Θέματα

Τμήμα Α’ : Γενικές Διατάξεις

Ν. 3316/05
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

    ΤΜΗΜΑ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΓΕΝ.1 Αντικείμενο

Είναι δεδομένο ότι οι μελέτες όλων των κατηγοριών είναι πολύ δύσκολο να ομαδοποιηθούν. Ο βαθμός δυσκολίας τους και συνεπώς η έκταση της μελέτης και ο βαθμός ευθύνης είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων. Η εύλογη αμοιβή μελέτης πρέπει, μεταξύ των άλλων, να λαμβάνει υπόψη :

α) το μέγεθος του έργου, οριζόμενο κατά περίπτωση σε χιλιόμετρα ή σε τετραγωνικά μέτρα, τρέχοντα μέτρα, τεμάχια κ.λπ.. Από το μέγεθος του έργου εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό τόσο ο όγκος και η απαιτούμενη ποσότητα εργασίας, όσο και ο βαθμός της ευθύνης.

  β) Σημαντικά στοιχεία σχεδιασμού του έργου, που διαμορφώνουν καθοριστικά την έκταση και το κόστος του έργου, τον όγκο εργασίας και το βαθμό ευθύνης του Μελετητή.

γ) τον αριθμό των ιδιαιτεροτήτων του έργου που επηρεάζουν τον όγκο εργασίας.

δ) το υλικό κατασκευής

ε) το μέγεθος και τη φύση των παραμέτρων του κάθε έργου.

Σε εκτέλεση των επιταγών του νέου νόμου ανεξαρτητοποιήθηκε η αμοιβή μελέτης από τον προϋπολογισμό του έργου και συνδέθηκε με τη φυσική ποσότητα αυτού και την τιμή μονάδας της φυσικής ποσότητας.

Ανάλογα προς τη φύση του έργου ορίζεται η φυσική ποιότητα σε χλμ, σε τ.μ., σε μ.μ η τεμάχια κλπ. Για κάθε έργο προτείνεται η τιμή φυσικής ποσότητας συναρτημένη προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ή και ανεξαρτήτα αυτών

Στην μέτρηση της φυσικής ποσότητας έχουν γίνει ορισμένες διευκρινήσεις, προς άρση υφισταμένων ασαφειών.

Στην τιμή μονάδας της φυσικής ποσότητας κατεβλήθη προσπάθεια αριθμητικού συσχετισμού της με κάποιες παραμέτρους που έχουν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του έργου. Αντίθετα σε έργα συμβατικά η τιμή φυσικής ποσότητας ορίσθηκε σταθερή και ανεξάρτητη άλλων παραμέτρων.

Υπάρχει επίσης η λογική των αυξομειώσεων της βασικής αμοιβής, σε περίπτωση που συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι προτεινόμενες αμοιβές βασίζονται σε κάποιες εύλογες παραδοχές, η τήρηση των οποίων θεωρείται προϋπόθεση ισχύος τους, όπως :

 • Ετήσια αναθεώρηση των τιμών μονάδος σύμφωνα προς τον πληθωρισμό
 • Τήρηση των βασικών προδιαγραφών μελετών του Π.Δ. 696/74 και ειδικότερα του περιεχομένου κάθε σταδίου μελέτης.

Αρθρο ΓΕΝ.2 Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05, οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών υπηρεσιών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου υπολογίζονται από την σχέση :

Α = (τκ) Σ (Φ) [€]

όπου

  (τκ) : ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως προκύπτει με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή.

  Σ(Φ) : η ενιαία τιμή της προεκτιμόμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτόμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου.

    Αρθρο ΓΕΝ.3 Συντελεστής (τκ) προσδιορισμού Αμοιβής σε δεδομένο χρόνο υπολογισμού αυτής

Ο συντελεστής (τκ) όπως ορίσθηκε στο άρθρο ΓΕΝ. 2 αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους προκύπτει δε για κάθε τρέχον έτος υπολογισμού των αμοιβών ως ο λόγος του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Για το έτος 2005 ο συντελεστής (τκ) έχει βασισθεί στην τιμή του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή Δεκεμβρίου 2004 που έχει τιμή 119,50.

Για τις Αμοιβές του έτους 2005 ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,0

    Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

Οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών απασχόλησης μηχανικού για την εκπόνηση μελετών ή υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3316/05, ανάλογα με την εμπειρία και τον χρόνο απασχόλησης, ορίζονται σε Ευρώ ανά ανθρωπομήνα ως εξής:

Μηχανικός εμπειρίας μέχρι 10 έτη 6.000*τκ

Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 έτη 9.000*τκ

Μηχανικός εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών 12.000*τκ

όπου τκ συντελεστής του άρθρου 4 παράγρ. 7 του Ν. 3316/05.

Σε περίπτωση απασχόλησης ανά ανθρωποημέρες η αμοιβή προκύπτει βάσει των ως άνω αναφερομένων πολλαπλασιαζόμενων με τον συντελεστή 0,04545(=1/22).

Στις αποζημιώσεις 'ανθρωπομήνα' περιλαμβάνεται το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Ανάδοχου Γραφείου Μελετών η Φυσικού προσώπου, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί με αναγωγή στη μηνιαία αμοιβή ανά κατηγορία εμπειρίας, εκτός από δαπάνες μετακίνησης και διαμονής στο εξωτερικό. Διευκρινίζεται ότι οι κατά μήνα αμοιβές καλύπτουν τόσο την κανονική, όσο και την υπερωριακή απασχόληση και περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων (και όχι περιοριστικά), το σύνολο των δαπανών του Γραφείου των Μελετών για :

 • Γενικές δαπάνες, κέρδη και χρηματοδοτήσεις,
 • Επιπρόσθετες πληρωμές υπερωριακής απασχόλησης, αναρρωτικές άδειες, συντάξεις και άλλες αποζημιώσεις και επιβαρύνσεις, οι οποίες μπορούν να βαρύνουν το Μελετητή με βάση σχετικές συμβάσεις εργασίας, δαπάνες μετακίνησης και διαμονής στο εσωτερικό,
 • Την παραγωγή ή/και αντιγραφή σχεδίων και εγγράφων εσωτερικής και εξωτερικής διανομής,
 • Την ασφάλιση του προσωπικού του Γραφείου του Μελετητή,
 • Τις τυχόν εγγυήσεις όπως και κάθε άλλη υπηρεσία και κάθε άλλη δαπάνη, ευθύνη, υποχρέωση και κίνδυνο που βαρύνει το Μελετητή.
 • Προσωπικό άλλο από το χρονοαποζημειούμενο όπως γραμματεία, σχεδιαστές και λοιπό βοηθητικό προσωπικό.
 • Κόστος εγκατάστασης, πιστοποίησης και διατήρησης μέτρων διασφάλισης ποιότητας
 • Κόστος ασφάλισης του μελετητή για αστική ευθύνη
 • Πάγια έξοδα γραφείου, κόστος κτήσης και συντήρησης εξοπλισμού
 • Κόστος εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προσωπικού και απόκτησης τεχνογνωσίας
 • Κόστος διατήρησης προσωπικού σε περιόδους υπό απασχόλησης.

Άρθρο ΓΕΝ.5 Αμοιβή Συντονιστή Μελετητή

  1. Για δυσχερή και πολυσύνθετα έργα που απαιτούν εκπόνηση διαφόρων κατηγοριών μελετών οι οποίες είναι αναγκαίες για την ολοκληρωμένη μελετητική αντιμετώπιση του, δεδομένου ότι αυτές θα πρέπει να συντονισθούν τόσο τεχνικά (με κατάλληλο γενικό και ειδικό σχεδιασμό του έργου) όσο και χρονικά, μπορεί να ορίζεται με την προκήρυξη και ο Συντονιστής Μελέτης, ο οποίος θα είναι ο μελετητής του κυρίου έργου.

  2. Τα καθήκοντα του Συντονιστή Μελέτης εκτείνονται στη χορήγηση οδηγιών, παρακολούθηση και συντονισμό, τόσο των γενικών υποστηρικτικών μελετών όσο και των ειδικών μελετών, που είναι αναγκαίες για την έντεχνη και, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, ολοκληρωμένη μελέτη του έργου.

  3. Στα καθήκοντα του συντονιστή μελέτης περιλαμβάνεται συνοπτικά και όχι αποκλειστικά, η ευθύνη για τα ακόλουθα :

   (1) Την εμπρόθεσμη προώθηση της παράδοσης επιμέρους στοιχείων της μελέτης του έργου στους μελετητές, τόσο των γενικών υποστηρικτικών μελετών, όσο και των ειδικών μελετών του.

   (2) Την ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών από τους λοιπούς μελετητές στη μελέτη τους.

   (3) Τον συνεχή συντονισμό όλων των επί μέρους μελετητών.

   (4) Τη διενέργεια τακτικών κοινών συσκέψεων όλων των συμπραττόντων μελετητών για την επίλυση αναφυομένων τεχνικών θεμάτων και τον έλεγχο της χρονικής πορείας της μελέτης.

   (5) Την παρακολούθηση της πορείας της συνολικής μελέτης για την ενημέρωση, με ευθύνη των μετεχόντων μελετητών στην ομάδα μελέτης, των υπολοίπων επηρεαζομένων μελετών

   (6) Τον έλεγχο της τεχνικής επαλληλίας όλων των μελετών κάθε σταδίου, πριν από την υποβολή τους.

   (7) Σχετικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος προώθησης της μελέτης, ο Συντονιστής Μελέτης είναι υποχρεωμένος, μετά από συνεργασία με τους επί μέρους μελετητές, να υποβάλει, κατά περιόδους, στην Υπηρεσία σχετικές προτάσεις, στις οποίες θα έχουν συνεκτιμηθεί τα αναφυόμενα προβλήματα και η εκτιμώμενη αντιμετώπισή τους, υπεύθυνη όμως για την αποδοχή των προτάσεων, ή για την τροποποίηση τους, θα είναι Υπηρεσία.

  4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή του Συντονιστή Μελέτης ορίζεται σε ποσοστό 10%, της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών του έργου, εκτός από τη προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης σηράγγων, για την οποία το αντίστοιχο ποσοστό ορίζεται σε 5%. Η αμοιβή αυτή του Συντονιστή Μελέτης δεν βαρύνει την αμοιβή των λοιπών Μελετητών.

Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ

  1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) θα συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και αναφέρονται σε ένα κατάλογο θεμάτων που θα πρέπει να περιέχονται και να αντιμετωπίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) οριστικής μελέτης ή μελέτης εφαρμογής, σύμφωνα με τις Αποφάσεις Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αρ. ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (Φ.Ε.Κ.686/Β/1-6-2001) και ΔΙΠΑΠ/οικ/177/2-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 266/Β/14-3-2001).

  2.1. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μέλετης ΣΑΥ και ΦΑΥ ορίζεται από τον τύπο :

Α = β . Σ . τκ όπου:

  Σ = Η προεκτιμώμενη αμοιβή των προς εκπόνηση κατηγοριών μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όσες κατηγορίες μελετών έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με την κατασκευή του κυρίως μελετώμενου έργου (τεχνικών έργων, Η/Μ, υδραυλικών έργων, σήμανσης / ασφάλισης κ.λπ.). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές για τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες (π. χ. σύνταξη τοπογραφικών εργασιών, περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας, κ. λ. π.), οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με την κατασκευή του έργου.

  Σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη ξεχωριστού ΣΑΥ ή ΦΑΥ ανά κατηγορία ή ομάδα κατηγοριών μελετών που αποτελούν συνοδευτικές/ υποστηρικτικές μελέτες του κυρίως μελετώμενου έργου, η αμοιβή εκάστου θα προσδιορίζεται κατ' ανάλογο τρόπο με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή της ή των υπόψη κατηγοριών ή ομάδων κατηγοριών μελετών.

  β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

  τκ = Ο επίσημος δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

  τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).

2.2. Ως συντελεστές κ και μ, ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου, ορίζονται οι

ακόλουθοι:

κ= 0,60 και μ= 12,00.


Κορυφή σελίδας