Θέματα

Κεφάλαιο Θ’ Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές - Γεωφυσικές Έρευνες και Μελέτες

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών και μελετών.

Στα άρθρα ΓΛ1 έως ΓΛ18 καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και μελετών στα πλαίσια των κατωτέρω τεχνικών έργων:

α) Οδικά Έργα (μελέτες οδών κάθε κατηγορίας) και Σιδηροδρομικές Γραμμές. Αναλυτικότερα :

·               Χάραξη (Περιλαμβάνονται και οι γεωλογικές έρευνες και μελέτες για την ευστάθεια και έδραση επιχωμάτων και πρανών ορυγμάτων και την καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγμάτων, δανειοθαλάμων και λατομείων)

·               Τεχνικά και σήραγγες (Περιλαμβάνεται και το οπλισμένο έδαφος)

·               Κατολισθήσεις

·               Αντιστηρίξεις, βελτίωση συνθηκών εδαφών θεμελίωσης και λοιπών γεωτεχνικών έργων

·               Οδοστρώματα

β) Υδραυλικά Έργα (Περιλαμβάνονται φράγματα, λιμνοδεξαμενές, διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων, δίκτυα, αγωγοί μεταφοράς, διώρυγες κλπ)

γ) Λιμενικά Έργα, Έργα Προστασίας Ακτών, Εξέδρες

δ) Έργα πολιτικών Αερολιμένων

ε) Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων

Στα άρθρα ΓΛ 19 έως ΓΛ 22 καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση γεωφυσικών ερευνών και μελετών, οι οποίες εκπονούνται είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια γεωλογικών μελετών Τεχνικών Έργων, μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υδρογεωλογικών μελετών κλπ.

Στα άρθρα ΓΛ 23 έως ΓΛ 27 καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και μελετών, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Αναλυτικότερα :

α) Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια εκπόνησης μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)

β) Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδόμηση Περιοχές

γ) Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού.

δ) Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού.

ε) Υδρογεωλογικές Μελέτες για την προστασία ιαματικών πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές.

Στα άρθρα ΓΛ 28 έως ΓΛ 47 καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών με σκοπό την ανεύρεση, αξιοποίηση και προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Περιλαμβάνονται ακόμα οι μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού καθώς επίσης και οι μελέτες, στις οποίες συντάσσονται μαθηματικά προσομοιώματα υπόγειων υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους υδροφορείς.

Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, αντιστοιχούν στις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές :

ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

·               Υ. Α. με αρ. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.02.2004 περί “Έγκρισης Οδηγιών Μελετών Οδικών Εργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) – Τεύχος 11, Γεωλογικών - Γεωτεχνικών”.

·               Υ. Α. με αρ. ΔΜΕΟ/γ/ο/285/19.02.2003 περί “Έγκρισης Οδηγιών Μελετών Οδικών Εργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) – Τεύχος 08, Οδικές Σήραγγες”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΠΛΗΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

·               Υ. Α. με αρ. 6019/ΦΕΚ 29Β/11.2.1986 περί “Έγκρισης των Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων” (Ε 104-85).

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

·               Υ. Α. 16374/3696/ΦΕΚ 723Β/15-7-98 περί ‘’Έγκρισης προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές’’.

·               Προδιαγραφές Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια εκπόνησης των Μελετών Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

·               Υ. Α. 26882/5769/ΦΕΚ 838Δ/23-10-98 περί ‘’Καθορισμού δικαιολογητικών για την μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων’’.

·               Υ. Α. 34510/7766/ΦΕΚ 35Β/26.1.1999 περί ‘’Έγκρισης προδιαγραφών για την εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών για την προστασία ιαματικών πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές’’

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

·               Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Υδρογεωλογικών Μελετών Δημόσιων Φορέων.

 

Άρθρο ΓΛ.1 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις περιλαμβάνουν την μελέτη των αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, την συγκέντρωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τις εργασίες υπαίθρου και την φωτογράφηση χαρακτηριστικών θέσεων.

Στο γεωλογικό χάρτη διαχωρίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί με διάκριση των γεωλογικών ορίων τους (ορατό, μεταβατικό ή ασαφές, καλυμμένο), απεικονίζονται τα τεκτονικά στοιχεία, αναγράφεται ο βαθμός αποσάθρωσης, διακρίνονται οι περιοχές γεωλογικής αστάθειας και οι γεωλογικά ευαίσθητες περιοχές, εντοπίζονται οι θέσεις των τεκτονικών διαγραμμάτων, των γεωερευνητικών εργασιών και των σημείων εμφάνισης νερού. Στο υπόμνημα του γεωλογικού χάρτη γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε γεωλογικό σχηματισμό.

Η κλίμακα χαρτογράφησης είναι η ίδια με την κλίμακα των αντίστοιχων χαρτών του μελετητή του έργου σε κάθε στάδιο μελέτης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον τύπο:

A = κ1 * Ε 0,6 €, όπου

κ1 = συντελεστής

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km2

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ1 για κάθε κλίμακα χάρτη:

Κλίμακα

κ1

1: 50.000

1770

1: 25.000

2230

1: 20.000

2450

1: 10.000

3140

1 : 5.000

4800

1 : 2.000

6600

1 : 1.000

8400

1 : 500

10700

1 : 200

14750

1 : 100

18820

1 : 50

24080

1 : 20

39550

1 : 10

42600

Στο στάδιο της οριστικής γεωλογικής μελέτης η αποζημείωση της γεωλογικής χαρτογράφησης και μηκοτομής μη συνεχόμενων τμημάτων της χάραξης θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του γεωλογικού χάρτη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.500€.

Άρθρο ΓΛ.2 Γεωλογικές Μηκοτομές

Στις γεωλογικές μηκοτομές σχεδιάζονται η αλληλουχία των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής (γεωλογικοί σχηματισμοί, τεκτονικές δομές, υπόγεια νερά κλπ) καθώς επίσης και πληροφοριακά στοιχεία (από ειδικούς και βοηθητικούς θεματικούς χάρτες, εκτίμηση εκσκαψιμότητας, καταλληλότητας υλικών κ.λπ).

Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες, αυτές απεικονίζονται στις γεωλογικές μηκοτομές. Τα στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που απεικονίζονται στη γεωλογική μηκοτομή είναι οι γεωλογικοί σχηματισμοί (με χρώμα), η λιθολογική περιγραφή (με ράστερ), τα αποτελέσματα NSPT και RQD.

Η κλίμακα σύνταξης των γεωλογικών μηκοτομών είναι η ίδια με την κλίμακα των αντίστοιχων μηκοτομών του μελετητή του έργου σε κάθε στάδιο μελέτης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για ένα (1) χιλιόμετρο μήκους γεωλογικής μηκοτομής καθορίζεται σε ποσοστό 14 % επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της αντίστοιχης γεωλογικής χαρτογράφησης σε μήκος ενός (1) χιλιομέτρου επί το συνολικό μήκος των λύσεων οδοποιίας και προσαυξάνεται, εφόσον απεικονίζονται ερευνητικές γεωτρήσεις, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο :

Μ = κ1 * Ρ 0,6 *12% * Σ + 3 * γ €, όπου

κ1 = συντελεστής (σύμφωνα με το άρθρο ΓΛ 1)

Ρ = εύρος γεωλογικής χαρτογράφησης σε km

Σ = συνολικό μήκος μηκοτομών οδοποιίας σε km

γ = συνολικό μήκος γεωτρήσεων σε m

Το συνολικό μήκος των μηκοτομών θα πρέπει να ταυτίζεται με το συνολικό μήκος των λύσεων της μελέτης οδοποιίας, αφού αφαιρεθούν τυχόν αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα.

O ανωτέρω τρόπος υπολογισμού ισχύει εφόσον το συνολικό επιμετρούμενο μήκος των μηκοτομών υπερβαίνει το ένα (1) km. Για μηκοτομή μήκους μικρότερου του ενός (1) χιλιομέτρου, τότε η αμοιβή της γεωλογικής μηκοτομής προκύπτει ως ποσοστιαία αναλογία 12% επί της αμοιβής της γεωλογικής χαρτογράφησης με την προαναφερθείσα προσαύξηση, εφόσον απεικονίζονται ερευνητικές γεωτρήσεις.

 

Άρθρο ΓΛ.3 Γεωλογικές Τομές και Διατομές

Συντάσσονται τόσες γεωλογικές τομές και διατομές, ώστε να δίδεται σαφής εικόνα του τεχνικογεωλογικού προσομοιώματος.

Στις γεωλογικές τομές και διατομές παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία της γεωλογικής οριζοντιογραφίας. Στην περίπτωση των βραχωδών σχηματισμών παρουσιάζεται το επικρατέστερο πλέγμα ασυνεχειών της βραχόμαζας.

Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες, αυτές απεικονίζονται στις γεωλογικές τομές και διατομές. Τα στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που απεικονίζονται στις γεωλογικές τομές και διατομές είναι οι γεωλογικοί σχηματισμοί (με χρώμα), η λιθολογική περιγραφή (με ράστερ), τα αποτελέσματα NSPT και RQD.

Η κλίμακα σύνταξης των γεωλογικών τομών και διατομών είναι συνήθως ίδιες ή και μεγαλύτερες με αυτές της γεωλογικής χαρτογράφησης του αντίστοιχου σταδίου, ενω για τα τεχνικά οι διατομές γίνονται συνήθως στην κλίμακα των διατομών των τεχνικών.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των γεωλογικών τομών και διατομών καθορίζεται από τον τύπο:

Δ = κ2 * μ + 3 * γ €, όπου

κ2 = συντελεστής

μ = συνολικό μήκος τομών και διατομών σε m

γ = συνολικό μήκος γεωτρήσεων, οι οποίες δεν έχουν απεικονισθεί στις γεωλογικές μηκοτομές σε m

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ2 για κάθε κλίμακα χάρτη:

Κλίμακα

κ2

1: 50.000

0,12

1: 25.000

0,15

1: 20.000

0,17

1: 10.000

0,22

1 : 5.000

0,28

1 : 2.000

0,38

1 : 1.000

0,49

1 : 500

0,62

1 : 200

0,86

1 : 100

1,10

1 : 50

1,40

1 : 20

2,28

1 : 10

2,44

 

Άρθρο ΓΛ.4 Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες

Οι ειδικοί θεματικοί χάρτες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και εκπονούνται μόνον αφού προηγηθεί γεωλογική χαρτογράφηση, οι αντίστοιχες για το θέμα παρατηρήσεις υπαίθρου και άλλες απαιτούμενες γεωλογικές αξιολογήσεις.

Όσο αφορά στα οδικά έργα, οι ειδικοί θεματικοί χάρτες, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.4 είναι οι παρακάτω :

·               Χάρτης τεχνικής γεωμορφολογίας και προβληματικών περιοχών. Συντάσσεται κατά το στάδιο της αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης της χάραξης.

·               Τεχνικογεωλογικός χάρτης και γεωλογικής επικινδυνότητας. Συντάσσεται κατά το στάδιο της οριστικής γεωλογικής μελέτης της χάραξης.

·               Χάρτης υπεδαφικών ισουψών. Συντάσσεται κατά το στάδιο της οριστικής γεωλογικής μελέτης της χάραξης, όπου είναι αναγκαίος και υπάρχουν επαρκή στοιχεία, κατά την σύνταξη μελετών κατολισθήσεων, κατά το στάδιο της προμελέτης των Τεχνικών, κατά την σύνταξη μελετών αντιστηρίξεων, βελτίωσης εδαφών και λοιπών γεωτεχνικών έργων κλπ

·               Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάμων. Συντάσσεται στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης για την επιλογή δανειοθαλάμων και καταλληλότητας προιόντων ορυγμάτων κατά το στάδιο της προμελέτης οδοποίας ή σε αυτόνομες μελέτες δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων και λατομείων.

Στα πλαίσια εκπόνησης γεωλογικών μελετών Τεχνικών Έργων είναι δυνατόν να απαιτηθεί η σύνταξη βοηθητικών θεματικών χαρτών σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές με γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή. Οι βοηθητικοί θεματικοί χάρτες εκπονούνται μόνον αφού προηγηθεί γεωλογική χαρτογράφηση και αντίστοιχες μετρήσεις.

Παραδείγματα από τέτοιους χάρτες δίνονται παρακάτω:

·               Υδρολιθολογικός/Υδρογεωλογικός χάρτης. Περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για την επίδραση του επιφανειακού και υπόγειου νερού στα τεχνικά έργα (υδρολιθολογικές ενότητες, σημεία εμφάνισης νερού, μετρήσεις στάθμης, ισοπιεζομετρικές καμπύλες εφόσον υπάρχει επαρκής κάναβος, επιφανειακές συγκεντρώσεις νερού κλπ).

·               Χάρτης κλίσεων αναγλύφου και αστάθειας. Αποτυπώνονται οι κλίσεις του αναγλύφου, εντοπίζονται οι χαρακτηριστικές γεωμορφές του, οι οποίες μπορούν να επηρρεάσουν τα προβλέπόμενα έργα καθώς και οι ζώνες αστάθειας (εκδηλωμένης ή δυνητικής) του φυσικού αναγλύφου.

·               Τεκτονικός/Νεοτεκτονικός χάρτης. Αποτυπώνονται όλα τα τεκτονικά στοιχεία αλπικής και μεταλπικής παραμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος.

·               Χάρτης ανάλυσης υδρογραφικού δικτύου. Μετά από μετρήσεις του υδρογραφικού δικτύου συντάσσονται χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα και τη συχνότητα του υδρογραφικού δικτύου.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη.

 

Άρθρο ΓΛ.5 Γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής

Η γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής συμπεριλαμβάνει την αποτύπωση ερευνητικών ορυγμάτων, υφιστάμενων τεχνητών πρανών και ερευνητικών φρεάτων.

Για την αποτύπωση όλων των στοιχείων, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ. 3, παρ. 1.6, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Κ, καθορίζεται από τον τύπο:

Κ = κ3 * Μ0,6 €, όπου

κ3 = συντελεστής

Μ = η επιφάνεια της ανοικτής εκσκαφής σε m2

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ3 για κάθε κλίμακα χάρτη:

 

Κλίμακα

κ3

1 : 200

75

1 : 100

95

1 : 50

120

1 : 20

200

1 : 10

210

Άρθρο ΓΛ.6 Γεωλογική Χαρτογράφηση Υπογείων Έργων και Σπηλαίων

Η γεωλογική χαρτογράφηση του εσωτερικού ερευνητικής στοάς ή σήραγγας, σπηλαίου ή εγκοίλου, σε στάδιο μελέτης καθώς επίσης και σήραγγας σε φάση κατασκευής, περιλαμβάνει την αξιοποίηση των στοιχείων της επιφανειακής γεωλογίας, όσο και των στοιχείων που προέκυψαν από την αξιολόγηση των γεωτρήσεων και των άλλων ερευνητικών εργασιών.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Ζ για τη χαρτογράφηση σηράγγων - ερευνητικών στοών καθώς και σπηλαίων - εγκοίλων καθορίζεται από τον τύπο :

Ζ = κ4 * μ 0,6 €, όπου

κ4 = συντελεστής

μ = μήκος του χαρτογραφηθέντος τμήματος σε m για τις σήραγγες – στοές ή η μεγαλύτερη διάσταση του χαρτογραφηθέντος τμήματος σε m για σπήλαια – έγκοιλα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ4 για κάθε κλίμακα χάρτη:

Κλίμακα

κ4

1 : 200

540

1 : 100

680

1 : 50

870

1 : 20

1.430

1 : 10

1.530

 

Άρθρο ΓΛ.7 Προσδιορισμός Ποιότητας Πετρώματος

Ο προσδιορισμός του RQD γίνεται κατά την εξέταση των πυρήνων γεωτρήσεων σε βραχώδεις σχηματισμούς. Υπολογίζεται ως εκατοστιαία αναλογία του συνολικού μήκους των μεγαλύτερων από 10 cm πυρήνων προς το συνολικό μήκος της πυρηνοληψίας.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προσδιορισμό ποιότητας πετρώματος καθορίζεται ανά μέτρο γεώτρησης σε :

RQD = 2,0 €/m

Άρθρο ΓΛ.8 Τεκτονικά Διαγράμματα – Δυνητικές Ολισθήσεις

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη λήψη, καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων της βραχομάζας (ασυνέχειες), την επεξεργασία τους, τη σύνταξη τεκτονικών διαγραμμάτων και τον καθορισμό των δυνητικών ολισθήσεων πρανών με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τη σύνταξη κάθε τεκτονικού διαγράμματος (σπουδαιότητα, τύπος, προσανατολισμοί ασυνεχειών, γωνία τριβής) και τη στερεογραφική προβολή των στοιχείων του έργου (διεύθυνση, κλίση πρανών), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.7.1, καθορίζεται για κάθε τεκτονικό διάγραμμα από τον τύπο:

ΤΔ = 700 + (10 * τ) €/τεμ., όπου

τ = το πλήθος των μετρήσεων του τεκτονικού διαγράμματος, οπωσδήποτε μεγαλύτερο των 60 και μικρότερο ή ίσο των 100.

 

Άρθρο ΓΛ.9 Ταξινομήσεις Βραχόμαζας

Οι ταξινομήσεις βραχομάζας γίνονται σε βραχώδη πρανή, σε επιφανειακά ή υπόγεια έργα, με ένα ή περισσότερα συστήματα από τα διεθνώς παραδεκτά (RMR, GSI, Q).

Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης σε κάθε ένα από τα συστήματα συνοδεύονται από αντίστοιχο πληροφοριακό έντυπο, όπου παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες οι γεωλογικές - γεωτεχνικές παράμετροι στις οποίες βασίζεται η ταξινόμηση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την ταξινόμηση αυτή ανά θέση και ανά σύστημα ταξινόμησης καθορίζεται από τον τύπο :

ΤΒ = 1.050 €/τεμ.

 

Άρθρο ΓΛ.10 Καταγραφές Σημείων Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών

Η καταγραφή των σημείων εμφάνισης νερού (πηγές, πηγάδια, υδρογεωτρήσεις) γίνεται με την χρήση GPS στην ευρύτερη περιοχή του έργου και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.8.

Η καταγραφή των γεωερευνητικών εργασιών (ερευνητικές γεωτρήσεις, φρέατα, ορύγματα, στοές, διασκοπήσεις με διατρητικό φορείο, γεωφυσικές διασκοπήσεις κ.λπ.), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί είτε κατά το παρελθόν, είτε κατά την διάρκεια της τρέχουσας μελέτης του έργου περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.9.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την καταγραφή κάθε σημείου εμφάνισης νερού ή κάθε γεωερευνητικής εργασίας καθορίζεται ως εξής:

α) για καταγραφή μέχρι και των πρώτων 200 σημείων, η τιμή καθορίζεται ανά σημείο σε 105 €/τεμ

β) για καταγραφή των υπολοίπων σημείων, πέραν των 200, η τιμή καθορίζεται ανά σημείο σε 90 €/τεμ.

Άρθρο ΓΛ.11 Μετρήσεις Σημείων Εμφάνισης Νερού και Γεωερευνητικών Εργασιών

Οι μετρήσεις στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα στα πηγάδια, στις ερευνητικές γεωτρήσεις και στις υδρογεωτρήσεις καθώς και οι μετρήσεις παροχής πηγών πραγματοποιούνται κατά τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.8.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μέτρηση σε σημείο εμφάνισης νερού ή γεωερευνητικής εργασίας καθορίζεται σε 45 €/σημείο.

Η ελάχιστη αμοιβή για κάθε σειρά μετρήσεων σε μία χρονική περίοδο καθορίζεται σε 1.000 €, η οποία δεν εφαρμόζεται, εφόσον πρόκειται για την ίδια χρονική περίοδο με αυτή της καταγραφής.

 

Άρθρο ΓΛ.12 Καταγραφές Υφιστάμενων Πρανών

Αναφέρεται στην καταγραφή υφισταμένων τεχνητών πρανών σε χαρακτηριστικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου, προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες για διανοίξεις ορυγμάτων σε παρόμοιους γεωλογικούς σχηματισμούς με αυτές του έργου και να επιλεγούν οι κρίσιμες γεωλογικές τομές στις οποίες θα γίνουν οι κατάλληλοι γεωτεχνικοί υπολογισμοί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.10.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ένα από τα καταγραφόμενα πρανή καθορίζεται από τον τύπο:

Π = 400 €/τεμ.

Εφόσον η καταγραφή υφιστάμενων πρανών γίνεται στα πλαίσια αυτόνομης μελέτης υφιστάμενων πρανών, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση, η οποία την συνοδεύει καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης, όπου :

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών για την καταγραφή των υφισταμένων πρανών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

 

Άρθρο ΓΛ.13 Δανειοθάλαμοι – Αποθεσιοθάλαμοι - Λατομεία

Η έρευνα και μελέτη δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων - λατομείων εκπονείται συνήθως παράλληλα με την οριστική γεωλογική μελέτη του έργου. Σε ειδικές περιπτώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μπορεί να εκπονηθεί ως αυτόνομη μελέτη.

Η εκπόνηση της έρευνας και μελέτης δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων - λατομείων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 2, παρ. Α1.1 και παρ. Α2.2 και κεφ. 3, παρ. 1.4.4.

13.1 Γεωλογικός Χάρτης

Γίνεται επέκταση της γεωλογικής χαρτογράφησης πέραν των ορίων της χαρτογραφημένης περιοχής στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης του έργου, εφόσον αυτή συνήθως δεν επαρκεί για να καθοριστούν περιοχές λήψης δανείων υλικών, απόθεσης προϊόντων εκσκαφών ή λήψης υλικών από λατομεία.

Η σύνταξη του γεωλογικού χάρτη γίνεται συνήθως σε κλίμακα 1 : 5.000 έως 1 : 20.000.

Εφόσον πρόκειται για αυτόνομη μελέτη γίνεται γεωλογική χαρτογράφηση στην περιοχή που εκπονείται η έρευνα και μελέτη δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων – λατομείων.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την γεωλογική χαρτογράφηση καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης.

13.2 Καταγραφή Θέσεων

Περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των ενεργών ή ανενεργών θέσεων λήψης αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή του έργου και των προϋπαρχουσών θέσεων που έχουν λειτουργήσει ως δανειοθάλαμοι και ως αποθεσιοθάλαμοι για άλλα τεχνικά έργα.

Τα στοιχεία της καταγραφής (θέση, είδος υλικών, εκσκαψιμότητα, εμβαδόν, είδος βλάστησης, νερά, πάχος, μέση απόσταση από το έργο κλπ) παρουσιάζονται σε καταγραφικά έντυπα ή σε πίνακα. Επίσης γίνεται φωτογραφική τεκμηρίωση για κάθε θέση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε θέση καταγραφής καθορίζεται σε 100 €/τεμ.

13.3 Χάρτης Δανείων Υλικών και Αποθεσιοθαλάμων

Περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών ως προς την καταλληλότητα τους για την χρήση ως δάνεια υλικά για τα διάφορα έργα, τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών ως προς την εκσκαψιμότητα τους, τις θέσεις που έχουν καταγραφεί, την υπόδειξη περιοχών στις οποίες θα επικεντρωθεί η γεωτεχνική, στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το είδος της βλάστησης και καλλιέργειας.

Εφόσον ο χάρτης αυτός συντάσσεται μετά την εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα και την αξιολόγησή τους, το όριο της χωροθέτησης του δανειοθαλάμου ή του αποθεσιοθαλάμου, του όγκου απόληψης ή απόθεσης υλικών κλπ.

Ο χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάμων θεωρείται ειδικός θεματικός χάρτης και η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

13.4 Άλλες Ερευνητικές Εργασίες

Για την εκπόνηση της έρευνας και μελέτης δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων - λατομείων είναι δυνατό να απαιτηθούν και άλλες εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και την ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπως :

·           Σύνταξη Χάρτη Υπεδαφικών Ισουψών. Αφορά την χάραξη των ισοπαχών του μανδύα αποσάθρωσης, των ισοβαθών του βραχώδους υποβάθρου κ.λ.π. και συντάσσεται εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

·           Γεωλογικές Τομές – Διατομές. Συντάσσονται για την εκτίμηση του όγκου των δανείων υλικών, του πάχους του μανδύα αποσάθρωσης κλπ, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

·           Τεκτονικά Διαγράμματα – Δυνητικές Ολισθήσεις. Συντάσσονται στην περίπτωση μελέτης ευστάθειας βραχωδών σχηματισμών σε μέτωπα εκσκαφής.

13.5 Τεχνική Έκθεση

Η Τεχνική Έκθεση περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω για κάθε περίπτωση :

α) για τα λατομεία (είδος πετρώματος, φυσική κατάσταση, εκσκαψιμότητά, πάχος ακατάλληλων υπερκείμενων, όγκος αποθεμάτων, ευστάθεια μετώπου, απόσταση από το έργο, συνθήκες προσπέλασης, υπόγεια ή επιφανειακά νερά, χρήσεις γης, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλ.π.

β) για τους δανειοθαλάμους (είδος υλικών, εκσκαψιμότητα, επιφανειακή ανάπτυξη, μέγιστο και ελάχιστο πάχος, όγκος αποθεμάτων, συνθήκες προσπέλασης, απόσταση από το έργο κλ.π.

γ) για τους αποθεσιοθαλάμους (συνθήκες ευστάθειας, εκδήλωση και δίαιτα των υπογείων νερών, παρεμπόδιση επιφανειακών απορροών, κ.λπ.)

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση, η οποία συνοδεύει την έρευνα και μελέτη δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων - λατομείων καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης, όπου :

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών για την έρευνα δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων – λατομείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

 

Άρθρο ΓΛ.14 Πετρογραφικές Αναλύσεις

Περιλαμβάνει τον ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ορυκτών ενός συμπαγούς πετρώματος, ώστε να δοθεί η ακριβής ονομασία του (ειδικά των ηφαιστειακών, πλουτωνίων και μεταμορφωμένων πετρωμάτων). Περιλαμβάνει επίσης την επί τοις εκατό συμμετοχή του κάθε ορυκτού, τις υπάρχουσες εξαλλοιώσεις, το μέγεθος και τη μορφή των κόκκων και το τυχόν υπάρχον συνδετικό υλικό.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε πετρογραφική ανάλυση καθορίζεται σε 170 €/τεμ.

 

Άρθρο ΓΛ.15 Ορυκτολογικές Αναλύσεις

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ορυκτών ενός κατάλληλου δείγματος χαλαρού υλικού κυρίως για την διερεύνηση ύπαρξης διογκούμενων υλικών όπως αργιλικών ορυκτών ή κρυστάλλων ανυδρίτη.

Η ορυκτολογική εξέταση ενός κατάλληλου δείγματος πραγματοποιείται με την μέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ, με τη μέθοδο της διαφορικής θερμικής ανάλυσης είτε με άλλη πρόσφορη και επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ορυκτολογική ανάλυση καθορίζεται σε 200 €/τεμ.

 

Άρθρο ΓΛ.16 Σεισμοτεκτονική Έρευνα

Η έρευνα σχετικά με το σεισμοτεκτονικό καθεστώς μιας περιοχής στα πλαίσια εκπόνησης μελετών σεισμικής επικινδυνότητας περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.12.6.

16.1 Γεωλογικός – Νεοτεκτονικός Χάρτης

Για την σύνταξη του γεωλογικού – νεοτεκτονικού χάρτη της ευρείας περιοχής κατασκευής του έργου, τον προσδιορισμό του είδους και του εύρους τυχόν κατακόρυφων κινήσεων, την χαρτογράφηση των πρόσφατων τεκτονικών δομών, τον χαρακτηρισμό των ενεργών ρηγμάτων, τον προσδιορισμό των γεωμετρικών και δυναμικών τους χαρακτηριστικών καθώς και του πεδίου των τάσεων με το οποίο συνδέεται η δράση τους, την μελέτη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης.

Εφόσον στην περιοχή έρευνας έχει εκπονηθεί γεωλογική χαρτογράφηση στα πλαίσια του έργου που μελετάται, σε κλίμακα αντίστοιχη με τις ανάγκες σύνταξης του χάρτη που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, τότε η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

16.2 Μελέτη Σεισμικότητας

Για την μελέτη της σεισμικότητας της περιοχής ενδιαφέροντος (αξιολόγηση χαρτών ισοσείστων καμπυλών και ερμηνεία της ανάπτυξης των σεισμικών εντάσεων κλπ), η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα ανάλογα με την έκταση σε km2 :

Έκταση (km2)

< 100

8.600

101 - 400

10.700

401 - 800

16.100

>800

21.400

16.3 Άλλες Έρευνες Πεδίου

Εφόσον απαιτηθούν και άλλες έρευνες πεδίου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής σε σχέση με το έργο που μελετάται, όπως γεωφυσικές έρευνες και διάνοιξη ερευνητικών τάφρων, τότε οι προσήκουσες αμοιβές τους καθορίζονται από τα αντίστοιχα άρθρα.

 

Άρθρο ΓΛ.17 Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης

Το Τεύχος της Γεωλογικής Μελέτης (Τεχνικογεωλογική Έκθεση) περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες ανάλογα με το στάδιο και το είδος της γεωλογικής μελέτης : εισαγωγή, γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής έργου (γεωμορφολογία, γεωλογία, τεκτονική, σεισμικότητα, υδρογεωλογία), τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ερευνητικών γεωτρήσεων, τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηματισμών (ανομοιομορφία, ευκολία στην αποσάθρωση, διαπερατότητα, εκτίμηση συνθηκών ευστάθειας των πρανών, εκσκαψιμότητα, καταλληλότητα υλικών κλπ), χαρακτηριστικά βραχόμαζας, τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος του έργου, σύγκριση των διαφορετικών λύσεων με τεχνικογεωλογικά κριτήρια, δάνεια υλικά – λατομεία, συμπεράσματα – προτάσεις.

Η αμοιβή της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά στις γεωλογικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης, καθορίζεται από τον τύπο :

ΓΛΕ = 25% * Α, όπου

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για σύνταξη της τεχνικογεωλογικής έκθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1.500 €.

 

Άρθρο ΓΛ.18 Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Αξιολόγησης

Η Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Αξιολόγησης συντάσσεται μόνο εφόσον έχει υποβληθεί η γεωλογική μελέτη και η γεωτεχνική αξιολόγηση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ. 1, παρ. 1.2.3 καθορίζεται από τον τύπο:

Ε = (ΓΛΕ + ΓΤA)* 20%, όπου

ΓΛΕ + ΓΤA = συνολική αμοιβή του τεύχους της γεωλογικής μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο ΓΛ 17 και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο ΓM.1.3, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

Η αμοιβή διανέμεται εξ ημισείας στον γεωλόγο και γεωτεχνικό μελετητή.

Άρθρο ΓΛ.19 Εισκόμιση – Αποκόμιση Εξοπλισμού Γεωφυσικής Έρευνας

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την μεταφορά του συνόλου των απαιτούμενων οργάνων και συσκευών της γεωφυσικής έρευνας και του προσωπικού για την εκτέλεση αυτής από την έδρα του Αναδόχου στην περιοχή έρευνας και ειδικότερα στην πρώτη θέση εργασίας, για την εγκατάσταση σε κατάσταση ετοιμότητας στη θέση αυτή και την αποκόμιση των παραπάνω οργάνων και συσκευών και του προσωπικού από την τελευταία θέση γεωφυσικής έρευνας στην έδρα του αναδόχου με φορτηγό αυτοκίνητο 3/4 ton καθορίζεται ως κατωτέρω:

19.1 Οδική μεταφορά

ΟΜ = 200 + (2,7 * Τ) €/τεμ., όπου

Τ = χιλιομετρική απόσταση σε km από την έδρα του Αναδόχου μέχρι την πρώτη θέση έρευνας

19.2 Θαλάσσια μεταφορά

ΘΜ = 500 + (2,7 * Τ) €/τεμ., όπου

Τ = χιλιομετρική απόσταση σε km οδικής και θαλάσσιας μεταφοράς από την έδρα του Αναδόχου μέχρι την πρώτη θέση έρευνας

 

Άρθρο ΓΛ.20 Μετακίνηση Συνεργείου Εκτέλεσης Γεωφυσικών Ερευνών από θέση σε θέση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για μία ώρα μετακίνησης του συνεργείου εκτέλεσης των γεωφυσικών ερευνών από θέση σε θέση έρευνας αποτελούμενο από αυτοκίνητο 3/4 ton, απασχόληση γεωλόγου για έλεγχο και παροχή οδηγιών και εργάτη ανειδίκευτου καθορίζεται σε 85 €/ώρα

 

 

Άρθρο ΓΛ.21 Εκτέλεση, Επεξεργασία και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Γεωφυσικών Εργασιών

21.1 Γενικά

Για την εκτέλεση γεωφυσικών μετρήσεων σε γραμμές (τομές) στην επιφάνεια του εδάφους, μέσα σε γεωτρήσεις ή μεταξύ γεωτρήσεων, με τις βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για τον ακριβή προσδιορισμό των σημείων λήψης μετρήσεων και γενικά για την προετοιμασία εκτέλεσης της μεθόδου, με τη λήψη και τον έλεγχο ποιότητας των μετρήσεων, με την επεξεργασία των μετρήσεων και τη σύνταξη των κατάλληλων διαγραμμάτων (τομών, χαρτών κλπ.) με χρήση κατάλληλου λογισμικού, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και με όλες τις σχετικές εργασίες, η προεκτιμώμενη αμοιβή των γεωφυσικών μετρήσεων καθορίζεται από τον γενικό τύπο:

Α = μ * β * π €, όπου

μ = το μήκος της γραμμής (τομής) ή της γεώτρησης, σε m

β = συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση δ μεταξύ των σημείων μέτρησης ή των θέσεων των ηλεκτροδίων, γεωφώνων κ.α. στοιχείων λήψης μετρήσεων κατά μήκος της γραμμής ή της γεώτρησης (βήμα προόδου) και από το μήκος μ της γραμμής μετρήσεων

π = συντελεστής μεθόδου.

Οι συντελεστές, οι οποίοι εφαρμόζονται για κάθε μία γεωφυσική μέθοδο ξεχωριστά παρουσιάζονται αναλυτικά στα ακόλουθα υποάρθρα.

21.2 Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις (VES)

Για την εκτέλεση μίας γεωηλεκτρικής διασκόπησης σε μία θέση με ανάπτυγμα ΑΒ μήκους μ (σε m), οι συντελεστές είναι :

Α = μ * β * 2,0

Οι τιμές του συντελεστή β δίνονται για κάθε ανάπτυγμα ΑΒ στον ακόλουθο πίνακα :

Ανάπτυγμα ΑΒ (m)

Β

100

1,62

128

1,37

160

1,18

200

1,01

260

0,84

320

0,73

400

0,63

500

0,54

640

0,45

800

0,39

1000

0,34

1280

0,29

1600

0,25

2000

0,29

2500

0,32

³ 3200

0,34

21.3 Μετρήσεις Γεωραντάρ (Ground Penetrating Radar)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων γεωραντάρ σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε μέτρα), η αμοιβή είναι :

Α = μ * β * π

Οι τιμές του συντελεστή π, ανάλογα με το βάθος x εφαρμογής της μεθόδου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

Βάθος εφαρμογής x (m)

π

0 < x ≤ 1

1,0

1 < x ≤ 10

1,8

x > 10

2,8

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με το μήκος μ της γραμμής (τομής) :

β = 7 * μ-0,07

21.4 Μετρήσεις Σεισμικής Διάθλασης και Σεισμικής Ανάκλασης (Seismic Refraction, Seismic Reflection)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων σεισμικής διάθλασης / σεισμικής ανάκλασης σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι :

Α = μ * β * π

Οι τιμές του συντελεστή π, ανάλογα με την μέθοδο και τις παραλλαγές της, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μέθοδος

π

Σεισμική διάθλαση,
με καταγραφή
P ή S κυμάτων

11

Σεισμική διάθλαση,
με καταγραφή
P και S κυμάτων

13

Σεισμική ανάκλαση

18

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ μεταξύ των θέσεων των γεωφώνων κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος της γραμμής μ :

β = 14 * δ-0,43 * μ-0,16

 

21.5 Μετρήσεις Ηλεκτρικής Τομογραφίας (Resistivity Imaging)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι :

Α = μ * β * π

Οι τιμές του συντελεστή π, ανάλογα με τα επίπεδα (σειρές) διερεύνησης ν, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Επίπεδα (σειρές) διερεύνησης

π

1 < ν ≤ 6

2,0

6 < ν ≤ 10

4,5

ν >10

6,0

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ μεταξύ των θέσεων των ηλεκτροδίων κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος της γραμμής μ :

β = 12 * δ-0,43 * μ-0,16

21.6 Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις (VLF, EM)

Για την εκτέλεση των ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων VLF σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι :

Α = μ * β * 0,65

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος της γραμμής μ :

β = 14 * δ-0,43 * μ-0,16

21.7 Μαγνητικές Μετρήσεις, Μετρήσεις Ειδικής Αντίστασης και Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις (εκτός VLF) (Magnetic, Resistivity, EM)

Για την εκτέλεση μαγνητικών μετρήσεων / μετρήσεων ειδικής αντίστασης / ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων (εκτός VLF) σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι :

Α = μ * β * 1,1

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος της γραμμής μ :

β = 10 * δ-0,43 * μ-0,16

21.8 Βαρυτικές Μετρήσεις (Gravity)

Για την εκτέλεση των βαρυτικών μετρήσεων σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι :

Α = μ * β * 3,0

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος της γραμμής μ :

β = 14 * δ-0,43 * μ-0,16

21.9 Διαγραφίες Γεωτρήσεων (Borehole logging)

Για την εκτέλεση διαγραφιών μέσα σε μία γεώτρηση μήκους μ (σε μέτρα), η αμοιβή είναι :

Α= μ * π

Οι τιμές του συντελεστή π δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με το είδος της διαγραφίας :

 

 

 

 

Α/Α

Είδος Διαγραφίας

Διεθνής Ονομασία

π

1

Φυσική Ακτινοβολία Γ

Natural Gamma spectroscopy

4,5

2

Ηλεκτρική Διαγραφία

Electric Log

8,0

3

Ηλεκτρική – Φυσική ακτινοβολία Γ

Electric Log- Natural Gamma spectroscopy

8,5

4

Εστιασμένη Ηλεκτρική Αντίσταση

Focused Electric Log/Guard Log

8,5

5

Ποιότητα Υδροφορίας

Water Quality Log

8,5

6

Θερμοκρασία - Αγωγιμότητα

Temperature-Conductivity Log

7,2

7

Υποβρύχια Κάμερα

Submersible Camera Log

8,7

8

Πορώδες

Porosity Log

9,6

9

Ροόμετρο

Impeller Flowmeter Log

8,0

10

Αζιμουθιακή Καθετότητα

Gyroscopic verticality Log

8,2

11

Σεισμικά Πλήρους Κυματομορφής

Sonic Log

8,7

12

Πυκνότητα

Density Log

9,0

13

Ακουστική Απεικόνιση

Acoustic Televiewer Log

13,0

14

Οπτική Απεικόνιση

Optical Televiewer Log

13,0

15

Διάμετρος Γεώτρησης

3 Arm Caliber Log

5,0

21.10 Μετρήσεις Ταχύτητας Σεισμικών Κυμάτων, Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων και Τομογραφίας μεταξύ Γεωτρήσεων(Seismic/Electromagnetic Crosshole, Downhole, Tomography)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων ταχύτητας σεισμικών / ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μεταξύ γεωτρήσεων, με λήψη σε 1 ή 2 γεωτρήσεις μήκους μ, και για την εκτέλεση των μετρήσεων σεισμικής / ηλεκτρομαγνητικής τομογραφίας μεταξύ γεωτρήσεων μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι :

Α = 0,10 * μ * β * π

Ως μήκος μ λαμβάνεται το μήκος μίας μόνο γεώτρησης από αυτές που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου.

Οι τιμές του συντελεστή π δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με την μέθοδο και τις παραλλαγές της:

Μέθοδος

π

Downhole

70

Μετρήσεις ταχύτητας με λήψη σε 1 γεώτρηση

100

Μετρήσεις ταχύτητας με λήψη σε 2 γεωτρήσεις

200

Τομογραφία μεταξύ γεωτρήσεων

300

Οι τιμές του συντελεστή β, ανάλογα με το μήκος της γεώτρησης και την απόσταση μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γεώτρησης, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

Κατακόρυφη απόσταση μεταξύ σημείων μέτρησης
(μέτρα)

Μήκος γεώτρησης (μέτρα)

0 - 100

101 - 200

>200

0,5

36,0

39,6

43,2

1,0

18,0

19,8

21,6

2,0

9,0

9,9

10,8

5,0

3,6

4,0

4,3

³ 10,0

1,8

2,0

2,2

Άρθρο ΓΛ.22 Τεύχος Γεωφυσικής Έκθεσης

Στη γεωφυσική έκθεση αναφέρονται όλα τα δεδομένα των μετρήσεων υπαίθρου, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών, δίνεται η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα γεωλογικά, γεωτεχνικά και λοιπά γεωφυσικά και γεωεπιστημονικά στοιχεία.

Σε περίπτωση αυτόνομης γεωφυσικής μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της γεωφυσικής έκθεσης καθορίζεται από τον τύπο του ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης, όπου :

Α = συνολικό κόστος των γεωφυσικών ερευνών πεδίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

Σε περίπτωση γεωφυσικής μελέτης, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια γεωλογικής ή υδρογεωλογικής μελέτης του ίδιου μελετητή, η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της γεωφυσικής έκθεσης καθορίζεται από τον τύπο :

Κ = 20 % * Α, όπου

Α = συνολικό κόστος των γεωφυσικών ερευνών πεδίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

Άρθρο ΓΛ.23 Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες στα πλαίσια Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Γενικά

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες :

α) Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια εκπόνησης μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Οι μελέτες αυτές εκπονούνται σε δύο στάδια :

Κατά την Α’ Φάση της μελέτης ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας σε κλίμακα 1:25.000 και γενικά στην ίδια κλίμακα που εκπονείται η Α’ Φάση της μελέτης ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.

Κατά την Β1’ Φάση της μελέτης ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ, εκπονείται η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας σε κλίμακα 1:5.000 και γενικά στην ίδια κλίμακα που εκπονείται η Β’ Φάση της μελέτης ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.

β) Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδόμηση Περιοχές

γ) Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού.

δ) Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού.

Για τις απαιτούμενες γεωλογικές εργασίες εφαρμόζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση με τις διευκρινίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο.

Για οποιεσδήποτε άλλες γεωλογικές εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν μετά από απόφαση και εντολή του Εργοδότη καθώς και γνώμη της αρμόδιας για την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας υπηρεσίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση και στα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο ΓΛ.24 Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για Μελέτες Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

24.1 Α΄ Φάση της Μελέτης Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

α) Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και Πληροφόρησης. Ο χάρτης αυτός προέρχεται από την προσαρμογή υφιστάμενων γεωλογικών χαρτογραφήσεων με βάση και τις παρατηρήσεις από την έρευνα πεδίου και είναι γενικά κλίμακας 1 : 25. 000 (στην ίδια κλίμακα που εκπονείται η Α’ Φάση της μελέτης ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ).

Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, γεωδυναμικών, σεισμολογικών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων της περιοχής που ερευνάται καθώς και στοιχείων που αφορούν στους γεωλογικούς πόρους και στο γεωπεριβάλλον. Περιλαμβάνει επίσης τις θέσεις παρατηρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος και φωτογράφησης, καθώς και τις θέσεις προγενεστέρων μελετών, ερευνών, επιτόπου μετρήσεων, γεωτρήσεων ή άλλων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης. Επιπρόσθετα ο χάρτης περιλαμβάνει τις θέσεις ερευνών, μελετών, δράσεων και έργων που προτείνονται στην τεχνικογεωλογική έκθεση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον γεωλογικό χάρτη προσαρμογής και πληροφόρησης, ο οποίος θεωρείται βοηθητικός θεματικός χάρτης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης. Η αμοιβή της γεωλογικής χαρτογράφησης προκύπτει από το άρθρο ΓΛ 1.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον χάρτη αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5.000 €.

β ) Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών. Συντάσσεται αντί του προαναφερόμενου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης, γεωλογικές χαρτογραφήσεις, ανάλογης κλίμακας.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον χάρτη γεωλογικών συνθηκών, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης.

γ) Χάρτης κατ’ αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας. Στον χάρτη αυτόν οριοθετούνται σε κατάλληλη κλίμακα οι παρακάτω ζώνες:

·    ζώνες σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας,

·    ζώνες ή θέσεις προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και διατήρησης του γεωπεριβάλλοντος

·    ζώνες δυναμικού εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων και το είδος τους

·    ζώνες ή θέσεις όπου ειδικές χρήσεις είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον χάρτη κατ΄ αρχήν γεωλογικής καταλληλότητας, ο οποίος θεωρείται ειδικός θεματικός χάρτης επί των αντίστοιχων χαρτών των παρ. α ή β του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

δ) Θέσεις Παρατήρησης. Σε επιλεγμένες θέσεις όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό, γίνεται επί τόπου έρευνα. Ο ελάχιστος αριθμός θέσεων είναι Ν=20.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την έρευνα αυτή και για κάθε θέση καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 10.

ε) Τεχνική Έκθεση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.500 €.

24.2 Β1΄ Φάση της Μελέτης Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

α) Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων. Ο χάρτης αυτός συντάσσεται σε κλίμακα 1 : 5.000. Η προεκτιμώμενη αμοιβή γαι την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης.

Η αποζημίωση της γεωλογικής χαρτογράφησης μη συνεχόμενων τμημάτων πολεοδομούμενων περιοχών θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα και η αμοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού χάρτη, επειδή περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.000 €.

β) Χάρτης Πληροφόρησης. Η προεκτιμώμενη αμοιβή γαι την σύνταξη του πληροφόρησης, ο οποίος θεωρείται βοηθητικός θεματικός χάρτης επί του αντίστοιχου χάρτη της παρ.α. του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

γ) Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας. Ο χάρτης αυτός συντάσσεται σε κλίμακα 1 : 5.000. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας, ο οποίος θεωρείται ειδικός θεματικός χάρτης επί του αντίστοιχου χάρτη της παρ. α του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

δ) Τεχνική Έκθεση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.600 €.

Άρθρο ΓΛ.25 Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδόμηση Περιοχές

α) Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων. Η προεκτιμώμενη αμοιβή γαι την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης.

Η αποζημίωση της γεωλογικής χαρτογράφησης μη συνεχόμενων τμημάτων πολεοδομούμενων περιοχών θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα και η αμοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού χάρτη, επειδή περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.000 €.

β) Χάρτης Πληροφόρησης. Η προεκτιμώμενη αμοιβή γαι την σύνταξη του χάρτη πληροφόρησης, ο οποίος θεωρείται βοηθητικός θεματικός χάρτης επί του αντίστοιχου χάρτη της παρ.α. του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

γ) Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας, ο οποίος θεωρείται ειδικός θεματικός χάρτης επί του αντίστοιχου χάρτη της παρ. α του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

δ) Τεχνική Έκθεση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.200 €.

Άρθρο ΓΛ.26 Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για Κοιμητήρια ή πλησίον αυτών

26.1 Γεωλογική Χαρτογράφηση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης σε κλίμακα 1:2.000 και έκταση 1 km περιμετρικά από το υφιστάμενο, επεκτεινόμενο ή υπό ίδρυση κοιμητήριο καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης

26.2 Υδρολιθολογικός – Υδρογεωλογικός Χάρτης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του Υδρολιθολογικού – Υδρογεωλογικού χάρτη καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης

26.3 Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου

Για την σύνταξη χάρτη υδρογραφικού δικτύου ως βοηθητικού, σε κλίμακα 1:5.000 και σε έκταση ίση με την έκταση των υδρολογικών λεκανών, στην οποία εντάσσονται τα ρέματα και οι λοιπές επιφανειακές απορροές που καταγράφονται εντός της περιοχής που ορίζεται σε 1 km περιμετρικά από το υφιστάμενο ή νέο κοιμητήριο, η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

26.4 Τεχνική Έκθεση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.200 €.

Άρθρο ΓΛ.27 Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για Κοιμητήρια ή πλησίον αυτών

27.1 Γεωλογική Χαρτογράφηση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης, σε κλίμακα 1:2.000 και έκταση 1 km περιμετρικά από το υφιστάμενο, επεκτεινόμενο ή υπό ίδρυση κοιμητήριο, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης.

27.2 Χάρτης Μορφολογικών Κλίσεων

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη Μορφολογικών Κλίσεων στην ίδια κλίμακα και έκταση με τον χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

27.3 Τεχνικογεωλογική Χαρτογράφηση

Για την σύνταξη της Τεχνικογεωλογικής χαρτογράφησης στην ίδια κλίμακα και έκταση με τον χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης, η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

27.4 Τεχνική Έκθεση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.200 €.

Άρθρο ΓΛ.28 Υδρογεωλογικές Έρευνες και Μελέτες - Γενικά

Αντικείμενο των υδρογεωλογικών μελετών είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των υδρογεωλογικών συνθηκών και αναφέρονται τόσο στο ποιοτικό όσο και στο ποσοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών.

Στόχος των μελετητικών εργασιών είναι η ορθολογική αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού πάντα στα πλαίσια της συνολικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής ή υδρογεωλογικής λεκάνης. Η πλήρης και ολοκληρωμένη υδρογεωλογική μελέτη μιας περιοχής προϋποθέτει την συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών και την εκτέλεση σειράς αλληλοεξαρτώμενων ερευνητικών εργασιών υπαίθρου και γραφείου.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι μελέτες, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεμονομένα ή συνδιαστικά τα παρακάτω αντικείμενα :

·               Μελέτες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικού δυναμικού

·               Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων

·               Μελέτες στις οποίες συντάσσονται μαθηματικά προσομοιώματα υπόγειων υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους υδροφορείς.

·               Μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων

·               Υδρογεωλογικές μελέτες επιλογής κατάλληλης θέσης για την δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Άρθρο ΓΛ.29 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο ΓΛ 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο ΓΛ.30 Υδρογεωλογικές Τομές

Η σύνταξη των υδρογεωλογικών τομών γίνεται σε ίδια ή μεγαλύτερη κλίμακα με αυτή του υδρογεωλογικού χάρτη με σκοπό να δοθεί η γεωλογική δομή, τα υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που συνθέτουν το υδρογεωλογικό καθεστώς.

Άρθρο ΓΛ.31 Βοηθητικοί – Θεματικοί Χάρτες

Η υδρογεωλογική μελέτη πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σειρά βοηθητικών - θεματικών χαρτών στους οποίους παρουσιάζονται τα στοιχεία και χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην διαμόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις ερευνητικές εργασίες υπαίθρου, η επεξεργασία τους γίνεται στο γραφείο και παρουσιάζονται στους βοηθητικούς – θεματικούς χάρτες. Η σύνταξη των χαρτών αυτών γίνεται σε ίδια ή μεγαλύτερη κλίμακα με αυτή του γεωλογικού χάρτη. Ενδεικτικά οι βοηθητικοί – θεματικοί χάρτες είναι οι κατωτέρω :

·                  Υδρολιθολογικός χάρτης. Περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών σε υδρολιθολογικές ενότητες ανάλογα με το είδος και την τιμή της διαπερατότητας τους.

·                 Γεωμορφολογικός χάρτης. Περιλαμβάνει την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του τοπογραφικού ανάγλυφου και του υδρογραφικού δικτύου καθώς και την απεικόνιση των ειδικών μορφολογικών στοιχείων.

·                 Υδρολογικός χάρτης. Περιλαμβάνει τους υδρολογικούς, υδρομετρικούς κλπ. σταθμούς μέτρησης και τις μέσες ετήσιες ισοϋέτιες καμπύλες.

·                 Τεκτονικός χάρτης. Περιλαμβάνει τα όρια των αλπικών, νεογενών και τεταρτογενών σχηματισμών και την πλήρη απεικόνιση των τεκτονικών στοιχείων με τις κλίσεις και τον προσανατολισμό τους. Στους βραχώδεις σχηματισμούς γίνονται μικροτεκτονικές αναλύσεις με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των ασυνεχειών.

·                 Πιεζομετρικός χάρτης. Συντάσσεται με βάση τις μετρήσεις της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα σε μία περίοδο. Στο χάρτη παρουσιάζονται τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις στάθμης του υπόγειου νερού, οι ισοπιεζομετρικές καμπύλες, κατά την περίοδο μέτρησης και οι κύριοι και δευτερεύοντες άξονες αποστράγγισης του υπόγειου νερού.

·                 Χάρτης διακύμανσης στάθμης. Συντάσσεται μόνο όταν υπάρχουν μετρήσεις μίας τουλάχιστον περιόδου υψηλής και μίας χαμηλής στάθμης της υπό μελέτη περιοχής και απεικονίζει την μεταβολή της στάθμης μεταξύ των δύο αυτών περιόδων ή την μεταβολή της στάθμης μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος.

·                 Υδροχημικός χάρτης. Συντάσσεται με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (υψηλής ή χαμηλής στάθμης) και απεικονίζει το ποιοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών και την περιεκτικότητα τους σε στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σχετικά με το αντικείμενο της υδρογεωλογικής μελέτης.

·                 Χάρτης τρωτότητας ή ρυπαντικής επιδεκτικότητας. Συντάσσεται με βάση τα στοιχεία της υδρογεωλογικής έρευνας υπαίθρου και με ειδική αξιολόγηση της υδρολιθολογικής κατάταξης των γεωλογικών σχηματισμών, των υφιστάμενων ή δυνητικών πηγών ρύπανσης και τα στοιχεία για το ποιοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών.

·                 Χάρτης προτεινόμενων έργων και επεμβάσεων. Περιλαμβάνει την ταξινόμηση των υδροφορέων ανάλογα με την καταλληλότητα και δυνατότητα εκμετάλλευσης, τις πιθανά προτεινόμενες θέσεις ή περιοχές ανόρυξης υδρογεωτρήσεων εκμετάλλευσης ή έρευνας ή τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων νερών καθώς οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις διαχείρισης και προστασίας του υπόγειου υδατικού δυναμικού και των υδατικών πόρων συνολικά.

Στα πλαίσια εκπόνησης της υδρογεωλογικής μελέτης είναι δυνατή η σύνταξη και άλλων βοηθητικών χαρτών ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής έρευνας.

Οι βοηθητικοί – θεματικοί χάρτες συντάσσονται μετά την σύνταξη του γεωλογικού χάρτη, ο οποίος αποτελεί και την βάση τους.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των βοηθητικών – θεματικών χαρτών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση που η κλίμακα του βοηθητικού χάρτη είναι μεγαλύτερη από την κλίμακα του γεωλογικού χάρτη, τότε ως συντελεστής κλίμακας λαμβάνεται εκείνος του βοηθητικού χάρτη.

Άρθρο ΓΛ.32 Απογραφή Σημείων Εμφάνισης Νερού

Η απογραφή των σημείων εμφάνισης νερού (πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.) περιλαμβάνει την συγκέντρωση στοιχείων και την κατάρτιση μητρώου σε ειδικό απογραφικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται όλα τα τεχνικά και υδρολογικά – υδρογεωλογικά (ποσοτικά και ποιοτικά) χαρακτηριστικά των υδροσημείων καθώς και τα στοιχεία χρήσης νερού. Περιλαμβάνεται επίσης η επισήμανση της θέσης του υδροσημείου σε χάρτη με την χρήση GPS.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την απογραφή των σημείων εμφάνισης νερού καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΛ 10 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο ΓΛ.33 Μετρήσεις Στάθμης

Περιλαμβάνει την επιλογή των καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσημείων (φρέατα, γεωτρήσεις, πηγές), την κατάρτιση δικτύου σταθμημετρήσεων και την πραγματοποίηση μετρήσεων της στάθμης των υπόγειων νερών ή της παροχής χωρίς την χρήση μυλίσκου στα επιλεγμένα υδροσημεία .

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανά μέτρηση καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΛ 11 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο ΓΛ.34 Μετρήσεις Παροχής

34.1 Χωρίς Μυλίσκο

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μέτρηση παροχής πηγής ή χειμάρου μικρής παροχής σε αγωγό χωρίς την χρήση μυλίσκου καθορίζεται σε 40 €/τεμ.

34.2 Με Μυλίσκο

Για την μέτρηση της παροχής πηγής, χειμάρου ή ποταμού, όπου απαιτείται η χρήση μυλίσκου, θα πρέπει προηγουμένως να έχει διαμορφωθεί η κοίτη του με κανονική κατά το δυνατόν διατομή. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την μέτρηση της παροχής, είναι οι πιο κάτω :

α) Μέθοδος των πολλαπλών σημείων : χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που απαιτείται μεγάλη ακρίβεια, και είναι η πιο χρονοβόρα μέθοδος.

β) Μέθοδος των τριών σημείων : είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος, η δε ταχύτητα μετριέται σε τρία σημεία τα οποία ευρίσκονται σε βάθος 0,2, 0,6 και 0,8 m κάτω από την επιφάνεια του νερού

γ) Μέθοδος των δύο σημείων : εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η προηγούμενη μέθοδος, οπότε μετράται η ταχύτητα σε δύο σημεία τα οποία ευρίσκονται σε βάθος 0,2 και 0,8 m βάθους κάτω από την επιφάνεια του νερού.

δ) Μέθοδος του ενός σημείου : με την μέθοδο αυτή γίνεται μέτρηση σε ένα μόνο σημείο, σε βάθος 0,6 m κάτω από την επιφάνεια του νερού. Εφαρμόζεται όταν το βάθος του νερού είναι μικρότερο των 0,8 μ., οπότε δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου των δύο σημείων.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανά μέτρηση ταχύτητας σε ένα σημείο περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου, το αναγκαίο προσωπικό για την εκτέλεση της μέτρησης, την σύνταξη ειδικού εντύπου με το σχεδιάγραμμα της διατομής και τις εκτελεσθείσες μετρήσεις και καθορίζεται σε 100 €/σημείο

Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ενδεχομένως έργα διευθέτησης.

Άρθρο ΓΛ.35 Προγραμματισμός, Εκτέλεση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Ιχνηθετήσεων

Περιλαμβάνει την επιλογή, μετά από υδρογεωλογική αναγνώριση, των κατάλληλων θέσεων ρίψης και παρατήρησης των ουσιών ιχνηθέτησης, την αγορά, μεταφορά και χρήση των ουσιών αυτών, την παρατήρηση των σημείων εξόδου, την δειγματοληψία του νερού, την πραγματοποίηση των αναλύσεων και την επεξεργασία και αξιολόγησή των αποτελεσμάτων τους.

35.1 Εργασίες Ιχνηθέτησης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την πραγματοποίηση των ιχνηθετήσεων καθορίζεται από τον τύπο καθορίζεται από τον τύπο :

Ι = 700 * ν €, όπου

ν = αριθμός σημείων ρίψης και παρακολούθησης (καταβόθρες, πηγές, γεωτρήσεις, ρέματα κ.λ.π) εξόδου του ιχνηθέτη.

35.2 Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Ιχνηθέτη

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ιχνηθέτη με ειδική συσκευή ανάλογα με το είδος του, στα δείγματα νερού που συλλέχθηκαν στα σημεία εξόδου καθορίζεται σε 40 €/δείγμα

Άρθρο ΓΛ.36 Δειγματοληψία Νερού και Αποστολή στο Εργαστήριο για Ανάλυση

Περιλαμβάνει την επιλογή καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσημείων (πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.), την κατάρτιση δικτύου δειγματοληψιών νερού και την λήψη δείγματος νερού με ειδικές φιάλες και σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού κατά τη στιγμή της δειγματοληψίας, τη συσκευασία και τη μεταφορά των δειγμάτων σε ειδικό εργαστήριο για την εκτέλεση χημικής ή ειδικής ανάλυσης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανά δειγματοληψία καθορίζεται σε 17 €/δείγμα.

Άρθρο ΓΛ.37 Εκτέλεση Χημικής Ανάλυσης Νερού

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μίας χημικής ανάλυσης νερού περιλαμβάνει την εκτέλεση από Εγκεκριμένο Χημικό Εργαστήριο, προσδιορισμών συγκεκριμένων διαλυμένων στοιχείων στο νερό και τη σύνταξη μητρώου αποτελεσμάτων που συνολικά θα χαρακτηρίζουν το γενικό χημικό χαρακτήρα του νερού. Οι προσδιορισμοί που θα περιλαμβάνει η χημική ανάλυση νερού είναι:

·                  Φυσικά Χαρακτηριστικά: Διαύγεια, οσμή, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 250 C και pΗ.

·                  Σκληρότητα: Παροδική, μόνιμη και ολική σκληρότητα.

·                  Χημικά Χαρακτηριστικά: Σύνολο διαλυμένων αλάτων σε ppm καθώς επίσης και των παρακάτω στοιχείων:

·                  Ανιόντα: Ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειϊκα, χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη.

·                  Κατιόντα: Ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο

Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο ενδεχόμενος σχολιασμός για συγκεντρώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε χημική ανάλυση νερού όπως ορίζεται παραπάνω καθορίζεται σε 200 €/τεμ

Άρθρο ΓΛ.38 Εκτέλεση Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερού

Αφορά στην εκτέλεση μικροβιολογικής ανάλυσης σε δείγμα νερού που έχει ληφθεί με αποστειρωμένο δοχείο, η οποία περιλαμβάνει αερόβια καλλιέργεια για μικροοργανισμούς και μύκητες.

Η τιμή αναφέρεται στην εκτέλεση από Εγκεκριμένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, στην παρουσίαση του αποτελέσματος και στον απαραίτητο σχολιασμό.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μικροβιολογική ανάλυση νερού όπως ορίζεται παραπάνω καθορίζεται σε 50 €/τεμ

Άρθρο ΓΛ.39 Προσδιορισμοί Ιχνοστοιχείων στο Νερό

Αφορά στην εκτέλεση από εγκεκριμένο Χημικό Εργαστήριο, του προσδιορισμού της συγκέντρωσης στο νερό ενός διαλυμένου στοιχείου (μέταλλο, χημική ένωση, COD, BOD, TOC, TSS κ.λ.π., τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο για την εκτέλεση χημικής ανάλυσης). Ο προσδιορισμός γίνεται με κατάλληλη μέθοδο και στην τιμή περιλαμβάνεται η παρουσίαση του αποτελέσματος με τον απαραίτητο σχολιασμό.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προσδιορισμό ενός ιχνοστοιχείου όπως ορίζεται παραπάνω καθορίζεται σε 50 €/τεμ.

Άρθρο ΓΛ.40 Ερευνητικές Υδρογεωτρήσεις. Προγραμματισμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση.

Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, ο καθορισμός της θέσης, η σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, η συνεχής παρακολούθηση εκτέλεσης ερευνητικών υδρογεωτρήσεων και δορυφόρων πιεζομέτρων καθώς και η αξιολόγηση των ανωτέρω εργασιών.

Κατά την παρακολούθηση ο γεωλόγος μελετητής μεριμνά για την συνεχή ανά 5 m διάτρησης δειγματοληψία, την καταγραφή των αυξομειώσεων της παροχής της υδροφορίας κατά την διάτρηση, την καταγραφή της παροχής της υδροφορίας κατά την εκτέλεση air lift, την καταγραφή κάθε στοιχείου που προκύπτει από την διάτρηση και τέλος την σύνταξη της τομής της γεώτρησης με όλα τα στοιχεία της καταγραφής και της σωλήνωσης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται ανά μέτρο διάτρησης ερευνητικής υδρογεώτρησης και δορυφόρου(ων) πιεζομέτρου(ων) σε 10 €/m

Άρθρο ΓΛ.41 Δοκιμαστικές Αντλήσεις. Προγραμματισμός, Παρακολούθηση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση.

Περιλαμβάνεται ο καθορισμός του προγράμματος των δοκιμαστικών άντλησης, που θα εκτελεσθούν σε ερευνητικές υδρογεωτρήσεις ή σε υφιστάμενα υδροσημεία (υδρογεωτρήσεις ή φρέατα), η παρακολούθηση, η επεξεργασία των δεδομένων της άντλησης για τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων του υδροφορέα καθώς και η αξιολόγηση των ανωτέρω εργασιών.

Κατά την παρακολούθηση ο γεωλόγος μελετητής καταγράφει συστηματικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, τις μετρήσεις πτώσης και επαναφοράς στάθμης σε κάθε σημείο παρακολούθησης (πιεζόμετρο υδρογεώτρησης και δορυφόρα πιεζόμετρα) καθώς και την συνεχή καταγραφή της παροχής άντλησης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση, επεξεργασία και αξιολόγηση δοκιμαστικών αντλήσεων και δορυφόρου(ων) πιεζομέτρου(ων) καθορίζεται από τον τύπο :

Δ = 70 * Ω * Σ €, όπου

Ω = ώρες άντλησης και επαναφοράς στάθμης

Σ = σημεία παρακολούθησης

Άρθρο ΓΛ.42 Ειδικές Υδρογεωλογικές Εργασίες

Στα πλαίσια του προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης Ειδικών Υδρογεωλογικών Εργασιών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα άρθρα ΓΛ 40 και ΓΛ 41, όπως καλλιέργεια πηγών, έργα υδρομάστευσης, έργα εμπλουτισμού υπόγειων νερών κ.λ.π.. η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται ανά ανθρωποημέρα απασχόλησης.

Άρθρο ΓΛ.43 Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Υπόγειων Υδροφορέων

43.1 Γενικά

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη Μαθηματικού ομοιώματος υπόγειων υδροφορέων εξαρτάται από την έκταση του υδροφορέα, το πλήθος και την μορφή των διαθέσιμων υδρογεωλογικών στοιχείων, τον αριθμό των προσομοιουμένων στρωμάτων, το συνολικό μήκος των υδατορευμάτων που διαρέουν τον υδροφορέα και προσομοιώνονται καθώς και τον τύπο του μαθηματικού κώδικα (πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένες διαφορές, διπλής πυκνότητας κλπ).

Η αμοιβή αυτή περιλαμβάνει την προσομοίωση σε συνθήκες σταθερού και μεταβλητού φορτίου και την διαδικασία ελέγχου - βαθμονόμησης της προσομοίωσης.

43.2 Πεπερασμένες Διαφορές

Στην περίπτωση χρήσης μαθηματικού κώδικα πεπερασμένων διαφορών η προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει από τον τύπο :

Μ = 1.300 * (5 * N1 + N20.6 + 3*N3 + E0.5) €, όπου

E: Έκταση υδρογεωλογικής λεκάνης σε km2

Ν1: Πλήθος αυτογραφικών σταθμών παρακολούθησης υπόγειας στάθμης ή παροχής

N2: Πλήθος σημείων παρακολούθησης στάθμης ή παροχής και στοιχείων δοκιμαστικών αντλήσεων για τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την βαθμονόμηση της προσομοίωσης

Ν3: Πλήθος προσομοιούμενων στρωμάτων (layers)

43.3 Πεπερασμένα Στοιχεία

Στην περίπτωση χρήσης μαθηματικού κώδικα πεπερασμένων στοιχείων η προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει από τον τύπο:

Ρ = Μ * 1.2 , όπου

Μ = η προεκτιμώμενη αμοιβή του άρθρου ΓΛ 43.2

43.4 Συλλογή, Επεξεργασία και Αξιολόγηση Υφιστάμενων Υδρογεωλογικών Μελετών

Στην περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη μαθηματικής προσομοίωσης υπογείου υδροφορέα, χωρίς ταυτόχρονη σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την συλλογή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των στοιχείων των πλέον πρόσφατων υδρογεωλογικών μελετών, οι οποίες δίνουν στοιχεία για την λειτουργία του υδρογεωλογικού συστήματος στην περιοχή εφαρμογής της μαθηματικής προσομοίωσης του υπόγειου υδροφορέα, προκύπτει από τον τύπο :

Κ = 20% * Α €, όπου

Α = η συνολική αμοιβή για την σύνταξη των τευχών των πλέον πρόσφατων υδρογεωλογικών μελετών που αξιολογήθηκαν και για τις οποίες συντάσσεται σχετική έκθεση.

Άρθρο ΓΛ.44 Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης Διασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφορέα

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη μαθηματικού ομοιώματος διασποράς ρύπων σε υπόγειο υδροφορέα προκύπτει από τον τύπο :

Β = Μ * 0.5 * ν0.5 €, όπου

Μ = η προεκτιμώμενη αμοιβή του άρθρου ΓΛ.43.2.

ν = αριθμός ρυπαντών που ελέγχονται

Άρθρο ΓΛ.45 Συνθετικός Υδρογεωλογικός Χάρτης

Ο χάρτης αυτός είναι ειδικός θεματικός χάρτης και δίδει παραστατικά τη συνολική εικόνα των υπόγειων νερών της περιοχής μελέτης. Περιέχει αντιπροσωπευτικά στοιχεία της διακίνησης, της υπόγειας αποθήκευσης, του χημικού χαρακτήρα και των επιδράσεων των υπόγειων νερών, όπως επίσης αντιπροσωπευτικά στοιχεία των γεωλογικών σχηματισμών που αποτελούν τους υδροφορείς των υπόγειων νερών. Προκύπτει από σύνθεση του γεωλογικού χάρτη και των επιμέρους βοηθητικών θεματικών χαρτών και συγκεκριμένα του υδρολιθολογικού χάρτη, του γεωμορφολογικού χάρτη, του τεκτονικού χάρτη, των πιεζομετρικών χαρτών, ή κατά περίπτωση των χαρτών διακύμανσης της στάθμης, των υδροχημικών χαρτών και των χαρτών τρωτότητας ή ρυπαντικής επιδεκτικότητας των υπόγειων νερών.

Ο συνθετικός υδρογεωλογικός χάρτης απεικονίζει συνοπτικά και παραστατικά τα συνολικά αποτελέσματα και την αξιολόγηση της υδρογεωλογικής μελέτης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη είναι η εκτέλεση γεωλογικής χαρτογράφησης και η σύνταξη επιμέρους βοηθητικών χαρτών, που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη του.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 4 της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση που η κλίμακα του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη είναι μεγαλύτερη από την κλίμακα του γεωλογικού χάρτη, τότε ως συντελεστής κλίμακας λαμβάνεται εκείνος του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη.

Άρθρο ΓΛ.46 Υδρολογική Ανάλυση στα πλαίσια Υδρογεωλογικής Μελέτης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη της υδρολογικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό κρίσιμων παραγόντων προκειμένου να συνταχθεί το υδατικό ισοζύγιο, εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων σταθμών μετεωρολογικών, βροχομετρικών, βροχογραφικών, υδρομετρικών κλπ και καθορίζεται σε 500 €/σταθμό

Άρθρο ΓΛ.47 Τεύχος Υδρογεωλογικής Μελέτης

Στην υδρογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται, η παρουσίαση και η ανάλυση όλων των στοιχείων των χαρτών, οι οποίοι συντάχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης (γεωλογικός χάρτης, ειδικοί θεματικοί και βοηθητικοί χάρτες), η αξιολόγηση των προυπαρχουσών ερευνών και στοιχείων, η απαραίτητη υδρολογική μελέτη, η αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν (ερευνητικές γεωτρήσεις, δοκιμαστικές αντλήσεις, γεωφυσικές εργασίες, εργασίες εμπλουτισμού υπόγειας υδροφορίας, κλ.π), οι υδρογεωλογικές συνθήκες, η σύνταξη του υδατικού ισοζυγίου, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της υδρογεωλογικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛ 17 της παρούσας απόφασης, όπου :

Α = συνολικό κόστος των υδρογεωλογικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.


 

Κορυφή σελίδας