Θέματα

Κεφάλαιο Η’ Αμοιβές Μελετών Κτιριακών Έργων (Αρχ/κων, Στατικών, Διαμόρφωσης Περιβ. Χώρου)

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΧ/ΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΥ)

 

 
Άρθρο ΟΙΚ.1 Προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου

 

1.            Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό αμοιβών υπολογίζεται από τον τύπο:

Α=[κ+(

μ

) 1/3]*Ε*(ΤΑ0)*ΣΒν*Τκ

Ε*(ΤΑ0)*ΣΒν*100

178,3

όπου: Ε = Επιφάνεια Έργου ή Κτιρίου σε μ2

ΤΑο = Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβής Αρχ. Μελέτης ανά m2 έργου ή κτιρίου.

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβής ανά m2 συγκεκριμένου έργου ή κτιρίου

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης

τκ = Δείκτης καταναλωτή

Οι συντελεστές ΣΒν, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ι α της παρ.7

2. Τα κτιριακά και τα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου έχουν ενταχθεί σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με το Πίνακα 1α της παρ. 7 του άρθρου αυτού.

3. Η βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβής (ΤΑ0) δηλαδή η τιμή μονάδας φυσικού αντικειμένου ορίζεται για όλες τις κατηγορίες σε 9,75 €/m2.

4. Ο Συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος κτιρίου ή έργου ορίζεται λαμβάνοντας ως μονάδα (1) το συντελεστή των κατοικιών μέσης κατηγορίας.

5. Η κατηγοριοποίηση των έργων και ο καθορισμός του ΣΒν γίνεται με βάση τους αντικειμενικούςπαράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας κάθε μελέτης (όπως μέγεθος κτιρίου, κατηγορία, είδος ανά κατηγορία και ποιότητα).

6.            Συντάχθηκε ο πίνακας 1α, με τον οποίο υπολογίζονται οι αμοιβές των Αρχιτεκτονικών Μελετών, σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

 

 

 

7.            Πίνακας Ι α Υπολογισμού Αμοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι α

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ της παρ. 1

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΧΡΗΣΗ

ΤΑο

ΣΒν

 

[1]

[2]

[3]

[4]

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΡΟΦΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ

 

 

 

 

ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ:

•ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

9,75 €

0,36

 

κ = 0,80

•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ

9,75 €

0,50

 

μ = 29,00

•ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΙ

9,75 €

0,30

 

 

•ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

9,75 €

0,36

 

 

ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ:

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

9,75 €

0,46

 

κ = 1,00

•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ

9,75 €

0,51

 

μ = 36,00

•ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

9,75 €

0,46

 

 

•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

9,75 €

0,79

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ:

•ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

9,75 €

1,00

 

κ = 1,80

•ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9,75 €

1,40

 

μ = 48,00

•ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

9,75 €

0,87

 

 

•ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

9,75 €

0,87

 

 

•ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

9,75 €

0,91

 

 

•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9,75 €

0,95

 

 

•ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

9,75 €

1,71

 

 

•ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

9,75 €

1,32

 

 

•ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

9,75 €

0,50

 

 

•ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

9,75 €

0,71

 

 

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

9,75 €

0,83

 

 

•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

9,75 €

0,80

 

 

•ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

9,75 €

0,46

 

 

•ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ

9,75 €

1,02

 

 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ

9,75 €

1,27

 

 

•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

9,75 €

2,0

 

 

•ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

9,75 €

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

 

 

ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ:

•ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9,75 €

1,71

 

κ = 2,40

•ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

9,75 €

3,25

 

μ = 52,00

•ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

9,75 €

1,37

 

 

•ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

9,75 €

 

 

 

•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

9,75 €

3,13

 

 

•ΥΡΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ

9,75 €

3,37

 

 

•ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

9,75 €

1,45

 

 

•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

9,75 €

1,54

 

 

•ΜΟΥΣΕΙΑ

9,75 €

2,75

 

 

•ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

9,75 €

1,27

 

 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

9,75 €

1,14

 

 

•ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

9,75 €

1,64

 

 

•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

9,75 €

1,32

 

 

•ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

9,75 €

1,32

 

 

•ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

9,75 €

1,13

 

 

•ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

9,75 €

1,45

 

 

•ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

9,75 €

1,54

 

 

•ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ

9,75 €

1,77

 

 

•ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

9,75 €

1,77

 

 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ

9,75 €

1,40

 

 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

9,75 €

2,17

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V

 

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

 

 

 

 

ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΕΡΓΟ Η ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ,

 

 

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΟΠΩΣ:

• ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

 

 

κ = 2,90

Θα γίνεται προκαταρκτική μελέτη βάσει των επεμβάσεων που επιθυμεί ο φορέας

 

μ = 63,00

 

 

 

•ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

9,75 €

 

 

 

•ΕΠΙΠΛΩΣΗ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ

9,75 €

 

 

 

•ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

9,75 €

 

 

 

•ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΝ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

 

 

 

Θα γίνεται προκαταρκτική μελέτη βάσει των επεμβάσεων που επιθυμεί ο φορέας

 

 

 

 

•ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) (ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

9,75 €

0,12

 

 

•ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛ. (ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

9,75 €

0,15

 

 

 

Άρθρο ΟΙΚ.2 Προεκτιμώμενη Αμοιβή Στατικών Μελετών

 

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο:

Α=[κ+(

μ

) 1/3]*Ε*(ΤΑ0)*Σστ*ΣΒν*Τκ

Ε*(ΤΑ0)*Σστ*ΣΒν*100

178,3

 

2. Στον τύπο της προηγούμενης παρ.1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Σστ, ο οποίος είναι ο συντελεστής Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό συμμετοχής του φέροντα οργανισμού στην τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Ο Συντελεστής Σστ, έχει ορισθεί στον Πίνακα Ι β.

3. Οι στατικές μελέτες για κάθε είδος κτιρίου θα κατατάσσονται αναλόγως του είδους της φέρουσας κατασκευής στις κατηγορίες του ΠΙΝΑΚΑ Ι γ της παρ.6, για τον ορισμό των συντελεστών κ και μ.

4.            Οι συντελεστές ΣΒν και λ είναι οι ίδιοι του πίνακα Ι α.

 

 

5.            Πίνακας Ι β Υπολογισμού Αμοιβών Στατικών Μελετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι β

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΑο =

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σστ = ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΒν

 

[2]

[3]

[4]

[5]

 

•ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

9,75 €

0,70

0,36

 

•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ

9,75 €

0,80

0,50

 

•ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΙ

9,75 €

0,70

0,30

 

•ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ

Η ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

9,75 €

0,50

0,36

 

 

 

 

 

 

 

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

9,75 €

0,70

0,46

 

•ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ

9,75 €

0,80

0,51

 

•ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

9,75 €

0,40

0,46

 

•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

9,75 €

0,40

0,79

 

 

 

 

 

 

•ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

9,75 €

0,35

1,00

 

•ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

9,75 €

0,35

1,40

 

•ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

9,75 €

0,35

0,87

 

•ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

9,75 €

0,35

0,87

 

•ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

9,75 €

0,35

0,91

 

•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9,75 €

0,35

0,95

 

•ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

9,75 €

0,40

1,71

 

•ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

9,75 €

0,40

1,32

 

•ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

9,75 €

0,50

0,50

 

•ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

9,75 €

0,60

0,71

 

•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

9,75 €

0,40

0,83

 

•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

9,75 €

0,40

0,80

 

•ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

9,75 €

0,70

0,46

 

•ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ

9,75 €

0,80

1,02

 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ

9,75 €

0,35

1,27

 

•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

9,75 €

0,40

2,00

 

•ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

9,75 €

0,50

1,08

 

 

 

 

 

 

•ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9,75 €

0,35

1,71

 

•ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

9,75 €

0,35

3,25

 

•ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ

9,75 €

0,35

1,37

 

•ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

9,75 €

 

 

 

•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

9,75 €

0,35

3,13

 

•ΥΡΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ

9,75 €

0,35

3,37

 

•ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

9,75 €

0,35

1,45

 

•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

9,75 €

0,35

1,54

 

•ΜΟΥΣΕΙΑ

9,75 €

0,30

2,75

 

•ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΜΙΚΡΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

9,75 €

0,35

1,27

 

•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

9,75 €

0,35

1,14

 

•ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

9,75 €

0,35

1,64

 

•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

9,75 €

0,40

1,32

 

•ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

9,75 €

0,40

1,32

 

•ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

9,75 €

0,35

1,13

 

•ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

9,75 €

0,40

1,45

 

•ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

9,75 €

0,40

1,54

 

•ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ

9,75 €

0,40

1,77

 

•ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

9,75 €

0,40

1,77

 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ

9,75 €

0,35

1,40

 

•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

9,75 €

0,35

2,17

 

 

 

 

 

 

•ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

 

 

 

 

Θα γίνεται προκαταρκτική μελέτη βάση των επεμβάσεων που επιθυμεί ο φορέας

 

•ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

9,75 €

 

 

 

•ΕΠΙΠΛΩΣΗ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ

9,75 €

 

 

 

•ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

9,75 €

 

 

 

•ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΣΑΝ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

9,75

 

 

 

Θα γίνεται προκαταρκτική μελέτη βάση των επεμβάσεων που επιθυμεί ο φορέας

 

•ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

9,75 €

0,05

0,12

 

•ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛ. (ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

9,75 €

0,15

0,15

 

 

6.            Πίνακας Ι γ Κατηγορίες Μελετών Φέρουσας Κατασκευής Κτιρίων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

κ

μ

Ι

Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αι μελέται απλών φερουσών κατασκευών απαιτουσών στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, ως μελέται κατασκευών μέχρι διωρόφου εκ τοιχοποιίας και οιοσδήποτε φερούσης κατασκευής δαπέδων και στεγών, ελαφραί ξύλιναι κατασκευαί βοηθητικαί κατασκευαί εργοταξίου (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κ.λ.π.)

2

26

ΙΙ

Εις την κατηγορία ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών απλούς υπολογισμούς αλλ’ ακριβεστέρους της προηγουμένης κατηγορίας, καθορισμόν και απεικόνισιν των φερόντων στοιχείων ως μελέται κατασκευών μέχρι διωρόφου μικτής κατασκευής εξ υποστηλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέρματος και τοιχοποιιών, δοκών και πλακών απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικώς εκ προτύπων ελασμάτων, απλαί μεταλλικαί στέγαι μέχρις ανοίγματος 10 μ.

 

2,4

28

ΙΙΙ

Εις την κατηγορία ταύτην υπάγονται αι μελέται φερουσών κατασκευών απαιτουσών πλήρη στατικόν υπολογισμόν απάντων των φερόντων στοιχείων βάσει των εν χρήσει μεθόδων και βοηθημάτων, ως μελέται σκελετών εξ ωπλισμένου σκυροδέρματος, υπολογιζομένων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων εξ ευθυγράμμων ράβδων, σιδηρών κατασκευών, τοίχων αντιστηρίξεως εξ ωπλισμένου σκυροδέρματος, έργων αντιστηρίξεως γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών ιδιαζούσης μορφής και εν γένει πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων μη εμπιπτομένων εις τας λοιπάς κατηγορίας

 

3

37

IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγούμενων κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένων ως φορέων στο χώρο, κελύφων, πτυχωτών φορέων και εν γένει φορέων ειδικής μορφής, προεντεταμένων κατασκευών, σιλό υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, ανηρτημένων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.

3,7

35

 

Άρθρο ΟΙΚ.3 Ειδικές Διατάξεις

1.            Οι ως άνω αμοιβές αφορούν σε κτίρια αμιγούς χρήσεως και η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά είδος κτιρίου.

2.            Στην περίπτωση που ένα κτίριο περιλαμβάνει περισσότερες της μιας χρήσης (όπως κατοικία, πολυκαταστήματα, γραφεία κ.λπ.), τότε η αμοιβή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης υπολογίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε χρήσης στη συνολική δόμηση, με κατανομή των κοινοχρήστων σε κάθε χρήση. Για την αμοιβή της Στατικής Μελέτης θα λαμβάνεται ενιαίο το κτίριο με ΣΒν και Σστ, τους μεγαλύτερους.

 

3.            Ο Συντελεστής βαρύτητας, όπου δεν υπάρχει θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της δαπάνης ανά m2 κτιρίου (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική ενιαία τιμή αφετηρίας ΤΑ0.

4.            Η βασική ενιαία τιμή αφετηρίας ΤΑ0 αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005.

5.            Για συγκροτήματα κτιρίων η αμοιβή της Αρχιτεκτονικής και της Στατικής Μελέτης υπολογίζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά.

6.            Για κτίρια πολλαπλής εφαρμογής η αμοιβή της Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 84 του Π.Δ. 696/74.

7.            Για επεκτάσεις κτιρίων (προσθήκες κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος) οι αμοιβές Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης προσαυξάνονται κατά 30%.

8.            Η κατανομή των αμοιβών Αρχιτεκτονικών και Στατικών Μελετών, γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 83 του Π.Δ. 696/74.


 

Κορυφή σελίδας