Θέματα

Κεφάλαιο ΣΤ’ Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Άρθρο ΗΛΜ.1 Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων πλην Σηράγγων

1.1 Γενικά

·               Με το παρόν άρθρο καλύπτονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων οδικών έργων πλην σηράγγων ( οδοί, κόμβοι, γέφυρες οχημάτων και πεζών, πλατείες και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης).

·               Η αμοιβή της μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων οδικών έργων συναρτάται με τον τύπο του οδικού έργου, όπως κατατάσσεται παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ 1: Οδοί, μίας έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, μίας ή δύο κατευθύνσεων, χωρίς διαχωριστική νησίδα, με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης.

ΤΥΠΟΣ 2: Οδοί δύο κατευθύνσεων, μίας έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με διαχωριστική νησίδα πλάτους έως 5,00μ. και με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης.

ΤΥΠΟΣ 3: α. Οδοί δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας με δύο ή τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, με διαχωριστική νησίδα πλάτους μεγαλύτερου από 5,01μ. και με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης.

β. Οδοί μίας ή δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, χωρίς διαχωριστική νησίδα, συνολικού αριθμού τεσσάρων ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας και με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης.

ΤΥΠΟΣ 4: Πλατείες ή υπαίθριοι χώροι στάθμευσης.

Ως πλάτος της διαχωριστικής νησίδας θεωρείται η απόσταση μεταξύ των άκρων (οριογραμμών), των εκατέρωθεν της νησίδας, λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας.

1.2 Προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης

·               Οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων πλην των σηράγγων προσδιορίζονται σε ΕΥΡΩ/εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Α1 = τκ · Τ1 · M1

Όπου:

Α1 : Η Προεκτιμώμενη αμοιβή (Π.Α.) μελέτης ΕΥΡΩ/εγκατάσταση.

τκ : Ο Επίσημος δείκτης καταναλωτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05.

Τ1 : Η Τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ.Π.Α.) μελέτης (€/ ανά φυσική μονάδα) κάθε επί μέρους εγκατάστασης, που λαμβάνεται από τον πίνακα 1-Ι

M1 : Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές μονάδες (χλμ, στρεμ., τεμ.)

·               Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή θα είναι το άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών των επί μέρους εγκαταστάσεων.

·               Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, συνδυάζεται με τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-І

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ1)

 

Α/Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Τ1)

ΤΥΠΟΥ 1

ΤΥΠΟΥ 2

ΤΥΠΟΥ 3

ΤΥΠΟΥ 4

1.

Φωτισμός

( € / χλμ ) ( € / στρεμμ )

4.000 (α1)

4.400 (α1)

6.000 (α1)

300 (α2)

2.

Έλεγχος κυκλοφορίας με τοπικές μονάδες αξιολόγησης χωρίς κέντρο ελέγχου

( € / τεμ )

100 (β1)

100 (β1)

100 (β1)

-

3.

Έλεγχος κυκλοφορίας με τοπικές μονάδες αξιολόγησης και κέντρο ελέγχου

( € / τεμ )

150 (β2)

150 (β2)

150 (β2)

-

4.

Τηλέφωνα ανάγκης

( € / χλμ ) ( € / στρεμμ )

300 (α1)

400 (α1)

400 (α1)

50 (α2)

5.

Κλειστό σύστημα τηλεόρασης

( € / τεμ )

200 (γ)

200 (γ)

200 (γ)

200 (γ)

6.

Τηλεματική / ΟΤΕ

( € / χλμ )

100 (α1)

150 (α1)

150 (α1)

-

7.

Εγκ/ση φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων

( € / τεμ )

600 (β3)

600 (β3)

600 (β3)

-

8.

Εγκ/ση κατακόρυφης σήμανσης (Πινακίδες μεταβλητού περιεχομένου)

( € / χλμ )

600 (β4)

600 (β4)

600 (β4)

-

9.

Αρδευση χωρίς σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου

( € / χλμ ) ( € / στρεμμ )

1.200 (δ1)

1.400 (δ1)

1.400 (δ1)

60 (δ2)

10.

Αρδευση με σύστημα αυτοματισμού και κεντρικού ελέγχου

( € / χλμ ) ( € / στρεμμ )

1.500 (δ1)

1.800 (δ1)

1.800 (δ1)

70 (δ2)

 

Υπόμνημα :

α1. Για τις μελέτες φωτισμού, τηλεφώνων ανάγκης, τηλεματικής/σωληνώσεων ΟΤΕ, οι τιμές αναφέρονται σε (€/χλμ) οδικών έργων.

α2. Για τις μελέτες φωτισμού και τηλεφώνων ανάγκης, οι τιμές αναφέρονται σε (€/στρέμμα).

β1. Για τις μελέτες ελέγχου κυκλοφορίας, η τιμή υπολογίζεται ανά συγκρότημα (τεμ) επαγωγικού βρόχου, ή αισθητήρα ανίχνευσης ανά λωρίδα κυκλοφορίας, με την αναλογία των αντιστοιχουσών τοπικών βοηθητικών συσκευών (€/τεμ).

β2. Για τις μελέτες ελέγχου κυκλοφορίας, η τιμή υπολογίζεται ανά συγκρότημα (τεμ) επαγωγικού βρόχου, ή αισθητήρα ανίχνευσης ανά λωρίδα κυκλοφορίας, με την αναλογία των αντιστοιχουσών τοπικών και κεντρικών βοηθητικών συσκευών (€/τεμ).

β3. Για τις μελέτες εγκ/σης φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφοριακών κόμβων η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται ανά κόμβο (τεμάχιο).

β4. Για τις μελέτες εγκ/σης κατακόρυφης σήμανσης (Πινακίδες μεταβλητού περιεχομένου ) η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται ανά χιλ. οδού.

γ. Για τις μελέτες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (επιτήρησης), η τιμή υπολογίζεται ανά μηχανή λήψεως (CAMERA), με την αναλογία των κεντρικών και βοηθητικών συσκευών.

δ1. Για τις μελέτες των κεντρικών δικτύων και συσκευών άρδευσης, η τιμή υπολογίζεται ανά τρέχον χιλιόμετρο κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού άρδευσης (από το σημείο τροφοδότησης αυτού, παρά την οδό, μέχρι τα ΦΕΑ) (€/χλμ).

δ2. Για τις μελέτες των κεντρικών δικτύων και συσκευών άρδευσης, η τιμή υπολογίζεται ανά στρέμμα αρδευόμενης επιφάνειας (€/στρέμμα).

1.3 Αυξήσεις και μειώσεις βασικής τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών διαφόρων Η/Μ Εγκαταστάσεων

α. Για τις μελέτες οδοφωτισμού οδικών έργων ΤΥΠΩΝ 1,2,3,, ως ελάχιστο μήκος, για τον υπολογισμό των σχετικών αμοιβών, θα λαμβάνεται 1 χλμ.

β. Για μήκος φωτιζομένων οδών μεγαλύτερο των 5 χλμ., η προσήκουσα αμοιβή που αναφέρεται στο μήκος άνω των 5 χλμ. Θα υπολογίζεται με το 50% αυτής, που προκύπτει από τον τύπου της παραγράφου 1.1.2.

γ. Όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους α και β, θα έχουν εφαρμογή και για τις μελέτες εγκαταστάσεων τηλεφώνων ανάγκης, τηλεματικής / Ο.Τ.Ε. και άρδευσης.

δ. Για τις μελέτες άρδευσης υπαιθρίων χώρων (πλατειών κλπ), ως ελάχιστη αμοιβή θεωρείται εκείνη που προκύπτει για επιφάνεια 5 στρεμμάτων.

ε. Για τη μελέτη εγκαταστάσεων ελέγχου κυκλοφορίας ως ελάχιστη αμοιβή θα λαμβάνεται εκείνη που αντιστοιχεί σε πέντε (5) συγκροτήματα επαγωγικών βρόχων πλήρους διατομής ή αισθητήρων ανίχνευσης κυκλοφορίας, με τις τοπικές ή / και κεντρικές βοηθητικές συσκευές.

στ. Για τη μελέτη εγκαταστάσεων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (επιτήρησης), ως ελάχιστη αμοιβή θα λαμβάνεται εκείνη που αντιστοιχεί σε εγκατάσταση 2 μηχανών λήψης (cameras).

ζ. Στα μήκη τύπων οδών προσμετρώνται, με το μήκος τους, και οι αντίστοιχου πλάτους γέφυρες οχημάτων, ενώ οι πεζογέφυρες γενικά, θεωρούνται ότι έχουν συμπεριληφθεί στις αμοιβές των εγκαταστάσεων.

η. Για τον υπολογισμό των αμοιβών των εγκαταστάσεων φωτισμού οδικών κόμβων (ανισόπεδων, ισόπεδων) η προσήκουσα αμοιβή θα υπολογίζεται, όπως για τους τύπους οδών που ανήκουν στον κόμβο, αλλά το μήκος τους θα λαμβάνεται προσαυξημένο κατά 20% για του ανισόπεδους κόμβους και κατά 40% για τους ισόπεδους.

θ. Οι αμοιβές των Η/Μ Εγκαταστάσεων μικρών κτισμάτων που τυχόν απαιτούνται για την εγκατάσταση κεντρικών μηχανημάτων ή συσκευών που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις των οδών (Η/Ζ, ηλεκτρικοί πίνακες, πίνακες αυτοματισμού κ.λπ.),

θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί στις αμοιβές των εγκαταστάσεων των οδικών έργων.

ι. Το μήκος των οδών δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, με διαχωριστική νησίδα και περισσότερες από τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, με ή χωρίς Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης, για τον οδοφωτισμό υπολογίζεται ως οδός ΤΥΠΟΥ 3 με προσαύξηση κατά 20%.

1.4 Αμοιβή μελέτης κατά στάδια

α. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης (Αi) για κάθε εγκατάσταση οδικών έργων (πλην σηράγγων) που καθορίζονται στο παρόν άρθρο κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

Η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης ισούται με τι 70% Αi.

Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής ισούται με το 30% Αi.

β. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αναθέσει στον μελετητή απευθείας την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής (χωρίς να υπάρχει οριστική μελέτη) η αμοιβή της μελέτης εφαρμογής θα προσαυξηθεί κατά 150%.

 

Αρθρο ΗΛΜ.2 Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Οδικών Σηράγγων

2.1 Γενικά

Οι οδικές σήραγγες χωρίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας και τις εξυπηρετούμενες κατευθύνσεις, στους ακόλουθους τύπους :

Τύπος I : Σήραγγα δύο λωρίδων, δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας.

Τύπος II : Σήραγγα δύο λωρίδων, μίας κατεύθυνσης κυκλοφορίας.

Τύπος III : Σήραγγα τριών λωρίδων, μίας κατεύθυνσης κυκλοφορίας.

Οι σήραγγες, από πλευράς μελετητικού έργου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίζονται σε τρεις Κατηγορίες ανάλογα με το μήκος τους :

Κατηγορία Α (μικρού μήκους ) : Για μήκη σηράγγων 21 – 500 m

Κατηγορία Β (μέσου μήκους ) : Για μήκη σηράγγων 501 – 1.000 m

Κατηγορία Γ (μεγάλου μήκους ) : Για μήκη σηράγγων 1.001 m και άνω

Οι αμοιβές που προσδιορίζονται με το παρόν άρθρο ισχύουν τόσο για αστικές όσο και για υπεραστικές σήραγγες. Όμοια οι αμοιβές έχουν ισχύ για όλο το μήκος των σηράγγων, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού [ δηλαδή ισχύουν τόσο για σήραγγες με υπόγεια διάνοιξη, όσο και για σήραγγες που κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut and Cover)].

Για σήραγγες ΜΗΚΟΥΣ μεγαλύτερου των 3.000μ για τον υπολογισμό της αμοιβής Τ2 της προεκτιμώμενης αμοιβής το επιπλέον μήκος πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,50.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής, τα μήκη των βοηθητικών σηράγγων (αερισμού, διαφυγής), πολλαπλασιάζονται επί συντελεστή 0,30 και προστίθενται στο μήκος της αντίστοιχης σήραγγας.

Για την περίπτωση εγγύς κειμένων διαδοχικών οδικών σηράγγων, στις οποίες οι Η/Μ εγκαταστάσεις συνδέονται μεταξύ τους, τότε υπαίθριο τμήμα μεταξύ τους πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,20 και το μήκος που προκύπτει προστίθεται στο μήκος της σήραγγας.

Στις αμοιβές των σηράγγων που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει περιληφθεί ανηγμένα και η αμοιβή των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των υποσταθμών.

Για σήραγγες μίας οπής, δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, τριών λωρίδων (ΤΥΠΟΣ ΙΑ) οι τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής που δίδονται στον πίνακα 2-Ι για τον τύπο Ι, προσαυξάνονται κατά 25%.

2.2 Προσδιορισμός συνολικής αμοιβής

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές (Π.Α.) μελέτης σε κάθε είδος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικής σήραγγας ορίζονται σε ΕΥΡΩ ανά εγκατάσταση σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο :

Αi = τκ · Τ2 · Li

όπου :

Αi : Π.Α. μελέτης ανά εγκατάσταση σε ΕΥΡΩ

Τ2 : Τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ.Π.Α.) μελέτης των επιμέρους εγκαταστάσεων της σήραγγας που λαμβάνεται από τον πίνακα 2-1

τκ : Επίσημος δείκτης καταναλωτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05.

Li : Μήκος σήραγγας (οπής) σε χλμ.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης θα είναι το άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών των επί μέρους εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει η σήραγγα.

2.3 Αμοιβή Μελέτης κατά στάδια

α. Οι Προεκτιμώμενες Αμοιβές (Αi) των μελετών των Η/Μ εγκ/σεων των σηράγγων κατανέμονται κατά στάδια ως εξής :

Η αμοιβή του σταδίου της προμελέτης ισούται με το 25%.

Η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης ισούται με το 45%.

Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής ισούται με το 30%.

β. Σε περίπτωση που με απόφαση της Υπηρεσίας παραλειφθούν στάδια μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το 50% της αμοιβής των παραληφθέντων σταδίων.

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2-Ι

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ2)

Α/Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ2) ΣΕ € / ΧΛΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Σήραγγες μήκους 21 - 500 m

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Σήραγγες μήκους 501 -1000 m

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Σήραγγες μήκους 1001 – 3000 m

Τύπος I

Τύπος II

Τύπος III

Τύπος I

Τύπος II

Τύπος III

2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 2 ΛΩΡΙΔΩΝ

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2 ΛΩΡΙΔΩΝ

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3 ΛΩΡΙΔΩΝ

1

ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

152.400(α1)

138.900(α1)

167.700 (α1)

148.800

119.500

136.600

150.800

118.000

144.000

2

ΑΕΡΙΣΜΟΣ –CO-NO-ΚΑΠΝΟΣ (ΥΠΕΡΑΣΤ.>500m ΑΣΤΙΚ.>250m)

17.000(α2)

15.400(α2)

17.600(α2)

32.400(α2)

28.600(α2)

30.000(α2)

33.200(α2)

28.700(α2)

31.600(α2)

3

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

6.100

5.300

6.200

24.200

22.800

21.300

24.400

23.500

22.400

4

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ( >500m)

-

-

-

7.700

5.400

6.100

7.500

5.200

6.400

5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

14.700

12.300

14.300

7.400

5.400

6.800

7.500

5.300

7.200

6

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

43.500

28.600

33.500

52.000

30.600

39.500

51.600

31.100

42.000

7

Τ/Φ ΑΝΑΓΚΗΣ

11.200

10.900

11.700

18.400

19.000

17.500

18.000

17.900

18.400

8

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ( >500m)

-

-

-

18.800

19.000

19.000

19.000

19.000

20.000

9

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SCADA

35.500

33.600

33.500

63.100

57.100

56.600

61.000

55.600

59.600

10

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

6.100

7.300

7.200

6.100

6.100

5.700

5.000

4.900

4.800

11

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΤ. (>350m)

7.700

7.300

7.800

13.900

10.200

23.900

25.200

24.500

25.200

12

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

4.200

3.600

4.200

4.900

5.100

4.500

5.000

5.200

4.800

13

ΜΕΓΑΦΩΝΑ

-

-

-

6.200

6.100

7.600

6.300

6.300

8.000

14

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΕΤΟΥ

-

-

-

6.100

5.100

4.900

5.500

4.900

5.600

15

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ (ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ,ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΛΠ)

5000

4.000

5.000

6.000

5.000

6.000

6.000

5.000

6.000

16

ΣΥΝΟΛΑ

304.200

267.200

308.700

416.000

345.000

386.000

426.000

355.000

406.000

Υπόμνημα :

1.       (α1) Η τιμή ισχύει για σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις που σύμφωνα με τις ισχύουσες προδ/φές έχουν και ημερήσιο φωτισμό.

2.       (α2) Η τιμή ισχύει για διαμήκη αερισμό. Στην περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει εγκάρσιος ή ημιεγκάρσιος ή συνδυασμός συστημάτων, η προεκτιμώμενη αμοιβή (Τ2) προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15%.

3.       Οι τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής (Τ2) υπολογίζονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.


Αρθρο ΗΛΜ.3 Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Σιδηροδρομικών Σηράγγων

3.1 Γενικά

·               Οι σιδηροδρομικές σήραγγες χωρίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των σιδηροδρομικών γραμμών στους ακόλουθους τύπους :

Τύπος Ι : Σήραγγα μίας οπής, μίας γραμμής.

Τύπος ΙΙ : Σήραγγα μίας οπής, δύο γραμμών.

·               Οι σήραγγες από πλευράς μελετητικού έργου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίζονται σε τρεις Κατηγορίες, ανάλογα με το μήκος τους:

 

ΤΥΠΟΣ Ι

ΤΥΠΟΣ ΙΙ

Κατηγορία Α

(μικρού μήκους)

Μήκος 21 – 500 m

Μήκος 21 – 300 m

Κατηγορία Β

(μέσου μήκους)

Μήκος 501 – 5.000 m

Μήκος 301 – 1.500 m

Κατηγορία Γ

(μεγάλου μήκους)

Μήκος 5.001 m και άνω

Μήκος 1.501 m και άνω

·               Οι προεκτιμώμενες αμοιβές που προσδιορίζονται με το παρόν άρθρο ισχύουν τόσο για αστικές όσο και για υπεραστικές σήραγγες. Όμοια οι αμοιβές έχουν ισχύ για όλο το μήκος των σηράγγων, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού [δηλαδή ισχύουν τόσο για σήραγγες με υπόγεια διάνοιξη, όσο και για σήραγγες που κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές της μεθόδου εκσκαφής και επανεπίχωσης (Cut and Cover)].

·               Για του υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής, τα μήκη των βοηθητικών σηράγγων (αγωγών αερισμού, σηράγγων διαφυγής), πολλαπλασιάζονται επί συντελεστή 0,30 και προστίθενται στο μήκος της αντίστοιχης σήραγγας.

·               Για την περίπτωση εγγύς κειμένων διαδοχικών σιδηροδρομικών σηράγγων, στις οποίες οι Η/Μ εγκαταστάσεις συνδέονται μεταξύ τους, τότε, το μήκος του μεταξύ τους τμήματος πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή 0,20 και το μήκος που προκύπτει προστίθεται στο μήκος της σήραγγας.

·               Στις αμοιβές των σηράγγων, που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει περιληφθεί ανηγμένα και η αμοιβή των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των σχετικών κτιρίων ελέγχου, εσωτερικών υποσταθμών και λοιπών βοηθητικών κτισμάτων των εγκαταστάσεων των σηράγγων.

3.2 Προσδιορισμός συνολικής αμοιβής

Οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης σε κάθε είδος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σιδηροδρομικής σήραγγας, ορίζονται σε ΕΥΡΩ, ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο :

Αi = τκ ∙ Τ3 Li όπου :

Αi : Π.Α. τεχνικής μελέτης ανά εγκατάσταση σε ΕΥΡΩ.

Τ3 : Τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (ΤΠΑ) μελέτης των επιμέρους εγκαταστάσεων της σήραγγας που λαμβάνεται από τον Πίνακα 3-1

τκ : Επίσημος δείκτης καταναλωτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05.

Li : Μήκος σήραγγας (οπής) σε χλμ.

·               Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης θα είναι το άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών των επί μέρους εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει η σήραγγα.

3.3        Αμοιβή μελέτης κατά στάδια

α. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης (Αi) για κάθε εγκατάσταση σιδηροδρομικών σηράγγων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο κατανέμονται κατά στάδια ως εξής:

Η αμοιβή του σταδίου της προμελέτης ισούται με το 25%.

Η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης ισούται με το 45%.

Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής ισούται με το 30%.

β. Σε περίπτωση που με απόφαση της Υπηρεσίας παραλειφθούν στάδια μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το 50% της αμοιβής των παραληφθέντων σταδίων.

 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ3)

 

 

A/A

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ3) ΣΕ € / ΧΛΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΣΗΡ. ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΣΗΡ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΣΗΡ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

1 ΟΠΗΣ

1 ΓΡΑΜΜΗΣ (0+500m)

1 ΟΠΗΣ

2 ΓΡΑΜΜΩΝ (0+300m)

1 ΟΠΗΣ

1 ΓΡΑΜΜΗΣ (501+5000m)

1 ΟΠΗΣ

2 ΓΡΑΜΜΩΝ (300+1500m)

1 ΟΠΗΣ

1 ΓΡΑΜΜΗΣ (άνω των 5000 m)

1 ΟΠΗΣ

2 ΓΡΑΜΜΩΝ (άνω των 1500m)

1

ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ

(Με την αναλογία κτιρίων)

59.000

55.000

56.000

59.000

70.000

75.000

2

ΓΕΙΩΣΕΙΣ

10.000

13.000

11.000

15.000

17.000

19.000

3

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

2.000

3.500

13.000

22.000

31.000

43.000

4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

10.000

15.500

15.000

21.500

19.000

25.000

5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8.000

11.000

12.000

16.500

17.000

23.000

6

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCADA)

12.000

18.000

18.000

25.000

29.000

37.000

7

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

8

ΣΥΝΟΛΑ

100.000

120.000

130.000

165.000

190.000

230.000


Αρθρο ΗΛΜ 4. Η/Μ Μελέτες Υδραυλικών Έργων

4.1 Γενικά

Με το παρόν άρθρο (ΗΛΜ-4) καλύπτονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών των Η/Μ εγκαταστάσεων των υδραυλικών έργων (αντλιοστάσια αποχέτευσης – αποστράγγισης, αντλιοστάσια ύδρευσης – άρδευσης, θυροφράγματα τοξωτά – επίπεδα – βιομηχανοποιημένα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ακαθάρτων – λυμάτων – βιομηχανικών αποβλήτων, εγκαταστάσεις νερού ( διυλιστήρια, κ.λπ.).

Η συνολική αμοιβή των Η/Μ μελετών υδραυλικών έργων θα προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Όπου: τκ= ο επίσημος δείκτης καταναλωτή

Σκι = το άθροισμα των προεκτιμώμενων αμοιβών των εγκαταστάσεων

4.2 Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελέτης

4.2.1 Η/Μ μελέτες Αντλιοστασίων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης

Η ενιαία τιμή προεκτιμωμένης αμοιβής για την εκπόνηση των Η/Μ μελετών κάθε αντλιοστασίου λυμάτων ή αποστράγγισης που περιλαμβάνει Υδραυλικά, Ανυψωτικά, Εσχαρισμό, Δοκούς έμφραξης, Ηλεκτρικά – Αυτοματισμούς, Τηλεπικοινωνίες υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση:

κ=α+0,12 QH

Όπου : α=9500 για

α=6500 για

Οπου: Q=συνολική παροχή αντλιοστασίου σε m3/h (χωρίς εφεδρεία)

Η= μανομετρικό σε mΣΥ

4.2.2 Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση του συνόλου των Η/Μ μελετών εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων υπολογίζεται ανά ισοδύναμο κάτοικο (Ι) βάση του τύπου:

Όπου: Ι = ο ισοδύναμος πληθυσμός

4.2.3 Η/Μ μελέτες Αντλιοστασίων Υδρευσης – Αρδευσης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση των Η/Μ μελετών κάθε αντλιοστασίου ύδρευσης ή άρδευσης που περιλαμβάνει υδραυλικά, ανυψωτικά, εσχαρισμό, δοκούς έμφραξης, ηλεκτρικά, αυτοματισμούς, τηλεπικοινωνίες υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση:

κ=α+0,11 QH

Όπου : α=9500 για

α=6500 για

Όπου: Q=συνολική παροχή αντλιοστασίου σε m3/h (χωρίς εφεδρεία)

Η= μανομετρικό σε mΣΥ

4.2.4 Η/Μ μελέτη θυροφραγμάτων

α. Η/Μ μελέτη ηλεκτροκίνητου θυροφράγματος

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης θυροφράγματος (μηχανολογική, ηλεκτρολογική, αυτοματισμού) υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

Οπου: α= 5000 για τοξωτά θυροφράγματα

α=2000 για επίπεδα θυροφράγματα

F=η συνολική επιφάνεια του θυροφράγματος σε m2

β. Η/Μ μελέτη χειροκίνητου θυροφράγματος

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής θυροφράγματος υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

Όπου: F= η συνολική επιφάνεια του θυροφράγματος σε m2

α= 2000 για τοξωτά θυροφράγματα

α= 1000 για επίπεδα θυροφράγματα

γ. Μελέτη βιομηχανοποιημένου θυροφράγματος

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης θυροφράγματος (μηχανολογική, ηλεκτρολογική, αυτοματισμού) υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση :

Όπου: F= η συνολική επιφάνεια του θυροφράγματος σε m2

4.2.5 Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων διυλιστηρίων νερού

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης διυλιστηρίων νερού υπολογίζεται από την σχέση

Όπου: Ι= ο αριθμός των ισοδυνάμων κατοίκων

4.2.6 Μελέτη Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου ομάδας Αντλιοστασίων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης κεντρικού συστήματος ελέγχου ομάδας αντλιοστασίων υπολογίζεται από την σχέση:

Οπου: Μ= ο αριθμός των τοπικών σταθμών ελέγχου, και

C= 2000 έως 5 αντλ/σια

C= 1800 από 6 έως 10 αντλ/σια

C= 1700 από 11 αντλ/σια και άνω

4.2.7 Μελέτη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελετών επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (σχεδιασμός, Η/Μ μελέτη) υπολογίζεται από την σχέση:

Όπου: V= η ημερήσια (24ωρη) παροχή λυμάτων σε m3

4.2.8 Μελέτη Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης σχεδιασμού εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων (λυμάτων) ή βιομηχανικών αποβλήτων υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση :

Όπου: I = ο αριθμός των ισοδύναμων κατοίκων

4.2.9 Μελέτη Υδραυλικού Πλήγματος Αντλιοστασίων

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης υδραυλικού πλήγματος αντλιοστασίων υπολογίζεται ανά αντλιοστάσιο βάση του τύπου :

Όπου: Α= ο αριθμός των αντλιοστασίων που ελέγχονται

4.2.10 Μελέτη Καθοδικής Προστασίας

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης καθοδικής προστασίας (υπογείων μεταλλικών αγωγών, δεξαμενών, κ.λ.π.) υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

Όπου: F= η επιφάνεια του προστατευμένου αντικειμένου (σωλήνα, δεξαμενή κ.λπ.) σε m2

Παρατήρηση:

Στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας ιδίων εγκαταστάσεων (π.χ. ίδια αντλιοστάσια ή θυροφράγματα κ.λ.π. που διαφέρουν μόνο οι θέσεις τους) η μελέτη γίνεται μόνο για μια εγκατάσταση και συμπληρώνεται με τα απαιτούμενα πρόσθετα στοιχεία (κείμενα, υπολογισμούς, σχέδια). Η αμοιβή μελέτης θα είναι η αντιστοιχούσα για μια, προσαυξημένη κατά ποσοστό 15% για κάθε επί πλέον της μιας εγκατάστασης.

4.3 Αμοιβές Η/Μ Μελετών Ανά Είδος Εγκατάστασης

4.3.1 Αντλιοστάσια Αποχέτευσης - Αποστράγγισης

α. Υδραυλικά

Η ενιαία τιμή υδραυλικών καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Q= παροχή σε m3/h

Η= μανομετρικό σε mΣΥ

β. Εσχαρισμός – Δοκίδες έμφραξης

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

γ. Ανυψωτικά

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

δ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: α=1500 για N£200KW

α=4500 για Ν>200ΚW

ε. Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Σ= το πλήθος των σημείων ελέγχου

στ. Εγκαταστάσεις Τηλεπικοινωνιών

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Σ= το πλήθος των ελεγχόμενων σημείων

4.3.2 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων

α. Υδραυλικά

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Ι= ο ισοδύναμος πληθυσμός

β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Ι= ο ισοδύναμος πληθυσμός

γ. Εγκαταστάσεις αυτοματισμού

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

δ. Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Ι= ο ισοδύναμος πληθυσμός

4.3.3 Αντλιοστάσια Υδρευσης - Αρδευσης

α. Υδραυλικά

Η ενιαία τιμή υδραυλικών καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Q= παροχή σε m3/h

Η= μανομετρικό σε mΣΥ

β. Εσχαρισμός – Δοκίδες έμφραξης

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

γ. Ανυψωτικά

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

δ. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: α=1500 για N£200KW

α=4500 για Ν>200ΚW

ε. Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

Όπου Σ= το πλήθος των σημείων ελέγχου

στ. Εγκαταστάσεις Τηλεπικοινωνιών

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

Όπου Σ= το πλήθος των σημείων

4.3.4        Διυλιστήρια Νερού

α. Υδραυλικά Δικτύων Διυλιστηρίων Νερού

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Ι= ο ισοδύναμος πληθυσμός

β. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις νερού

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Ι= ο ισοδύναμος πληθυσμός

γ. Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

όπου: Ι= ο ισοδύναμος πληθυσμός

δ. Εγκαταστάσεις Τηλεπικοινωνιών

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

4.3.5        Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

Όπου V= ο ημερήσιος όγκος βιομηχανικών αποβλήτων

β. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

Όπου V= ο ημερήσιος όγκος αποβλήτων

γ. Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

Όπου V= ο ημερήσιος όγκος αποβλήτων

δ. Εγκαταστάσεις Τηλεπικοινωνιών

Η ενιαία τιμή καθορίζεται από την σχέση:

Όπου V= ο ημερήσιος όγκος αποβλήτων

Παρατήρηση :

Οι συνολικές αμοιβές που προκύπτουν από το παρόν άρθρο 4.3 δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες αμοιβές των άρθρων 4.2 (4.2.1 έως 4.2.7)

4.4. Αμοιβές μελέτης κατά στάδια

α. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελέτης (Αι) που καθορίζονται στα προηγούμενα άρθρα κατανέμονται κατά στάδια ως εξής :

Η αμοιβή του σταδίου της προμελέτης ισούται με το 25% Αi.

Η αμοιβή του σταδίου της οριστικής μελέτης ισούται με το 45% Αi.

Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής ισούται με το 30% Αi.

β. Σε περίπτωση που με απόφαση της Υπηρεσίας παραλειφθούν στάδια της μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το 50% της αμοιβής των παραληφθέντων σταδίων.

 

 

 

 

Αρθρο ΗΛΜ.5 Μελέτες Κτιριακών Έργων (Κτιρίων Και Περιβάλλοντος Χώρου)

5.1        Γενικά

Με το παρόν άρθρο καλύπτονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιριακών έργων ανά κατηγορία κτιρίου και είδος εγκατάστασης.

5.2        Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελέτης

1.            Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό Η/Μ αμοιβών, υπολογίζεται από τον τύπο :

Όπου : Ε= Επιφάνεια έργου ή κτιρίου σε μ2

ΤΑ0= Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβής Αρχ Μελέτης ανά m2 έργου ή κτιρίου

ΣΗΜ = Ο συντελεστής έχει ορισθεί στον Πίνακα 5-I.

ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβής ανά m2 έργου ή κτιρίου

κ ή μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία των Η/Μ που ορίζονται στον Πίνακα 5-I.

τκ = Επίσημος δείκτης καταναλωτή

Ο συντελεστής ΣΒν είναι ο ίδιος με τον Πίνακα 1α του άρθρου οικ.1 του κεφαλαίου Η

2.            Η βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβής (ΤΑ0) δηλαδή η τιμή μονάδας φυσικού αντικειμένου ορίζεται για όλες τις κατηγορίες σε 9,75 €/m2.

3.            Ο Συντελεστής βαρύτητας για κάθε είδος κτιρίου ή έργου ορίζεται λαμβάνοντας ως μονάδα (1) το συντελεστή των κατοικιών μέσης κατηγορίας.

4.            Η κατηγοριοποίηση των έργων και ο καθορισμός του ΣΒν γίνεται με βάση τους αντικειμενικούς παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας κάθε μελέτης (όπως μέγεθος κτιρίου, κατηγορία, είδος ανά κατηγορία και ποιότητα).

5.            Συντάχθηκε ο πίνακας 5-I , με τον οποίο υπολογίζονται οι αμοιβές των Η/Μ Μελετών, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.

5.3 Γενικές Παρατηρήσεις

1.            Οι ως άνω αμοιβές αφορούν σε κτίρια αμιγούς χρήσεως και η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά είδος κτιρίου.

2.            Ο Συντελεστής βαρύτητας, όπου δεν υπάρχει θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της δαπάνης ανά m2 κτιρίου (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική ενιαία τιμή αφετηρίας ΤΑ0.

3.            Για συγκροτήματα κτιρίων η αμοιβή των Η/Μ Μελετών υπολογίζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά.

4.            Για μελέτες πολλαπλής εφαρμογής οι αμοιβές των Η/Μ μελετών υπολογίζονται ως εξής :

Για την 1η εφαρμογή το 100% της αμοιβής. Για κάθε μια επιπλέον εφαρμογή (επανάληψη της ίδιας μελέτης) θα καταβάλλεται το 15% της αντιστοίχου αμοιβής.

5.            Για επεκτάσεις κτιρίων (προσθήκες κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος) ή επισκευές οι αμοιβές των Η/Μ μελετών προσαυξάνονται κατά 30%.

6.            Οι αμοιβές των Η/Μ μελετών σε περίπτωση διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιρίου προσαυξάνονται κατά 50%.

7.            Η κατανομή των αμοιβών Η/Μ μελετών κατά στάδια, γίνεται όπως ορίζεται κατωτέρω:

Για την προμελέτη το 25% της αμοιβής.

Για την οριστική μελέτη το 45% της αμοιβής.

Για την μελέτη εφαρμογής το 30% της αμοιβής.

8.            Σε περίπτωση που με απόφαση της Υπηρεσίας παραλειφθούν στάδια της μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το 50% της αμοιβής των παραληφθέντων σταδίων.ΠΙΝΑΚΑΣ 5-Ι
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΗΜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΗΜ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA

T.V

MΕΓΑΦΩΝΑ

BMS

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

ΛΟΙΠΑ ΑΣΘ. ΡΕΥΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧ. ΑΕΡΙΑ

ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ)

ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2,00

2,00

2,00

1,50

1,00

6,50

11,00

6,00

2,00

2,00

0,50

0,50

1,50

3,50

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

32,50

37,00

5,00

3,00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

2,50

2,50

2,50

1,50

1,00

6,00

10,00

6,00

0,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

25,00

28,00

5,00

3,00

ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ - ΤΕΕ

2,50

2,50

1,00

0,50

1,00

6,00

10,00

6,00

2,00

1,00

0,50

0,50

0,00

3,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

28,00

32,00

5,00

3,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

3,00

3,00

2,00

1,00

1,00

7,00

12,00

6,00

2,00

2,00

0,50

0,50

1,00

4,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

34,50

39,50

5,00

3,00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

2,50

2,50

2,50

1,50

0,50

7,00

11,00

6,00

2,00

1,00

0,50

0,50

0,50

3,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

32,00

36,00

5,00

3,00

ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

2,50

2,50

2,50

1,50

0,50

8,00

12,00

6,00

2,00

1,00

0,00

0,50

0,50

3,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

31,50

35,50

5,00

3,00

ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

2,50

2,50

2,50

1,50

0,50

9,00

13,00

8,00

2,00

1,00

0,50

2,00

1,00

3,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

38,00

42,00

5,00

3,00

ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ

1,50

1,50

1,00

1,00

0,00

0,00

7,00

8,00

2,00

1,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

20,00

28,00

5,00

3,00

ΠΟΛΙΤΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

2,50

2,50

2,50

1,50

0,50

9,00

13,00

7,00

2,00

1,00

0,50

1,50

1,00

4,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

37,00

41,00

5,00

3,00

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

2,00

2,00

2,00

1,50

0,50

9,00

13,00

7,00

2,00

1,00

0,50

1,50

1,00

4,00

1,00

2,50

0,00

0,00

0,00

37,50

41,50

5,00

3,00

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

2,00

2,00

2,00

1,00

0,50

7,00

11,00

6,00

2,00

0,50

0,50

0,50

1,00

3,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

29,50

33,50

5,00

3,00

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

2,00

2,00

2,00

1,00

0,50

5,00

9,00

6,00

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

26,00

30,00

5,00

3,00

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

2,00

2,00

2,50

1,50

0,50

7,00

11,00

6,00

2,00

0,50

0,50

0,50

1,00

4,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

31,50

35,50

5,00

3,00

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΟ

2,00

2,00

2,50

1,50

0,50

7,00

11,00

6,00

2,00

0,50

0,50

0,50

1,50

4,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

32,00

36,00

5,00

3,00

ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2,00

2,00

2,50

1,50

0,00

0,00

3,00

5,00

2,00

0,50

0,00

0,50

1,00

3,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

26,00

0,00

3,00

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2,00

2,00

2,50

1,50

0,00

0,00

8,00

5,00

2,00

0,50

0,00

0,00

1,00

3,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

20,50

28,50

0,00

3,00

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΔΙΩΝ

3,00

3,00

2,50

1,50

0,50

6,50

10,50

6,00

2,00

1,00

1,00

0,50

1,00

4,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

34,00

38,00

5,00

3,00

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3,00

3,00

2,50

1,50

0,50

7,50

11,50

6,00

2,00

1,00

1,00

0,50

1,00

4,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

35,00

39,00

5,00

3,00

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

2,00

2,00

2,00

1,50

0,00

6,50

10,50

6,00

0,00

2,00

0,50

0,00

1,50

0,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

26,00

30,00

5,00

3,00

ΚΤΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

4,00

6,00

8,00

2,00

0,50

0,50

1,00

0,50

3,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

24,50

27,50

5,00

3,00

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

2,00

2,00

2,00

1,00

0,50

8,00

12,00

7,00

2,00

0,50

0,50

1,00

0,50

3,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

32,00

36,00

5,00

3,00

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

2,00

2,00

2,00

1,00

0,50

9,00

12,00

7,00

2,00

0,50

0,50

1,00

0,50

3,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2,50

35,50

38,50

5,00

3,00

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

2,50

2,50

2,50

1,50

1,00

5,50

9,50

6,00

0,00

1,00

0,50

0,00

0,00

3,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

27,50

30,50

5,00

3,00

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

2,00

2,00

2,50

1,50

0,50

6,50

10,50

6,00

2,00

1,00

0,50

0,50

1,00

3,00

1,00

0,50

2,00

0,00

0,00

32,50

36,00

5,00

3,00

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

3,00

3,00

2,50

1,50

0,50

9,00

13,00

7,00

2,00

1,00

0,50

0,50

1,50

4,00

1,00

1,50

3,00

0,00

0,00

41,50

45,50

5,00

3,00

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

4,00

4,00

2,00

1,00

1,00

8,50

11,50

7,00

2,00

0,50

0,50

0,00

0,50

3,00

1,00

0,50

0,00

0,00

1,50

37,00

40,00

5,00

3,00

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

2,00

2,00

1,50

0,50

2,00

5,50

10,00

5,00

0,00

1,00

0,50

0,00

0,00

4,00

1,00

0,50

0,00

0,00

0,00

25,50

30,00

5,00

3,00

ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ Β' ΤΑΞΗΣ

3,00

3,00

2,50

1,50

0,50

6,00

10,00

6,00

2,00

1,00

1,00

0,50

1,00

4,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

34,00

38,00

5,00

3,00

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ

3,00

3,00

2,50

1,50

0,50

7,00

11,00

6,00

2,00

1,00

1,00

0,50

1,00

4,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

35,00

39,00

5,00

3,00

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

3,00

3,00

2,50

1,50

0,50

8,00

12,00

6,00

2,00

1,00

1,00

0,50

1,00

4,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

36,00

40,00

5,00

3,00

ΜΑΡΙΝΕΣ - CAMPING (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ)

3,00

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

2,00

1,50

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

26,50

0,00

3,00

ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

2,00

2,00

2,50

1,50

0,50

0,00

4,00

4,00

0,00

5,00

0,00

0,50

0,50

4,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

20,00

24,00

5,00

3,00

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

2,00

2,00

2,50

1,50

0,50

5,00

10,00

5,00

2,00

0,50

0,00

0,50

0,50

4,00

1,00

1,00

0,00

2,00

0,00

30,00

35,00

5,00

3,00

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

2,00

2,00

2,50

1,50

1,00

5,00

10,00

6,00

2,00

0,50

0,00

0,50

0,50

4,00

1,00

1,00

0,00

2,00

0,00

31,50

36,50

5,00

3,00

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,50

1,50

2,50

1,50

1,00

6,00

10,00

7,00

2,00

1,50

0,00

1,00

1,50

4,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

33,00

37,00

5,00

3,00

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1,50

1,50

2,50

1,50

1,00

6,00

10,00

7,00

2,00

1,50

0,00

1,00

1,50

4,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

33,00

37,00

5,00

3,00

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

1,00

1,00

3,00

1,50

0,50

0,00

13,00

8,00

2,00

3,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

27,00

40,00

5,00

3,00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - DATA CENTERS

1,00

1,00

3,50

2,00

0,50

0,00

13,00

8,00

2,00

3,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

28,00

41,00

5,00

3,00

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

3,00

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,50

0,00

0,50

1,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

17,50

17,50

0,00

0,00

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

3,00

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,50

0,00

0,50

1,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

17,50

17,50

0,00

0,00

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Κ

2,00

2,00

2,30

2,00

2,50

2,30

2,50

2,30

2,30

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,30

 

 

2,00

2,00 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ μ

35,00

35,00

45,00

35,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

45,00

45,00

45,00

 

 

35,00

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΆΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Αρθρο ΗΛΜ. 6 Μελέτες Λιμενικών Έργων Και Έργων Πολιτικών Αερολιμένων

1.            Γενικά – Προσδιορισμός αμοιβών

Για τα υπόψη έργα ισχύουν αντίστοιχα τα αναφερόμενα για τις άλλες κατηγορίες έργων. Ειδικότερα, στα λιμενικά έργα οι αμοιβές προσδιορίζονται για μεν τα κτίρια σύμφωνα με τις αντίστοιχες αμοιβές των κτιριακών έργων, για δε τον Η/Μ εξοπλισμό αντλιοστασίων, σωληνώσεων κ.λπ. με τις αντίστοιχες αμοιβές των υδραυλικών έργων.

Για τα έργα πολιτικών αερολιμένων οι αμοιβές προσδιορίζονται για μεν τα κτίρια σύμφωνα με τις αντιστοιχούσες αμοιβές των κτιριακών έργων, για δε τις Η/Μ εργασίες των οδικών έργων, αεροδιαδρόμων κ.λπ. με τις αντιστοιχούσες αμοιβές των συγκοινωνιακών έργων.

2.            Αμοιβές Μελετών κατά στάδια

α. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές Η/Μ μελετών για τα υπόψη έργα καθορίζονται ως εξής ανά στάδιο μελέτης :

Για την προμελέτη ποσοστό 25%.

Για την οριστική μελέτη ποσοστό 45%.

Για την μελέτη εφαρμογής ποσοστό 30%.

β. Σε περίπτωση που με απόφαση της Υπηρεσίας παραλειφθούν στάδια της μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το 50% της αμοιβής των παραληφθέντων σταδίων.


 

Κορυφή σελίδας