Θέματα

ΦΕΚ 635/Β/7.8.91

Εγκύκλιοι
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

(ΦΕΚ 635/Β/7.8.91)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16-7-1991
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αριθ.Πρωτ.: 31947
Δ/ΝΣΗ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ :
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Ταχ.Δ/νση:

Ταχ.Κώδικας:

TELEX:

FAX:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 58286/4546/90 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων "Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων" (ΦΕΚ 566/Β).

Ο Υπουργός

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων

Εχοντας υπ'όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1032/80 "Περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.Π." (Α'57) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (Α'137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" και ειδικότερα το άρθρο 23.

3. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 696/1974 "περί αμοιβών Μηχανικών δια σύνταξιν μελετών κ.λπ." (Α'301) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.515/1989 (Α'219).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της 58286/4546/90 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (μ2) των παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι αντίστοιχοι συντελεστές ως εξής:

1. Ξενοδοχεία ΑΑ τάξης: 1,30
2. Νοσοκομεία - Κλινικές: 1,30
3. Επιπλωμένα διαμερίσματα Α' τάξης: 1,25
4. Ξενοδοχεία Α' τάξης: 1,15
5. Θέατρα - Κινηματογράφοι: 1,15
6. Εμπορικά Κέντρα: 1,15
7. Επιπλωμένα διαμερίσματα Β' τάξης: 1,15
8. Ξενοδοχεία Β' τάξης: 1,05
9. Ξενώνες Α' τάξης: 1,05
10. MOTEL A' τάξης: 1,05
11. Επιπλωμένα διαμερίσματα Γ' τάξης: 1,05
12. Εκπαιδευτήρια: 1,05
13. Γυμναστήρια: 1,00
14. Ξενώνες Β' τάξης: 1,00
15. MOTEL B' τάξης: 1,00
16. Ξενοδοχεία Γ' και Δ' τάξης: 1,00
17. Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών: 1,00
18. Κέντρα αναψυχής και εστιάσεως: 0,90
19. Κοινωφελή ιδρύματα - Δημόσια και Δημοτικά κτίρια - Πνευματικά Κέντρα - Αίθουσες διαλέξεων: 0,90
20. Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά κτίρια: 0,65
21. Συνεργεία αυτοκινήτων - Αρτοποιεία - Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής: 0,60
22. Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - κτίρια ιχθυοτροφείων: 0,35
23. Πρατήρια Βενζίνης - Πλυντήρια - Λιπαντήρια: 0,50
24. Κλειστοί χώροι στάθμευσης: 0,50
25. Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι κάθε κτιρίου: 0,50
26. Ελεύθεροι χώροι PILOTIS και ημιυπαίθριοι χώροι: 0,50
27. Αντικατάσταση στέγης: 0,30
28. Αγροτικές αποθήκες: 0,20
29. Υπόστεγα: 0,20
30. Κατεδαφίσεις: 0,10

Στις περιπτώσεις αντικατάστασης στέγης ο συντελεστής 0,30 εφαρμόζεται επί της τιμής μονάδος επιφανείας του αντίστοιχου χώρου ανάλογα με τη χρήση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

Κορυφή σελίδας