Θέματα

Κεφάλαιο Ι’ Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου - Εργαστηριακές Δοκιμές

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

 

Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι τιμές για την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών. Οι τιμές των εργασιών των γεωτεχνικών ερευνών συγκεντρώνονται στον Πίνακα ΓΤ (Τιμολόγιο Εργασιών Γεωτεχνικών Ερευνών). Στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

·      Αμοιβή για τη συνεχή επιτόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου από εξειδικευμένο γεωτεχνικό υπεύθυνο (Μηχανικό ή Γεωλόγο) με σκοπό την καταγραφή στοιχείων, έλεγχο και παροχή οδηγιών για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών.

·      Αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών όπως περιγράφεται στο άρθρο ΓΤ.3.

·      Γ.Ε. και Ο.Ε.

Οι τιμές αντιστοιχούν στις ακόλουθες προδιαγραφές:

·      Τεχνικές προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-83), ΦΕΚ 363/24-6-1983

·      Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε102-84) και Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985

·      Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86) και επί Τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε106-86), ΦΕΚ 955 Β/31-12-86

·      Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004

·      «Εθνικός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΚΥΑ 114218, ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997

·      Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS κτλ)

 
Άρθρο ΓΤ.1 Εργασίες υπαίθρου

Τα άρθρα ΓΤ.1.1 έως ΓΤ.1.48 αναφέρονται σε γεωτρήσεις ξηράς, ερευνητικά φρέατα και ερευνητικές στοές και τα άρθρα ΓΤ.1.49 έως ΓΤ.1.68 σε επί τόπου δοκιμές.

Στην περίπτωση εργασιών υπαίθρου στην θάλασσα, οι τιμές του τιμολογίου περιστροφικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (άρθρα ΓΤ.1.5 έως ΓΤ.1.7), δειγματοληψιών (άρθρα ΓΤ.1.17 έως ΓΤ.1.22) και επί τόπου δοκιμών (άρθρα ΓΤ.1.49 έως ΓΤ.1.51 και ΓΤ.1.64 έως ΓΤ.1.66) προσαυξάνονται κατά 50% ενώ οι τιμές για εισκόμιση-αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος, μετακίνηση από θέση σε θέση και αργιών θα καθορίζονται κάθε φορά με σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Οι τιμές των άρθρων ΓΤ.1. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο συμπεριλαμβάνουν και την αποζημίωση υποαπασχόλησης του Μηχανικού εξοπλισμού.

Άρθρο ΓΤ.2 Εργαστηριακές δοκιμές

Τα άρθρα ΓΤ.2.1 έως ΓΤ.2.40 αναφέρονται σε δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, τα άρθρα ΓΤ.2.41 έως ΓΤ.2.53 σε δοκιμές αδρανών υλικών, τα άρθρα ΓΤ.2.54 έως ΓΤ.2.75 σε δοκιμές χημικών αναλύσεων εδαφών, τα άρθρα ΓΤ.2.76 έως ΓΤ.2.82 σε δοκιμές σκυροδέματος και τέλος τα άρθρα ΓΤ.2.83 έως ΓΤ.2.92 σε δοκιμές ασφαλτικών υλικών και ασφαλτομιγμάτων.

Οι τιμές των άρθρων ΓΤ.2. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο συμπεριλαμβάνουν και την δαπάνη για χρήση οργάνων και μικροϋλικών.

 
Άρθρο ΓΤ.3 Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας

Αντικείμενο της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η παρουσίαση όλων των εργασιών γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών) και των αποτελεσμάτων τους οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια ενός έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών.

Η Έκθεση τυπικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Σκοπό και στόχους της γεωτεχνικής έρευνας.

(β) Eντολή αναθέσεως της γεωτεχνικής έρευνας (κύριος του έργου, ημερομηνία, κλπ.).

(γ) Σύντομη περιγραφή του έργου για το οποίο έγινε η γεωτεχνική έρευνα (είδος, θέση, γεωμετρία κλπ.).

(δ) Σύντομη περιγραφή της γεωλογικών συνθηκών της περιοχής.

(ε) Xρόνο εκτελέσεως των διαφόρων φάσεων των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών.

(στ) Tύπους των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργασίες υπαίθρου.

(ζ) Oνόματα επιστημονικού και ειδικευμένου γεωτεχνικού προσωπικού υπεύθυνου για τη συνεχή επιτόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών εργασιών υπαίθρου, την επιτόπου μακροσκοπική περιγραφή των δειγμάτων και την κατάλληλη σήμανση και συσκευασία των δειγμάτων.

(η) Πινακοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών.

(θ) Παρουσίαση των καθημερινών μετρήσεων της στάθμης του νερού στις γεωτρήσεις κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων και εν συνεχεία από πιεζόμετρα.

(ι) Παρουσίαση των επιτόπου παρατηρήσεων κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου π.χ. συμπεριφορά διατρητικής στήλης, απώλεια υδάτων ή αρτεσιανισμός, παρατηρήσεις σχετικά με διακοπές και είδη βλαβών ή αστοχιών καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιμη για την πληρέστερη και σαφέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

(ια) Παρουσίαση των μητρώων υπεδάφους των ερευνητικών διατρήσεων με περιγραφές των σχηματισμών υπεδάφους, με βάση τα μητρώα υπαίθρου και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. Οι περιγραφές των σχηματισμών θα περιλαμβάνουν γεωλογικά, στρωματογραφικά και μακροσκοπικά (χρώμα, ιστός-υφή, δομή) χαρακτηριστικά, βαθμό εξαλλοίωσης ή αποσάθρωσης και κερματισμού, στοιχεία ασυνεχειών, σκληρότητα-πυκνότητα κτλ. Οι περιγραφές των εδαφικών σχηματισμών θα γίνονται με βάση ένα αναγνωρισμένο κύριο σύστημα κατάταξης (π.χ. USCS). Τα μητρώα θα περιλαμβάνουν ακόμα τα ακόλουθα στοιχεία:

·         Τίτλο έργου, τύπο μηχανήματος και κοπτικών εργαλείων.

·         Θέση σημείου γεώτρησης οριζοντιογραφικά (Χ.Θ.) και συντεταγμένες αυτού (Χ, Υ, Ζ).

·         Ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της γεώτρησης και κρατούσες καιρικές συνθήκες.

·         Στάθμη αλλαγής των σχηματισμών (με σχετικό και απόλυτο υψόμετρο).

·         Τύπος κοπτικού και δειγματολήπτη.

·         Βάθη και σήμανση ληφθέντων διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων.

·         Αριθμό κρούσεων δοκιμής πρότυπης διείσδυσης ανά βήμα 15 εκ.

·         Ποσοστό πυρηνοληψίας και RQD.

·         Πλήρη περιγραφή των ασυνεχειών (φύση, προσανατολισμός, συχνότητα, τραχύτητα κτλ.).

·         Στάθμη υπογείου ορίζοντα μετά το πέρας της γεωτρητικής εργασίας.

·         Απώλεια ύδατος γεώτρησης (ολική ή μερική) καθώς και τυχόν μεταβολές πίεσης του ύδατος.

·         Τυχόν εισροές υπογείων υδάτων όπου αυτές παρατηρούνται.

·         Αποτελέσματα δοκιμών διαπερατότητας (τιμές συντελεστή διαπερατότητας) στα αντίστοιχα βάθη.

·         Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε στήλες.

·         Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με τη συμπεριφορά της διατρητικής στήλης (απότομες πτώσεις, αντίσταση στην περιστροφή κλπ.).

(ιβ) Τοπογραφικό διάγραμμα με οριζοντιογραφία των προβλεπόμενων έργων στο οποίο θα σημειώνονται (με διαφορετική σήμανση ανά είδος έρευνας) οι θέσεις όλων των υφιστάμενων και προτεινόμενων σημείων έρευνας. Στο υπόμνημα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) των αποτυπωμένων θέσεων της εκτελεσθείσας έρευνας.

(ιγ) Παρουσίαση των επιτόπου δοκιμών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών σε παραρτήματα.

(ιδ) Έγχρωμες φωτογραφίες πυρήνων γεωτρήσεων ή άλλων ερευνητικών εκσκαφών καθώς και φωτογραφίες της θέσης της ερευνητικής διάνοιξης σε παράρτημα.

Η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών του Τιμολογίου Εργασιών Γεωτεχνικών Ερευνών (Πίνακας ΓΤ).


 

           
ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
 
 
ΓΤ.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ        
ΓΤ.1.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος        
  Μεταφορά ενός γεωτρύπανου με το σύνολο του γεωτρητικού εξοπλισμού από την αποθήκη του αναδόχου της εκτελέσεως του έργου μέχρι την πρώτη θέση της γεωτρήσεως καθώς και την αντίστροφη κίνηση για την αποκόμιση μετά το τέλος της εργασίας από την τελευταία θέση της γεωτρήσεως (κατά τα λοιπά δε όπως στο άρθρο 2.1. Των Τεχνικών προδιαγραφών)
Τ=η απόσταση σε χλμ. της οδικής μεταφοράς απο την αποθήκη του Αναδόχου μέχρι το εργοτάξιο
τεμ α. Οδική Μεταφορά 1.100+(6,4xT)  
  τεμ β. Μεταφορά όταν μεσολαβεί και θαλάσσια διαδρομή. 2.400+(6,4xT)  
ΓΤ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση ώρα   72  
  Για τη μετακίνηση ενός γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση μίας γεωτρήσεως σε άλλη θέση (Άρθρο 2.2 Τεχνικών Προδιαγραφών)        
ΓΤ.1.3 Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως (άρθρο 2.3 Τεχνικών Προδιαγραφών)        
ΓΤ.1.3.1 Κατασκευή δικτύου νερού μ.μ.   14  
  Για την κατασκευή ενός μέτρου μήκους δικτύου νερού συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν (Αρθρο 2.3.2 Τεχνικών προδιαγραφών)        
ΓΤ.1.3.2 Αντλία προμήθειας νερού ώρα   9  
  Για μια ώρα λειτουργίας αντλίας (άρθρο 2.3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών)        
ΓΤ.1.3.3 Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού ημ.   332  
  Για την ημερήσια δαπάνη βυτιοφόρου οχήματος προμήθειας νερού (Αρθρο 2.3.4. Τεχνικών προδιαγραφών)        
ΓΤ.1.4 Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος ώρα   72  
  Για μια ώρα αργίας γεωτρητικού συγκροτήματος κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών        
  Περιστροφικές γεωτρήσεις        
ΓΤ.1.5. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ.   Βάθη    
  Για διάτρηση ενός μέτρου περιστροφικής γεωτρήσεως διαμέτρου οπής μεταβαλλόμενης τηλεσκοπικά, σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ. Κατά τα λοιπά δε όπως στο άρθρο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη επανεξαγόμενης τηλεσκοπικής σωλήνωσης της γεώτρησης μαζί με την απαιτούμενη αντίστοιχη εργασία διεύρυνσης της οπής που σχηματίστηκε κατά τη δειγματοληψία.
Η απαιτούμενη διάμετρος πυρήνα είναι 72 έως 84 χλστ.για βάθη 0-40μ., 72 χλστ.για βάθη 40-60μ., 62 χλστ.για βάθη 60 - 80μ. και 54χλστ. για βάθη μεγαλύτερα των 80μ.
μ.μ. α. 0-20 μ. 153  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 172  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 191  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 210  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 230  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 249  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 268  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 287  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 306  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 325  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 344  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 363  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 383  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 402  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 421  
ΓΤ.1.6. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25%   Βάθη    
  Για διάτρηση ενός μέτρου περιστροφικής γεώτρησης διαμέτρου οπής μεταβαλλόμενης τηλεσκοπικά σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25% που στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται αδαμάντινη στεφάνη για τη διάτρηση (άρθρο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών). Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη επανεξαγόμενης τηλεσκοπικής σωλήνωσης της γεώτρησης μαζί με την απαιτούμενη αντίστοιχη εργασία διεύρυνσης της οπής που σχηματίστηκε κατά τη δειγματοληψία.
Η απαιτούμενη διάμετρος πυρήνα είναι 72 έως 84 χλστ.για βάθη 0-20μ., 62 έως 72 χλστ.για βάθη 20-40μ., 62 χλστ.για βάθη 40 - 60μ. και 54χλστ. για βάθη μεγαλύτερα των 60μ.
μ.μ. α. 0-20 μ. 260  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 293  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 325  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 358  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 390  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 423  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 455  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 488  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 520  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 553  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 585  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 618  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 650  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 683  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 715  
ΓΤ.1.7. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS   Βάθη    
  Για διάτρηση ενός μέτρου γεώτρησης διαμέτρου οπής μεταβαλλόμενης τηλεσκοπικά σε βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS που για τη διάτρηση χρησιμοποιείται αδαμάντινη στεφάνη (άρθρο 3 των Τεχνικών προδιαγραφών). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη επανεξαγόμενης τηλεσκοπικής σωλήνωσης της γεώτρησης μαζί με την απαιτούμενη αντίστοιχη εργασία διεύρυνσης της οπής που σχηματίστηκε κατά τη δειγματοληψία.
Η απαιτούμενη διάμετρος πυρήνα είναι 72 έως 84 χλστ.για βάθη 0-20μ., 62 έως 72 χλστ.για βάθη 20-40μ., 62 χλστ.για βάθη 40 - 60μ. και 54χλστ. για βάθη μεγαλύτερα των 60μ.
μ.μ. α. 0-20 μ. 214  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 241  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 268  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 295  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 321  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 348  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 375  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 402  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 428  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 455  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 482  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 509  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 536  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 562  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 589  
  Καταστροφικές γεωτρήσεις        
ΓΤ.1.8 Επαναδιάτρηση τσιμεντωμένης γεωτρήσεως   Βάθη    
  Για επαναδιάτρηση ενός μέτρου τσιμεντωμένης γεωτρήσεως στις περιπτώσεις που έχουμε φαινόμενα καταπτώσεων, απώλειας νερού λόγω της φύσεως του εδάφους κατά τα λοιπά δε όπως στο άρθρο 3.8.4. των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη υλικών και εργασίας πλήρωσης της οπής με τσιμεντένεμα. μ.μ. α. 0-20 μ. 77  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 86  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 96  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 105  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 115  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 124  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 134  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 143  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 153  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 163  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 172  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 182  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 191  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 201  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 210  
ΓΤ.1.9 Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς δειγματοληψία   Βάθη    
  Για ένα μέτρο περιστροφικής γεωτρήσεως χωρίς δειγματοληψία, ανεξαρτήτως του είδους των διατρούμενων σχηματισμών, διαμέτρου οπής μεταβαλλόμενης τηλεσκοπικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών σωλήνωσης και τυχόν διευρύνσεων μ.μ. α. 0-20 μ. 107  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 120  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 134  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 147  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 161  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 174  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 187  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 201  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 214  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 228  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 241  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 254  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 268  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 281  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 295  
ΓΤ.1.10 Ερευνητικές διασκοπήσεις με διατρητικό φορείο (π.χ Wagon Drill) μ.μ.   13  
  Για ένα μέτρο μήκους οπής διασκόπησης με διατρητικό φορείο συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μετακίνησης απο θέση σε θέση        
ΓΤ.1.11 Γεωτρήσεις AUGER μ.μ.   46  
  Για ένα μέτρο μήκους γεωτρήσεως με εδαφολήπτη τύπου AUGER κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.3.2.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών        
  Πρόσθετες αποζημιώσεις        
ΓΤ.1.12 Πρόσθετη αποζημίωση για κεκλιμένες γεωτρήσεις        
ΓΤ.1.12.1 Για κλίση γεώτρησης από 15° έως 60° από την κατακόρυφο   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση ανά μέτρο μήκους κεκλιμένης γεώτρησης, ανεξαρτήτως του είδους των διατρούμενων σχηματισμών, για κλίση γεώτρησης από 15° έως 60° από την κατακόρυφο μ.μ. α. 0-20 μ. 46  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 52  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 57  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 63  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 69  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 75  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 80  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 86  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 92  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 98  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 103  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 109  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 115  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 120  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 126  
ΓΤ.1.12.2 Για κλίση γεώτρησης από 60° έως 90° από την κατακόρυφο   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση ανά μέτρο μήκους κεκλιμένης γεώτρησης, ανεξαρτήτως του είδους των διατρούμενων σχηματισμών, για κλίση γεώτρησης από 60° έως 90° από την κατακόρυφο μ.μ. α. 0-20 μ. 61  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 69  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 77  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 84  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 92  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 99  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 107  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 115  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 122  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 130  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 138  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 145  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 153  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 161  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 168  
ΓΤ.1.13 Πρόσθετη Αποζημίωση για διεύρυνση γεώτρησης μ.μ.   106  
  Πρόσθετη αποζημίωση ανά μέτρο μήκους για διεύρηνση γεώτρησης ανεξαρτήτου βάθους και είδους διατρούμενων σχηματισμών        
ΓΤ.1.14 Προσαύξηση για διάτρηση γεώτρησης διαμέτρου μεγαλύτερης της συμβατικά προβλεπόμενης        
  Ποσοστό προσαύξησης επί των τιμών των άρθρων ΓΤ.1.1.5, ΓΤ.1.1.6 και ΓΤ.1.1.7 για τη διάτρηση γεώτρησης με διάμετρο μεγαλύτερη από τις προδιαγραφόμενες στα παραπάνω άρθρα, εφόσον αυτό απαιτηθεί κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας         Dδιάτρησης - Dσυμβατική     
ΓΤ.1.15 Παραμένουσες σωληνώσεις περιστροφικών, δειγματοληπτικών ή μη, γεωτρήσεων μ.μ.   47  
  Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σωλήνωσης η οποία παραμένει ως επένδυση στη γεώτρηση και δεν επανεξάγεται κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας        
ΓΤ.1.16 Πλήρωση οπής γεώτρησης με τσιμεντένεμα κ.μ.   128  
  Για ένα κυβικό μέτρο οπής γεώτρησης που πληρώνεται με τσιμεντένεμα, εάν αυτό απαιτηθεί κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη υλικών και απασχόλησης του συγκροτήματος και του προσωπικού.        
  Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός)        
ΓΤ.1.17 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.5   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση για τη λήψη ενός δείγματος εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστροφικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.5 με διακοπή του κυκλοφορούντος νερού στο χαμηλότερο τμήμα του δείγματος με μήκος περί τα 20 εκατ. κατά τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.3.2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών τεμ α. 0-20 μ. 46  
  τεμ β. 20-40 μ. 52  
  τεμ γ. 40-60 μ. 57  
  τεμ δ. 60-80 μ. 63  
  τεμ ε. 80-100 μ. 69  
  τεμ στ. 100-120 μ. 75  
  τεμ ζ.120-140 μ. 80  
  τεμ η. 140-160 μ. 86  
  τεμ θ.160-180 μ. 92  
  τεμ ι. 180-200 μ. 98  
  τεμ ια. 200-220 μ. 103  
  τεμ ιβ.220-240 μ. 109  
  τεμ ιγ. 240-260 μ. 115  
  τεμ ιδ.260-280 μ. 120  
  τεμ ιε. 280-300 μ. 126  
ΓΤ.1.18 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστροφικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.6   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση για τη λήψη ενός δείγματος εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστροφικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.6 με διακοπή του κυκλοφορούντος νερού στο χαμηλότερο τμήμα του δείγματος με μήκος περί τα 20 εκατ. κατά τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.3.2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών τεμ α. 0-20 μ. 78  
  τεμ β. 20-40 μ. 88  
  τεμ γ. 40-60 μ. 98  
  τεμ δ. 60-80 μ. 107  
  τεμ ε. 80-100 μ. 117  
  τεμ στ. 100-120 μ. 127  
  τεμ ζ.120-140 μ. 137  
  τεμ η. 140-160 μ. 146  
  τεμ θ.160-180 μ. 156  
  τεμ ι. 180-200 μ. 166  
  τεμ ια. 200-220 μ. 176  
  τεμ ιβ.220-240 μ. 185  
  τεμ ιγ. 240-260 μ. 195  
  τεμ ιδ.260-280 μ. 205  
  τεμ ιε. 280-300 μ. 215  
  Ειδικές Δειγματοληψίες        
ΓΤ.1.19 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε μέτρο μήκους περιστροφικής γεώτρησης του άρθρου ΓΤ.1.1.5   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση για τη διάνοιξη κατακόρυφης γεώτρησης (στην περίπτωση που είναι δυνατή η προχώρηση σημαντικού μήκους της γεωτρήσεως χωρίς χρήση νερού) σε μαλακά πετρώματα, χωρίς χρησιμοποίηση νερού (εν ξηρώ διάτρηση) κατά τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.3.2.4.β. των Τεχνικών Προδιαγραφών. μ.μ. α. 0-20 μ. 46  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 52  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 57  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 63  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 69  
ΓΤ.1.20 Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με τριών βαθμίδων αδαμαντοκορώνες βραδείας προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.5   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση για τη διάτρηση ενός μέτρου γεώτρησης του άρθρου ΓΤ.1.1.5 με τον πρότυπο διαιρετό δειγματολήπτη βραδείας προχώρησης (τύπου Τ6S της ΑΤLAS COPCO ή και αναλόγων) με τη χρήση ειδικών κοπτικών άκρων με αδαμάντινη στεφάνη βαθμιδωτού τύπου. μ.μ. α. 0-20 μ. 77  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 86  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 96  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 105  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 115  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 124  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 134  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 143  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 153  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 163  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 172  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 182  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 191  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 201  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 210  
ΓΤ.1.21 Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με τριών βαθμίδων αδαμαντοκορώνες βραδείας προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.6   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση για τη διάτρηση ενός μέτρου γεώτρησης του άρθρου ΓΤ.1.1.6 με τον πρότυπο διαιρετό δειγματολήπτη βραδείας προχώρησης (τύπου Τ6S της ΑΤLAS COPCO ή και αναλόγων) με τη χρήση ειδικών κοπτικών άκρων με αδαμάντινη στεφάνη βαθμιδωτού τύπου. μ.μ. α. 0-20 μ. 130  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 146  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 163  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 179  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 195  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 211  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 228  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 244  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 260  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 276  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 293  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 309  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 325  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 341  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 358  
ΓΤ.1.22 Πρόσθετη αποζημίωση για διάτρηση με δειγματολήπτη διαιρετού τύπου σε συνδυασμό με τριών βαθμίδων αδαμαντοκορώνες βραδείας προχώρησης σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.7   Βάθη    
  Πρόσθετη αποζημίωση για τη διάτρηση ενός μέτρου γεώτρησης του άρθρου ΓΤ.1.1.7 με τον πρότυπο διαιρετό δειγματολήπτη βραδείας προχώρησης (τύπου Τ6S της ΑΤLAS COPCO ή και αναλόγων) με τη χρήση ειδικών κοπτικών άκρων με αδαμάντινη στεφάνη βαθμιδωτού τύπου. μ.μ. α. 0-20 μ. 107  
  μ.μ. β. 20-40 μ. 120  
  μ.μ. γ. 40-60 μ. 134  
  μ.μ. δ. 60-80 μ. 147  
  μ.μ. ε. 80-100 μ. 161  
  μ.μ. στ. 100-120 μ. 174  
  μ.μ. ζ.120-140 μ. 187  
  μ.μ. η. 140-160 μ. 201  
  μ.μ. θ.160-180 μ. 214  
  μ.μ. ι. 180-200 μ. 228  
  μ.μ. ια. 200-220 μ. 241  
  μ.μ. ιβ.220-240 μ. 254  
  μ.μ. ιγ. 240-260 μ. 268  
  μ.μ. ιδ.260-280 μ. 281  
  μ.μ. ιε. 280-300 μ. 295  
ΓΤ.1.23 Αδιατάρακτο δείγμα τεμ   44  
  Για τη λήψη ενός αδιατάρακτου δείγματος από τις περιστροφικές γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤ.1.1.5 κατά τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών        
  Εγκατάσταση και παρακολούθηση οργάνων        
ΓΤ.1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) μ.μ.   28  
  Για ένα μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα, διάτρητου κατά το κατώτερο τμήμα του και συμπαγούς κατά το ανώτερο διαμέτρου 1 1/2", περιλαμβανομένης της αξίας του σωλήνα, της δαπάνης για τη διαμόρφωση του σε φίλτρο και την τοποθέτησή του στη γεώτρηση, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου        
ΓΤ.1.25 Προμήθεια συναρμογή πορώδους άκρου τύπου Casagrande τεμ   47  
  Για την προμήθεια και τοποθέτηση στον πιεζομετρικό σωλήνα ενός τεμαχίου πορώδους άκρου τύπου Casagrande, μήκους 300-600 χλστ., που αποτελείται από ειδικό πορώδες φίλτρο που περιέχεται σε διάτρητο πλαστικό ή μεταλλικό σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών (συνδέσμων, πώμα πυθμένα κτλ.) και της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου        
ΓΤ.1.26 Προμήθεια και τοποθέτηση αδιάβροχου καλωδίου για τη λήψη μετρήσεων σε ηλεκτρικό πιεζόμετρο μ.μ.   6  
  Για ένα μέτρο μήκους ειδικού αδιάβροχου καλωδίου που τοποθετείται σε γεώτρηση με ηλεκτρικό πιεζόμετρο συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τοποθέτησης τους        
ΓΤ.1.27 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πιεζομέτρου και προστατευτικού καλύμματος τεμ   527  
  Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού πιεζομέτρου τύπου δονούμενης χορδής, με φίλτρο υψηλής εισόδου αέρα, εύρους 0-350 KPa, με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και συγκεκριμένα προετοιμασία και έλεγχος οργάνου, καθαρισμός γεώτρησης, κατασκευή υπόγειας σφράγισης από μίγμα μπεντονίτη στον πυθμένα, τοποθέτηση του οργάνου μετά από κατάλληλη συναρμολόγηση συγκρατούμενο από ειδικό καλώδιο, η πλήρωση της οπής με χαλικόφιλτρο μέχρι και μισό μέτρο άνω του πιεζομέτρου, η κατασκευή υπόγειας σφράγισης, η πλήρωση της οπής της υπόλοιπης γεώτρησης με τσιμεντένεμα και η εγκατάσταση προστατευτικού καλύμματος του άκρου του καλωδίου.Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη κάθε απαιτούμενου υλικού και εργασίας πλην του ειδικού καλωδίου και των υπογείων σφραγίσεων που πληρώνονται ιδιαίτερα με τα άρθρα ΓΤ.1.26 και ΓΤ.1.30 αντίστοιχα        
ΓΤ.1.28 Λήψη μετρήσεων πιεζομέτρων μετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου σημείο   30  
  Για τη λήψη μέτρησης στάθμης νερού σε οποιουδήποτε τύπου πιεζόμετρο, ανά σημείο εγκατεστημένου οργάνου, εφόσον η μέτρηση λαμβάνεται σε χρονική φάση μετά από το πέρας των εργασιών υπαίθρου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μετακίνησης από θέση σε θέση εγκατεστημένου πιεζομέτρου. Η εισκόμιση-αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.29 Κεφαλή πιεζόμετρου, αποκλισιομέτρου τεμ   149  
  Για μια κεφαλή πιεζομέτρου, περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών για την κατασκευή της κεφαλής, που αποτελείται από πακτωμένο πιεζομετρικό ή αποκλισιομετρικό σωλήνα που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους μέσα σε σταθερό κύβο από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,50 μ (βυθισμένο στο έδαφος κατά 0,30μ), την αξία του σωλήνα (πάνω από το έδαφος), του σπειρώματος στο άνω άκρο του πώματος - καπακιού - πύρου, καθώς και του φορητού ανοξείδωτου κλείθρου. Εναλλακτικά, εάν απαιτηθεί, η κεφαλή μπορεί να κατακευαστεί εντός προκατασκευασμένου φρεατίου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.        
ΓΤ.1.30 Υπόγεια σφράγιση πιεζομέτρου Casagrande τεμ   160  
  Για την κατασκευή μιας υπόγειας σφράγισης με κατάλληλο μίγμα μπεντονίτη, κατά την εγκατάσταση πιεζομέτρου τύπου Casagrande, ανεξάρτητα του βάθους, της διαμέτρου της γεώτρησης, του τύπου του περιβάλλοντος εδάφους ή βράχου ή πιέσεων νερού και του μήκους της υπόγειας σφράγισης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά των υλικών που θα απαιτηθούν, την εκτέλεση της σφράγισης με τα κατάλληλα μέσα, οι αργίες του γεωτρητικού συγκροτήματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της υπόγειας σφράγισης        
ΓΤ.1.31 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων αποκλισιομέτρου μ.μ.   43  
  Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλαστικών (ΑΒS) αποκλισιομετρικών σωλήνων, περιλαμβανομένης της πλήρωσης με τσιμεντένεμα του κενού οπής γεώτρησης- σωλήνα. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη όλων των απαιτούμενων υλικών & εργασιών για την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου και οι αργίες του γεωτρητικού συγκροτήματος.        
ΓΤ.1.32 Μετρήσεις αποκλισιομέτρων μ.μ.   5  
  Για τη μέτρηση της απόκλισης του άξονα αποκλισιομετρικού σωλήνα εγκατεστημένου σε γεώτρηση, ανά μέτρο μήκους γεώτρησης. Η μέτρηση γίνεται με κατάλληλη συσκευή (ειδική βολίδα και ηλεκτρονικό καταγραφικό όργανο) με δύο σειρές μετρήσεων ανά σωλήνα και με βήμα 0,50 μ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση από θέση σε θέση εγκατεστημένου αποκλισιομέτρου και η επεξεργασία-σύνθεση και παρουσίαση των μετρήσεων.        
  Ερευνητικά φρέατα        
ΓΤ.1.33 Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος, ορύγματος κ.μ.   26  
  Για την εκσκαφή και επανεπίχωση ενός κυβικού μέτρου φρέατος ή ορύγματος. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε φύσεως δαπάνη των απαιτούμενων εκσκαπτικών μηχανημάτων και προσωπικού        
ΓΤ.1.34 Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος για την αποκάλυψη υπογείων αγωγών τεμ   255  
  Για την εκσκαφή και επανεπίχωση με χειρωνακτικά μέσα ενός φρέατος για τον εντοπισμό ή αποκάλυψη υπογείων αγωγών. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε φύσεως δαπάνη προσωπικού και εξοπλισμού        
ΓΤ.1.35 Λήψη διαταραγμένου δείγματος από φρέαρ τεμ   14  
  Για τη λήψη διαταραγμένου δείγματος από φρέαρ, την περιγραφή, την συσκευασία του ώστε να διατηρήσει την υγρασία του και τη μεταφορά στο εργαστήριο        
ΓΤ.1.36 Λήψη αδιατάρακτου δείγματος από φρέαρ τεμ   44  
  Για τη λήψη αδιατάρακτου δείγματος από φρέαρ, την περιγραφή, την συσκευασία του ώστε να διατηρήσει την υγρασία του και τη μεταφορά στο εργαστήριο        
  Διάνοιξη οδών προσπέλασης        
ΓΤ.1.37 Διάνοιξη οδών προσπέλασης με Φορτωτή, Εκσκαφέα ώρα   34  
  Για την ωριαία δαπάνη εκσκαφέα ή φορτωτή ανεξαρτήτου τύπου με σκοπό τη διάνοιξη οδών προσπέλασης για την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων        
ΓΤ.1.38 Διάνοιξη οδών προσπέλασης με Προωθητήρα ώρα   77  
  Για την ωριαία δαπάνη προωθητήρα ανεξαρτήτου τύπου με σκοπό τη διάνοιξη οδών προσπέλασης για την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων        
  Ερευνητικές στοές        
ΓΤ.1.39 Διάνοιξη Ερευνητικών στοών   μήκος    
  Για τη διάνοιξη ενος μέτρου μήκους ερευνητικής στοάς τραπεζοειδούς διατομής καθαρών διαστάσεων (εσωτερικά απο τα πλαίσια) πλάτους βάσης 1,80 μ,πλάτους κορυφής 1,30 μ., ύψους 2,0 μέτρων και κλισης 2% για να επιτρέπεται η αποστράγγιση του νερού που εισρέει μ.μ. α. 00-100 μ.μ 1.182  
  μ.μ. β. 100-200 μ.μ 1.403  
  μ.μ. γ. 200-300 μ.μ 1.662  
ΓΤ.1.40 Υποστύλωση Ερευνητικών στοών κ.μ.   293  
  Για την κατασκευή υποστυλώσεων(πλαίσια) απο στρογγυλή ξυλεία πεύκου η οξιάς ελάχιστης διαμέτρου 20 εκ. συνδεδεμένων με οριζόντιες σειρές στρογγυλής ξυλείας διαμέτρου 10-15 εκ (πασαβάδια) ανάμεσα στα πλαίσια και στις πλευρές της στοάς (κυβικά μέτρα ξυλείας)        
ΓΤ.1.41 Διάνοιξη φωλεάς εκτέλεσης δοκιμών βραχομηχανικής τεμ.   1.322  
  Για τη διάνοιξη ενος τεμαχίου εγκάρσιας ερευνητικής στοάς διαστάσεων ικανών για την εκτέλεση επι τόπου δοκιμών βραχομηχανικής ευρείας κλίμακας (δοκιμές διατμησης πλάκας κ.λ.π.)        
ΓΤ.1.42 Δοκιμή φόρτισης σε πλάκα σε στοά δοκ.   5.236  
  Για την εκτέλεση μίας δοκιμής φόρτισης πλάκας, σε δοκίμιο βράχου, διαστάσεων 0,50μ.x0,50μ. στο εσωτερικό ερευνητικής στοάς, επί έτοιμης διατάξεως επιβολής φορτίου, που θα περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση, για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών παραμορφώσεων του βράχου ήτοι: την προετοιμασία του δοκιμίου μέσα στη στοά, την εγκατάσταση πλακών, γρύλων, γεφυρών, μηκυνσιομέτρων, την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες φορτίσεως , την λήψη μετρήσεων φορτίου – υποχωρήσεων – χρόνου σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως, τους υπολογισμούς, τη χάραξη διαγραμμάτων, την αποσυναρμολόγηση των συσκευών.        
ΓΤ.1.43 Δοκιμή άμεσης διάτμησης σε δοκίμιο βράχου σε στοά δοκ.   8.177  
  Για την εκτέλεση επί τόπου μιας δοκιμής άμεσης διάτμησης σε κατάλληλα μορφωμένο δοκίμιο βράχου διαστάσεων 0,70μ.x0,70μ.x0,20μ. στο εσωτερικό ερευνητικής στοάς, επί έτοιμης διατάξεως επιβολής φορτίου, που θα περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής του βράχου ήτοι την προετοιμασία των υπό φόρτιση επιφανειών μέσα στη στοά, την εγκατάσταση πλακών, γρύλων, γεφυρών, μηκυνσιομέτρων, την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες φορτίσεως (κατά την πλευρική και κατακόρυφη φόρτιση), την λήψη μετρήσεων φορτίου – υποχωρήσεων – χρόνου σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως, τους υπολογισμούς, τη χάραξη διαγραμμάτων, την αποσυναρμολόγηση των συσκευών.        
ΓΤ.1.44 Προμήθεια Τοποθέτηση ακίδων μέτρησης σύγκλισης τριών σημείων σε διατομή στοάς διατομή   292  
  Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τριών (3) ακίδων για τη μέτρηση σύγκλισης διατομής σε μια ερευνητική δοκιμαστική στοά        
ΓΤ.1.45 Μετρήσεις σύγκλισης τριών σημείων σε διατομή στοάς διατομή   183  
  Για μια σειρά μετρήσεων σύγκλισης με κατάλληλο όργανο ανά θέση της διατομής ερευνητικής στοάς κατά την διάνοιξη με τη βοήθεια τριών (3) ακίδων (κατάλληλα και σε αρκετό βάθος πακτωμένες στο πέτρωμα), από τις οποίες η μία βρίσκεται στο θόλο και οι δύο στο μέσο των πλευρών        
  Επιφανειακές δειγματοληψίες        
ΓΤ.1.46 Λήψη επιφανειακών αδιαταράκτων δειγμάτων 30x30x40 εκ. τεμ   94  
  Για τη λήψη, χειρωνακτικά, επιφανειακών αδιατάρακτων δειγμάτων διαστάσεων 30χ30χ40 εκατοστων        
ΓΤ.1.47 Λήψη επιφανειακών αδιαταράκτων δειγμάτων με Shelby. τεμ   44  
  Για τη λήψη, χειρωνακτικά, επιφανειακών αδιατάρακτων δειγμάτων με σωλήνα λεπτού τοιχώματος τύπου Shelby        
ΓΤ.1.48 Λήψη επιφανειακών αδιαταράκτων δειγμάτων με καροτιέρα. τεμ   46  
  Για τη λήψη, χειρωνακτικά, επιφανειακών αδιατάρακτων δειγμάτων με καροτιέρα        
  Επιτόπου δοκιμές        
ΓΤ.1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST) τεμ   37  
  Για τη δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD PENETRATION TEST) κατά την οποία ορισμένο βάρος πέφτοντας από ορισμένο ύψος προωθεί στο έδαφος με επανειλημένες κρούσεις πρότυπο διαιρετό δειγματλήπτη μετριέται δε ο αριθμός των κρούσεων των απαιτούμενων για την προώθηση στο έδαφος κατά 15 εκ. και κατά 30 εκ. του δειγματολήπτη.        
ΓΤ.1.50 Δοκιμή εισπιέσεως LEFRANC ή MAAG τεμ   72  
  Για μια δοκιμή εισπιέσεως νερού σε χαλαρά εδάφη με τη μέθοδο LEFRANC ή MAAG για τον προσδιορισμό των απωλειών σε εναποθέσεις άμμων, χαλίκων, κροκάλων κλπ        
ΓΤ.1.51 Δοκιμή εισπιέσεως LUGEON τεμ   153  
  Για μια δοκιμή εισπιέσως νερού που εκτελείται κατά τα κατιόντα κατά ανιόντα βήματα σε γεωτρήσεις περιστροφικές ανά μήκος οπής μέχρι 5μ. με τη μέθοδο LUGEON γα τον προσδιορισμό του βαθμού διαρρήξεως και των υπαρχόντων κενών που υπάρχουν μέσα στο πέτρωμα. Διευκρινίζεται ότι κάθ δοκιμή εισπιέσεως περιλαμβάνει την εκτέλεση των μετρήσεων σε όλη την κλίμακα των απαιτούμενων πιέσεων, σε κάθε ένα εισπιεζόμενο τμήμα γεωτρήσεων.        
ΓΤ.1.52 Εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού εκτέλεσης επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής        
  Για τη μεταφορά του συνόλου των απαιτούμενων οργάνων και του προσωπικού για την εκτέλεση επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, ή τη μέτρηση αποκλισιομετρικών - πιεζομετρικών οργάνων, από την έδρα του εργαστηρίου του ανάδοχου μεχρι τη θέση των δοκιμών ή των εγκατεστημένων οργάνων καθώς και την αντίστροφη κίνηση για την αποκόμιση των οργάνων του προσωπικού στην έδρα του εργαστηρίου, με φορτηγό αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 3/4 ton. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για μία και μόνο φορά για κάθε πρόγραμμα εργασιών και μέχρι το τέλος αυτού.
Τ= απόσταση σε χλμ. οδικής μεταφοράς από το εργαστήριο του Αναδόχου στο έργο.
τεμ α. Οδική Μεταφορά 160 + (2,3 x Τ)  
  τεμ β. Μεταφορά όταν μεσολαβεί και θαλάσσια διαδρομή. 425 + (2,3x Τ)  
ΓΤ.1.53 Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επί τόπου μέθοδος διαταραγμένου δείγματος δοκ   44  
  Για τον προσδιορισμό της ξηράς πυκνότητας με τη μέθοδο του ελαίου ή της άμμου χωρίς κώνο, ήτοι για την προετοιμασία της άμμου και του ελαίου, την προετοιμασία του εδάφους, τη διάνοιξη της οπής, της συλλογής του υλικού, την προσθήκη της άμμου και του ελαίου, την την επανακόλληση των υλικών αυτών, τη ζύγιση, τους υπολογισμούς, τη λήψη δείγματος για τον προσδιορισμό της φυσικής υγρασίας, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86, "Επιτόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.54 Προσδιορισμός πυκνότητας εδάφους επί τόπου μέθοδος αδιατάρακτου δείγματος δοκ   66  
  Για τον προσδιορισμό της ξηρής πυκνότητας με αδιατάρακτο εδαφικό δείγμα, ήτοι την προσεκτική εκσκαφή φύρω από το δείγμα, την αποκοπή του δείγματος, τη μόρφωση του δείγματος, τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος για τον προσδιορισμό της υγρασίας τη ζύγιση του αδιατάρακτου δείγματος, την εμβάπτιση στην παραφίνη, ογκομέτρηση, υπολογισμοί, προσδιορισμός υγρασίας όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.55 Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών με τη μέθοδο και τη βοήθεια κώνου δοκ   44  
  Για τον προσδιορισμό της πυκνότητας των εδαφών με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια κώνου, ήτοι την προετοιμασία της άμμου, την πλήρωση του κώνου και ζύγιση, την προετοιμασία του εδάφους, την διάνοιξη της οπής, την τοποθέτηση του κώνου την πλήρωση της οπής με άμμο, τη ζύγιση της άμμου, του εδάφους, την ξήρανση και ζύγιση εκ νέου του εδαφικού υλικού, καθώς και τον υπολογισμό του όγκου της οπής του ξηρού βάρους του εδάφους της και της πυκνότητας, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.56 Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας επί τόπου (CBR) δοκ   77  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής CBR επί τόπου και επί έτοιμης διατάξεως επιβολής του φορτίου, ήτοι την προσμαρμογή της συσκευής στο όχημα που θα χρησιμοποιηθεί σαν αντίβαρο, την προετοιμασία του εδάφους, τη φόρτιση, εφαρμογή του φορτίου, λήψη των μετρήσεων, χάραξη του διαγράμματος Διείσδυση - Αντίσταση, υπολογισμό της τιμής του CBR όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.57 Δοκιμαστική φόρτιση εδαφών με πλάκα δοκ   432  
  Για τον προσδιορισμό παρακολούθηση, αξιολόγηση και την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής φορτίσεως πλακός εδάφους, για τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας, ήτοι την προετοιμασία του εδάφους, την εγκατάσταση πλακών, γρύλλων, γεφυρών, μηκυνσιομέτρων, την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες φορτίσεων, τη λήψη μετρήσεων φορτίου - υποχωρήσεων - χρόνου σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως, τους υπολογισμούς, τη χάραξη διαγραμμάτων, την αποσυναρμολόγηση των συσκευών και έτοιμης διατάξεως επιβολή φορτίου όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.58 Δοκιμαστική φόρτιση μικροπασσάλου σε κατακόρυφη φόρτιση δοκ   544  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής φόρτισης σε κατασκευασμένο πάσσαλο, λειτουργικό ή μη, με μέγιστο φορίο 150 ton, με διαμορφωμένη την κεφαλή του και σε έτοιμη διάταξη επιβολής φορτίου, ήτοι της προμήθειας και τοποθέτηση των απαιτούμενων γρύλλων, μηκυνσιομέτρων μηχανικών ή μη, γεφυρών, την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες φορτίσεως (ή και αποφορτίσεως), τη λήψη μετρήσεων φορτίου - υποχωρήσεων - χρόνου σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως, τους υπολογισμούς και την χάραξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων, την αποσυναρμολόγηση και αποκομιδή των οργάνων κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής". (Για παράταση της δοκιμής πέραν των 7 ωρών που προκύπτει από τις ανάγκες του προγράμματος φορτίσεως ή και του φορτίου λειτουργίας του πασσάλου, η δαπάνη εκτέλεσης της δοκιμαστικής φόρτισης που αντιστοιχεί σε 50% της τιμής του παρόντος άρθρου αυξάνεται αναλογικά). Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.59 Δοκιμαστική φόρτιση φρεατοπασσάλου σε κατακόρυφη φόρτιση δοκ   1.700  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής φόρτισης σε κατασκευασμένο φρεατοπάσσαλο, λειτουργικό ή μη, με μέγιστο φορίο άνω των 150 ton, με διαμορφωμένη την κεφαλή του και σε έτοιμη διάταξη επιβολής φορτίου, ήτοι της προμήθειας και τοποθέτηση των απαιτούμενων γρύλλων, μηκυνσιομέτρων μηχανικών ή μη, γεφυρών, την εκτέλεση της δοκιμής κατά βαθμίδες φορτίσεως (ή και αποφορτίσεως), τη λήψη μετρήσεων φορτίου - υποχωρήσεων - χρόνου σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως, τους υπολογισμούς και την χάραξη των απαιτούμενων διαγραμμάτων, την αποσυναρμολόγηση και αποκομιδή των οργάνων κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". (Για παράταση της δοκιμής πέραν των 24 ωρών που προκύπτει από τις ανάγκες του προγράμματος φορτίσεως ή και του φορτίου λειτουργίας του πασσάλου, η δαπάνη εκτέλεσης της δοκιμαστικής φόρτισης που αντιστοιχεί σε 50% της τιμής του παρόντος άρθρου αυξάνεται αναλογικά). Η εισκόμιση και αποκόμιση οργάνων και προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.1.60 Δοκιμή εξόλκευσης παθητικών ηλώσεων δοκ   94  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής φόρτισης-εξόλκευσης κεκελιμένης παθητικής ήλωσης σε βραχώδες έδαφος ήτοι για τη στήριξη του γρύλλου φόρτισης, την προετοιμασία της διάταξης φόρτισης (τοποθέτηση γρύλου με τα αναγακαία παρεμβύσματα πλάκας και κοχλίες κεφαλής ήλωσης, σύνδεση υδραυλικού πιεστηρίου με όργανο μέτρησης πίεσης-εφελκυστικής δύναμης, κατασκευή βάσης και τοποθέτηση διάταξης στήριξης μηκυνσιομέτρου), διεξαγωγή της δοκιμαστικής φόρτισης εξόλκευσης μέχρι αστοχίας της ήλωσης ή μέχρι το μέγιστο φορτίο εξόλκευσης 500 kN, λήψη μετρήσεων δύναμης-μετακίνησης, επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASTM D4435-84 ή NFP94-242-1 ή άλλη έγκυρη ευρωπαϊκή προδιαγραφή). Η τιμή περιλαμβάνει τις δαπάνες κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού και προσωπικού. Η εισκόμιση και αποκόμιση του εξοπλισμού και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52. Η κατασκευή της δοκιμαστικής ήλωσης πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το Τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας.        
ΓΤ.1.61 Εισκόμιση και αποκόμιση στατικού πενετρομέτρου        
  Για τη μεταφορά ενός στατικού πενετρομέτρου με όλο το παρελκόμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την αγκύρωση και την εκτέλεση δοκιμών στατικής πενετρομέτρησης από την αποθήκη του Αναδόχου εκτέλεσης των δοκιμών μέχρι τη θέση του έργου, καθώς και την αντίστροφη μετακίνηση για την αποκόμιση μετά το τέλος της εργασίας, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 9 των Τεχνικών προδιαγραφών Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής".
Τ=σύνολο απόστασης σε χλμ. οδικής και θαλάσσιας μεταφοράς από την Αποθήκη του Αναδόχου μέχρι τη θέση του έργου
τεμ α. Οδική Μεταφορά 210+(6,4xT)  
  τεμ β. Μεταφορά όταν μεσολαβεί και θαλάσσια διαδρομή. 1.100+(6,4xT)  
ΓΤ.1.62 Αργία στατικού πενετρομέτρου ώρα   73  
  Για μια ώρα αργίας στατικού πενετρομέτρου όταν αυτό αργεί όχι από υπαιτιότητα του Αναδόχου        
ΓΤ.1.63 Μετακίνηση στατικού πενετρομέτρου από τη θέση μιας πενετρομετρήσεως σε άλλη θέση ώρα   73  
  Για τη μετακίνηση ενός στατικού πενετρομέτρου από τη θέση μιας πενετρομέτρησεως σε άλλη θέση        
ΓΤ.1.64 Δοκιμή στατικής πενετρομέτρησης   Βάθος    
  Για την εκτέλεση μιας στατικής πενετρομέτρησης, ήτοι τη διαμόρφωση της θέσεως, την αγκύρωση του πενετρομέτρου, τον έλεγχο κατακορυφότητας πενετρομετρικής στήλης, τον έλεγχο στελεχών, τη συνεχή ή κατά βήματα προώθηση των στοιχείων αιχμής (κώνου, κώνου και μανδύα τριβής) ή της στήλης των στελεχών με την αιχμή, τη σύνταξη και παρουσίαση πινάκων και διαγραμμάτων αποτελεσμάτων, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής" μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης μεταφοράς του πενετρομέτρου στη θέση του έργου, η οποία καθορίζεται βάσει του άρθρου ΓΤ.1.1.61, ούτε της δαπάνης της τυχόν απαιτηθησόμενης προδιατρήσεως η οποία καθορίζεται βάσει του άρθρου ΓΤ.1.1.5 για το αντίστοιχο βάθος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την κατάλληλη αγκύρωση του πενετρομέτρου όταν αυτό δεν είναι επί φορτηγού αυτοκινήτου. δοκ α. 0-20μ. 396  
  δοκ β. 20-30μ. 496  
  δοκ γ. άνω των 30μ. 594  
ΓΤ.1.65 Δοκιμή πενετρομέτρησης με χρήση πιεζοκώνου   Βάθος    
  Για την περίπτωση που απαιτηθεί κατά την εκτέλεση της πενετρομέτρησης (όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο) η παράλληλη μέτρηση της πίεσης των πόρων του έδαφους τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιεζοκώνο μετά του κατάλληλου ηλεκτρικού καταγραφικού οργάνου και συνοδευόμενο από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. δοκ α. 0-20μ. 475  
  δοκ β. 20-30μ. 595  
  δοκ γ. άνω των 30μ. 713  
ΓΤ.1.66 Επί τόπου δοκιμή πτερυγίου (VANE TEST) δοκ   156  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής πτερυγίου επί τόπου, ήτοι την συναρμολόγηση της συσκευής, τον καθαρισμό της γεώτρησης, την τοποθέτηση των πτερυγίων μέσα στη γεώτρηση και στο επιθυμητό βάθος, τοποθέτηση σταθεροποιητικών εδράνων, τη βύθιση του πτερυγίου, την τοποθέτηση της κεφαλής μετρήσεων, την εκτέλεση της δοκιμής και τη λήψη των αναγνώσεων, την αφαίρεση της συσκευής όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση του εξοπλισμού και προσωπικού δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως διότι εκτελείται στα πλαίσια της εισκομίσεως και αποκομίσεως του γεωτρυπάνου.        
ΓΤ.1.67 Δοκιμή πρεσσιομέτρου δοκ   305  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής πρεσσιομέτρου μέσα σε προδιατρηθείσα γεώτρηση ήτοι την προετοιμασία της συσκευής, διορθώσεις όγκου και πιέσεων, εισαγωγή της βολίδας στη γεώτρηση και στην επιθυμητή στάθμη, επιβολή φορτίου κατά στάδια, αναγνώσεις ογκομετρικών παραμορφώσεων σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως πιέσεων και παραμορφώσεων, αποσυναρμολόγηση της συσκευής και επαναφορά στην αρχική κατάσταση, υπολογισμοί, παρουσίαση αποτελεσμάτων, πίνακες σχέδια, διαγράμματα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση και αποκόμιση του εξοπλισμού και του προσωπικού δεν αποζημιώνεται ιδιαιτέρως διότι εκτελείται στα πλαίσια της εισκόμισης και αποκόμισης του γεωτρυπάνου.        
ΓΤ.1.68 Δοκιμή ντιλατομέτρου (Διεύρυνσης τοιχωμάτων γεώτρησης) δοκ   536  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής ντιλατομέτρου μέσα σε προδιατρηθείσα γεώτρηση (μέχρι βάθος 50 μέτρων) ήτοι την προετοιμασία της συσκευής, διορθώσεις όγκου και πιέσεων, εισαγωγή της βολίδας στη γεώτρηση και στην επιθυμητή στάθμη, επιβολή φορτίου κατά στάδια, αναγνώσεις ογκομετρικών παραμορφώσεων σε κάθε βαθμίδα φορτίσεως πιέσεων και παραμορφώσεων, αποσυναρμολόγηση της συσκευής και επαναφορά στην αρχική της κατασταση, υπολογισμοί, παρουσίαση αποτελεσμάτων, πίνακες σχέδια, διαγράμματα, απο τα οπία θα δύναται να εκτιμηθεί το μετρο παραμορφωσιμότητας στη θέση καθε δοκιμής όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή ΕNV 1997-3 Μέρος 3 "Επί Τόπου Δοκιμές "-Κεφ 9,10. Η τιμή περιλαμβάνει τις δαπάνες κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού και προσωπικού. Η εισκόμιση και αποκόμιση του εξοπλισμού και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ        
  Δοκιμές κατάταξης        
ΓΤ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές τεμ   11  
  Για την παρασκευή σε ξηρή κατάσταση ενός δείγματος εδάφους, για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών, ήτοι ξήρανση, θρυμματισμός, τετραμερισμός, απόληψη της απαιτούμενης ποσότητας δείγματος για την αντίστοιχη δοκιμή, διαχωρισμός κλάσματος από τα αντίστοιχα κόσκινα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD421-D2217).        
ΓΤ.2.2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους τεμ   9  
  Για τη δοκιμή προσδιορισμού της φυσικής υγρασίας σε δείγμα εδάφους, ήτοι επιλογή δείγματος, ζύγιση, ξήρανση, ζύγιση και υπολογισμοί όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD2216-90).        
ΓΤ.2.3 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών τεμ   22  
  Για τον προσδιορισμό του φαινόμενου βάρους σε συνεκτικά εδάφη, ήτοι μόρφωση δείγματος, ζύγιση, εμβάπτιση στην παραφίνη, ογκομέτρηση και υπολογισμοί, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής.        
ΓΤ.2.4 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών τεμ   27  
  Για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους των εδαφών, ήτοι την προετοιμασία του πυκνομέτρου, τις ζυγίσεις πυκνομέτρου και υλικού, την εμβάπτιση, ξήρανση, ζύγιση, τους υπολογισμούς κλπ όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D854).        
ΓΤ.2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας τεμ   33  
  Για τη δοκιμή προσδιορισμού των ορίων ATTERBERG ήτοι τον προσδιορισμό του όριου υδαρότητας, του ορίου πλαστικότητας και του δείκτη πλαστικότητας σε εδαφικό δείγμα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D4318).        
ΓΤ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών τεμ   33  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής αναλύσεως, χονδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων αδρανών υλικών με την ξηρά μέθοδο ήτοι ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισμοί, σχεδίαση καμπύλων, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM C136, C117).        
ΓΤ.2.7 Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200 σε αδρανή υλικά τεμ   11  
  Για τον προσδιορισμό της ολικής ποσότητας λεπτότερου του κόσκινου Νο 200, ήτοι την ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, ξήρανση κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισμό, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM C117-C1140)        
ΓΤ.2.8 Κοκκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο τεμ   48  
  Για τον προσδιορισμό του ποσοστού ων λεπτών κλασμάτων εδαφικού δείγματος με αραιόμετρο, ήτοι τον υπολογισμό της υγρασίας, τη ζύγιση, την εμβάπτιση στο διάλυμα του μέσου διασποράς, την ανάδευση, μεταφορά στον ογκομετρικό σωλήνα, την ανάδευση, τη λήψη των μετρήσεων του αραιόμετρου στους αντίστοιχους χρόνους, τους υπολογισμούς και τη χάραξη της καμπύλης όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D422).        
ΓΤ.2.9 Προσδιορισμός Οργανικών Ουσιών σε εδάφη με ξηρή καύση τεμ   19  
  Για τον προσδιορισμό της οργανικής ύλης του εδαφικού δείγματος ήτοι την συλλογή του δείγματος, τη ξήρανση, θρυμματισμό, διαχωρισμό του υλικού από κατάλληλο κόσκινο, την ξήρανσή του, τη ζύγιση του, την τοποθέτηση του σε πυρίμαχη κάψουλα και στη συνέχεια σε αποτεφρωτικό κλίβανο, στη σταδιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας έως 440ºC, τη ζύγιση του δείγματος τουλάχιστον τρεις φορές μέχρι πλήρους αποτέφρωσης των οργανικών ουσιών και τον υπολογισμό της περιεκτικότητας αυτών, σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM D2974-87        
ΓΤ.2.10 Προσδιορισμός Οργανικών Ουσιών σε εδάφη με υγρή καύση τεμ   51  
  Για τον προσδιορισμό της οργανικής ύλης του εδαφικού δείγματος ήτοι την συλλογή του δείγματος, τη ξήρανση, θρυμματισμό, διαχωρισμού του υλικού από κατάλληλο κόσκινο, τη ζύγιση του, την εκτέλεση των κατάλληλων χημικών αντιδράσεων, την παραμονή προς αντίδραση και διάλυση της όλης διαδικασίας εκτελουμένης δυο φορές για τον τελικό υπολογισμό της οργανικής ουσίας σύμφωνα με την προδιαγραφή ΑΑSHTO T - 194.        
  Δοκιμές εδαφομηχανικής        
ΓΤ.2.11 Προσδιορισμός σχέσης υγρασίας - πυκνότητας εδαφών πρότυπος ή τροποποιημένη μέθοδος κατά PROCTOR τεμ   51  
  Για τον προσδιορισμό της σχέσης υγρασίας και πυκνότητας των εδαφών (κατά PROCTOR) με συμπύκνωση αυτών σε τύπο ορισμένου μεγέθους, ήτοι προσδιορισμό υγρασίας, διαβροχή, συμπύκνωση, ζύγιση, προσδιορισμό υγρασίας, εκ νέου, σε όσα στάδια απαιτούνται υπολογισμοί, σχεδίαση αποτελεσμάτων τόσο για την πρότυπο δοκιμή, όσο και την τροποποιημένη μέθοδο όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D1557-D698)        
ΓΤ.2.12 Προσδιορισμός καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR στο εργαστήριο τεμ   121  
  Για τον προσδιορισμό του καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας (CBR) ήτοι την ύγρανση, την συμπύκνωση στον τύπο των τριών δειγμάτων με τους αντίστοιχους κτύπους, την τοποθέτηση των φορτίων, τον κορεσμό, τη μέτρηση της διόγκωσης, τη δοκιμή διεισδύσεως του εμβόλου, τους υπολογισμούς, την χάραξη των καμπύλων, την εξαγωγή της τιμής του CBR όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD1833). Η τιμή της δοκιμής PROCTOR πληρώνεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.2.11        
ΓΤ.2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως τεμ   98  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής στερεοποιήσεως όπου προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά στερεοποιήσεως του εδαφικού δείγματος, ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον προσδιορισμό της υγρασίας πριν και μετά τη δοκιμή, τον προσδιορισμό του υγρού και ξηρού φαινόμενου βάρους, τη λήψη των μετρήσεων στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του Cc και Cv και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση όπως ορίζεται κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2435-D4186).        
ΓΤ.2.14 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης τεμ   31  
  Για μια δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης σε αδιατάρακτο δείγμα, ήτοι για την προετοιμασία του δείγματος τη μόρφωση, την τοποθέτηση στην συσκευή, την εκτέλεση της δοκιμής, την αφαίρεση του δείγματος, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2166). Σε όλη τη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας.        
ΓΤ.2.15 Τριαξονική δοκιμή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και μέτρηση πιέσεως πόρων (UU)   διάμετρος δοκιμίου    
  Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός συνεκτικού εδαφικού δείγματος, διαμέτρου δοκιμίου D, χωρίς προηγούμενη στερεοποίηση των και χωρίς μέτρηση πιέσεως των πόρων (UU) ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου και την τοποθέτηση του στη συσκευή, την εξάσκηση της πλευρικής πιέσεως, τη ρύθμιση της ταχύτητας παραμόρφωσης, τη μέτρηση των φορτίων σε σχεση με την παραμόρφωση, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2850, D4767). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. σημείο α. D = 1 1/2" 39  
  σημείο β. D = 2" 49  
  σημείο γ. D = 2 1/2" 51  
  σημείο δ. D = 3" 54  
  σημείο ε. D = 3 1/2" 55  
  σημείο στ. D =4" 59  
ΓΤ.2.16 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πιέσεως πόρων (CUPP)   διάμετρος δοκιμίου    
  Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού δείγματος, διαμέτρου δοκιμίου D με προστερεοποίηση και μέτρηση πιέσεως των πόρων (CUPP) ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου, την τοποθέτηση στη συσκευή, τον κορεσμό, την εξάσκηση των πιέσεων για τη στερεοποίηση, τον χρόνο στερεοποίησης, τη ρύθμιση της ταχύτητας φορτίσως, τη μέτρηση των παραμορφώσεων, των φορτίων και της πιέσεως πόρων, τους υπολογισμούς, την σχεδίαση και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2850, D4767). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. σημείο α. D = 1 1/2" 99  
  σημείο β. D = 2" 123  
  σημείο γ. D = 2 1/2" 128  
  σημείο δ. D = 3" 136  
  σημείο ε. D = 3 1/2" 140  
  σημείο στ. D =4" 148  
ΓΤ.2.17 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση χωρίς μέτρηση πιέσεως πόρων (CD)   διάμετρος δοκιμίου    
  Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών διατμητικής αντοχής σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού δείγματος, διαμέτρου δοκιμίου D με στερεοποίηση, χωρίς μέτρηση της πιέσεως των πόρων (CD), ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίουμ την τοποθέτησή του στη συσκευή, τον κορεσμό και την εξάσκηση των πιέσεων για την στερεοποίηση, τον χρόνο στεροποίησης, τη ρύθμιση της ταχύτητας φορτίσεως, τη λήψη των μετρήσεων φορτίου-παραμορφώσεως, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2850, D4767). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας. σημείο α. D = 1 1/2" 133  
  σημείο β. D = 2" 167  
  σημείο γ. D = 2 1/2" 173  
  σημείο δ. D = 3" 184  
  σημείο ε. D = 3 1/2" 190  
  σημείο στ. D =4" 200  
ΓΤ.2.18 Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση σημείο   37  
  Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής αντοχής σε ταχεία διάτμηση χωρίς στερεοποίηση, σε συσκευή διατμήσεως, διαμέτρου 2 1/2" ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτηση στη συσκευή, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, την επιβολή του φορτίου, τη θραύση του δοκιμίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορτίου- παραμορφώσεων τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D3080). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και της φυσικής υγρασίας.        
ΓΤ.2.19 Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση σημείο   50  
  Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής αντοχής σε ταχεία διάτμηση με στερεοποίηση, σε συσκευή διατμήσεως, διαμέτρου 2 1/2" ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτηση στη συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, τη θραύση του δοκιμίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορτίου- παραμορφώσεων τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D3080). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και της φυσικής υγρασίας.        
ΓΤ.2.20 Δοκιμή βραδείας διάτμησης με στερεοποίηση σημείο   60  
  Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατμητικής αντοχής σε βραδεία διάτμηση με στερεοποίηση, σε συσκευή διατμήσεως, διαμέτρου 2 1/2" ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου την τοποθέτηση στη συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, τη ρύθμιση της ταχύτητας θραύσεως, τη θραύση του δοκιμίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορτίου παραμορφώσεων τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD3080). Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και της φυσικής υγρασίας.        
ΓΤ.2.21 Δοκιμή υδατοπερατότητας σταθερού ύψους τεμ   47  
  Για τον προσδιορισμό του συντελεστού υδατοπερατότητας, σταθερού ύψους σε κοκκώδες εδαφικό δείγμα με ποσοστό διερχόμενο του κοσκίνου Νο 200 μικρότερο του 10% χωρίς την κοκκομέτρηση, ήτοι την ξήρανση του δείγματος, το διαχωρισμό, τη ζύγιση, την τοποθέτηση στον αντίστοιχο τύπο, την συμπύκνωση, τον προσδιορισμό της πυκνότητας τον κορεσμό του δοκιμίου, τη μέτρηση του μανομετρικού ύψους, της παροχής, του χρόνου της θερμοκρασίας, τους υπολογισμούς, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTM D2434).        
ΓΤ.2.22 Δοκιμή υδατοπερατότητας μεταβαλλόμενου ύψους τεμ   35  
  Για τον προσδιορισμό του συντελεστού υδατοπερατότητας εδαφικού δείγματος, με συσκευή μεταβλητού μανομετρικού ύψους, σε αδιατάρακτο ή αντιπροσωπευτικό δείγμα, χωρίς τη δοκιμή PROCTOR στα αντιπροσωπευτικά δείγματα, ήτοι για την προετοιμασία, τη μόρφωση του δοκιμίου, τον προσδιορισμό της υγρασίας και της πυκνότητάς του, την τοποθέτηση στον τύπο και τη συσκευή, τον κορεσμό τη λήψη μετρήσεων στάθμης - χρόνου για όσες φορές απαιτείται, τους υπολογισμούς, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής.        
ΓΤ.2.23 Προσδιορισμός συντελεστού υδατοπερατότητας στη συσκευή στερεοποιήσεως τεμ   9  
  Για τον προσδιορισμό του συντελεστού υδατοπερατότητας στη συσκευή στερεοποιήσεως, ταυτόχρονα με την εκτέλεση της δοκιμής στερεοποιήσεως, ήτοι για την σύνδεση με το μανομετρικό σωλήνα, τη μέτρηση, στο τέλος της βαθμίδας φορτίσεως, της μεταβολής του ύψους της στήλης με το χρόνο ή της παροχής με το χρόνο, τους υπολογισμούς, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής.        
ΓΤ.2.24 Προσδιορισμός της παραμένουσας διατμητικής αντοχής στη συσκευή άμεσης διάτμησης σημείο   115  
  Για τον προσδιορισμό της παραμένουσας διατμητικής αντοχής (RESIDUAL STRENGTH) στη συσκευή της διατμήσεως, διαμέτρου 2 1/2" ήτοι την προετοιμασία της συσκευής, τη μόρφωση του δοκιμίου και την τοποθέτησή του στη συσκευή, την εκτέλεση της δοκιμής για 8-12 επαναληπτικές διαδρομές, τη λήψη των μετρήσεων φορτίου - παραμορφώσεων, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των διαγραμμάτων, την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της θέση, σε κάθε κάθετο φορτίο, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή ASTM D3080. Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της υγρής πυκνότητας και φυσικής υγρασίας.        
ΓΤ.2.25 Προσδιορισμός παραμένουσας διατμητικής αντοχής στη δακτυλιοειδή συσκευή διατμήσεως σημείο   70  
  Για τον προσδιορισμό της παραμένουσας διατμητικής αντοχής σε αντιπροσωπευτικό συνεκτικό υλικό στη διακτυλιοειδή συσκευή του (BROMHEAD) ήτοι, για την προετοιμασία της συσκευής και του δείγματος, την τοποθέτηση του δείγματος, την προσαρμογή των οργάνων μετρήσεων, την εκτέλεση της δοκιμής και τη λήψη των μετρήσεων, τους υπολογισμούς, τη σχεδίαση των αποτελεσμάτων, την επαναφορά τηε συσκευής στην αρχική της θέση κλπ. όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή ASTM D6467-99.        
ΓΤ.2.26 Δοκιμή Διόγκωσης στα πλαίσια της δοκιμής στερεοποίησης τεμ   38  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής διόγκωσης στα πλαίσια της δοκιμής στερεοποιήσης όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή ASTM D2435.        
  Δοκιμές βραχωδών δειγμάτων        
ΓΤ.2.27 Εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων τεμ   47  
  Για την εργασία προετοιμασίας κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων, για τη λήψη του κυλινδρικού δοκιμίου από βραχώδη μάζα μετά από διάτρησή της με εργαστηριακή καροταρία καταλλήλων διαστάσεων και στη συνέχεια κοπή των άκρων του δοκιμίου και λείανση των επιφανειών του, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM D4543-91.        
ΓΤ.2.28 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος τεμ   12  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής για τον προσδιορισμό της φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 1 των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε 103-84) (ASTM D2216).        
ΓΤ.2.29 Προσδιορισμός πορώδους και πυκνότητας τεμ   24  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής προσδιορισμού πορώδους και πυκνότητας δειγμάτων πετρώματος με τη χρήση μικρομέτρου και συσκευής κενού ή με τη μέθοδο της ανώσεως και τη χρήση συσκευής κενού κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στις προδιαγραφές 2 και 3 αντίστοιχα των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84) (ASTM C127-88).        
ΓΤ.2.30 Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη τεμ   35  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής ανεμπόδιστης θλίψης σε βραχώδες μορφωμένο κυλινδρικό δοκίμιο (η μόρφωση πληρώνεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.2.27) κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 4 των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84) (ASTM D2938).        
ΓΤ.2.31 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης με προσδιορισμό μέτρου ελαστικότητας & του δείκτη Poisson τεμ   152  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής ανεμπόδιστης θλίψης με προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας (Ε) και του δείκτη Poisson ν και όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM D2938-D4623 (η μόρφωση του δοκιμίου πληρώνεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.2.27)        
ΓΤ.2.32 Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση τεμ   26  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής σημειακής φόρτισης επί βραχωδών κυλινδρικών δοκιμίων (χωρίς κοπή και επεξεργασία των άκρων) κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 5 των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84)        
ΓΤ.2.33 Προσδιορισμός της αντοχής σε τριαξονική θλίψη τεμ   80  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής τριαξονικής θλίψης επί μορφωμένων δοκιμίων πετρώματος ορθού κυλινδρικού σχήματος (η μόρφωση πληρώνεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.2.27) κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 6 των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84) (ASTM D2664).        
ΓΤ.2.34 Προσδιορισμός της σκληρότητας με το σφυρί SCHMIDT (L) τεμ   17  
  Για την εκτέλεση της δοκιμής για τον προσδιορισμό της σκληρότητας δειγμάτων πετρώματος με τη χρήση σφυριού SCHMIDT τύπου L κατά τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 7 των Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84).        
ΓΤ.2.35 Προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής φυσικών και τεχνητών ασυνεχειών τεμ   184  
  Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της διατητικής αντοχής φυσικών και τεχνητών ασυνεχειών βραχωδών δειγμάτων σε φορητή συσκευή διατμήσεως, ήτοι για τη μόρφωση του δοκιμίου, την κατασκευή εκμαγείων από γύψο ή άλλο κατάλληλο υλικό με κατάλληλη τοποθέτηση του δοκιμίου στη συσκευή, την επιβολή του ορθού φορτίου (4 διαφορετικά ορθά φορτία), τη χειροκίνητη επιβολή του διατμητικού φορτίου με ταυτόχρονη λήψη των μετρήσεων φορτίου-μετακινήσεων, τους υπολογισμούς, την σχεδίαση των διαγραμμάτων ως και την επαναφορά της συσκευής στην αρχική της κατάσταση όπως αναφέρουν οι οδηγίες "Rock Characterization Testing and Monitoring" I.S.R.M. Suggested Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon Press, 1981. και όπως κατά τα λοιπά στην προδιαγραφή ASTM D5607-95.        
ΓΤ.2.36 Προσδιορισμός του δείκτη χαλαρώσεως τεμ   58  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής προσδιορισμού του δείκτη χαλαρώσεως (Ιd) πετρώματος ήτοι την προετοιμασία των δειγμάτων (τεμάχια πετρώματος ) επαναλαμβανόμενη ξήρανση και ζύγιση, την εκτέλεση της δοκιμής και τους υπολογισμούς όπως αναφέρουν οι οδηγίες του ''Rock Characterization Testing and Monitoring '' I.S.R.M. Sugges- ted Methods, Editor,E.T. Brown, Pergamon Press, 1981 και όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM D4644        
ΓΤ.2.37 Εμμεσος προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό (θλίψη κατά Γενέτειρα) τεμ   35  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής θλίψης κατά γενέτειρα (Brazilian Test ) και έμμεσο προσδιορισμό της αντοχής σε εφελκισμό, σε μορφωμένο βραχώδες δοκίμιο (η μόρφωση πληρώνεται ιδιαιτέρως σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.2.27) κατά τα λοιπά δε όπως αναφέρουν οι οδηγίες του ''Rock Characterization Testing and Monitoring '' I.S.R.M. Sugges- ted Methods, Editor,E.T. Brown, Pergamon Press, 1981 και όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM D2936        
ΓΤ.2.38 Ορυκτολογική ανάλυση δείγματος με τη μέθοδο XRD τεμ   170  
  Για την ορυκτολογική εξέταση ενός κατάλληλου δείγματος είτε με τη μέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ είτε με αυτή της διαφορικής θερμικής ανάλυσης (D.C.A.).        
ΓΤ.2.39 Πετρογραφική ανάλυση δείγματος τεμ   145  
  Για την πετρογραφική ανάλυση ενός κατάλληλου δείγματος με την κατασκευή λεπτών τομών        
ΓΤ.2.40 Δοκιμή προσδιορισμού δείκτη φθοράς (Cerchar Abrasiveness Test) κύκλο   45  
  Για τον προσδιοριμό του δείκτη φθοράς σε βραχώδες δοκίμιο απαιτούνται 5 δοκιμές (κύκλοι) στην επιφάνεια του δείγματος συμπεριλαμβανομένης της εργασίας κοπής των άκρων του δοκιμίου και λείανση των επιφανειών του        
  Δοκιμές αδρανών υλικών        
ΓΤ.2.41 Αντοχή Πετρώματος σε τριβή και κρούση (Los Angeles) τεμ   37  
  Για τον προσδιορισμό της φθοράς του πετρώματος σε τριβή και κρούση που περιλαμβάνει θραύση πετρώματος, διαχωρισμό κλασμάτων, πλύσιμο, στέγνωμα, ζύγισμα, τοποθέτηση στην συσκευή, εκτέλεση δοκιμής, κοσκίνισμα, ζύγισμα, υπολογισμούς σύμφωνα με τις AASHTO T 96, ASTM C 535, ASTM C 131, NFP 18575, EN 1097-2        
ΓΤ.2.42 Προσδιορισμός της αντοχής σε αποσάρθρωση (υγεία) των αδρανών υλικών (μέθοδος θειικού Νατρίου) τεμ   185  
  Για τον προσδιορισμό της ανθεκτικότητας σε αποσάρθρωση των αδρανών, υπό την επίδραση θειικού νατρίου, ήτοι την προετοιμασία του υγρού διαλύματος, την προετοιμασία του αδρανούς, τη θραύση την κοκκομέτρηση, το διαχωρισμό κλασμάτων, τη συλλογή του απαραίτητου βάρους κάθε κλάσματος, τους πέντε κύκλους διαβροχής- ξήρανσης στο θάλαμο δοκιμής, το τελικό ξέπλυμα με καυτό νερό και στέγνωμα επί τρεις φορές, το κοσκίνισμα και τον υπολογισμό φθοράς σύμφωνα με την μέθοδο AASHTO T 04, ASTM C 88        
ΓΤ.2.43 Προσδιορισμός ειδικού βάρους αδρανών υλικών τεμ   16  
  Για τον προσδιορισμό του ειδικού βάρους αδρανών, ήτοι την προετοιμασία του υλικού, διαβροχή επί 24 ώρες, εμβάπτιση και ζύγισμα, υπολογισμό άνωσης, στέγνωμα επιφανειακό, ζύγισμα, σύμφωνα με την μέθοδο AASHTO T 85, ASTM C 127        
ΓΤ.2.44 Προσδιορισμός υγρασίας απορρόφησης αδρανών υλικών τεμ   16  
  Για τον προσδιορισμό της υγρασίας απορρόφησης αδρανών υλικών, ήτοι την προετοιμασία του υλικού, διαβροχή, σκούπισμα επιφανειακό, ζύγισμα, ξήρανση, υπολογισμοί σύμφωνα με τις AASHTO T 85, ASTM C 127        
ΓΤ.2.45 Προσδιορισμός φαινομένου βάρους αδρανών υλικών τεμ   16  
  Για τον προσδιορισμό του φαινομένου βάρους αδρανών, ήτοι την προετοιμασία, τετραμερισμό, ζύγισμα και ογκομέτρηση μήτρας, πλήρωση μήτρας με δείγμα, ζύγισμα, σύμφωνα με την AASHTO T 19        
ΓΤ.2.46 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών τεμ   37  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής αναλύσεως, χονδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων αδρανών υλικών στα οποία θα προσδιορίζεται χωριστά η διαβάθμιση του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικού, με ή χωρίς πλύσιμο, ήτοι ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, κοσκίνισμα, ζύγιση, υπολογισμοί, σχεδίαση καμπυλών, σύμφωνα με AASHTO T27, AASHTO T12, ASTM C136, ASTM C117, EN 1097.80        
ΓΤ.2.47 Προσδιορισμός Ισοδυνάμου άμμου τεμ   37  
  Για τη δοκιμή προσδιορισμού του ισοδυνάμου άμμου θραυστού υλικού, ήτοι τη φυσική ξήρανση, τον τετραμερισμό, το κοσκίνισμα, τη συγκέντρωση του κλάσματος το οποίο διέρχεται από το κόσκινο Νο 4, την τοποθέτηση διαλύματος σε ογκομετρικό σωλήνα, την πλήρωση κάψας με δείγμα, τη διαβροχή, την ανάδευση του δείγματος, το ξέπλυμα, τη μέτρηση, τους υπολογισμούς, σύμφωνα με AASHTO T 176, ASTM D2419, EN 933.8        
ΓΤ.2.48 Προσδιορισμός φθοράς σε τριβή παρουσία νερού, αδρανών υλικών (Micro Deval) τεμ   63  
  Για τον προσδιορισμό της φθοράς σε τριβή αδρανών υλικών στη συσκευή Microdeval παρουσία νερού, ήτοι θραύση πετρώματος, εκλογή κοκκομετρικού κλάσματος, πλύσιμο, στέγνωμα, ζύγισμα, ζύγισμα σφαιρών, τοποθέτηση στη συσκευή, εκτέλεση της δοκιμής κοσκίνισμα, ζύγισμα, υπολογισμός, σύμφωνα με την NFP 18572, EN 1097-1        
ΓΤ.2.49 Προσδιορισμός δείκτη πλακοειδούς τεμ   31  
  Για την εκτέλεση μιας δοκιμής κοκκομετρικής ανάλυσης χονδρόκοκκων αδρανών με χρήση κοσκίνων επιμήκους ανοίγματος, ήτοι ξήρανση, κοσκίνισμα, ζύγιση κατά κλάσμα, κοσκίνισμα με τα επιμήκη κόσκινα κατά κλάσμα, υπολογισμοί, σύμφωνα με BS 812: Section 105.1        
ΓΤ.2.50 Δοκιμή αντίστασης σε στίλβωση αδρανών υλικών τεμ   266  
  Για τον προσδιορισμό του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση αδρανών υλικών, ήτοι θραύση του πετρώματος, διαμόρφωση του κοκκομετρικού κλάσματος, πλύσιμο, στέγνωμα, κατασκευή τεσσάρων δοκιμίων, τοποθέτηση στη συσκευή, εκτέλεση της δοκιμής σε δυο κύκλους, λήψη μετρήσεων, υπολογισμούς σύμφωνα με BS 812:Part 114:1989 EN 1079.80        
ΓΤ.2.51 Δοκιμή αντίστασης σε απότριψη αδρανών υλικών τεμ   198  
  Για τον προσδιορισμό του δείκτη φθοράς σε απότριψη αδρανών υλικών, ήτοι θραύση του πετρώματος, διαμόρφωση του κοκκομετρικού κλάσματος, πλύσιμο, στέγνωμα, κατασκευή δύο δοκιμίων, ζύγισμα, εκτέλεση δοκιμής, εύρεση φαινόμενου ειδικού βάρους, υπολογισμούς σύμφωνα με BS 812:Part113:1991, EN 1097.80        
ΓΤ.2.52 Προσδιορισμός της αντοχής αδρανών υλικών σε τριβή (Deval) τεμ   62  
  Για τον προσδιορισμό της φθοράς σε τριβή αδρανών υλικών στη συσκευή Deval με ή χωρίς την παρουσία νερού, ήτοι: θραύση πετρώματος, εκλογή κοκκομετρικού κλάσματος, πλύσιμο, στέγνωμα, ζύγισμα, τοποθέτηση στη συσκευή, εκτέλεση της δοκιμής κοσκίνισμα, ζύγισμα, υπολογισμός, σύμφωνα με NFP 18577        
ΓΤ.2.53 Δειγματοληψία Αδρανών υλικών τεμ   14  
  Για την εκτέλεση μιας δειγματοληψίας αδρανών υλικών από αποθεσιοθάλαμο ή φορτηγό ή μεταφορική ταινία, ή από διαστρωμένα αδρανή υλικά βάσεων ή υποβάσεων οδοποιίας σύμφωνα με ASTM D 75        
  Δοκιμές χημικών αναλύσεων σε εδάφη        
ΓΤ.2.54 Λήψη εδαφικού δείγματος τεμ   17  
  Για τη λήψη εδαφικού δειγμάτος από πυρήνα γεώτρησης ή φρέαρ, δηλαδή την επιλογή του δείγματος από το επιθυμητό βάθος, τη λήψη με τη χρήση σκευών συμβατών με τις ελεγχόμενες χημικές παραμέτρους (ανοξείδωτα σκεύη ή επικαλυμμένα με TEFLON υλικό) και με κατάλληλα μέτρα προστασίας, την τοποθέτηση σε γυάλινα ερμητικά κλειστά δοχεία, όγκου 100 - 500 ml, τη συντήρηση σε φορητό ψυγείο σε σταθερή θερμοκρασία 4ºC στο πεδίο και τη μεταφορά υπό συντήρηση άμεσα στο χημικό εργαστήριο        
  Προσδιορισμός διαβρωτικών παραγόντων σκυροδέματος        
ΓΤ.2.55 Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο δοκ.   26  
  Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο εδαφικού δείγματος, σύμφωνα με τη προδιαγραφή ASTM D4373-84        
ΓΤ.2.56 Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θειικά άλατα και ιόντα δοκ.   41  
  Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε θειϊκά άλατα και ιόντα εδαφικού δείγματος, σύμφωνα με τη προδιαγραφή ASTM C-114        
ΓΤ.2.57 Προσδιορισμός περιεκτικότητας εδαφών σε χλωριόντα δοκ.   31  
  Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε χλωριόντα εδαφικού δείγματος, συμφωνα με τη προδιαγραφή ASTM D1411        
ΓΤ.2.58 Προσδιορισμός Ενεργούς Οξύτητας (pH) δοκ.   13  
  Για τον προσδιορισμό της Ενεργούς Οξύτητας (pH) σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο APHA 4500-H ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
  Ανίχνευση Γεωχημικής Ρύπανσης (screening)- 1ο ΣΤΑΔΙΟ        
ΓΤ.2.59 Προπαρασκευή εδαφικού διαλύμματος τεμ.   77  
  Για την προπαρασκευή εδαφικού διαλύμματος με την διεξαγωγή δοκιμής εκχύλισης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 38414-4 ή άλλο ισοδύναμο (ένα τεμάχιο ανά στάδιο ελέγχου)        
ΓΤ.2.60 Προσδιορισμός Καδμίου δοκ.   34  
  Για τον προσδιορισμό του Καδμίου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 7131 ή DIN Cadion ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.61 Προσδιορισμός Μόλυβδου δοκ.   34  
  Για τον προσδιορισμό του Μόλυβδου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 7421 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.62 Προσδιορισμός Νικέλιου δοκ.   34  
  Για τον προσδιορισμό του Νικέλιου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 7521 ή DIN 300406-E11 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.63 Προσδιορισμός Xρωμίου δοκ.   34  
  Για τον προσδιορισμό του ολικού χρωμίου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 7191 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.64 Προσδιορισμός Υδράργυρου δοκ.   51  
  Για τον προσδιορισμό του Υδράργυρου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 7471 ή APHA 3500-Hg ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.65 Προσδιορισμός Χαλκού δοκ.   30  
  Για τον προσδιορισμό του χαλκού σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο DPTA/A.A.S. ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.66 Προσδιορισμός Ψευδαργύρου δοκ.   30  
  Για τον προσδιορισμό του Ψευδάργυρου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο APHA 3500-Zn C/B ή DPTa/A.A.S. ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.67 Προσδιορισμός Πετρελαϊκών Υδρογονανθράκων (TPH) δοκ.   85  
  Για τον προσδιορισμό των Πετρελαϊκών Υδρογονανθράκων (TPH) σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 8015b ή APHA 5520-C ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
  Προσδιορισμός Γεωχημικής Ρύπανσης        
ΓΤ.2.68 Προσδιορισμός λοιπών βαρέων μετάλλων δοκ.   43  
  Για τον προσδιορισμό συγκέντρωσης βαρέως μετάλλου σύμφωνα με την κατάλληλη κατά περίπτωση μέθοδο εγκεκριμένη από την EPA (μία δοκιμή ανά τύπο μετάλλου)        
ΓΤ.2.69 Προσδιορισμός Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) δοκ.   27  
  Για τον προσδιορισμό του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου C.O.D. σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο APHA 5220-B ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.70 Προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) δοκ.   60  
  Για τον προσδιορισμό του Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο APHA 5310 ή DIN38409:1983-04 ή DIN 38409 Η3 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.71 Προσδιορισμός Πολυκυκλικού Αρωματικού Υδρογονάνθρακα (PAH) δοκ.   204  
  Για τον προσδιορισμό του Πολυκυκλικού Αρωματικού Υδρογονάνθρακα (PAH) σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 8100 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.72 Προσδιορισμός Πολυχλωριωμένων Διφαινυλίων (PCB) δοκ.   162  
  Για τον προσδιορισμό των Πολυχλωριωμένων Διφαινύλιων PCBs Total σε εδφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 8082 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.73 Προσδιορισμός BTEX (βενζόλιο, τολουόλιο,Αιθύλ-Βενζόλιο, Ξυλόλιο) δοκ.   119  
  Για τον προσδιορισμό του BTEX (Βενζόλιο, Τολουόλιο, Αιθύλ-Βενζόλιο, Ξυλόλιο) σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 8260B ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.74 Προσδιορισμός Τριχλωροαιθυλένιου δοκ.   119  
  Για τον προσδιορισμό του Τριχλωροαιθυλένιου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 8260B ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
ΓΤ.2.75 Προσδιορισμός Βινυλοχλωριδίου δοκ.   119  
  Για τον προσδιορισμό του Βινυλοχλωριδίου σε εδαφικό δείγμα σύμφωνα με τη μέθοδο EPA 8260B ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο εγκεκριμένη από ΕΡΑ        
  Δοκιμές σκυροδέματος        
ΓΤ.2.76 Προσδιορισμός Αντοχής κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος σε θλίψη τεμ.   9  
  Για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη ενός συμβατικού κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος, ήτοι συντήρηση σε ειδικό θάλαμο για 28 ημέρες, ζύγιση, προσδιορισμό διαστάσεων, επιπεδότητας και καθετότητας εδρών και μέτρηση αντοχής σε θλίψη σύμφωνα με ΣΚ 304, ASTM C116        
ΓΤ.2.77 Επιπέδωση βάσεων δοκιμίου σκυροδέματος τεμ.   9  
  Για την επιπέδωση των βάσεων κυλινδρικού ή κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος με ειδική κονία επιπεδώσεως ή με λείανση        
ΓΤ.2.78 Αποκοπή και έλεγχος αντοχής σε θλίψη κυλινδρικού δοκιμίου (καρότου) σκυροδέματος από έτοιμες κατασκευές τεμ.   29  
  Για την αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου σκυροδέματος (καρότου) από έτοιμες κατασκευές, διαμόρφωση και προσδιορισμός της αντοχής του σε θλίψη σύμφωνα με Κ.T.Σ. 97, Ε7, ή ASTM C 42. Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.2.79 Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος τεμ.   12  
  Για την δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (περιλαμβανόμενης και της ενοικίασης μητρών), σύμφωνα με ΣΚ 350, ΣΚ 303. Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.2.80 Δοκιμή κάθισης σκυροδέματος τεμ.   9  
  Για την εκτέλεση της δοκιμής κάθισης νωπού σκυροδέματος σύμφωνα με ΣΚ 309. Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.2.81 Ελεγχος σκυροδέματος με κρουσίμετρο θέση μέτρησης   7  
  Για τον έλεγχο σκυροδέματος με κρουσίμετρο Schmidt, σύμφωνα με DIN 4240. Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.2.82 Ελεγχος σκυροδέματος με υπερήχους τεμ.   19  
  Για τον έλεγχο σκυροδέματος με υπερήχους. Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
  Δοκιμές ασφαλτικών υλικών & ασφαλτομιγμάτων        
ΓΤ.2.83 Προσδιορισμός Διείσδυσης Ασφαλτικών υλικών τεμ   31  
  Για τον προσδιορισμό της διείσδυσης ασφαλτικών υλικών, ήτοι προετοιμασία δοκιμίου, θερμοστάτηση εντός υδατόλουτρου και μέτρηση βάθους διείσδυσης της βελόνας, σύμφωνα με ASTM D 5 , AASHTO T 49, EN 1426        
ΓΤ.2.84 Προσδιορισμός σημείου μάλθωσης ασφαλτικών υλικών (μέθοδος δακτυλίου & σφαίρας) τεμ   31  
  Για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας μάλθωσης ασφαλτικών υλικών, ήτοι την προετοιμασία και διαμόρφωση των δοκιμίων, τη συναρμολόγηση της συσκευής, τη θερμοστάτηση των δοκιμίων, τη ρυθμιζόμενη θέρμανση του λουτρού και την καταγραφή της θερμοκρασίας μάλθωσης, σύμφωνα με ASTM D 36, AASHTO T53, EN 1427        
ΓΤ.2.85 Προσδιορισμός ασφαλτικού συνδετικού σε ασφαλτομίγματα τεμ   43  
  Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε ασφαλτικό συνδετικό ασφαλτομιγμάτων, ήτοι την προετοιμασία του δείγματος, την εκτέλεση της εκχύλισης, την ξήρανση των αδρανών, τις ζυγίσεις και τους υπολογισμούς σύμφωνα με ASTM D2172, AASHTO T164        
ΓΤ.2.86 Προσδιορισμός θεωρητικού μέγιστου ειδικού βάρους ασφαλτομίγματος τεμ   31  
  Για τον προσδιορισμό του θεωρητικού μέγιστου ειδικού βάρους ασφαλτομίγματος, ήτοι την προετοιμασία του δείγματος, τις ζυγίσεις στον αέρα και εντός ύδατος σε ειδική φιάλη υπό συνθήκες κενού μετά την αφαίρεση των φυσαλίδων, και τους υπολογισμούς σύμφωνα με ASTM D 2041, AASHTO T 209        
ΓΤ.2.87 Προσδιορισμός φαινομένου ειδικού βάρους ασφαλτομιγμάτων ετοίμων δοκιμίων ή πυρήνων τεμ   31  
  Για τον προσδιορισμό του φαινομένου ειδικού βάρους συμπυκνωμένων ασφαλτομιγμάτων ετοίμων δοκιμίων MARSHALL ή καρότων ήτοι τις ζυγίσεις εντός και εκτός ύδατος και τους υπολογισμούς για προσδιορισμό φαινόμενου ειδικού βάρους και ποσοστό κενών σύμφωνα με AASHTO T 166, AASHTO T275, ASTM D 1188, ASTM D 2726        
ΓΤ.2.88 Προσδιορισμός ευστάθειας και υποχώρησης κατά MARSHALL ασφαλτομιγμάτων τεμ   37  
  Για τον προσδιορισμό της ευστάθειας και της παραμόρφωσης ασφαλτομίγματος σε δοκίμια MARSHALL ή σε αποκοπέντα δείγματα ασφαλτοτάπητα (καρότα), ήτοι την κατασκευή 3 δοκιμίων MARSHALL, ή την προετοιμασία 3 καρότων, τη θερμοστάτηση των δοκιμίων και τον προσδιορισμό με την συσκευή MARSHALL της ευστάθειας και της παραμόρφωσης, σύμφωνα με AASHTO T 245 ASTM D6926 ASTM D6927        
ΓΤ.2.89 Προσδιορισμός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά (υδροφιλία πετρώματος) τεμ   31  
  Για τον προσδιορισμό του βαθμού πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού επί αδρανών υλικών, ήτοι την προετοιμασία των αδρανών, τη ζύγιση και την ανάμιξη αδρανούς και συνδετικού, την εμβάπτιση του επικαλυμμένου αδρανούς εντός απεσταγμένου ύδατος και την εκτίμηση του βαθμού επικάλυψης σύμφωνα με ASTM D1664, AASHTO T 182, ΠΤΠ Α 206        
ΓΤ.2.90 Δοκιμή υδρεμποτισμού - θλίψης τεμ   155  
  Για τη δοκιμή υδρεμποτισμού - θλίψης, ήτοι την παρασκευή των δοκιμίων (6 δοκίμια), των διαχωρισμό τους σε ομάδες ξηρών και υγρών, τον υπολογισμό του φαινομένου ειδικού βάρους τους, τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη των δοκιμίων εκάστης ομάδας και τον υπολογισμό του λόγου των αντοχών, σύμφωνα με ASTM D 1074, ASTM D 1075, AASHTO T 165        
ΓΤ.2.91 Δειγματοληψία ασφαλτομίγματος τεμ   7  
  Για την εκτέλεση μιας δειγματοληψίας ασφαλτομίγματος σύμφωνα με την ASTM D 979 ή ασφαλτικού υλικού σύμφωνα με την ASTM D140. Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        
ΓΤ.2.92 Δειγματοληψία ασφαλτοτάπητα τεμ   19  
  Για την εκτέλεση μιας δειγματοληψίας ασφαλτοτάπητα από οδόστρωμα, ήτοι: αποκοπή πλακούντα ή καρώτου από τον τάπητα σύμφωνα με ASTM D 5361. Η εισκόμιση και αποκόμιση των οργάνων και του προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο ΓΤ.1.1.52        

 
Κορυφή σελίδας