Σύνδεση Εγγραφή Βοήθεια

Κοινότητα Μηχανικών: Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας - Κοινότητα Μηχανικών

Jump to content

Σελίδα 1 απο 1

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

#1 User is offline   Νίκος Icon

  • Διαχειριστής
  • Icon
  • Ομάδα: Διαχειριστής
  • Δημοσιεύσεις: 104
  • Μέλος από: 07-Νοέμβριος 09

Δημοσιεύθηκε 17 Οκτώβριος 2013 - 04:29 μμ

Θέµα: ∆ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις
οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. ∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την 2876/07.10.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β΄ 2234).
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π. ∆/τος 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Π. ∆/τος 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π∆ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
5. Την 46/09.07.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. Υ331/11-7-2013 (ΦΕΚ Β’ 1717) όµοια απόφαση.
6. Το άρθρο 4, παρ. 2 και το άρθρο 21 του ν. 4067/20112 (ΦΕΚ 79Α), «Νέος
Οικοδοµικός Κανονισµός», ως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθµ. 5219/2004 (ΦΕΚ 114/∆/17−2−04) απόφασης Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε.
8. Τις διατάξεις του ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174 Α), «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης −
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

[συνέχεια στο συνημμένο...]

Συνημμένα Αρχεία


0

Σελίδα 1 απο 1


29 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα
0 μέλη, 29 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες