταθμών

Ν3: το πλήθος των σταθμηγραφικών σταθμών

F: η έκτασης της λεκάνης απορροής στην μελετώμενη θέση σε τ.χλμ.

Α1, Α2 και Α3 λαμβάνουν τιμή 0 ή 1 ως εξής:

Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγμένου υδρολογικού ή στοχαστικού μοντέλου σε πολλές θέσεις ταυτοχρόνως.

Α2=1 όταν γίνεται χρήση μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης δύο ή περισσότερων πηγών νερού.

Α3=1 όταν γίνεται εκτίμηση στερεοπαροχής

Το πλήθος των σταθμών προσμετράται μόνο όταν τα στοιχεία είναι αξιοποιήσιμα (π.χ μετρήσεις στάθμης παροχής στους σταθμηγράφους)

Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των πρωτογενών υδρολογικών στοιχείων.

 

Άρθρο ΥΔΡ.14 Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής υπολογίζεται βάση του τύπου:

Α = 60xβx(5+20xL 2/3+2,5xF 1/3)x(τκ)

όπου:

β = 1 για τον ελέγχου μεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών ανοίγματος μεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 μέτρων (στο μήκος που δεν προκύπτει η ανάγκη μελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο υφιστάμενων διευθετήσεων.

β = 2 για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων.

L: το μήκος της ελεγχόμενης κοίτης σε χιλιόμετρα.

F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα

Για το μήκος του τμήματος για το οποίο προκύπτουν έργα διευθέτησης η αμοιβή αυτού προκύπτει βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4, 4.5 ανάλογα και με τη διατομή διευθέτησης.

 

 

Κορυφή σελίδας