Amoives.gr
Θέματα

Κατηγορίες Μελετών (Π.Δ. 696/74)

Διάφορα Θέματα Αμοιβών
Προστέθηκε στη βάση μας στις 13 Νοεμβρίου, 2009

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κατηγορία Ι

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια μονόροφα με στοιχειώδη εσωτερική διάταξη και απλούστατη διαμόρφωση του όγκου τους, όπως αποθήκες και υπόστεγα αγροτικής χρήσης, δεξαμενές υπόγειες, μικρού μεγέθους σταύλοι, μεμονωμένα κτίρια χώρων στάθμευσης ενός ή δύο μικρών αυτοκινήτων.

Κατηγορία ΙΙ

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίρια με απλή λειτουργία, εσωτερική διάταξη και διαμόρφωση του όγκου τους, όπως βιομηχανικές και εμπορικές αποθήκες, δεξαμενές υπέργειες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, βιοτεχνικά κτίρια με απλή λειτουργική διάταξη.

Κατηγορία ΙΙΙ

Aρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενα κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, εσωτερικής διάταξης και διαμόρφωσης του όγκου τους, όπως κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, καταστήματα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, βιομηχανικά κτίρια, υδατόπυργοι, τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι και Β' τάξης, κινηματογράφοι, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρήs κλίμακας κτίρια προνοιακού χαρακτήρα, και γενικά κάθε φύσεως έργα που δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες.

Κατηγορία IV

Aρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο κτίριο με σύνθετη λειτουργία και αυξημένες τεχνικές ή αισθητικές απαιτήσεις, όπως κτίρια ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, θέατρα, εκκλησίες, νοσοκομεία, διοικητικά κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εμπορικά κέντρα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροσταθμοί, τουριστικές εγκαταστάσεις τάξης ανώτερης της Β'.

Κατηγορία V

Αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν ως αντικείμενο έργο ή τμήμα έργων των οποίων οι αυξημένες λειτουργικές, αισθητικές ή τεχνικές απαιτήσεις επιβάλλουν αναζήτηση και μελέτη δυσανάλογη προς τη δαπάνη εκτέλεσης, όπως εντάξεις μνημείων εν γένει, διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων και τοπίου (πλατειών, κήπων, πάρκων, περιβάλλοντος χώρου κτιρίου), περίπτερα εκθέσεων, επίπλωση και εξοπλισμό χώρων, εσωτερικές διακοσμήσεις, εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης ή επέμβασης σε κτίρια χαρακτηρισμένα σαν μνημεία, διατηρητέα ή παραδοσιακά.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κατηγορία Ι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες απλών φερουσών κατασκευών, που απαιτούν στοιχειώδεις μόνο υπολογισμούς, ως μελέτες κατασκευών μέχρι διόροφου εκ τοιχοποιίας και οιασδήποτε φέρουσας κατασκευής, δαπέδων και στεγών, ελαφρές ξύλινες κατασκευές, βοηθητικές κατασκευές εργοταξίου (συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κ.λπ.).

Κατηγορία ΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών, που απαιτούν απλούς υπολογισμούς, αλλά ακριβέστερους από την προηγούμενη κατηγορία, καθορισμό και απεικόνιση των φερόντων στοιχείων, ως μελέτες κατασκευών μέχρι διόροφου μικτής κατασκευής, από υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος και από τοιχοποιίες, δοκούς και πλάκες απλής διατάξεως, σιδηρών κατασκευών απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικά από πρότυπα ελάσματα, απλές μεταλλικές στέγες μέχρι ανοίγματος 10 μέτρων.

Κατηγορία ΙΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών, που απαιτούν πλήρη στατικό υπολογισμό όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των χρησιμοποιουμένων μεθόδων και βοηθημάτων, ως μελέτες σκελετών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, υπολογιζομένων ως επιπέδων φορέων, πλαισίων από ευθύγραμμες ράβδους, σιδηρών κατασκευών, τοίχων αντιστήριξης από ωπλισμένο σκυρόδεμα, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών ιδιάζουσας μορφής, και γενικά πάσης φύσεως στατικών μελετών έργων που δεν εμπίπτουν στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Κατηγορία ΙV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών, που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων των αντισεισμικών τοιούτων των έργων των προηγουμένων κατηγοριών), ως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό υπολογιζομένων ως φορέων στο χώρο, κελύφων, πτυχωτών φορέων και γενικά φορέων ειδικής μορφής, προεντεταμένων κατασκευών, σιλό, υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, ανηρτημένων στεγών, συμμίκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών.

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατηγορία Ι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες εκλογής είδους, μεγέθους και διατάξεως μηχανημάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ μελέτης των τροφοδοτούντων τα μηχανήματα αυτά παντός είδους δικτύων, δηλαδή μελέτες συνιστάμενες από ενιαία μηχανήματα σημαντικής αξίας ή τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, ως και τοιαύται περιλαμβάνουσαι σύνολο μηχανημάτων απάντων επιλεγομένων προς ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισμών ή σχετικής επιλογής. Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεων:

  - Εξοπλισμός μαγειρείου ή κυλικείου (μαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, βραστήρες, φούρνοι, θερμοτράπεζες, μηχανές πλύσεως σκευών, μηχανές αποφλοιώσεως γεωμήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λπ.).

  - Εξοπλισμός πλυντηρίου (πλυντικές μηχανές, στιπτικές μηχανές, στεγνωτικές μηχανές, αποσκληρυντικές μηχανές κ.λπ.).

  - Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως με φορητούς πυροσβεστήρες (όχι με νερό).

  - Καπνοσυλλέκτες.

  - Αποτεφρωτικοί κλίβανοι.

  - Συγκροτήματα εξοπολισμού ιατρείων ή νοσοκομείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, μηχανήματα ακτίνων κ.λπ.).

  - Συγκροτήματα συσκευών τυποποιημένης συνήθους κατασκευής, που εξυπηρετούν συγκεκριμένη χρήση.

Κατηγορία ΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του έργου που περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα, εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι μελέτες εγκαταστάσεως:

- Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα συνήθους τυποποιημένης κατασκευής (ανελκυστήρες ευθύγραμμοι, γερανογέφυρες, κυλιόμενες κλίμακες, συγκρο τήματα μεταφορικών ταινιών, κυλιόμενοι τάπητες κ.λπ.).

- Συγκροτήματα επεξεργασίας ύδατος.

- Παροχή και διανομή ύδατος πόλεως και θερμού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, δεξαμενές, αντλίες, θερμαντήρες, δίκτυο διανομής θερμού - ψυχρού ύδατος, υδραυλικοί υποδοχείς κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις μετά των ειδών υγιεινής (δίκτυο αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαμενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κ.λπ.).

- Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις με νερό μή αυτόματο, ως δεξαμενές, αντλίες πυροσβεστικές φωλιές, διάφορα εξαρτήματα κ.λπ.

- Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου μετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου.

- Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σημάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερμού, ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσμένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως αερίου, δίκτυο διανομής, μετρητές, εξαρτήματα παροχής, στόμια κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων.

- Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού).

- Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισμού ανοικτών χώρων (οδοί μέσα σε συγκροτήματα οικοδομών, περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυμναστήρια, στάδια, χώροι αποθηκεύσεων κ.λπ.).

- Εγκαταστάσεις μεταφοράς με πεπιεσμένο αέρα.

- Εγκαταστάσεις θερμομονώσεων.

- Εγκαταστάσεις ηχομονώσεων.

- Διατάξεις αναζητήσεως προσώπων.

- Διατάξεις ελέγχου πορείας νυκτοφυλάκων.

- Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

- Εγκαταστάσεις φωτοσημάνσεως.

- Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (μετάδοση ήχου μουσικής).

- Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων.

- Εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Κατηγορία ΙΙΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το έργο και περιλαμβάνουν τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφόσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. Ετσι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση, μελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με νερό ή ατμό.

- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού (μετά φωτιστικών σωμάτων) και κινήσεως (υποσταθμός, πίνακες διανομής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήματα, γειώσεις κ.λπ.).

- Λεβητοστάσια παραγωγής υπερθέρμου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανομής

του.

- Εγκαταστάσεις φωτισμού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσμητικοί φωτισμοί κ.λπ.).

- Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και βιομηχανιών.

- Εγκαταστάσεις με μή συνήθη υλικά ή προοριζόμενες για πειραματικούς σκοπούς.

- Εγκαταστάσεις αυτομάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαγιάς με νερό ή διοξείδιο του άνθρακα.

- Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσημάνσεως που απαιτούν ειδικές γνώσεις.

- Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων με ειδική προστασία.

- Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθμης για εργαστηριακούς σκοπούς.

Κατηγορία IV

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μελέτες υπολογισμού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

- Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού.

- Λεβητοστάσια παραγωγής ατμού και δίκτυα διανομής του.

Κορυφή σελίδας